Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over Stichting NUSO Dienstverlening

Datum nieuwsfeit: 22-11-2000
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 189
Datum: 22-11-2000

STICHTING NUSO DIENSTVERLENING

Het lid van de Tweede Kamer, Van Dijke (RPF-GPV), heeft aan de Ministers van Economische Zaken en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 22 september 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Heeft u kennis genomen van het artikel in het NUSO nieuwsbrief van augustus 2000 inzake ledenregistratie? *


2 Op grond waarvan ontvangt de Stichting NUSO Dienstverlening overheidssubsidie en wat voor diensten wordt de Stichting NUSO Dienstverlening geacht te leveren?


3 Is het ledenaantal (mede) bepalend voor de hoogte van de toegekende subsidie en wat wordt onder 'leden' verstaan?


4 Wat wordt bedoeld met de opmerking in genoemd blad **: 'We zijn er door Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan gehouden verenigingen een rekening te sturen, maar die hoeft niet te worden betaald"? Zet Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan tot zulke zinloze exercities? Is hier sprake van 'fake-facturen'?


5 Kent u de Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV) van de Stichting NUSO Dienstverlening, welke van toepassing worden geacht bij aanschaffingen die worden gefinancierd met gelden van onder meer Stichting Kinderpostzegels Nederland, Nationaal Jeugd Fonds 'Jantje Beton', VSB Fonds, Nationaal Revalidatie Fonds en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind?


6 Hoe beoordeelt u het feit dat NUSO zichzelf 3% van de verkooppprijs toekent *** wanneer bijvoorbeeld een speeltuinbestuur volgens de AIV opdracht geeft voor levering van speeltoestellen? Wat is uw oordeel over de bepaling dat leveranciers worden verplicht minimaal 5% korting te geven op de geleverde toestellen? Hebben deze bepalingen geen (sterk) prijsopdrijvende invloed voor de speeltuinverenigingen, die vaak weinig bemiddeld zijn en zal dit het beroep op de in vraag 5 genoemde fondsen, die niet bedoeld zijn om de NUSO in stand te houden, maar om speelmogelijkheden voor kinderen te verruimen niet vergroten?


7 Hoe kunnen deze AIV sectorbreed worden opgelegd als maar een klein aantal leveranciers met genoemde AIV heeft kunnen instemmen?


8 Acht u het toelaatbaar dat in de AIV een prijzendoctrine wordt gehanteerd die op heel de sector betrekking heeft? Hoe verhoudt zich dat tot de vrije mededinging?* Nieuwsbrief nr. 4 augustus 2000 van NUSO, landelijke organisatie voor speelwerk en jeugdrecreatie

** Bladzijde 13 Ledenregistratie: wat ging er mis en wat beidt de toekomst: onder '1 Het tientje'.

*** De leverancier moet dan 3% rechtstreeks aan de NUSO overmaken.
De minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deze vragen als volgt beantwoord.


1 Ja.2 Het artikel waar de heer Van Dijke in vraag 1 op doelt, betreft niet de Stichting NUSO-dienstverlening, maar een andere organisatie, namelijk de Vereniging NUSO, een landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie. De Vereniging NUSO ontvangt in het kader van de Subsidieregeling welzijnsbeleid, onderdeel landelijke jeugdorganisaties, jaarlijks een subsidie voor haar activiteiten. De Stichting NUSO-dienstverlening ontvangt geen overheidssubsidie. De subsidie aan de Vereniging NUSO vloeit niet naar de Stichting NUSO Dienstverlening. De Stichting NUSO-dienstverlening voert commerciele activiteiten uit die niet tot het gesubsidieerde takenpakket van de Vereniging NUSO behoren. Dit betreft het toezicht op de naleving van de Algemene Inkoop Voorwaarden, het adviseren van gemeenten in het voeren van speelruimtebeleid en het ontwikkelen, inrichten en realiseren van speelruimtes. De vereniging NUSO heeft de commerciele activiteiten bewust ondergebracht in een aparte organisatie. De activiteiten van de Vereniging NUSO en de Stichting NUSO Dienstverlening zijn gescheiden.


3 Deze vraag is alleen van toepassing op de Vereniging NUSO, die in het kader van de Subsidieregeling welzijnsbeleid, onderdeel landelijke jeugdorganisaties, jaarlijks subsidie kan aanvragen.
De hoogte van de toegekende instellingssubsidie wordt mede bepaald door het ledental. De instellingssubsidie voor een landelijke jeugdorganisatie bestaat uit een basisbedrag dat jaarlijks door de Staatssecretaris van VWS wordt vastgesteld, vermeerderd met een door de staatssecretaris eveneens jaarlijks vast te stellen bedrag voor elk lid van die organisatie tot een maximum van 125.000 leden, waarbij de eerste 5.000 leden niet meetellen.

Een lid wordt gedefinieerd als een natuurlijk persoon van ten hoogste 25 jaar die op 31 december van een jaar bij een landelijke jeugdorganisatie als lid geregistreerd staat, door wie of ten behoeve van wie een bedrag van tenminste f 10,-- per jaar aan de landelijke jeugdorganisatie is betaald en die zich uitdrukkelijk als lid van de landelijke jeugdorganisatie heeft opgegeven.


4 Wij weten niet wat met deze opmerking in het artikel bedoeld wordt. De Subsidieregeling welzijnsbeleid, onderdeel landelijke jeugdorganisaties, stelt dat subsidie slechts wordt verstrekt indien de ledenadministratie van de landelijke jeugdorganisatie in ieder geval systematisch inzicht geeft in de namen, adressen en geboortedata van de leden en de ledenadministratie schriftelijke bewijsstukken bevat, waaruit blijkt dat de in de administratie opgenomen leden zich uitdrukkelijk als zodanig hebben opgegeven en door of ten behoeve van deze leden tenminste een bedrag van f 10,-- is betaald. De contributie van f 10,-- per lid kan door een plaatselijke afdeling worden voldaan, maar moet op leden met naam, adres en woonplaats herleidbaar zijn, waarbij het nadrukkelijk gaat om een 1 op 1 relatie.5 Ja, wij kennen de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Stichting NUSO.

6 De bepalingen lijken geen prijsopdrijvende invloed voor de speeltuinverenigingen te hebben, aangezien de leveranciers van speeltoestellen verplicht zijn de kortingen juist aan de
speeltuinverenigingen te verlenen.


7 De AIV zijn nog niet volledig geimplementeerd. De beoordeling van de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Stichting NUSO liggen ter orientatie bij de NMa. De 3% regeling en het minimale kortingspercentage van 5% maken integraal deel uit van de AIV en liggen derhalve ook ter orientatie bij de NMa. De NUSO wil voordat zij verder gaat met de implementatie eerst de bevindingen van de NMa afwachten. De NMa streeft ernaar de zaak begin volgend jaar af te handelen.


8 De NMa is belast met de uitvoering en toepassing van de Mededingingswet; ik wacht daarom de bevindingen van de NMa af.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie