Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden ministerie inz. Tariefwet 2001 en Belastingplan

Datum nieuwsfeit: 21-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Antwoorden inzake Tariefwet 2001 en Belastingplan 2001Directie Algemene Fiscale Politiek

De voorzitter van de vaste commissie

voor Financiën van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

AFP 2000-00914 M

21 november 2000

Onderwerp

Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens wetgevingsoverleg Tariefwet 2001 en Belastingplan 2001

Tijdens het wetgevingsoverleg van maandag 20 november jl. over de voorstellen voor de Tariefwet 2001 en het Belastingplan 2001 heb ik toegezegd om op korte termijn op een zestal punten schriftelijk te reageren. In deze brief ga ik achtereenvolgens in op het artikel van De Jonge en De Kam over het effect fiscaal beleid op de arbeidsparticpatie van vrouwen, AOW-ers met een partner jonger dan 65 jaar, de ondergrens van 75 liter per tankbeurt in de teruggaafregeling voor paarse diesel, de hypotheekrenteaftrek voor woningen van schippers, de fiscale gevolgen van het amendement Schoenmaker en de scholingsfondsen.

Effect fiscaal beleid op arbeidsparticpatie vrouwen

In het artikel van De Jonge en De Kam (ESB 20/10/00) wordt onder andere geconcludeerd dat de heffingsdruk duidelijk tekortschiet als exclusief verklarende variabele van de arbeidsparticipatie van vrouwen (pag. 842) en dat het beloop van de marginale heffingsdruk de aanzienlijk toegenomen arbeidsparticipatie niet bevredigend kan verklaren(pag. 842).

Analyses van het SCP en het CPB wijzen uit dat autonome, maatschappelijke en sociaal-culturele ontwikkelingen een belangrijke verklaring vormen voor de sterke stijging van de arbeidsparticipatie onder vrouwen. Dit betekent enerzijds dat de hierboven aangehaalde conclusies van de auteurs kunnen worden onderschreven, maar anderzijds
- en belangrijker - dat de door de auteurs uitgevoerde partiële analyse van de relatie tussen de heffingsdruk en de participatie van vrouwen niet geschikt is om de eventuele participatie-bevorderende effecten van fiscaal beleid te analyseren. Zeker voor een langetermijnanalyse van zon 30 jaar, zoals door de auteurs wordt uitgevoerd, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in het kwantitatieve belang van autonome en overige niet-fiscale effecten op de participatie van vrouwen, voordat een uitspraak gedaan kan worden over het effect van fiscale maatregelen op de participatie van vrouwen.

Een tweede observatie is dat vanuit beleidsmatig oogpunt niet zozeer van belang is of fiscaal beleid (of nog beperkter: de marginale heffingsdruk) een dominante verklaring is voor de toegenomen participatie van vrouwen, maar vooral of via flankerend beleid, al dan niet fiscaal vormgegeven, de arbeidsparticipatie van vrouwen kan worden verhoogd bovenop deze autonome ontwikkelingen. Zoals hierboven aangegeven, wordt een dergelijke analyse niet uitgevoerd door de auteurs.

De conclusie van de auteurs dat met fiscaal trapezewerk gericht op een verlaging van de (marginale) heffingsdruk getracht zou worden het arbeidsaanbod van vrouwen verder te mobiliseren, suggereert dat in de inkomstenbelasting een woud van fiscale regelingen bestaat gericht op een verlaging van de marginale druk teneinde de participatie van vrouwen te bevorderen. Niet geheel duidelijk is op welk trapezewerk in dit verband wordt gedoeld. Naast de reeds bestaande buitengewone lastenaftrek voor kinderopvang, wordt in het nieuwe belastingstelsel de combikorting geïntroduceerd. De combikorting is gericht op stimulering van de participatie van tweeverdieners. Daarnaast wordt in het nieuwe belastingstelsel via de vervanging van het huidige systeem van belastingvrije sommen en overdraagbaarheid van de basisaftrek door een individueel uit te betalen heffingskorting bewerkstelligd dat de participatie van partners (meestal vrouwen) niet langer fiscaal wordt ontmoedigd.1 Deze maatregelen kunnen mijns inziens moeilijk worden gekwalificeerd als fiscaal trapezewerk.

Ook moet worden bedacht dat de overheid via ander flankerend beleid op het brede terrein van arbeid en zorg de participatie van tweeverdieners tracht te bevorderen. Dit heeft onder andere betrekking op de uitbreiding van verlofregelingen en (niet fiscaal) beleid op het gebied van kinderopvang. Het effect van dergelijke maatregelen wordt niet betrokken in de analyse van de auteurs. Desalniettemin concluderen de auteurs dat andere dan belastingmaatregelen, zoals uitbreiding van de mogelijkheden voor opvang van kinderen belangrijk kunnen zijn om het arbeidsaanbod van vrouwen te stimuleren.

Ten slotte zij volledigheidshalve opgemerkt dat ook vrouwen profiteren van meer generieke maatregelen gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie, zoals lagere marginale tarieven op arbeid en de introductie van de arbeidskorting.

AOW-ers met een partner jonger dan 65 jaar

Gevraagd is hoe in de voorlichting wordt omgegaan met partners van AOW-ers die de leeftijd van 65 jaar bereiken. Deze groep partners ondergaan een inkomenseffect omdat vanaf het 65e jaar een lagere heffingskorting geldt.

De Belastingdienst zal aandacht aan deze problematiek schenken in de speciale folder voor deze doelgroep. Deze folder is voor belanghebbenden verkrijgbaar bij de Belastingdienst. Los daarvan zal in overleg met de SVB en de pensioenfondsen worden bezien welke voorlichtingsactiviteiten mogelijk en wenselijk zijn om deze doelgroep rechtstreeks op individueel niveau te bereiken waarbij zij attent worden gemaakt op het tijdelijke inkomensvoordeel.

Teruggaafregeling voor paarse diesel

De heer Reitsma heeft gevraagd of de ondergrens in de teruggaafregeling paarse dieselolie van 75 liter per tankbeurt niet kan vervallen. Hij voert daarbij aan dat deze ondergrens niet in 2000 wordt toegepast en de reden voor de ondergrens, voorkoming van misbruik, kennelijk niet zwaar weegt.

De reden van de ondergrens is het voorkomen van het tanken van andere motorrijtuigen dan zware vrachtautos op het kenteken van een zware vrachtauto. Naast het oneigenlijk gebruik door personenautos gaat het daarbij voornamelijk om het tanken door bestelautos en lichte vrachtautos op het kenteken van een zware vrachtauto.

Voor het jaar 2000 kunnen ook bestelautos en lichte vrachtautos gebruik maken van de teruggaafregeling. Bestelautos en lichte vrachtautos tanken doorgaans minder dan 75 liter per tankbeurt. Om die reden en omdat bestelautos en lichte vrachtautos van de regeling gebruik kunnen maken, is het gevaar van misbruik - afgezien van misbruik met personenautos - niet aanwezig. Daarbij zij nog opgemerkt dat de regeling voor 2000 met terugwerkende kracht geldt waardoor de mogelijkheden voor misbruik door personenautos ook veel beperkter zijn.

Voor de teruggaafregeling na 2000 is de oude situatie weer hersteld; bestelautos en lichte vrachtautos kunnen geen gebruik meer maken van de teruggaafregeling en de reden voor de ondergrens van 75 liter is derhalve weer onverkort aanwezig.

Hypotheekrenteaftrek voor woningen van schippers

Naar aanleiding van een artikel in de Schuttevaer van 10 november 2000 j.l. is gevraagd of kan worden aangegeven wat de gevolgen zijn van de voorgestelde eigenwoningregeling voor schippers met een woning aan de wal.

De eigenwoningregeling in de Wet IB 2001 is van toepassing op de woning die de belastingplichtige of personen die behoren tot zijn huishouden behoren anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staan. De vraag of een woning aan de wal als hoofdverblijf kan worden aangemerkt, wordt zoals ook nu het geval is beoordeeld naar de feiten en omstandigheden waarbij bijvoorbeeld relevant is waar de overige gezinsleden op doordeweekse dagen verblijven, wat de centrale levensplaats is van de belastingplichtige op momenten dat niet op het schip wordt verbleven, etc. Voor de praktijk betekent dit dat in die situaties belastingplichtigen/schippers hun woning aan de wal als eigen woning kunnen aanmerken en de hypotheekrente in aftrek kunnen brengen.

Amendement Schoenmakers en Klein Molekamp

Er is gevraagd naar het mogelijk effect op de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm) van het amendement Schoenmakers en Klein Molenkamp op het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen, TK 2000-2001, 26 638, nr. 15).

Het bedoelde amendement heeft betrekking op het verbranden van afvalstoffen. In de door de regering voorgestelde wijziging was binnen de voorkeursvolgorde voor verwijderen van afvalstoffen een extra stap ingebouwd met betrekking tot het verbranden van afval in een afvalverbrandingsinstallatie met als bijproduct energieopwekking. Door het amendement is aangesloten bij de Europese terminologie, waardoor het verbranden in een AVI als aparte stap is komen te vervallen en daarmee gelijk wordt gesteld aan verbranden op land. Deze wijziging heeft geen doorwerking naar de in de Wbm opgenomen afvalstoffenbelasting.

Scholingsfondsen

De leden van de fractie van het CDA hebben een vraag over O&O-fondsen gesteld. Ook de afdracht aan een O&O-fonds telt mee voor de thans bestaande fiscale aftrek voor scholingskosten van bedrijven (scholingsaftrek). De aftrek is afhankelijk van het oordeel van de belastingdienst over de scholingsinspanning van een sector. De vraag van deze leden is of sectoroverschrijdende scholing ook kwalificeert.

Mijn antwoord hierop luidt als volgt. De scholingsaftrek is een extra aftrek op de winst ter zake van de scholingskosten van in de onderneming werkzame personen. De pendant voor de nonprofitsector is de afdrachtvermindering scholing. Onder scholing wordt verstaan bedrijfsopleidingen, vakcursussen en opleidingen of studies voor een beroep. Bij de beoordeling of een cursus kwalificeert voor de faciliteit speelt de functie of de werkzaamheid een rol. In de praktijk zullen opleidingen of studies voor een beroep kwalificeren voor de faciliteit als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat na de voltooiing van de opleiding de verworven kennis productief gemaakt kan worden en kan leiden tot een verbetering van de maatschappelijke positie. Bijdragen aan een fonds dat zich bezighoudt met de financiering van scholing en aanverwante activiteiten, worden voor de scholingsaftrek respectievelijk de afdrachtvermindering scholing in aanmerking genomen voorzover deze bijdragen op grond van een CAO zijn verschuldigd en door het fonds zijn benut voor scholing. Met het oog op een praktische uitvoering zijn nadere regels gesteld. Het deel van de bijdrage aan een fonds dat voor de scholingsaftrek respectievelijk afdrachtvermindering scholing in aanmerking komt, wordt gesteld op het door de belastingdienst bekendgemaakte percentage of op het door de ondernemer/werkgever aannemelijk gemaakte percentage. Het voorgaande betekent dat de scholingsaftrek gericht is op de scholing van werknemers in het eigen bedrijf of via het zogenoemde scholingsfonds gericht is op werknemers in de eigen bedrijfstak waarbij sprake kan zijn van scholing die ook in andere sectoren van belang kan zijn.

De staatssecretaris van Financiën,

W. Bos

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...