Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe Commissievoorstellen BNC

Datum nieuwsfeit: 28-11-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=404848Aan de Voorzitter van de Algemene Commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG DIE Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 28 november 2000 Auteur M.Th. Crucq

Kenmerk DIE-688/00 Telefoon 070 348 48 76

Blad /1 Fax 070 348 40 86

Bijlage(n) 5 E-mail die-(in@minbuza.nl)

Betreft Informatievoorziening aan de Tweede Kamer over nieuwe Commissievoorstellen

C.c.

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij vijf fiches aan te bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):


1. Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker


2. Voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitvoering van geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa.


3. - Voorstel voor een verordening van het EP en de Raad betreffende het comité maritieme veiligheid en houdende wijziging van de verordeningen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkomen van verontreiniging door schepen.


- Voorstel voor een richtlijn van het EP en de Raad houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en preventie van verontreiniging door schepen


4. Verordening van de Raad betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken


5. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling (door de Commissie ingediend).

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Fiche 1: GO Suiker

Titel
:

Voorstel voor een verordening van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker

Datum raadsdocument
: 4-10-2000

nr. Raadsdocument
: 12087/00

nr. Commissiedocument
: COM(2000) 604 def.

Eerstverantwoordelijke ministerie
: LNV i.o.m. EZ, BZ/OS

Behandelingstraject in Brussel
:

Het voorstel is op 9 oktober in het CSA en op 23 en 24 oktober in de Landbouw Raad gepresenteerd. De Raad dient uiterlijk voor 31 december 2000 een beslissing te nemen over het beleid voor de periode na 1 juli 2001

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar):

Uitgaven FEOGA (Fonds Européen d'orientation et de Garantie Agricole, het fonds voor het GLB):


- Door de quotakorting van 115.000 ton A/B suiker ontstaat er een besparing van 50 meuro aan uitvoerrestituties


- Door het schrappen van de opslagkostenregeling bespaart het FEOGA 300 meuro

Ontvangsten (Eigen Middelen)


- De afdracht (door de suikerindustrie) van de A/B produktie heffing zal als gevolg van de quotum korting van 115.000 ton met circa. 50 meuro verminderen


- de afdracht (door de suikerindustrie)in het kader van de opslagkostenregeling zal met 300 meuro dalen


- de afdracht (door de suikerindustrie) zal als gevolg van de volledige financiering van de verwerkingsrestituties voor suiker gebruikt in de chemische industrie met 20 meuro stijgen.

Netto stijgen de ontvangsten (eigen middelen) met 20 meuro.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

De doelstelling van het voorstel is om de Europese suikersector meer marktconform te maken.

Het voorstel bestaat uit twee hoofdelementen:


1. continuering van de hoofdlijnen van de marktordening voor 2 jaar waarna er een
mid-term review
zal plaatsvinden. Het quotasysteem en de bijbehorende zelffinanciering blijven van toepassing tot 1 juli 2003;


2. er zal een aantal studies worden uitgevoerd met betrekking tot de toenemende marktconcentratie, in het algemeen het gebrek aan concurrentie in de belangrijkste levensmiddelensectoren zoals vlees, zuivel granen en suiker, de oorzaken van het grote verschil tussen producenten- en consumentenprijzen en de gevolgen die het voortzetten of afschaffen van het quotasysteem met zich meebrengt.

Daarnaast stelt de Commissie nog een aantal andere maatregelen voor die tot een meer marktconforme situatie moeten leiden:


1. in het kader van de WTO-afspraken worden de quota in de EU structureel in totaal met 115.000 ton gekort, dit is gelijk aan 50% van het structurele produktie-overschot;


2. de opslagregeling, inclusief de opslagkostenvergoeding voor overgedragen C-suiker wordt geschrapt;


3. de steun aan de raffinaderijen van ruwe suiker wordt geschrapt;


4. de minimumvoorraadregeling wordt geschrapt;

5. de suikersector zal de verwerkingsrestitutie voor suiker die gebruikt wordt in de chemische industrie volledig gaan financieren door productieheffingen op A- en B-suiker.

Achtergrond:

De marktordening voor suiker kent een quotasysteem waarin A- en B- quota overeenkomen met de respectieve vraag op de interne markt en de uitvoer van suikeroverschotten met restitutie. Deze quota worden ook wel aangeduid met A-suiker en B-suiker. Er mag ook nog extra suiker worden geproduceerd, de zogenaamde C-suiker, maar deze moet worden uitgevoerd zonder restitutie.

Rechtsbasis van het voorstel
: artikelen 36 en 37 EG-verdrag

Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering
:

Het betreft een exclusieve bevoegdheid van de EG.

Nederlandse belangen
:

Het voorstel is een eerste stap in de richting van liberalisatie in de suikersector.

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO/VNG)

Aangezien de marktordening voor suiker de komende twee jaar ongewijzigd blijft, op een aantal geringe aanpassingen na, zullen de consequenties voor nationale regelgeving/beleid zeer beperkt zijn.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure:
Raadplegingsprocedure

Fiche 2: Beheer kustgebieden

Titel:

Voorstel voor een aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitvoering van geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa.

Datum stuk
: 8 september 2000

nr. Raadsdocument
: 2000/0227 (COD)

nr. Commissiedocument
: COM (2000) 545 definitief

Eerstverantwoordelijke ministerie
: V&W i.o.m. VROM, LNV, EZ, Defensie, BZK

Behandelingstraject in Brussel
:

Gepresenteerd door de Europese Commissie tijdens de Milieuraad van 10 oktober 2000. Het voorstel zal verder worden behandeld in de raadswerkgroep milieu en de Milieuraad.

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar) : geen

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel
:

De Europese Commissie heeft op 27 september 2000 een Mededeling uitgebracht (COM (2000) 547 definitief) inzake 'een geïntegreerd beheer van kustgebieden: een strategie voor Europa'. De uitwerking hiervan kan, aldus de Europese Commissie, daarna geschieden middels de hierna beschreven aanbeveling. De mededeling en de aanbeveling dienen ter bevordering van geïntegreerd beheer van het kustgebied op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Een coherent optreden op Europees niveau wordt nagestreefd om de grensoverschrijdende problemen van het kustgebied aan te pakken. Hierbij is ook samenwerking nodig, vooral op het niveau van regionale zeeën.

Het voorstel voor een aanbeveling betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer van kustgebieden in Europa betreft aanbevelingen voor:


· het opstellen van een gemeenschappelijke visie van de lidstaten voor de toekomst van de kustgebieden;


· het in acht nemen van de beginselen van een goed beheer van kustgebieden door de lidstaten;


· het uitvoeren van een nationale inventarisatie om te analyseren welke partijen, wetten en instellingen de planning en het beheer van het kustgebied beïnvloeden;


· het ontwikkelen van een nationale strategie op basis van de bovengenoemde analyse voor de uitvoering van de beginselen voor een geïntegreerd beheer van het kustgebied;


· het opzetten van een betere coördinatie van de aanpak van grensoverschrijdende vraagstukken door meer in dialoog te treden met buurlanden en derde landen aan dezelfde zee;


· het opstellen van een rapportage over de uitvoering van de aanbeveling.
Rechtsbasis van het voorstel:
Artikel 175 lid 1 EEG-Verdrag

Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering
:

Subsidiariteit: positief, omdat communautaire coördinatie de internationale samenwerking op dit gebied zal bevorderen en stimuleren en daarom meerwaarde heeft. Een belangrijke kanttekening is wel dat de tekst van de aanbeveling voor wat betreft de uitwerking nogal dwingend gesteld is, en dat relatief veel geëist wordt van de lidstaten voor het opstellen van nationale strategieën.

Proportionaliteit: positief.

Nederlandse belangen
:

Het bevorderen van de internationale samenwerking op het gebied van het geïntegreerd beheer van kustgebieden en het in kaart brengen van eventuele grensoverschrijdende problemen vindt Nederland van groot belang. Echter, in het voorstel wordt het aspect 'veiligheid' gemist.

Verder dient bij de afweging van de oplossingen van grensoverschrijdende problemen rekening te worden gehouden met de milieu-effecten (bijvoorbeeld met het voorzorgsbeginsel, habitat-aanwijzingen en de effecten van klimaatverandering) en de economische effecten/ontwikkelingen (waarbij gedacht kan worden aan gas- en oliewinning en wind-offshore)

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO/VNG)
: n.v.t.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure
: Co-decisie.

Fiche 3: Maritieme veiligheid

Titel:


· Voorstel voor een verordening van het EP en de Raad betreffende het comité maritieme veiligheid en houdende wijziging van de verordeningen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkomen van verontreiniging door schepen.


·
Voorstel voor een richtlijn van het EP en de Raad houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en preventie van verontreiniging door schepen

Datum raadsdocument
: 22 september 2000

nr. Raadsdocument
: 11517/00 MAR 51

nr. Commissiedocument
: COM (2000) 489 def

Eerstverantwoordelijke ministerie
: V&W i.o.m. BZ, VROM

Behandelingstraject in Brussel
: Raadswerkgroep Transport, Transportraad

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar) : geen

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel
: beide voorstellen behelzen :


1. het omzetten van statische verwijzingen naar internationale verdragen en besluiten in dynamische verwijzingen, waardoor toekomstige wijzigingen in deze verdragen of besluiten automatisch van toepassing zijn.


2. het samenvoegen van de onder de onderhavige verordeningen en richtlijnen ingestelde verschillende (comitologie) comités in één enkel comité maritieme veiligheid.

Rechtsbasis van het voorstel:
Verdrag art. 80, lid 2

Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering
:

Subsidiariteit: positief. Het betreft de omzetting van bestaande comité's met bestaande bevoegdheden. Dynamische verwijzing (het includeren van toekomstige wijzigingen) wordt door Nederland onderschreven.

Proportionaliteit komt in het geding waar de Commissie voorstelt om, voorafgaand aan de toetreding door de individuele Lidstaten tot, respectievelijk de ratificatie of aanvaarding van een internationaal verdrag of amendering daarvan, dit verdrag of de amendering te onderwerpen aan een conformiteitstoets t.o.v. EU wetgeving. Dit raakt de verhouding tussen de Europese en Internationale rechtsorde.

Nederlandse belangen
: Het eerste deel van het voorstel vereenvoudigt en bespoedigt de implementatie van Europese wetgeving en wijzigingen daarvan.

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO/VNG)
geen

Rol EP in de besluitvormingsprocedure
: Codecisie

Fiche 4: bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken

Titel
.

Verordening van de Raad betreffende de samenwerking tussen de gerechten van de lidstaten op het gebied van bewijsverkrijging in burgerlijke en handelszaken.

Datum Raadsdocument
: 6 oktober 2000

nr. Raadsdocument
: 11808/00 Justciv 103

nr. Commissiedocument
: n.v.t.

Eerstverantwoordelijke ministerie
: JUST

Behandelingstraject in Brussel
:

Het voorstel wordt behandeld door het Comité burgerlijk recht (algemene zaken).

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar) :

Geen, het voorstel schept geen nieuwe bevoegdheden of taken voor instellingen van de Gemeenschap.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel
:

Het voorstel strekt ertoe ter wille van de goede werking van de interne markt de samenwerking tussen de gerechten in burgerlijke zaken en handelszaken met betrekking tot bewijsverkrijging te verbeteren, te vereenvoudigen en te bespoedigen. Daartoe faciliteert het voorstel rechtstreeks verkeer tussen het verzoekend gerecht en het aangezochte gerecht via de snelst mogelijke weg.

Rechtsbasis van het voorstel:

Artikel 61, onder c, in verbinding met artikel 65 van het EG-Verdrag.

Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering
:

Het voorstel - dat een initiatief is van de Bondsrepubliek Duitsland - is te beschouwen als een uitvloeisel van de Europese Raad van 15 en 16 oktober 1999 te Tampere. Ofschoon het onderwerp van het voorstel reeds wordt geregeld door een verdrag van de Haagse Conferentie (Haags bewijsverdrag 1970) voorziet het in een behoefte, omdat niet alle lidstaten zijn aangesloten bij dit verdrag en de regeling van het verdrag verbetering in voormelde zin behoeft. Positief.

Nederlandse belangen
:

Burgerlijke zaken of handelszaken voor de Nederlandse rechter waarin bewijs uit het buitenland moet worden verkregen kunnen worden verkort doordat op meer eenvoudige en snelle wijze dat bewijs kan worden verkregen.

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO/VNG)

Minimaal, afgezien van enkele uitvoeringsmaatregelen.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure
: Het EP dient advies te geven over het voorstel.

Fiche 5: Assurantiebemiddeling

Titel
:

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende verzekeringsbemiddeling (door de Commissie ingediend)

Datum Raadsdocument
: 27 september 2000

nr. Raadsdocument
: 11686/00

nr. Commissiedocument
: COM(2000) 511 definitief

Eerstverantwoordelijke ministerie
: FIN i.o.m. EZ

Behandelingstraject in Brussel
:

De goedkeuring door het Europees Parlement en de Raad wordt tegen 2002 tegemoet gezien.

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar
): Geen.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

Doelstelling van de richtlijn is bevordering van de interne markt en verbetering van de consumentenbescherming. De verzekeringstussenpersonen spelen een belangrijke rol bij de bescherming van de belangen van de verzekeringnemers, niet alleen door de distributie van door verschillende verzekeringsondernemingen in de Gemeenschap aangeboden verzekerings-producten, maar vooral door de verzekeringnemers te adviseren en bij te staan door hun specifieke behoeften te analyseren. Gezien de centrale rol van de tussenpersonen bij de distributie van dikwijls complexe financiële producten is het noodzakelijk dat goede informatie wordt verstrekt en nalatigheden of beroepsfouten die de consumenten zouden kunnen benadelen, zoveel mogelijk tegen te gaan. Om de doelstelling te bereiken voorziet het richtlijnvoorstel concreet in onder meer:


1. een verplichting voor de lidstaten om de beroepsbekwaamheid en de integriteit van verzekeringstussenpersonen te waarborgen;


2. het aanscherpen van de informatie die de verzekeringstussenpersonen aan de consument dienen te verstrekken, onder andere door verplichte transparantie betreffende rechtstreekse of niet-rechtstreekse banden met verzekeringsondernemingen;


3. de invoering van een systeem van wederzijdse erkenning, waarbij de tussenpersonen die in één lidstaat zijn geregistreerd de werkzaamheden grensoverschrijdend in de andere lidstaten mogen uitoefenen.

Rechtsbasis van het voorstel
: Artikel 47 (2) en 55 EU-Verdrag

Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering
:

Subsidiariteit: positief, proportionaliteit/deregulering: het voorstel is gerechtvaardigd.

Toelichting: de verdere ontwikkeling van de interne Europese markt in het verzekerings(bemiddelings)bedrijf is gebaat bij verdergaande harmonisatie op Europees niveau. Het voorstel voorziet in deze harmonisatie onder meer door de introductie van een systeem van wederzijdse erkenning en het aanscherpen van de informatieverstrekking. Dit vergroot de mogelijkheden om grensoverschrijdend diensten aan te bieden, en garandeert een hoog niveau van bescherming van de belangen van verzekeringnemers binnen de Europese Unie. Via nationale regelingen kan dit niet worden bereikt.

Nederlandse belangen
:

In Nederland wordt ongeveer zestig procent van de verzekeringen via het intermediaire distributiekanaal verkocht. Harmonisatie op Europees niveau van het regelgevend kader kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere bescherming van de belangen van de consument en de ontwikkeling van de Europese interne markt terzake.

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO/VNG)

De richtlijn sluit nadrukkelijk aan bij de Wet
assurantiebemiddelingsbedrijf. Vermoedelijk is een beperkte aanpassing van deze wet echter wel noodzakelijk. Implementatieproblemen zijn niet voorzien.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure
: Het Europees Parlement heeft medebeslissingsrecht

Kenmerk
DIE-688/00
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie