Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conclusies partijbureau CVP over klimaattop

Datum nieuwsfeit: 27-11-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE CVP
(27 november 2000)

Conclusies van het partijbureau

Kyoto, de klok tikt!

De klok tikt, maar de internationale gemeenschap geraakt het niet eens over een doortastende aanpak van de klimaatproblemen.

Belgische cijfers en rapporten maken intussen wel duidelijk dat ons land zijn engagementen niet zal kunnen nakomen. De Kyoto-engagementen houden in dat Belgie zijn broeikasgassen reduceert met 8 % ten opzichte van de niveau's van 1990. Maar de emissiecijfers geven stijgingen aan van 10 %. Er moet dus ruwweg een vijfde tot een kwart minder worden uitgestoten om de internationale verplichtingen na te komen. Dat zal grote inspanningen vragen.

Het is opvallend hoe het klimaatbeleid in de federale regeerverklaring van 17 oktober ontbreekt. Dit is onbegrijpelijk voor een probleem met dergelijke verstrekkende gevolgen voor onze economie, tewerkstelling, verplaatsingen... Wat zal de weerslag zijn van Kyoto voor onze industrie? Hoeveel zullen deze engagementen kosten? Welke middelen acht men ervoor nodig? Welke maatregelen wil de regering op korte termijn nemen? Wil deze regering tijdens haar voorzitterschap de energietaks doen invoeren? Niets daarover in de verklaring van premier Verhofstadt.

De regering zegt wel de nucleaire centrales op termijn van twintig tot veertig jaar te willen sluiten. Ze rekent echter de gevolgen van dergelijk scenario niet door naar de klimaatsverandering. Het Planbureau waarschuwde de regering hiervoor afgelopen week. De regering moet haar 'straffe beslissingen' dus in alle consequenties bekijken.

Deze regering moet dus duidelijk maken welke sectoren een inspanning moeten leveren, en welke omwille van concurrentie- of tewerkstellingsredenen vrijstelling krijgen. Een waarachtig klimaatbeleid is iets meer dan (vrijblijvende) consumenteninfo inzake CO?-emissie en brandstofverbruik van auto's (regeerverklaring 17 oktober). In ons land is een doordachte strategie noodzakelijk om het best mogelijke milieu-effect te bekomen tegen de laagst mogelijke sociaal-economische kost.

Studies en rapporten van het Planbureau, de Amperecommissie (deze week), het Mira-S rapport, het advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling geven voldoende analyse, en vragen allen een doortastend klimaatbeleid. Het wordt dringend tijd dat het federaal en Vlaams energiebeleid nu echt begint werk te maken van een performant beleid. De tijd van loze rondetafels en kleine, marginale ingrepen is voorbij.

Tot nu toe is door de paars-groene regering vooral lippendienst aan de duurzame ontwikkeling beleden, maar nauwelijks een duurzame beslissing uitgevoerd.


***

Belasting op gratis openbaar vervoer?

Het partijbureau van de CVP sluit zich aan bij de bedenkingen van Volksvertegenwoordiger Yves Leterme over (bijna) gratis openbaar vervoer voor ambtenaren.

Op zich is het een goede zaak dat ambtenaren op deze manier worden aangemoedigd om via het openbaar vervoer naar hun werk te reizen. Volgens de huidige belastingwetgeving wordt echter het deel van dit gratis openbaar vervoer dat de verplichte werkgeversbijdrage in het openbaar vervoer overschrijdt door de fiscus beschouwd als een voordeel waarop normaal belastingen moeten worden betaald.

De CVP wil daarom een snelle aanpassing van de belastingwetgeving - met terugwerkende kracht - om te voorkomen dat de ambtenaren enkele duizenden franken extra belastingen moeten betalen. Zoniet neemt de overheid met de ene hand terug, wat ze met de andere hand aanreikt.


***

Vlaamse regering pleegt hold-up op provinciefonds

In het kader van de opmaak van de begroting 2001 maakte de Vlaamse regering bekend dat zijn 1 miljard frank wil overhevelen van het Provinciefonds naar het Gemeentefonds. De Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur formuleerde daarop
- terecht - scherpe kritiek en heeft het over onbehoorlijk bestuur.
De CVP sluit zich aan bij deze kritiek. Het is onaanvaardbaar dat de regering zonder enig overleg vooraf en zonder afspraken omtrent de gevolgen een aanslag van liefst 26 % op de middelen van het Provinciefonds pleegt. Dit is een schoolvoorbeeld van onbehoorlijk bestuur.

Het is trouwens typerend voor de huidige regeringen dat zij geregeld beslissingen nemen met zware gevolgen voor de financien van de lokale besturen. Ook de gemeenten mogen dit geregeld aan de lijve ondervinden. Op deze manier bestraft men gemeenten en provincies die aan meerjarenplanning doen en wordt de samenhang van het beleid op diverse niveaus voortdurend verstoord.

Het is goed en noodzakelijk dat er een kerntakendebat wordt gevoerd over de rol van gemeenten, provincies en de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest. Maar zo een debat kan niet slagen als men vooraf een van de partners uitkleedt. Een ernstig debat wordt voorafgegaan door een wetenschappelijke studie - die nog moet beginnen! - en houdt rekening met alle gevolgen van de voorgestelde keuzes.

Overigens is het zeer ondemocratisch dat een zaak die door het parlement decretaal werd geregeld, nu zomaar door de regering wordt vernietigd via het programmadecreet. De rol van het parlement wordt hier gefnuikt.

De CVP vraagt dat het Vlaams Parlement haar rol behoorlijk zou vervullen en dit onbehoorlijk bestuur van de Vlaamse regering rechtzet.

Stefaan De Clerck
Voorzitter

Luk Vanmaercke
Woordvoerder
02/238.38.75

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie