Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Utrecht investeert in maatschappelijke zorg

Datum nieuwsfeit: 28-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
28 november 2000

Bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen in Utrechtse samenleving Provincie investeert in projecten voor maatschappelijke zorg

Gedeputeerde Staten willen het volgende jaar ruim 6,5 miljoen gulden investeren in projecten voor kwetsbare groepen in de Utrechtse samenleving, zoals allochtonen, jongeren, ouderen en mensen met een handicap. Dit vanwege de dreigende tweedeling in de maatschappij en het sociale isolement waarin kansarme inwoners van de provincie kunnen belanden. Initiatieven op het vlak van maatschappelijke zorg en participatie verdienen daarom een forse financiële injectie, aldus GS.

Dit blijkt uit het ontwerpprogramma Maatschappelijke Zorg en Participatie 2001, dat op 27 november in de Statencommissie Zorg en Welzijn is behandeld. In dit vierde jaarprogramma voor het provinciale welzijnsbeleid ligt het accent niet alleen op het versterken van de sociale samenhang, maar ook op stimulering van het welzijnsbeleid van de Utrechtse gemeenten, verhogen van de kwaliteit van het locale minderhedenbeleid en verstevigen van het vrijwilligerswerk in de provincie. Tijdens de laatste begrotingsbehandeling in Provinciale Staten is overigens besloten om aan de snel toenemende vraag naar vrijwilligerswerk tegemoet te komen door hiervoor volgend jaar 500.000 gulden extra uit te trekken.

Rol provincie
Het overgrote deel van de welzijnssubsidies gaat naar het Multicultureel Instituut Utrecht (MIU) en bureau Schakels. Met deze provinciale expertisebureaus zijn meerjarenafspraken gemaakt voor het uitvoeren van projecten, waarmee vaak vanuit de 'tweede lijn' Utrechtse gemeenten en maatschappelijke organisaties (zoals allochtonengroepen) worden geholpen. De provincie wil op deze wijze eraan meewerken dat er in Utrecht een proeftuin blijft bestaan voor vernieuwende experimenten op het gebied van zorg en welzijn. Blijken deze in een bepaalde gemeente aan te slaan, dan kunnen de projecten elders in de provincie eveneens worden toegepast. Bovendien wil de provincie langs deze weg actief inspelen op de behoeften aan maatschappelijke zorg en een voortdurende aandacht vragen voor de kwaliteit van het lokale zorg- en welzijnsbeleid.

Voorbeelden van projecten
Vijf thema's staan in het provinciale programma centraal. Zo zijn er projecten voor onderwijs, werken, wonen, maatschappelijke participatie en zorg. Algemeen uitgangspunt is dat de provinciale tweedelijnsorganisaties, door vraaggericht te werken richting de Utrechtse gemeenten en instellingen een actieve bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Voorbeelden van projecten in het jaar 2001 zijn:


-Werving en plaatsing van allochtonen in de zorgsector Campagne door MIU leverde afgelopen twee jaar 90 aanmeldingen op. MIU voert vergelijkbare projecten uit voor de Universiteit Utrecht en enkele financiële instellingen in de stad Utrecht. Met Schakels ontwikkelt MIU bovendien proefprojecten voor deelname van allochtonen aan patiënten- en consumentenverenigingen.


-Brede School IJsselstein
Bureau Schakels adviseerde deze Utrechtse gemeente afgelopen jaar over een samenhangende aanpak voor naschoolse opvang, buurtparticipatie, preventie van schooluitval etc. Het provinciale bureau zal dit project in 2001 ook bij andere gemeenten begeleiden.


-Multiculturele voetbalclub
Hoe kunnen verschillende culturen elkaar op een sportieve manier ontmoeten? En hoe kunnen sportverenigingen toegankelijker worden gemaakt voor allochtonen? MIU heeft hiervoor samen met onder andere de gemeente Utrecht een praktische handleiding gemaakt; deze zal volgend jaar in de provincie worden uitgezet.


-Inzet van allochtone zorgconsulenten
Project loopt in Amersfoort en is bedoeld om de communicatie tussen huisartsen en allochtonen te verbeteren. Project wordt medio 2001 afgesloten. De ervaringen zullen ook bij andere Utrechtse gemeenten benut worden.


-Vrijetijdsvoorzieningen, maar waar?
Doelstelling is het verbeteren van de toegang tot vrijetijdsvoorzieningen voor mensen met een verstandelijke handicap (proefprojecten in Soest en Nieuwegein)


-Gemengd wonen voor ouderen
Realisatie 14 clusterwoningen in Veenendaal voor ouderen met verpleegzorg en ouderen met een verstandelijke handicap.


-Verbetering vrijwilligerswerk
Deskundigheidsbevordering door bureau Schakels, door het opzetten van een Provinciaal Cursuscentrum voor vrijwilligers. Verder start het provinciale bureau in 2001 met het werven van 55-plussers voor vrijwilligerswerk in de zorg- en welzijnssector en biedt Schakels hulp aan lokale vrijwilligerscomités bij de voorbereidingen voor het Internationale Jaar van de Vrijwilligers dat in 2001 wordt gevierd.

Procedure
Het provinciale programma is de laatste in een serie van vier; volgend jaar zal de provincie een nieuw beleidskader voor de jaren 2002-2005 vaststellen. Definitieve besluitvorming over dit programma Maatschappelijke zorg en participatie vindt op 11 december a.s. plaats in de vergadering van Provinciale Staten van Utrecht.

Voor nadere informatie: Ron van Dopperen, 030 - 258 3196 of ron.van.dopperen@provincie-utrecht.nl


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie