Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Buitengewone Algemene Vergadering OPG Groep over NV-model

Datum nieuwsfeit: 21-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: OPG Groep N.V.
Zoek soortgelijke berichten
OPG Groep N.V.

INFORMATIE BETREFFENDE HET N.V.-MODEL VAN OPG GROEP

Utrecht, 24 oktober 2000

De Directie deelt mee dat op 21 november a.s. een Buitengewone Algemene Vergadering van Apothekers Coöperatie OPG U.A. (OPG Groep) zal worden gehouden. Tijdens deze vergadering zal goedkeuring worden gevraagd voor het voorstel tot omzetting van de coöperatie in een naamloze vennootschap. Daaraan voorafgaand worden vanaf heden voorlichtingsbijeenkomsten voor de leden georganiseerd, waar onder meer wordt ingegaan op het nieuwe N.V.-model, de omzetting van de waardepapieren en de fiscale gevolgen voor apotheker en onderneming.

N.V.-model
De voorbereidingen voor de omzetting van coöperatie naar naamloze vennootschap zijn versneld doorgevoerd. De Directie streeft er thans naar om de noodzakelijke goedkeuring van de Algemene Vergadering op 21 november a.s. te verkrijgen. De omzetting zal dan de eerste helft van januari 2001 kunnen plaatsvinden. In de nieuwe structuur zal het huidige onderscheid tussen categorieën aandeelhouders komen te vervallen, zodat zeggenschap en kapitaalbelang met elkaar in lijn worden gebracht. De aandelen zullen niet worden gecertificeerd. Een onafhankelijke stichting zal het recht tot het nemen van preferente aandelen verwerven. Wij verwachten dat de meer transparante structuur en de ruimere beschikbaarheid van het aandeel OPG zullen bijdragen aan een grotere belangstelling voor het aandeel en bredere verhandelbaarheid, resulterend in betere koersvorming.

Kenmerken
De huidige coöperatie wordt omgezet in een naamloze vennootschap, OPG Groep N.V. geheten, met aandelen aan toonder. De vennootschap is onderworpen aan het volledige structuurregime. Er komt stemrecht op alle aandelen naar rato van inbreng van kapitaal. Er komen aandelen A aan toonder en aandelen B op naam. Elk aandeel A met een nominale waarde van EUR 1 vertegenwoordigt vier stemmen, elk aandeel B met een nominale waarde van EUR 0,25 geeft recht op het uitbrengen van één stem. Bij de introductie van de aandelen B worden tevens winstbewijzen uitgegeven aan de houders van aandelen B. De OPG Groep N.V. zal direct bij de omzetting als aandeelhouders kennen:

i) apothekers, (particuliere en institutionele) beleggers en de Stichting Samenwerking Apothekers/OPG1 (voorheen Stichting Leden-Apothekers) als houder van aandelen A (voorheen 'oude' inleggelden, participaties of certificaten van participaties); ii) apothekers als houder van aandelen B met daaraan gekoppelde winstbewijzen (voorheen 'nieuwe' inleggelden'); iii) Stichting Preferente Aandelen OPG als (potentiële) houder van preferente aandelen.


1) De besluitvorming hierover is nog niet afgerond.

Omzetting van waardepapieren
De omzetting van de huidige waardepapieren in titels van de naamloze vennootschap gebeurt als volgt. 'Oude' inleggelden, participaties en certificaten van participaties worden in de ruilverhouding 1:1 omgezet in stemgerechtigde aandelen A; de herschikkingsregels voor 'oude' inleggelden vervallen. 'Nieuwe' inleggelden worden in de ruilverhouding 1:1 omgezet in stemgerechtigde aandelen B op naam met daaraan gekoppelde winstbewijzen. De winstuitkering op het aandeel B (1/10) en de winstuitkering op basis van het winstbewijs (9/10) zijn samen naar verhouding (lees: in de verhouding van gestorte (nominale) waarde tot uitgiftekoers) gelijk aan de winstuitkering op het aandeel A. De herschikkingsregels ten aanzien van 'oude' en 'nieuwe' inleggelden komen te vervallen. Het aandeel B heeft in principe een looptijd van 10 jaar, te rekenen vanaf het jaar van uitgifte destijds als 'nieuw' inleggeld, voordat conversie tot aandeel A is toegestaan. Het aandeel B is tussentijds formeel overdraagbaar, het winstbewijs in principe niet. Slechts bij hoge uitzondering is tussentijdse overdracht toegestaan na voorafgaande goedkeuring van het bestuur. Volstorting gevolgd door conversie in het aandeel A leidt tot volledig winst- en stemrecht en verhandelbaarheid op de beurs zonder beperking. Uiterlijk in 2009 zullen alle aandelen B zijn omgezet.

De omzetting van het aandeel B naar aandeel A na verloop van de blokkeringsperiode van 10 jaar is alleen mogelijk samen met het aan het aandeel B gekoppelde winstbewijs en na betaling van een conversiepremie. Deze premie is het verschil tussen het gestorte (nominale) bedrag en de uitgiftekoers. De conversie is verder onderworpen aan een aantal strikte voorwaarden. Het bestuur zal deze tijdig aan de aandeelhouders B kenbaar maken.

Uiterlijk vanaf 3 november a.s. kunnen alle relevante gegevens zoals de concept-statutenwijziging en de informatiebrochure worden gedownload van de website www.opggroep.com.

Voor nadere informatie:
H.A.M. Suykerbuyk
Algemeen Secretaris
Telefoon: +31(0)30 2821378
Fax: +31(0)30 2821689
E-mail: (post@groep.opg.nl)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie