Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag commissie sociale voorzieningen Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 21-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

Keywords: b&w

AANTEKENINGEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE HAVENS, OPENBARE WERKEN EN SOCIALE VOORZIENINGEN VAN ENKHUIZEN D.D. 21 NOVEMBER 2000

Aanwezig:

voorzitter

secretaris
leden
N. Dol
N. Kegelaar
T. de Geus (RPF/SGP)
H. Boland (D'66)
J. Franx (EB)
J.G. Langbroek (EB)
J. Domburg (PvdA)
W. Haentjens (VVD)
H. Weijens (CDA)

Verder aanwezig:

mevr. C.M. Helsdingen, afdeling welzijn
J.A. Burema, afdeling Welzijn

Afwezig :

J. Kis (VL/GL)
D. van Pijkeren (vervangen door T. de Geus)
J. Verjaal (vervangen door H. Boland)

Insprekers:

geen

AGENDANR

ONDERWERP


1


Opening

De voorzitter opent de vergadering.


2
Aantekeningen van de vergadering van 17 oktober 2000 De heer Franx mist de urenstaat bij het werkplan havendienst. Toegezegd wordt d at deze de volgende keer in de leesmap wordt gevoegd. De heer Domburg uit zijn complimenten inzake de beschildering van de op=op scho tten. Deze zullen worden overgebracht.

Agenda:

Naar aanleiding van een vraag van de heer Haentjens ontstaat er discussie over de vraag waarom voorstel 137 (verkoop zwarte loods) niet voor HOS is geagendeer
d. De voorzitter zegt dat in WEV vragen zijn gesteld die verband houden met de toiletvoorziening Oosterhaven en zegt toe hier in overleg met wethouder van Doo rnik de nodige aandacht aan te schenken.
De heer Domburg vraagt waarom het advies inzake de tariefstijging Kredietbank A lkmaar niet op de agenda staat. Na discussie wordt geconcludeerd dat tariefstij gingen geen automatisme behoren te zijn voor zover ze binnen de begroting passe n. Bij volgende gevallen dient de gemeente alerter te zijn.


3a

toelichting leerplichtwet

Mevrouw Helsdingen geeft een toelichting.

Door de heer Langbroek wordt opgemerkt dat de scholen door verzuim niet te melden medeverantwoordelijk zijn voor latere achterstanden. De heer De Geus stelt dat de verantwoordelijkheid vooral bij de ouders ligt; scholen melden makkelijker aan ouders. Gevraagd wordt naar het effect van een strafrechtelijke aanpak van verzuim. Gedacht wordt aan taakstraffen. Toegezegd wordt dat wanneer er uitspraken worden gedaan in lopende gevallen de commissie hierover wordt geïnformeerd.

3b

begrip "algemeen gebruikelijk" (vervolg op agendapunt 3f van de vergadering van 3 september)

De fractie EB blijft moeite houden met het feit dat sommige mensen niet in aanmerking komen voor vergoeding. De overige commissieleden stemmen in met de gehanteerde grenzen en criteria.

3c

beleid toekenning bijzondere bijstand in het kader van inbraakpreventiemaatregelen

De heren Domburg, Haentjens en De Geus zijn van mening dat de verhuurder primair verantwoordelijk is voor dit soort voorzieningen. Pas in het uiterste geval zou de gemeente hiervoor zorg moeten dragen.

De heer Burema stelt dat de gemeente in deze niets kan afdwingen.

3d

toekennen van bijzondere bijstand in geval van extra kosten ten gevolge van ziekte en/of gebrek

De heer Domburg wil weten of het hier om een open eind financiering gaat. Aangezien het om een geschat aantal van 20 gevallen gaat wordt bevestigd dat het om een min of meer open eind financiering gaat; er is naar verwachting voldoende budget.

De heer de Geus wijst op een tekstuele aanpassing: onder Ad.A B1 en B2 moet `continent' gewijzigd worden in `incontinent'. 3e

beleidsnotitie krediethypotheek Algemene bijstandswet

De commissie stemt in met de notitie.

3f

vaststelling richtlijnen Algemene bijstandswet

De heer Domburg vraagt of in geval van een lage premie het bijbehorende hogere eigen risico vergoed wordt. De voorzitter stelt dat dit niet de bedoeling is.


4

Begroting 2001 Stichting Openbaar Onderwijs Westfriesland Oost

De commissie stemt in met het voorstel.


5

Ouderbijdrage leerlingenvervoer

Gevraagd wordt de passage over sub-regionale afstemming uit het voorstel te verwijderen. Voorts wordt toegezegd het voorstel en de notulen uit de raad van 7 juni 1999 bij de stukken ter inzage te leggen.

De heer Boland geeft aan fractieberaad voor te houden.


6

Benoeming bestuursleden RSG

De commissie stemt in met het voorstel.


7

Rondvraag

De heer De Geus merkt op dat op de rotonde Lindenlaan het gras is doodgespoten. De voorzitter licht toe dat hij hier niet blij mee is maar dat het doodspuiten van toekomstige plantvakken conform het bestaande beleid is.

De heer Domburg vraagt naar de volgende nieuwe paaltjes/afscheidingen: Noorderweg, uitgang camping de Vest, Groene Wierdijk, Nieuwmarktspijp, Dreef bij pompstation.
De voorzitter geeft de volgende toelichting:
Noorderweg: bolders voldeden niet, ze zijn vervangen door paaltjes in afwachting van een definitieve oplossing;
camping de Vest en Wierdijk: betreft beugels om fietsers en scooters te weren, die bij de ingang naar de camping zouden nu weg kunnen, die bij de Wierdijk voldoen niet omdat er omheen gefietst kan worden (actiepunt) Nieuwmarktspijp: palen nodig voor toegang marktkramen; zijn in ieder geval onnodig hoog; marktcommissie bespreekt eventuele andere locatie marktkraam. Dreef: betreft een stukgereden afscheiding; een nieuwe is in bestelling

De heer Langbroek vraag naar de selectie voor de in te stellen clientenraad. De heer Burema antwoord dat er 2 of 3 clienten en 2 of 3 leden van uit het sociaal beraad in zouden moeten; de clienten zijn gevraagd naar hun interesse. Het Sociaal Beraad zal reageren op het voorstel.

De heer Langbroek merkt voorts op dat bewoners van de Steker die de gemeente hadden gevraagd om iets aan de bestrating te doen te horen zouden hebben gekregen dit zelf te moeten doen. De voorzitter zegt toe dit na te trekken.

De heer Franx vraagt of er al een antwoord is van de provincie op de brief inzake sanering Waaigat. De voorzitter antwoord dat dat niet het geval is.

De heer Franx vraagt voorts naar de berichtgeving inzake de subsidie kunstijsbaan en vraagt of de gemeente, ook al wordt er wellicht geen subsidie verstrekt, een positievere houding zou kunnen aannemen. De voorzitter zegt dat hij geen tegenstander is van een kunstijsbaan maar dat in de raad alleen is gezegd dat de verwachting is dat geen subsidie zal worden verstrekt; het plan met tekening zal volgende maand voor deze commissie worden geagendeerd.

De heer Haentjens vraagt of het waar is dat voor het voormalig jacht van dictator Franco een vaste ligplaats is aangevraagd. De voorzitter beaamt dat dit het geval is, het betreft een ligplaats in de Buyshaven. De gemeente is aangeboden om een representatief gebruik van het jacht te kunnen maken. Dit aanbod is afgewezen.

De heer Weijens vraagt naar de maatregelen tegen wateroverlast in Kadijkenhagen en hoe het zit met het experiment met regenwater. De voorzitter legt uit welke maatregelen zijn getroffen. Wat betreft de regenwaterafvoer wordt toegezegd voor de volgende vergadering een toelichting bij de stukken te voegen.


8

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.

N.Kegelaar, secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie