Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak Van Boxtel bij Algemeen Bestuur Zuid-Holland Zuid

Datum nieuwsfeit: 22-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak minister Van Boxtel op de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid

Een toespraak bij het onderwerp Grotestedenbeleid

22 november 2000

Dames en heren,
Ik ben blij met deze gelegenheid om met u van gedachten te kunnen wisselen over de relatie tussen grote steden en hun ommeland. U gaat er terecht vanuit dat het grotestedenbeleid niet ophoudt bij de grenzen van de stad en dat een grote stad baat heeft bij een gezonde regio. En hoewel de term Eiland van Dordt misschien anders doet vermoeden, heeft de heer Sas al duidelijk gemaakt dat zijn stad beslist niet op eigen houtje opereert, maar juist optrekt in nauwe samenwerking met de omliggende regio.
Zon anderhalve maand geleden vond in Den Haag een congres over de toekomst van de stad plaats. Een van de sprekers was David Rusk, voormalig burgemeester van de Amerikaanse stad Albuquerque, New Mexico en tegenwoordig expert op het gebied van grote steden. Rusks boodschap sloot goed aan op het onderwerp van onze bijeenkomst van vandaag. Hij betoogde namelijk dat men in de Verenigde Staten een stedelijke regio veel ruimer neemt dan in Europa. Dat je dus niet uitsluitend naar de centrumstad moet kijken, omdat je dan een vertekend beeld krijgt van een gebied. Mijn stelling luidt dan ook dat centrumstad en ommeland elkaar nodig hebben en elkaar kunnen versterken.
Het lijkt me zinvol om eerst nog even kort te vertellen waarom het kabinet een grotestedenbeleid voert en wat het inhoudt. Vanuit die basis zal ik vervolgens een aantal opmerkingen maken over regionale samenwerking.
Waarom grotestedenbeleid dus?
Dat is heel eenvoudig: onze grotere steden zijn plaatsen waar vele verschillende problemen zich samenballen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan achterstandswijken en aan het woekeren met de beschikbare ruimte. Daarnaast zien we ons geconfronteerd met het gegeven dat ongeveer 70% van de nieuwkomers in Nederland zich vestigt in de grotere steden. Ik zal de laatste zijn om de indruk te wekken dat we daar somber van moeten worden. Integendeel: we zien een nieuwe, spannende cultuur ontstaan, een boeiende mix van etnische groepen en culturen en dat gebeurt het eerst in de grotere steden. Maar natuurlijk vergt het in goede banen leiden van een zo omvangrijke instroom van nieuwe burgers specifieke aandacht van het beleid. Aandacht voor grotere steden is hard nodig, want de populariteit van de stad is misschien wel groter dan ooit. Zowel burgers als bedrijven en instellingen vestigen zich graag in de stad. De komst van de nieuwe economie heeft daaraan niets afgedaan. Ook bedrijven in de hoogwaardig-technologische sector kiezen ervoor om in de buurt van een veelheid aan voorzieningen te zitten, voorzieningen op het gebied van transport, cultuur en horeca. En in de buurt van elkaar, hun klanten en hun leveranciers.
Wat is nu het uitgangspunt van het grotestedenbeleid? Het belangrijkste doel van het grotestedenbeleid is wat ik aanduid als de complete stad. Dat is een stad die in fysiek opzicht voldoet aan de steeds hogere eisen die bewoners, bedrijven, instellingen, bezoekers en recreanten aan de stad stellen. Een stad die leefbaar, sociaal en veilig is. Een stad die reële kansen biedt aan wie kansen nodig hebben en benutten. Die economisch vitaal is, werk biedt aan wie werk zoekt en waar voldoende, hoogwaardige vestigingslocaties voor bedrijven voorhanden zijn. En een interactieve stad, waar inwoners onderling en inwoners en overheid elkaar snel weten te vinden.
Hoe willen we het ideaal van de complete stad nastreven? Met de 25 grootste steden heeft het Rijk eind 1999 stadsconvenanten gesloten. Die bevatten concrete en meetbare afspraken tussen Rijk en de betrokken steden over de wederzijdse bijdragen aan de complete stad. De steden verplichten zich tot uitvoering van het door hen opgestelde integrale, meerjarige ontwikkelingsprogramma. Het Rijk stelt zich garant voor een deel van de daarvoor benodigde middelen. Het andere geld komt van de steden zelf en van private partijen.
De ervaringen van de afgelopen jaren leren ons dat één van de aspecten die voor verbetering vatbaar zijn, de regionale afstemming tussen steden en omliggende gemeenten betreft. Wat dat betreft kan ik de heer Sas geruststellen: die afstemming wordt in de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. Wel wijs ik erop, dat het nog jonge grotestedenbeleid een groeitraject doormaakt, waarbij Rijk, provincie en gemeenten nog veel van elkaar leren. Het Centraal Planbureau sprak niet zo lang geleden lovende woorden over de ontschotting die is bereikt door het ISV; we moeten zorgen dat iets dergelijks ook gebeurt op het gebied van de afstemming van beleid tussen stad en ommeland.
Er is ook regelmatig kritiek op de architectuur van het grotestedenbeleid. Dat is tot op zekere hoogte onvermijdelijk: waar beleid wordt gemaakt, bestaat verschil van inzicht. Maar we blijven ons die kritische woorden natuurlijk wel aantrekken: welke lering kunnen we trekken, op welke punten zijn verbeteringen wenselijk en mogelijk en hoe kunnen we onterechte kritiek pareren? Daarom wordt de Raad voor het Openbaar Bestuur, tezamen met een aantal sectorale adviesraden, om een advies gevraagd en zal begin 2002 de Sociaal Economische Raad een advies uitbrengen. Daarin wordt de huidige praktijk van het grotestedenbeleid getoetst aan het advies Samen voor de stad, dat de SER in maart 1998 opstelde. De heer Sas heeft een aantal problemen opgesomd, waarmee kleinere steden te maken hebben. Deels zijn die vergelijkbaar met de grootstedelijke problemen, deels zijn ze er een gevolg van. Ik begrijp zijn zorgen over de vitaliteit van kleinere gemeenten en dorpen en vind mét hem dat die moet worden gewaarborgd en versterkt. Regionale samenwerking is een middel om dat te bereiken. Verder wijs ik u erop dat mijn collega van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op grond van het regeerakkoord speciaal belast is met deze problematiek, onder de noemer plattelandsvernieuwing.
Ook maak ik u attent op het Bestuursakkoord nieuwe stijl. In het kader van dit akkoord worden momenteel verspreid over het land dertien pilots uitgevoerd. Op grond van de resultaten van de pilots zal beoordeeld worden of we regelgeving moeten aanpassen of misschien andere belemmeringen van rijkswege kunnen wegnemen. Dames en heren,
De heer Sas signaleert problemen van kleinere steden, die voor een deel vergelijkbaar zijn met, of een gevolg zijn van, de grootstedelijke problemen. Regionale samenwerking is meer dan alleen het meehelpen oplossen van problemen van de grote stad door omliggende gemeenten. Als ik zeg dat samenwerking een wederzijds belang dient, dan denk ik ook aan de voordelen voor kleinere steden, die de ligging in de nabijheid van een grote stad biedt. Ik denk aan de sociale en culturele voorzieningen van de stad, waar ook de burgers van de omliggende gemeenten van profiteren. Ik denk bijvoorbeeld ook aan een extra kwaliteitsimpuls voor het ommeland op het gebied van groen en blauw en aan investeringen in infrastructuur voor verkeer en vervoer, die niet alleen tegemoet komt aan de behoefte van de inwoners van de centrumstad. Regionale samenwerking betekent ook dat er afspraken worden gemaakt over het in stand houden en versterken van die samenwerking. Waar wij naar streven is een vrijwillige, maar geen vrijblijvende samenwerking tussen stad en ommeland. Bij de uitwerking van de nationale en regionale stedelijke netwerken uit de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening zal de niet-vrijblijvende samenwerking in grootstedelijke gebieden een goede invulling moeten krijgen, met een herkenbare positie van de grote steden. Daarbij is het van belang om te komen tot een heldere scheiding van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het Rijk en de decentrale overheden.
De discussie hierover is momenteel nadrukkelijk aan de orde. We zijn immers bezig om de lijnen uit te zetten voor een adequate voortzetting van de intergemeentelijke samenwerking na de formele beëindiging van de Kaderwet bestuur in verandering. Ook na 2003 zal niet-vrijblijvende samenwerking in grootstedelijke gebieden in enige vorm mogelijk moeten worden gemaakt. In de komende periode wordt bezien op welke wijze en in welke stedelijke gebieden een dergelijke vorm van niet-vrijblijvende samenwerking wettelijk wordt gefaciliteerd. Inzet is een zoveel mogelijk integrale taaktoedeling op tenminste het ruimtelijk terrein. Het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) zal ook bij deze discussie worden betrokken; dat voorziet in decentralisatie naar provincies en kaderwetgebieden van de middelen voor verkeer- en vervoerinfrastructuur. Een dergelijke samenwerking geeft ook omliggende gemeenten de kans direct bij belangrijke beslissingen betrokken te zijn en daar invloed op uit te oefenen. De provincie ligt wat dat betreft toch weer een stukje verder weg. Ik voeg hier overigens aan toe dat de Deltametropool, gezien de kleinere regionale schaal van de meeste problemen, niet de geëigende schaal en bestuursstructuur is voor de toedeling van middelen en bevoegdheden.
Dames en heren,
Regionale samenwerking gaat dus zowel over problemen als over kansen. Centrumstad en ommeland hebben elkaar nodig en kunnen elkaar versterken. Mét u zie ik de noodzaak voor een regionale inbedding van het grotestedenbeleid. Dat zal dan ook een belangrijk punt zijn op de GSB-agenda voor de komende periode. De Franse historicus Fernand Braudel zei ooit: "Er is geen stad zonder achterland." Dat zeg ik hem graag na.
Ik dank u voor uw aandacht.
Alleen het gesproken woord geldt

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...