Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwikkeling Elektronisch Patiëntendossier vordert

Datum nieuwsfeit: 28-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ontwikkeling Elektronisch Patiëntendossier vordert

Dinsdag 28 november 2000, persbericht nummer 122

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat de inzet van informatie- en communicatietechnologie in de zorg vergroten. Dat staat in een brief die minister Borst van VWS vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De minister wenst de komende jaren te komen tot een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Zij sluit met haar brief aan op de eerder ondertekende intentieverklaring met het ICT-platform in de zorg onder voorzitterschap van de heer L.C. Brinkman.

Zowel minister Borst als het veld zien in de ICT een belangrijke bijdrage aan de verbetering van kwaliteit, doelmatigheid, toegankelijkheid en transparantie van de zorg. Een beter gebruik van ICT in de zorg zal via drie lijnen worden aangepakt. In de eerste plaats zullen patiëntengegevens op een juiste wijze moeten worden opgenomen in het EPD en zal duidelijk moeten worden wíe toegang heeft tot het patiëntendossier en onder welke voorwaarden. Om het EPD te raadplegen zijn voorts de juiste computers met de juiste programmas nodig. Deze hard- en software zal in de praktijk worden getest. Daarnaast zal een informatiestructuur worden opgezet.

Bij het uitwerken van de afspraken wordt veel aandacht besteed aan beveiliging en privacy. Een aantal voorgenomen maatregelen zal leiden tot aanpassing van bestaande wet- en regelgeving. De minimale eisen die gaan gelden voor zowel de infra- als de infostructuur zullen zo veel mogelijk op één lijn worden gesteld met de internationale standaarden. De ontwikkeling en invoering van het EPD zal vooralsnog worden bekostigd uit de 220 miljoen die het kabinet voor ICT in de zorg beschikbaar heeft gesteld.

De samenvatting van de brief aan de kamer is hieronder bijgevoegd.

SAMENVATTING
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kiest na uitvoerig overleg met partijen in de zorg voor een actieve rol in het signaleren en wegnemen van belemmeringen die de actieve toepassing van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) tegengaan.

Uitgangspunt hierbij is dat de toepassing van ICT in de zorg een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verbetering van de kwaliteit, de doelmatigheid, de toegankelijkheid en de transparantie van de zorg.

Het departement richt zich daarbij, in nauwe samenwerking met het in 1999 opgerichte ICT Platform in de Zorg (IPZorg) onder voorzitterschap van de heer L.C. Brinkman, op de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn en in september van dit jaar zijn vastgelegd in de intentieverklaring van IPZorg. Deze verklaring is door koepels van patiënten, zorgaanbieders, zorgverleners en zorgverzekeraars en door de ministeries van EZ en VWS ondertekend. De daarin genoemde randvoorwaarden betreffen de infrastructuur, de identificatie en authenticatie van patiënten en zorgverleners, een autorisatiestructuur voor de toegang tot vastgelegde gegevens, de definitie van het berichtenverkeer en de interoperabiliteit van systemen en de opbouw van het elektronisch patiënten-dossier.

Een deel van de NLG 220 miljoen - die dit voorjaar door het Kabinet uit de Kaderbriefmiddelen voor de jaren 2000 en 2001 beschikbaar is gesteld voor het stimuleren van de toepassing van ICT in de zorg - zal worden gebruikt om het onderzoek te financieren naar de aanpak op de genoemde randvoorwaarden / aandachtsgebieden. Dit onderzoek moet in de loop van 2001 leiden tot samenhangende plannen van aanpak om op grote schaal bestaande en nieuwe ICT-toepassingen in de zorg samen te laten smelten in een elektronisch patiëntendossier waarmee, ongeacht tijdstip en locatie en onder strikte regels van autorisatie en privacybescherming, toegang kan worden verkregen tot de relevante medische gegevens van patiënten. De bedoelde onderzoeken zijn aanbesteed dan wel worden in de loop van de komende maanden aanbesteed. Deze aanpak is in overleg met de partijen in IPZorg vastgesteld en heeft daarmee een breed bestuurlijk draagvlak in zowel de cure- als de caresector.

Voor de introductie en het gebruik van het elektronisch patiëntendossier (EPD) op grote schaal zijn structureel financiële middelen noodzakelijk. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om deze middelen vrij te maken binnen bestaande budgetten, bijvoorbeeld door investeringen in de ICT-infrastructuur te financieren uit het nominaal bouwkader. Daarnaast is het de verwachting dat eenmalige investeringen nodig zijn om de overgang van de bestaande situatie naar de nieuwe te faciliteren. Ik zal u daar eind 2001 nader over informeren.

Gezien het feit dat de resultaten van deze voorbereiding van een grootschalige invoering van een EPD eerst op middellange termijn kunnen worden toegepast, is er voor gekozen het grootste deel van de Kaderbriefmiddelen in te zetten voor actuele problemen die met behulp van ICT versneld kunnen worden opgelost. Een belangrijk deel wordt gebruikt voor het scheppen van randvoorwaarden voor de toepassing van de Diagnose Behandel Combinaties (DBCs) waarmee de transparantie in de curesector in belangrijke mate kan worden verhoogd, omdat daardoor zowel inzicht kan worden verkregen in de kosten als in de aard en samenstelling van de behandelingen. Een ander substantieel deel wordt gebruikt om de Regionale Indicatie Organen en de Zorgkantoren te ondersteunen bij de registratie van zorgvragen, waardoor meer inzicht wordt verkregen in de wachtlijsten in de AWBZ sectoren. Door de toenemende kwaliteit van de registraties kan ook beter beleid worden gevoerd op het wegwerken van de wachtlijsten.

Een aantal voorgenomen maatregelen zal leiden tot aanpassing van bestaande wet- en regelgeving. Het betreft hier bijvoorbeeld de introductie van een uniek Zorg Identificatie Nummer (ZIN) voor patiënten en een unieke zorgverleners identificatie (UZI). Hierover zal ik u te zijner tijd afzonderlijk informeren.

De Nederlandse situatie is niet uniek. In een groot aantal landen stagneert de toepassing van ICT in de zorg en in vrijwel alle landen loopt het gebruik van ICT in de zorg achter op de mogelijkheden die door ICT worden geboden. Ook de redenen daarvoor verschillen niet dramatisch in de verschillende landen. Gebrek aan standaardisatie en versnippering van zowel de aanbieders- als de afnemersmarkt (industrie en zorgverlener) dragen in alle landen bij aan het probleem. Standaardisatie kan door de overheid in belangrijke mate worden bevorderd. Bestrijding van de versnippering van de markt zoals onder andere in een rapport dat in opdracht van de Europese Commissie is gemaakt wordt bepleit kan slechts in beperkte mate door de overheid geschieden. Hiertoe is samenwerking met meerdere partijen noodzakelijk. Een aanpak via IPZorg, met partijen uit de zorgsector, ten behoeve van het realiseren van een uniforme infrastructuur en de vereiste informatiediensten is daarbij van zeer groot belang. Ook samenwerking met de industriële aanbieders is van belang. Samen met het ministerie van Economische Zaken en samenwerkingsverbanden in deze sector wordt ook hier naar oplossingen gezocht.

Internationale samenwerking wordt steeds belangrijker. De toepassing van internationale en Europese standaarden en nationale actie teneinde de doelstellingen uit het e-Europe programma van de EU te realiseren en het introduceren van internationale richtlijnen om schade ten gevolge van het gebruik van het internet door zorgconsumenten te voorkomen, zijn daarvan voorbeelden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie