Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 22-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 22 november 2000

IVA-rapport

Het IVA-rapport betreffende de bestuurlijke samenwerking in het Westland kunt u vinden op de site van de gemeente Wateringen: www.wateringen.nl

Strooien bij gladheid

De gemeente 's-Gravenzande heeft voor de komende winter precies vastgelegd wanneer, waar en hoe er gestrooid gaat worden bij gladheid door vorst, sneeuw en ijzel.

Met het weerbureau Meteo Consult is een contract afgesloten, waarbij de gemeente dagelijks een speciaal weerbericht krijgt met het oog op gladheidbewaking.

Als vooraf al blijkt dat het glad gaat worden, gaat de gemeente preventief strooien. Het is gebleken dat bij strooien voordat er gladheid ontstaat, minder zout nodig is. Bovendien is het 'dooi-effect' groter.

's Nachts niet strooien

Samen met de andere Westlandse gemeenten is afgesproken dat - behalve in extreme gevallen - er tussen middernacht en vijf uur 's morgens niet gestrooid zal worden. Een van de redenen is, dat in de nachtelijke uren door het weinige verkeer het strooizout onvoldoende wordt ingereden, waardoor de werking beperkt is.

Niet alle wegen

Met zo'n 90 kilometer wegen in de gemeente (dus 180 kilometer rijstroken, exclusief fietspaden) is het ondoenlijk op alle wegen te strooien. Daarom worden eerst de hoofdwegen (categorie 1) en de verbindings- en ontsluitingswegen (categorie 2) gestrooid.

De onder categorie 1 en 2 vallende wegen en fietspaden worden bij gladheid direct gestrooid, met uitzondering van de periode tussen 0.00 en 5.00 uur.

Tussen 8.00 en 17.00 uur worden wegen en voetpaden gestrooid die verbinding hebben met verzorgingstehuizen, winkelcentra en openbare gebouwen. Bij aanhoudende gladheid worden ook de woonstraten gestrooid.

Plan ter inzage

Het Gladheidsbestrijdingsplan 2000/2001 ligt ter inzage bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis. Hierin worden onder andere de routes van de strooiwagens beschreven.

Hou zelf uw stoep schoon

Bij sneeuw en gladheid verzoeken wij u zelf de stoep voor of rond uw woning beloopbaar te houden. Dat is veilig voor uzelf en uw medeburgers.

Commissievergaderingen

Op maandag 27, dinsdag 28 en donderdag 30 november zijn er openbare commissievergaderingen in het stadhuis. Hieronder kunt u lezen welke onderwerpen er bij de verschillende commissies op de agenda staan. In de agenda's kunnen nog veranderingen optreden. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een bepaald punt tijdens een vergadering aan bod komt, kunt u het beste vooraf even contact opnemen met de secretaris van de betreffende commissie.

Commissie Wegen en Groen, Verkeer, Sport en Milieu

(maandag 27 november, 20.00 uur)

* Zeven voorstellen over verkopen kavels bedrijfsgrond Teylingen fase V

* Verkoop grond voor de bouw van garages nabij de Oudelandstraat
* Krediet uitbreiding openbare verlichting aan de Parallelweg
* Krediet opstellen verkeerscirculatieplan
* Krediet aanleg voetgangersbrug en verbetering oversteekvoorziening aan de Koningin Julianaweg

* Krediet herinrichting vijver aan het Dingemans van de Kasteeleplein

* Vaststelling van het herziene Gemeentelijk Rioleringsplan
Commissie Cultuur, Welzijn en Onderwijs

(dinsdag 28 november, 19.30 uur)

* Garantstellen lening stichting Kinderopvang
* Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2001
* Wijziging Verordening leerlingenvervoer
* Verlenen subsidie ten behoeve van een beroepskracht Stichting Myosotis Westland

Commissie Financiën, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Sociale Zaken

(donderdag 30 november, 19.30 uur)

* Voorbereidingsbesluit overeenkomstig artikel 21 WRO
* Vaststelling Verordening gemeentelijke heffingen 2001
* Aangaan van langlopende geldleningen 2001
* Saneringssubsidie ten behoeve van Sonnevanck
* Terugkoop verkochte woningwetwoning Elzenhof 9
* Begrotingswijzigingen

De agendastukken voor deze vergaderingen kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren) en in de bibliotheek aan het Zandeveltplein.

Heliotroop

Om het parkeerprobleem in de Heliotroop ter hoogte van het gedeelte Koningin Julianaweg en Spinel te verminderen worden er parkeerhavens aangelegd. Omdat hierdoor de weg smaller wordt is het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid wenselijk van dit gedeelte van de Heliotroop een (woon)erf te maken. In een erf moet aan al het verkeer (ook voetgangers) komend van rechts voorrang verleend worden en wordt er alleen stapvoets gereden. Parkeren is alleen mogelijk in de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen.

Burgemeester en wethouders hebben op 7 november 2000 besloten:
* door plaatsing van de verkeersborden modellen G5 (erf ) en G6 (einde erf) van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 de Heliotroop ter hoogte van het gedeelte Koningin Julianaweg en Spinel aan te wijzen als erf.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gepubliceerd en tevens dan wanneer de Heliotroop, ter hoogte van het gedeelte Koningin Julianaweg en Spinel, is ingericht als erf.

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na heden een gemotiveerd bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE

's-Gravenzande worden ingediend. Belanghebbenden, die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de President van de Arrondissementsrechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - vereist. Dit verzoek dient te worden gericht aan de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 Den Haag.

Gedurende die termijn ligt het besluit voor een ieder ter inzage in het stadhuis, kamer 201.


Openbare hoorzitting

Commissie bezwaar- en beroepschriften

De voorzitter van de commissie bezwaar- en beroepschriften maakt bekend, dat deze commissie op woensdag 29 november 2000 in het stadhuis van `s-Gravenzande in vergadering zal bijeenkomen. Tijdens deze vergadering worden de volgende bezwaarschriften behandeld.
19.40 uur

Openbare hoorzitting met betrekking tot de bezwaarschriften van mevrouw L. Stauffer-Pol van Sam's Music, tegen het besluit van het college tot sluiting van muziekschool Sam's Music aan de Van de Kasteelestraat 20.

20.00 uur

Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van de familie Vahl tegen het besluit van het college om vergunning te verlenen voor de bouw van een serre aan de Prins Clausstraat 35.
20:20 uur

Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van mevrouw P. van der Knijf tegen het besluit van het college om mevrouw Van der Knijf niet aan te merken als urgent-woningzoekende.
20.40 uur

Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van de heer de Mos tegen het besluit van het college dat geen sprake is van een fictieve akkoordverklaring ter zake van een op 14 juli jongstleden gedane melding op grond van artikel 42 van de Woningwet.
De hoorzittingen zijn openbaar en worden gehouden in het stadhuis. Inlichtingen kunnen vooraf worden ingewonnen bij de secretaris van de commissie mevrouw mr. M. van Gils (tel. 0174-430124).
Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan

de afdeling Groen en Onderhoud van de gemeente 's-Gravenzande voor het kappen van

2 prunussen in de Lodewijk van Nassaustraat. De vitaliteit van de bomen is erg slecht.

Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage bij de sector Wegen en Groen in het stadhuis, kamer 201, 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.
Bouwplannen

Aangemelde bouwplannen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

G.J. Bal

Verbouwen woning

Woutersweg 29

N. van der Marel

Dakkapel

Vogelkersstraat 23

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

Teunissen Vastgoed BV

Woning

Maasdijk 87

J. Engelaan

Uitbouw

Naaldwijkseweg 140 B

G.J. Bal

Dakkapel

Woutersweg 29

P.N. Heus

Verbouwen woning

Mr. Adriaan Duycklaan 4

Intratuin `s-Gravenzande BV

Wijzigen bedrijfsruimte

Monsterseweg 129

B.W. Groen

Warenhuis

Naaldwijkseweg 239

A.M. Groenendijk

Dakkapel

Aaksterlaan 7

Geaccepteerde bouwmeldingen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

J. Valstar

Dakkapel

Naaldwijkseweg 235

Verleende bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

M. & A. Barendse

Warenhuis

Heenweg 34 A

G. van Staalduinen & Zn.

Warenhuis

Heenweg 1

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw-en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaar schrift. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het College van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Meldingen

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen.

Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer
* B.J. van der Wel, Boerenlaan 14;

* M. en P. van Spronsen Beheer B.V., Radijslaan ongenummerd.
Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer
* R.B.O.O.W. (Openbare basisschool De Driekleur), Van der Kest Wittensstraat 3.

Bovengenoemde inrichtingen zijn ontheven van de vergunningplicht als bedoeld in de Wet milieubeheer en moeten voldoen aan de algemene regels van genoemd besluit.

De meldingen liggen vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Beschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beschikking hebben opgesteld naar aanleiding van een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer van Van der Marel/Krieger V.O.F., revisievergunning voor een metaal- en houthandel op het adres Maasdijk 94.

Ontwerp-beschikking

De ontwerp-beschikking heeft 4 weken ter inzage gelegen. Er zijn gedurende deze termijn geen bedenkingen ingekomen; er zijn geen nadere adviezen ontvangen van de wettelijk adviseurs in deze.

Ter inzage beschikking

De beschikking ligt gedurende een termijn van zes weken na de dag van publicatie, van donderdag 23 november 2000 tot en met woensdag 3 januari 2001, ter inzage in het stadhuis, afdeling WROM, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Beroep

Binnen vermelde termijn kan beroep worden ingesteld door diegenen die eerder bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikking en/of diegene die kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet eerder in staat te zijn geweest. U dient het beroepsschrift te richten aan de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. U kunt ook een voorlopige voorziening vragen. Voor het indienen van een beroepsschrift alsmede de voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd, voor de exacte bedragen kunt u bellen met de Raad van State (telefoonnummer 070-4264426).

De beschikking wordt pas van kracht na de termijn van zes weken indien géén beroep is ingesteld. Is er beroep ingesteld alsmede een voorlopige voorziening gevraagd dan is de beschikking pas van kracht nadat er een uitspraak is inzake de voorlopige voorziening.

Ontwerp-beschikkingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat wij een achttal ontwerp-beschikkingen hebben opgesteld naar aanleiding van aanvragen om vergunningen op grond van de Wet milieubeheer van:
* de Bruin, oprichtingsvergunning voor het glastuinbouwbedrijf Staelduinlaan 21;

* Nelissen, revisievergunning voor het glastuinbouwbedrijf Maasdijk 51;

* Kwekerij Figaro B.V., oprichtingsvergunning voor het glastuinbouwbedrijf Sint Jorispad 12;

* Kwekerij `t Extreempje, revisievergunning voor het glastuinbouwbedrijf De Jonghlaan 4a;

* Maatschap Poleij, revisievergunning voor het glastuinbouwbedrijf Naaldwijkseweg 197a.

Zij zijn voornemens de gevraagde vergunningen te verlenen en aan de vergunningen voorschriften te verbinden ter bescherming van het milieu.

Ter inzage

De aanvragen en ontwerp-beschikkingen liggen gedurende vier weken na de dag van publicatie, van donderdag 23 november tot en met woensdag 20 december 2000, ter inzage in het stadhuis, afdeling WROM, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Bedenkingen

Binnen vermelde termijn kan een ieder bedenkingen indienen tegen de ontwerp-beschikkingen. Schriftelijke bedenkingen moeten worden gericht aan Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenzande, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande. Als men hierom vraagt in de brief worden persoonlijke gegevens niet bekend gemaakt.

Hoorzitting

Gedurende de termijn van ter inzageligging kunnen na een tijdig verzoek hiertoe ook mondeling bedenkingen worden ingebracht. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld hierbij aanwezig te zijn. U kunt hiervoor een afspraak maken (een week voor het einde van de termijn) met een medewerker van de afdeling WROM, tel.nr. 0174-430183.

Verdere procedure

Na de termijn van vier weken zullen de definitieve beschikkingen worden opgesteld. Deze beschikkingen worden ook gepubliceerd en er zijn eventueel nog beroepsmogelijkheden.

Afvalwijzer

Gemeentewerf
Fultonstraat 3
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286
Recycling
Hoflaan 28
Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden). Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).
Groen of grijs?

Volgende week (27 november tot en met 1 december) worden de groene minicontainers geleegd.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, puin, grond, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat f 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin

Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u f 25,-- per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* De Driekleur, gebouw Wilhelmina, Van de Kasteelestraat 75 op dinsdag 28 november van 15.00 tot 18.00 uur;
* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).
Aan
alle cliënten van de SOCIALE DIENST `S-GRAVENZANDE

Bent u een:

* Alleenstaande ouder met inwonende kinderen tot 27 jaar die geen eigen inkomsten hebben...


* (Echt)paar met kinderen onder de 12 jaar.....

* (Echt)paar waarvan een van beiden ook loon of een ander inkomen heeft.

Wat verandert er voor u?

Dan verandert er iets voor u op 1 januari 2001, want op die dag veranderen de belastingregels....

Zoals u misschien weet betaalt de sociale dienst over uw netto uitkering belasting. Met de belastingherziening van 2001 kunnen delen van de belasting teruggekregen worden.

U moet deze belastingteruggaaf zelf aanvragen.

U krijgt dan van de belastingdienst elke maand geld overgemaakt.

Omdat de sociale dienst uw belasting betaalt trekken wij dat geld van uw uitkering af.

Wat moet u dus doen?

U vult het belastingformulier in en stuurt het terug naar de belastingdienst. Met deze brief berekent de sociale dienst opnieuw uw uitkering.

U krijgt dan een brief van de belastingdienst waarin staat hoeveel u van de belastingdienst terugkrijgt. Heeft u geen belastingformulier ontvangen? Bel dan zo snel mogelijk met de Belastingdienst (gratis) 0800-0543 en vraag het aan.

U maakt een kopie van deze brief en levert die bij de sociale dienst in. Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier dan kunt u terecht bij de belastingdienst of de sociale dienst.

Let op, voor de sociale dienst zijn de heffingskortingen voorliggende voorzieningen en daarom vormen ze een onderdeel van uw uitkering. Dat wil zeggen dat als u ze niet aanvraagt uw uitkering lager uitvalt dan uw uitkeringsnorm is.

Deze publicatie is een onderdeel van de voorlichtingscampagne van de sociale dienst. Eerder zijn aan voornoemde groep klanten al een informatiebrief en een brochure van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid over dit onderwerp verstuurd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie