Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Ecofin Raad te Brussel

Datum nieuwsfeit: 27-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Agenda Ecofin 27 november 2000 te BrusselDIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Algemene Commissie

voor Europese Zaken

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00-1168m

17 november 2000

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 27 november 2000 te Brussel.

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 27 november 2000 te Brussel.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

Geannoteerde agenda Eurogroep 26 november 2000

Markt- en wisselkoerssituatie/ Najaarsvoorspellingen

Zoals gebruikelijk zal gesproken worden over de markt- en wisselkoerssituatie. Tevens zal over de Najaarsvoorspellingen van de Commissie worden gesproken, die op 22 november aanstaande zullen worden gepubliceerd.

Voortgang euro-introductie

De Commissie rapporteert voor iedere bijeenkomst van de Eurogroep, mede op basis van door de lidstaten verstrekte informatie, over de voorbereiding op de euroconversie. De rapportage gaat in op diverse activiteiten (voorlichting, voorbereiding van bedrijven, dubbel prijzen, wetgeving) die door lidstaten worden ondernomen om zich op de euro-conversie voor te bereiden.

Functioneren Eurogroep

Evenals eind 1999, aan het einde van het Finse voorzitterschap, bespreekt de Eurogroep hoe de vergaderingen zijn verlopen, en waar mogelijke verbeterpunten te maken zijn.

Geannoteerde agenda Ecofin Raad 27 november 2000

Fiscale vraagstukken


- belastingpakket

aard bespreking: presentatie voortgangsverslag

Het voorzitterschap zal aan de Ecofin Raad verslag uitbrengen over de voortgang van de onderhandelingen met betrekking tot het belastingpakket.

Het belastingpakket omvat drie delen: spaartegoeden, gedragscode en interest en royalties.

Tijdens de Europese Raad van Feira hebben de Raad en de Commissie zich gecommitteerd aan het bereiken van overeenstemming over de wezenlijke inhoud van de spaartegoedenrichtlijn voor het einde van het jaar. Na overeenstemming over de wezenlijke inhoud kunnen de discussies met belangrijke derde landen en afhankelijke gebieden worden opgestart.

Voor het bereiken van overeenstemming over de spaartegoedenrichtlijn zijn tevens de resultaten van de onderhandelingen ten aanzien van de gedragscode en de interest en royalty-richtlijn van belang (pakketgedachte).


- BTW elektronische handel

aard bespreking: politiek akkoord

Het voorzitterschap zal naar verwachting aan de Ecofin Raad drie verschillende oplossingsrichtingen presenteren met betrekking tot het richtlijnvoorstel BTW-heffing van elektronische handel. De Ecofin Raad zal waarschijnlijk verzocht worden een besluit te nemen welke variant nader uitgewerkt zal worden. Er zijn drie voorstellen op ambtelijk niveau besproken. Een voorstel van de Europese Commissie, een voorstel van het voorzitterschap en een door een aantal lidstaten ingediend alternatief.

In de huidige situatie worden e-commercediensten naar derde landen belast met BTW, terwijl zulke diensten uit derde landen naar de EU niet zijn belast. E-commercediensten binnen de EU zijn belast. Dit verstoort de concurrentieverhouding van EU-aanbieders ten opzichte van aanbieders van buiten de EU. Daarom heeft de Commissie voorgesteld:
* de diensten naar derde landen niet te belasten met BTW;
* de diensten vanuit derde landen te belasten.
Het voorzitterschap en enkele lidstaten hebben naast de oplossingsrichting die door de Commissie is voorgesteld nog twee alternatieven in dezelfde richting voorgesteld. Nederland staat in principe positief tegenover de voorstellen. Het is een goede zaak dat er een einde wordt gemaakt aan de huidige verstoring van de concurrentieverhoudingen en dat er een regeling komt waarmee de BTW-neutraliteit voor Europese ondernemers ten opzichte van niet-Europese ondernemers wordt hersteld.


- derogaties inzake accijnzen op minerale oliën
Mogelijk zal voor besluitvorming voorliggen een voorstel van de Commissie voor een beschikking van de Raad waarin de lidstaten worden gemachtigd bepaalde afwijkingen toe te passen van de richtlijnen op het gebied van de accijns op minerale oliën (derogaties). Nederland hoort bij de lidstaten die derogaties hebben aangevraagd.

De structuurrichtlijn accijns minerale oliën biedt de mogelijkheid dat lidstaten - na daartoe verkregen goedkeuring van de Raad (unanimiteit)
- mogen afwijken van de principes zoals neergelegd in die richtlijn. In het algemeen betreft dit het mogen toepassen van een afwijkend accijnstarief voor een bijzondere brandstof of voor een bijzondere toepassing. Het voorstel van de Commissie zal waarschijnlijk twee uitgangspunten bevatten. Enerzijds wil de Commissie af van de eeuwigdurende derogaties en anderzijds behoeven zon 50 tijdelijke derogaties verlenging. De Commissie stelt voor om de eeuwigdurende derogaties te binden aan een geldingsduur van vijf jaar. De periodiek te verlengen derogaties worden voorshands voor een periode van twee jaar verlengd.

Financiële Diensten


- jaarverslag van de Commissie inzake de uitvoering van het Actieplan voor financiële diensten

document: Financial Services Priorities and Progress; Third Report (COM (2000) 692/2 final)

aard bespreking: presentatie derde voortgangsrapportage door de Commissie

Op 25 mei 1999 heeft de Ecofin Raad het Actieplan Financiële Diensten aangenomen. De Ecofin Raad verzocht de Commissie twee maal per jaar te rapporteren over de voortgang die wordt geboekt met de in het Actieplan genoemde voorstellen. Tijdens de Ecofin Raad van 27 november zal de Commissie haar derde voortgangsrapportage presenteren.

In het derde voortgangsrapport benoemt de Commissie voor zichzelf, alsmede voor de Raad en het Europees Parlement tien prioriteiten. De beleidsmaatregelen waarop zij de komende zes maanden sterke voortgang moeten boeken vloeien voort uit de conclusies van de Europese Raad van Lissabon en de recente ontwikkelingen op de Europese kapitaalmarkt, met name de integratie van de effectenmarkten. Deze prioriteiten hebben betrekking op maatregelen om het (grensoverschrijdend) aantrekken van kapitaal verder te vergemakkelijken, voorstellen om de financiële stabiliteit te garanderen, het opzetten van een Effectencomité en de ontwikkeling van een richtlijn om koersmanipulatie tegen te gaan. Bij deze prioriteiten wordt een tijdschema gegeven hoe zij in 2005 kunnen zijn bewerkstelligd.

De Commissie stelt in het voortgangsrapport verder voor om de effecten van de interne markt voor financiële diensten te monitoren. Zij wil dit doen aan de hand van o.a. het aantal nieuwe beursnoteringen, de marktkapitalisatie van beursgenoteerde ondernemingen, het aantal fusies en overnames, de kosten van de financiële diensten, de kosten van het aantrekken van kapitaal en de buitenlandse investeringen in de Europese Unie.

In het rapport wordt vastgesteld dat inmiddels zeven van de 42 actiepunten zijn gerealiseerd. Op 29 actiepunten wordt voortgang geboekt. Op de resterende zes actiepunten wordt volgens de Commissie onvoldoende of geen voortgang geboekt. Het gaat hier met name om de Europese Vennootschap, en de implementatie van de Finaliteitsrichtlijn.


- voortgangsverslag van de groep van wijzen over de regulering van de
financiële markten en de financiële informatie

aard bespreking: presentatie voortgangsverslag, gevolgd door een oriënterend debat

De Ecofin Raad heeft op 17 juli een Groep van Wijzen onder leiding van Baron Lamfalussy gevraagd voorstellen te ontwikkelen voor de regulering van de Europese effectenmarkten. De Groep van Wijzen heeft op 9 november jl. een interim-rapportage gepubliceerd. Na intensieve consultatie met marktpartijen en andere belanghebbenden heeft de Groep van Wijzen enkele voorlopige conclusies getrokken ten aanzien van de toekomstige regulering van de Europese effectenmarkten. Op basis van een analyse van recente ontwikkelingen in de effectenmarkten (groei van de markt, sterker wordende internationale dimensie, de concurrentie en samenwerking tussen effectenbeurzen, de tendens naar consolidatie op het terrein van clearing en settlement, de sterke volatiliteit van beurskoersen) stelt de Groep van Wijzen dat het huidige regelgevend kader van de EU op het terrein van de effectenmarkten niet langer adequaat is. De Groep van Wijzen concludeert dat het wetgevingsproces op EU-niveau moet worden versneld. Kernpunt van het voorstel is dat de Raad van Ministers en het Europees Parlement zich in hun wetgeving beperken tot broad framework principles en de nadere invulling daarvan delegeren aan de Commissie tezamen met een op te richten effectencomité waarin de lidstaten zijn vertegenwoordigd. De met behulp hiervan te bereiken tempowinst moet het mogelijk maken om het Actieplan Financiële Diensten van de Commissie versneld uit te voeren (deadline 2003/2004 in plaats van 2005).

Voorstel voor een verordening inzake de bescherming van de euro

aard bespreking: stand van zaken

De voorzitter van de Ecofin Raad zal de vergadering informeren over de stand van zaken met betrekking tot de totstandkoming van een verordening die de operationele samenwerking en uitwisseling van technische informatie regelt tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van valsemunterij van de euro, zoals de ECB, Europol, Nationale Centrale Banken, Munthuizen en nationale politie cq. justitiële diensten. Reden voor totstandkoming van de verordening is dat de samenwerking en uitwisseling van technische informatie tussen de verschillende betrokken autoriteiten niet op nationaal niveau kan worden geregeld.

Het Commissievoorstel bevat zowel eerste als derde pijler instrumenten. Nieuwe tekstvoorstellen van het voorzitterschap bevatten alleen eerste pijler instrumenten. Het voorzitterschap zal bezien of derde pijlerinstrumenten met behulp van een afzonderlijk juridisch instrument kunnen worden geregeld.

Nederland ondersteunt de doelstelling van het voorstel en de benadering van het voorzitterschap (scheiding eerste en derde pijler).

Presentatie van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer

document: jaarverslag van de Europese Rekenkamer over het begrotingsjaar 1999

aard bespreking: mondelinge presentatie door de President van de Europese Rekenkamer

besluitvormingsprocedure: Inhoudelijk komt de rapportage van de Europese Rekenkamer aan de orde in de Ecofin Raad van maart 2001. De Raad zal dan een aanbeveling opstellen voor het Europese Parlement inzake kwijtingverlening aan de Commissie voor de uitvoering van de begroting 1999 (dechargeprocedure).

Op 14 november 2000 publiceerde de Europese Rekenkamer haar jaarverslag en haar verklaring van betrouwbaarheid over het begrotingsjaar 1999. De President van de Europese Rekenkamer zal in de Ecofin Raad een eerste mondelinge presentatie geven over dit jaarverslag. De Europese Rekenkamer kan opnieuw niet tot een globale positieve verklaring komen gezien het onaanvaardbaar hoog aantal fouten in de betalingen. In de betrouwbaarheidsverklaring worden evenwel geen concrete (kwantitatieve) foutenpercentages genoemd.

Economische vraagstukken


- economische en financiële stabiliteit op de middellange termijn van de kandidaat-lidstaten

Op basis van een rapport van de Commissie zal de Ecofin Raad de economische situatie in de kandidaat-lidstaten bespreken. Op basis van deze bespreking zal een verklaring van de Ecofin Raad worden opgesteld. Het voorliggende Commissierapport gaat in op de economische Kopenhagencriteria. Het rapport beschrijft nog eens de beoordeling zoals deze is weergegeven in de door de Commissie op 8 november jl. gepubliceerde Voortgangsrapportages. Vervolgens wordt in het rapport apart ingegaan op de financiële stabiliteit in de kandidaat-lidstaten.


- uitvoering van het Stabiliteits- en Groeipact
Besproken worden de geactualiseerde programmas van Finland, Nederland en (eventueel) Duitsland. De Ecofin Raad zal op basis van een beoordeling van de programmas door de Commissie per afzonderlijk programma een korte opinie vaststellen.


a.) geactualiseerd stabiliteitsprogramma Finland
document: geactualiseerd stabiliteitsprogramma Finland (www.vn.fi/vn/vm/english)

aard bespreking: vaststelling van de Raadsopinie

Het geactualiseerde programma beslaat de periode 2000-2004. De Finse economie is de laatste jaren bijzonder sterk gegroeid en ook voor 2001 en 2002 gaat de regering uit van een sterke, zij het ten opzichte van 2000 afgezwakte, groei. Voor 1999 en 2000 zullen de begrotingsdoelstellingen uit het vorige programma (3,1% BBP respectievelijk 4,7% BBP) niet worden gehaald. Finland voldoet met begrotingsoverschotten van boven de 4% aan de eisen van het Stabiliteits- en Groeipact. De schuldquote zal worden teruggedrongen van 42,4% BBP in 2000 tot 34,9% BBP in 2003. Ter verlaging van de collectieve lastendruk, die met 49,5% BBP in Europees perspectief hoog is (EU-gemiddelde 45,4% BBP), heeft de regering voor de periode 2000-2003 een lastenverlichting van 1,5% BBP toegezegd. Dit is in overeenstemming met een aanbeveling uit de Globale Richtsnoeren.


b.) geactualiseerd stabiliteitsprogramma Nederland
document: geactualiseerd stabiliteitsprogramma Nederland (www.minfin.nl/asp/news/newsframe.asp?news_id=51&blnNews)

aard bespreking: vaststelling van de Raadsopinie

Het geactualiseerde Nederlandse stabiliteitsprogramma is op 19 september naar Brussel verzonden, gelijktijdig met de verzending van de Miljoenennota. Het programma geeft een beknopte weergave van de budgettaire en economische situatie voor de jaren 2000-2004. De ramingen voor 2002 zijn gebaseerd op behoedzame uitgangspunten. De jaren 2003 en 2004 vallen buiten deze kabinetsperiode, derhalve bevatten deze ramingen geen nieuw beleid en zijn ze gebaseerd op behoedzame uitgangspunten. Ten opzichte van het programma van vorig jaar is als gevolg van de aanhoudende gunstige economische ontwikkeling een duidelijke vooruitgang te zien in de budgettaire situatie. In het programma van dit jaar is in het bijzonder ingegaan op de budgettaire gevolgen van vergrijzing. Deze paragraaf is gebaseerd op het rapport "Een verkenning van de schuldpolitiek op lange termijn" van de Studiegroep Begrotingsruimte.


c.) (evt.) geactualiseerd stabiliteitsprogramma Duitsland
document: geactualiseerd stabiliteitsprogramma Duitsland (www.bundesfinanzministerium.de/finwiber/englisch/englindex.htm l)

aard bespreking: vaststelling van de Raadsopinie

Het geactualiseerde programma beslaat de periode 2000-2004. Ondanks de naar boven bijgestelde economische groei zijn de doelstellingen voor de begrotingspositie niet ambitieuzer geworden (2000: -1%; 2001:
-1,5%; 2002: -1%). De Raadsopinie bij het stabiliteitsprogramma van 1999 riep op om, ingeval de economische groei hoger zou uitvallen, de begrotingsmeevallers te gebruiken om het tekort sneller te verlagen. Begrotingsevenwicht wordt in 2004 bereikt. In het geactualiseerde programma neemt de schuldquote sneller af dan in het vorige programma aangegeven. De schuldquote zal vanaf 2001 onder de 60% BBP liggen.

Macro-economische dialoog (en marge van de Ecofin Raad)

aard bespreking: informatie-uitwisseling, met respect voor de onafhankelijkheid van de Europese Centrale Bank en de autonomie van de sociale partners

Tijdens de Europese Raad van Keulen is afgesproken om twee keer per jaar een macro-economische dialoog te voeren tussen vertegenwoordigers van de Raad, de Commissie, de Europese Centrale Bank en de sociale partners. In de dialoog dienen de macro-economische ontwikkelingen en perspectieven grondig te worden geanalyseerd. De deelnemers kunnen, zonder aantasting van hun respectieve verantwoordelijkheden en onafhankelijkheid, informatie uitwisselen over hun eigen beleid en doelstellingen, zodat iedere deelnemer volledig geïnformeerd is en zijn eigen beslissingen kan nemen.


-o-

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Financiën

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00-1168m

november 2000

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 27 november 2000 te Brussel.

Inlichtingen: Elger de Lange · Telefoon: 070-342 7883 · Fax: 070-342 7901 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 27 november 2000 te Brussel.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 22

2513 AA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00-1168m

november 2000

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 27 november 2000 te Brussel.

Inlichtingen: Elger de Lange · Telefoon: 070-342 7883 · Fax: 070-342 7901 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 27 november 2000 te Brussel.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00-1168m

november 2000

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 27 november 2000 te Brussel.

Inlichtingen: Elger de Lange · Telefoon: 070-342 7883 · Fax: 070-342 7901 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 27 november 2000 te Brussel.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN

Aan:

Alle Ministers

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

BFB/00-1168m

november 2000

Onderwerp

Toezending geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 27 november 2000 te Brussel.

Inlichtingen: Elger de Lange · Telefoon: 070-342 7883 · Fax: 070-342 7901 · Postbus 20201, 2500 EE Den Haag

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, Den Haag

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris, de geannoteerde agenda voor de Ecofin Raad van 27 november 2000 te Brussel.

Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot in de volgende vergadering.

Deze ontwerp-agenda wordt toegezonden aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie