Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

'Glastuinbouw moet milieuverbruik jaarlijks rapporteren'

Datum nieuwsfeit: 28-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Glastuinbouw moet milieuverbruik jaarlijks rapporteren

Alle glastuinders en akkerbouwers met een bedrijf met meer dan 2500 m2 glasoppervlak zullen voortaan moeten meten, registreren en rapporteren hoeveel energie, meststoffen en bestrijdingsmiddelen zij in één jaar gebruiken. Dit staat in het Ontwerpbesluit glastuinbouwbedrijven dat de minister van VROM mede namens de staatssecretarissen van LNV en van V&W op 28 november 2000 in de Staatsscourant heeft gepubliceerd voor een inspraakperiode van zes weken. In het Ontwerpbesluit liggen de milieudoelstellingen voor de glastuinbouwsector vast maar kan de ondernemer - binnen grenzen - bepalen hoe hij die doelstellingen wil bereiken.

Werkwijze

Het Ontwerpbesluit komt voort uit het Convenant Glastuinbouw en Milieu dat de rijksoverheid, andere overheden en de land- en tuinbouworganisaties in 1997 hebben ondertekend. Een van de onderdelen van het convenant is de Integrale Milieu Taakstelling (IMT), die de milieudoelen voor de sector tot 2010 bevat. In het Ontwerpbesluit worden deze milieudoelen , die betrekking hebben op het verminderen van het verbruik van energie, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen "vertaald" naar de bedrijven. Hierdoor weet iedere ondernemer welke (bedrijfsverbruiksdoelstelling) hij voor energie, meststoffen en bestrijdingsmiddelen moet halen.

Nieuw in het Ontwerpbesluit is dat een ondernemer voortaan jaarlijks vooraf via een rekenmethodiek zal moeten bepalen hoeveel zijn bedrijf in een bepaald jaar mag verbruiken aan energie, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Deze gegevens legt hij vast in een teeltplan dat bestemd is voor het bevoegd gezag (gemeenten en waterschappen).

Verder moet de ondernemer iedere vier weken meten en registreren hoeveel hij verbruikt en dit na een jaar rapporteren aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag vergelijkt deze gegevens met het al eerder ontvangen teeltplan. Als blijkt dat het verbruik te hoog is moet de ondernemer maatregelen nemen om het verbruik terug te dringen.

Bedrijfsmilieuplan

Een ondernemer die (tijdelijk) de behoefte heeft aan meer flexibiliteit kan ervoor kiezen om een bedrijfsmilieuplan-glastuinbouw (BMP-g) op te stellen. In een BMP-g mag binnen randvoor-waarden het verbruik van energie, meststoffen en bestrijdingsmiddelen onderling worden uitgewisseld. In dit plan kan hij rekening houden met toekomstige investeringen omdat bijvoorbeeld meer energieverbruik gecompenseerd mag worden met minder meststoffenverbruik. Een BMP-g heeft een looptijd van vijf jaar.

Uitvoering

Om de ondernemer te helpen bij zijn meet-, registratie en rapportageverplichtingen zal het bedrijfsleven de Stichting Uniforme Milieu Registratie (UMR) oprichten. Deze Stichting zal ook zorgen voor standaardisering en verbetering van al bestaande meet-, registratie- en rapportagetechnieken.

De Uitvoeringsorganisatie Glastuinbouw - IMT (UO), die door de convenantspartijen wordt opgericht, ziet toe op het opstellen en leveren van de jaarrapportages aan het bevoegd gezag. Daarnaast heeft de UO een taak bij het monitoren van de sectordoelstellingen.

Het Ontwerpbesluit zal in de plaats komen van het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer en het Lozingenbesluit Wvo glastuinbouw. Na verwerking van de inspraakreacties zal het Ontwerpbesluit voor advies naar de Raad van State worden gestuurd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie