Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen over Millennium Summit van de VN

Datum nieuwsfeit: 27-11-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=404317der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 27 november 2000 Auteur Thijs Büchli

Kenmerk 00/DVF-PJ/589 Telefoon +31 (0)70 348 5690

Blad /1 Fax +31 (0)70 348 4817

Bijlage(n) 1 E-mail (thijs.buchli@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording van de vragen van de leden Hirsch Ballin en Van Gennip

C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de griffier uwer Kamer d.d. 24 oktober 2000, waarbij gevoegd waren de door de leden Hirsch Ballin en Van Gennip overeenkomstig artikel 40 van het Reglement van orde van de Eerste Kamer bij u ingediende vragen met betrekking tot de brief van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties inzake verdragen, heb ik de eer u hierbij, mede namens de Minister-President, onze antwoorden aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken


1.
Hoe heeft de Minister-President de brief van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, de heer Kofi A. Annan, van 15 mei 2000 aan de staatshoofden en regeringsleiders beantwoord?

De Nederlandse Permanent Vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties te New York heeft op aanwijzing van het Ministerie van Buitenlandse Zaken het kabinet van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties ingelicht dat de Minister-President voornemens was de Millennium Summit bij te wonen.


2.
Heeft
de regering -mede gelet op artikel 90 van de Grondwet (bevordering van de ontwikkeling van de internationale rechtsorde) - actief steun gegeven aan het pleidooi van de Secretaris-Generaal om ter gelegenheid van de Millennium Summit van 6-8 september wereldwijd de nog bestaande leemten te dichten in de gelding van de belangrijke multilaterale verdragen?

Ja. En marge van de Millennium Top zijn door het Koninkrijk der Nederlanden twee op 25 mei te New York totstandgekomen protocollen ondertekend bij het VN-verdrag inzake de rechten van het kind (te weten de Facultatieve Protocollen inzake kinderen in gewapend conflict en inzake kinderhandel,
-prostitutie en -pornografie). Deze protocollen zullen zo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal worden gestuurd ter parlementaire goedkeuring.


3.
Zijn er in de "core group of multilateral treaties" die de Secretaris-Generaal heeft opgesomd thans nog verdragen die niet voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden van kracht zijn?

Ja. Zie ook beantwoording van de vragen 4 en 5.


4.
Zo ja, om welke verdragen gaat het, en welke werkplanning wil de regering hanteren om deze leemten te dichten?

Met betrekking tot het Facultatief Protocol bij het VN-verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen en het VN-verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen zijn de goedkeuringsstukken in voorbereiding.

Het Verdrag inzake de veiligheid van VN- en geassocieerd personeel is op 13 oktober 2000 aan de Staten-Generaal voorgelegd ter stilzwijgende goedkeuring en is inmiddels goedgekeurd.

Het goedkeuringswetsvoorstel met betrekking tot het Statuut voor het Internationaal Strafhof is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend.

Het Protocol van Kyoto bij het VN-klimaatverdrag is thans in behandeling bij de Tweede Kamer. De nota naar aanleiding van het verslag is op 9 oktober jongstleden naar de Voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd.


5.
Mochten er in de "core group" verdragen zijn waarvan de regering van oordeel is dat deze niet voor het gehele Koninkrijk kunnen worden bekrachtigd, wilt u dan aangeven om welke verdragen het gaat en welke overwegingen daarvoor gelden?

De volgende verdragen zijn nog niet voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden bekrachtigd omdat op de Nederlandse Antillen en Aruba de desbetreffende uitvoeringswetgeving nog niet gereed is:


- Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele

onderscheidende werking te hebben;


- Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen, valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996 (Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996), gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben;


- Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de productie en de overdracht van anti-personeelsmijnen en inzake de vernietiging van deze wapens.

Met betrekking tot het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming in de

landen die te kampen hebben met ernstige droogte en/of woestijnvorming, in het bijzonder in

Afrika, hebben de regeringen van de Nederlandse Antillen en Aruba te kennen gegeven dat

medegelding van het verdrag voor hun land niet wenselijk wordt geacht (kamerstukken II 1994/95,

24 144).

Het Verdrag inzake de rechten van het kind is bekrachtigd voor Nederland en de Nederlandse

Antillen. Van de zijde van de regering van Aruba is inmiddels het verzoek ontvangen om ook voor

dat land het verdrag te bekrachtigen.

Met betrekking tot de Internationale Conventie inzake de bescherming van de rechten van alle

migrerende werknemers en hun gezinnen is destijds besloten dat partij worden door het Koninkrijk

niet wenselijk of zinvol wordt geacht. In september 1999 is desgevraagd aan de Tweede Kamer

medegedeeld (kamerstukken II 1999/2000, 26 800 V, nr. 5, blz. 10) dat enkele van de in het verdrag

vastgelegde verplichtingen in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en het Nederlands beleid.

Bij de behandeling van de begroting voor het jaar 2001 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

heb ik overigens toegezegd terzake in overleg te treden met de collega van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (handelingen II, 2 november 2000, 18-1308).

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie