Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Algemene BTW-tarief wordt verhoogd naar 19 procent

Datum nieuwsfeit: 24-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Verhoging van het algemene BTW-tarief; overgangsregelingVerhoging van het algemene BTW-tarief; overgangsregeling

Belastingdienst/Centrum voor proces en productontwikkeling, domein verbruiksbelastingen

Besluit van 24 november 2000, nr. CPP2000/2738M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Op grond van artikel VII van Hoofdstuk 1, van de Wet van 11 mei 2000, Stb. 216 (Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001) wordt het algemene BTW-tarief met ingang van 1 januari 2001 verhoogd van 17,5% tot 19%. In artikel III van hoofdstuk 2, van deze wet is het overgangsrecht (hierna: de overgangsregeling) opgenomen.

Overgangsregeling algemeen

Uitgangspunt van de overgangsregeling is dat prestaties zijn onderworpen aan het BTW-tarief dat van kracht is op het tijdstip waarop de prestatie wordt verricht. Dit tarief kan afwijken van het BTW-tarief dat geldt op het tijdstip waarop de omzetbelasting, op grond van artikel 13 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (de Wet), verschuldigd wordt.

Het eerste lid van de overgangsregeling regelt de situatie waarin een aan het algemene tarief onderworpen prestatie wordt verricht vóór 1 januari 2001 en de omzetbelasting verschuldigd wordt na deze datum. Op deze prestatie blijft het BTW-tarief van 17,5% van toepassing.

Het tweede lid van de overgangsregeling regelt de situatie waarin vóór
1 januari 2001 (in verband met vooruitbetalingen of het vooruit factureren) omzetbelasting verschuldigd wordt ter zake van een aan het algemene tarief onderworpen prestatie die na 31 december 2000 wordt verricht. In dit geval wordt de in 2000 verschuldigde belasting berekend naar het tarief van 17,5%, waarbij op 1 januari 2001 nog eens
1,5% verschuldigd wordt (zie echter hierna).

Telefoonkaarten

Ter zake van de verkoop van telefoonkaarten met een beltegoed, die worden verkocht door ondernemers die zelf over
telecommunicatiecapaciteit beschikken (de "echte" telecommunicatiemaatschappijen) of door ondernemers die daartoe telecommunicatiecapaciteit hebben ingekocht bij echte telecommunicatiemaatschappijen en deze capaciteit op eigen naam doorverkopen, is omzetbelasting verschuldigd op het tijdstip waarop de telefoonkaart wordt verkocht. De vergoeding die voor de telefoonkaart wordt betaald, wordt beschouwd als de vooruitbetaling voor de met de telefoonkaart af te nemen telecommunicatiediensten. Bij de hier bedoelde "echte" telefoonkaarten gaat het om kaarten die uitsluitend worden gebruikt voor telecommunicatiediensten; hierbij maakt het geen verschil of het beltegoed wordt bijgehouden op de telefoonkaart zelf (met een op de kaart aangebrachte chip) of in een centrale database van de ondernemer die de kaart heeft uitgegeven. Telefoonkaarten die vóór 1 januari 2001 zijn verkocht, zijn onderworpen aan het BTW-tarief van 17,5%. Voor zover deze kaarten bij de jaarwisseling nog een beltegoed bevatten, moet de ondernemer die de kaart heeft uitgegeven, alsnog het verschil tussen 19% en 17,5% aangeven.

Overigens heeft het besluit van 19 juli 1995, nr. VB 94/2220, Infobulletin 95/647, in zoverre zijn actualiteitswaarde verloren, dat "optisch leesbare kaarten" thans niet meer bestaan, en dat de in het besluit genoemde "chipkaarten" thans moeten worden onderscheiden in:
* de "echte" telefoonkaarten (chipkaarten die uitsluitend worden gebruikt voor telecommunicatiediensten); deze chipkaarten worden behandeld als is aangegeven in onderdeel A (Optisch leesbare telefoonkaart) van het besluit van 19 juli 1995, en
* de multifunctionele kaarten (chipkaarten die kunnen worden gebruikt voor de betaling van allerlei verschillende prestaties, met inbegrip van telecommunicatiediensten); deze chipkaarten worden behandeld als is aangegeven in onderdeel B (Chipkaarten) van het besluit van 19 juli 1995.

Tijdstip waarop prestaties worden verricht; doorlopende prestaties

Leveringen van goederen worden verricht op het tijdstip waarop de vervreemder de feitelijke macht om als eigenaar over dat goed te beschikken, overdraagt aan de verkrijger, of, wanneer het gaat om huurkoop, op het tijdstip waarop de huurverkoper het huurkoopgoed afgeeft. Montage- en installatieleveringen in de zin van artikel 8, lid 1, onderdeel a, tweede volzin, van de Zesde Richtlijn, of artikel 3, lid 1, onderdeel f, van de Wet, worden verricht op het tijdstip waarop de met de levering gepaard gaande aanbrengwerkzaamheden zijn voltooid. Voor diensten heeft als uitgangspunt te gelden dat deze worden verricht op het tijdstip waarop de met de dienst gemoeide werkzaamheden zijn voltooid.

Doorlopende prestaties zijn zich herhalende leveringen en diensten die op basis van een doorlopende overeenkomst worden verricht. Kenmerkend voor dergelijke prestaties is voorts dat er geen welomschreven eindresultaat is overeengekomen. De periode waarover de prestaties worden verricht, kan zowel bepaald als onbepaald zijn. Voorbeelden van doorlopende prestaties zijn het verlenen van licenties en voorts abonnementen op leveringen, zoals tijdschriften, gas, elektriciteit en water, of abonnementen op diensten, zoals telecommunicatiediensten, verzekeringen, verhuur en bewakingsdiensten.

Prestaties waarbij wel een welomschreven eindresultaat is overeengekomen, kunnen niet als doorlopende prestaties worden aangemerkt. Daaraan doet niet af het feit dat met het bereiken van bedoeld eindresultaat in een aantal gevallen een lange(re) periode gemoeid kan zijn. Voorbeelden van dergelijke, niet als doorlopend aan te merken prestaties zijn:

* de diensten van een milieu- of organisatieadviseur die een bepaald onderzoeksproject uitvoert; een dergelijk project mondt immers uit in een bepaald eindresultaat of rapportage

* cursussen en trainingen; deze zijn immers gericht op het bereiken van een bepaald kennis- of vaardigheidsniveau
* die diensten van een belastingconsulent of advocaat die met een cliënt overeenkomt om een bepaalde gerechtelijke procedure te voeren

* de dienst van een architect die een bouw- of verbouwingsproject begeleidt

* vervoersprestaties die erop gericht zijn een bepaalde bestemming te bereiken.

Voor zover het verrichten van deze niet-doorlopende diensten is aangevangen in het jaar 2000 (of eventueel daarvóór) en wordt beëindigd in het jaar 2001 (of eventueel daarna), èn het gaat om diensten die aan het algemene tarief zijn onderworpen, is de gehele terzake in rekening gebrachte of te brengen vergoeding onderworpen aan het tarief van 19%.

Op grond van artikel 10, lid 2, derde volzin, van de Zesde Richtlijn, tekst vanaf 21 oktober 2000, kunnen de Lid-Staten bepalen dat in bepaalde gevallen doorlopende leveringen van goederen en verrichtingen van diensten die gedurende een zekere periode plaatsvinden, geacht worden ten minste eenmaal per jaar te zijn voltooid; deze bepaling is nog niet in de wettelijke bepalingen geïmplementeerd. Los hiervan is in § 13, lid 1, van bijlage I (Toelichting administratieve verplichtingen) bij het besluit OB/BTW-14 (bekendgemaakt bij de aanschrijving van 17 december 1968, nr. D 68/8606) dienaangaande aangegeven dat bij doorlopende prestaties op de factuur, in plaats van de dag waarop de levering of de dienst wordt verricht, de periode kan worden vermeld waarop de factuur betrekking heeft. Deze periode mag niet langer zijn dan een jaar.

Wanneer de afrekening ter zake van aan het algemene tarief onderworpen doorlopende prestaties betrekking heeft op een periode die eindigt na 31 december 2000, is over de totale vergoeding het BTW-tarief van toepassing dat geldt op het tijdstip waarop de afrekenperiode eindigt (19%). Het ontmoet overigens geen bezwaar dat in deze gevallen de afrekenperiode wordt gesplitst in een periode die eindigt op 31 december 2000 (de in 2000 geleverde goederen of verrichte diensten zijn onderworpen aan het BTW-tarief van 17,5%) en een die aanvangt op
1 januari 2001 (de in 2001 geleverde goederen of verrichte diensten zijn onderworpen aan het BTW-tarief van 19%). Hierbij kan de afrekenperiode voor de levering van elektriciteit, ingeval niet kan worden vastgesteld welke hoeveelheid is geleverd vóór en na de jaarwisseling, worden gesplitst naar tijdsgelang. Voor de levering van gas en warmte in situaties waarin niet kan worden vastgesteld welke hoeveelheid vóór en na de jaarwisseling is geleverd, zal een afzonderlijke regeling worden getroffen.

In het tweede lid van § 13 van de Toelichting administratieve verplichtingen is aangegeven dat een met § 13, lid 1, overeenkomende gedragslijn kan worden gevolgd bij ondeelbare of moeilijk splitsbare prestaties, zoals die van belastingconsulenten, accountants, advocaten, notarissen, architecten en andere beoefenaren van vrije beroepen. Hieruit kan overigens niet worden afgeleid dat de prestaties van belastingconsulenten, accountants, advocaten, notarissen, architecten en andere beoefenaren van vrije beroepen steeds als "doorlopende" prestaties zijn te beschouwen. De omstandigheid dat deze ondernemers veelal vooraf de betaling van een voorschot verlangen op hun uiteindelijke honorarium of de omstandigheid dat zij (tussentijds) declaraties indienen op basis van "gewerkte uren", houdt niet zonder meer in dat de desbetreffende prestatie doorlopend van aard is.

Levering van autos (en motoren) met een "2001-kenteken"

Nieuwe autos die worden geleverd met een in 2001 afgegeven kenteken worden, in verband met de omstandigheid dat 2001-kentekens na de jaarwisseling worden afgegeven, geacht eerst na 31 december 2000 te zijn geleverd en zijn dan onderworpen aan het tarief van 19%. Het tijdstip van levering wordt niet beïnvloed door het tijdstip waarop de koper de vergoeding voor het geleverde goed betaalt of de dagtekening van de factuur. In dit verband merk ik nog op dat uit de verkoopvoorwaarde dat de leverancier de eigendom van het geleverde goed voorbehoudt zolang de koper niet ten volle heeft voldaan al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd, niet kan worden afgeleid dat het goed is geleverd zodra de koper de vergoeding heeft voldaan.

Een - in de autobranche overigens niet gebruikelijke - levering constitutum possessorium van de nieuwe auto vóór 1 januari 2001heeft naar mijn oordeel niet tot gevolg dat de auto geacht kan zijn toch vóór 1 januari 2001 te zijn geleverd, omdat ook in een dergelijk geval de auto vóór de jaarwisseling nog niet in de staat verkeert, die kennelijk tussen koper en leverancier is overeengekomen, namelijk tevens voorzien van een geldig kentekenbewijs. De mondelinge uitspraak van het Gerechtshof s-Hertogenbosch van 20 november 1987, rolnummer 1761/1986 (BNB 1989/49), biedt naar mijn oordeel geen handvat om in dezen tot een andere zienswijze te komen.

Vooruitfactureren/vooruitbetalen in 2000 tegen 19%

Om te voorkomen dat ondernemers op grond van het tweede lid van de overgangsregeling aanvullende facturen voor het verschil tussen 17,5% en 19% moeten uitreiken, wordt goedgekeurd dat ondernemers reeds in 2000 het tarief van 19% toepassen ter zake van aan het algemene tarief onderworpen prestaties die na 31 december 2000 zullen worden verricht. De aftrekgerechtigde afnemer mag in dat geval, hoewel de factuur
-strikt genomen- niet aan de wettelijke eisen voldoet, de hem tegen 19% in rekening gebrachte omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 in aftrek brengen. De ondernemer die reeds over 2000 omzetbelasting aangeeft naar het tarief van 19%, moet het bedrag van de desbetreffende omzet en het bedrag van de omzetbelasting aangegeven in rubriek 1c van het aangifteformulier ("Leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0%"). Mocht door onvoorziene omstandigheden een aan het tarief van 19% onderworpen prestatie toch vóór 1 januari 2001 worden verricht, dan moet een creditfactuur worden uitgereikt voor de aanvankelijk te veel berekende omzetbelasting. De aldus gecrediteerde omzetbelasting moet eveneens in rubriek 1c van het aangifteformulier worden aangegeven.

Overgangsregeling voor de (op)levering van onroerende zaken

Op grond van het derde lid van de overgangsregeling blijft, ingeval een ondernemer ingevolge een vóór 1 januari 2001 gesloten overeenkomst na 31 december 2000 een onroerende zaak levert of een werk in onroerende staat oplevert tegen een vergoeding welke vervalt in termijnen, de verhoging van het omzetbelastingtarief van 17,5% tot 19% buiten toepassing met betrekking tot het gedeelte van de vergoeding dat gelijk is aan de som van de termijnen die op grond van die overeenkomst vóór 1 januari 2001 zijn vervallen. Dit betekent dat de termijnen die vóór 1 januari 2001 zijn vervallen, belast zijn en blijven naar het BTW-tarief van 17,5%, en de termijnen die na 31 december 2000 vervallen, belast zijn naar het tarief van 19%. Het tijdstip waarop deze termijnen "vervallen" wordt bepaald door het tijdstip (afhankelijk van de vordering van de bouw) dat daarvoor in de koop-/aanneemovereenkomst is aangeduid. Hierbij is niet van belang het tijdstip waarop de termijnfactuur daadwerkelijk wordt uitgereikt. Voorts wordt in dit verband verwezen naar het besluit van 11 september 2000, nr. CPP 2000/1895, Infobulletin 2000/662.

Meerwerk

In het kader van de uitvoering van een koop-/aanneemovereenkomst is het vaak mogelijk zgn. meerwerk te laten uitvoeren. Veel koop-/aanneemovereenkomsten bepalen terzake dat de opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht tot meerwerk direct een bedrag moet betalen ter grootte van een bepaald percentage, bijvoorbeeld 50%, van de vergoeding voor dat meerwerk. Als de opdracht tot het verrichten van het hier bedoelde meerwerk wordt verstrekt vóór 1 januari 2001, kan het daarbij direct te betalen bedrag worden beschouwd als een op dat tijdstip vervallen termijn in de zin van het derde lid van de overgangsregeling.

Minderwerk

In aanvulling op dit besluit van 11 september 2000 wordt aangetekend dat "minderwerk" in de regel ineens wordt verrekend bij de eindafrekening van het werk. De eindafrekening wordt doorgaans opgesteld zo spoedig na de oplevering van het werk of, indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, zo spoedig mogelijk na het verstrijken daarvan. Voor zover het bedrag dat wegens minderwerk wordt verrekend, gelijk of lager is dan het bedrag van de na 1 januari 2001 vervallende termijn(en), kan dit minderwerk tegen het BTW-tarief van 19% verrekend worden. Het tarief van 19% wordt dan berekend over het saldo van de eindtermijn minus het bedrag wegens minderwerk. Is het bedrag dat wegens minderwerk wordt verrekend, hoger dan de na 1 januari 2001 vervallende termijn(en), dan dient het meerdere (het bedrag dat per saldo aan de opdrachtgever wordt teruggegeven) te worden verrekend tegen het tarief van 17,5%; in dat geval wordt aan de opdrachtgever immers teruggegeven wat hem eerder tegen 17,5% in rekening is gebracht.

(Op)levering van roerende zaken; diensten

Zoals is aangegeven op pagina 109 van de Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot de Wet van 11 mei 2000, is de overgangsregeling voor de (op)levering van onroerende zaken niet van toepassing op de (op)levering van roerende zaken, bijvoorbeeld schepen en ziekenhuisapparatuur. Hieraan doet niet af de omstandigheid dat ook bij roerende zaken langlopende projecten en termijnbetalingen kunnen voorkomen.

Het derde lid van de overgangsregeling is evenmin van toepassing op diensten met betrekking tot onroerende zaken, bijvoorbeeld verbouwingen van onroerende zaken of de diensten van een architect bij de bouw of verbouwing van een onroerende zaak.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...