Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Weerselo

Datum nieuwsfeit: 29-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo


Datum van plaatsing: 29 november 2000

Voor nadere inlichtingen: Gerard Flinkers, afd. ABZ tel. 0541 - 669615.

H E R I N D E L I N G

DENEKAMP, OOTMARSUM en WEERSELO

INFORMATIE VOORTGANG GEMEENTELIJKE HERINDELING PER 1 JANUARI 2001.

In het vorige bulletin hebben wij u omtrent de algemene aspecten rond de gemeentelijke herindeling geïnformeerd.
Voor zover dat thans al mogelijk is willen wij u informeren over zaken die voor u als inwoner direct van belang zijn en die u raken in uw leven van alledag.

Hoewel de 3 gemeentebesturen in de voorbereidingen naar de fusie per 1 januari a.s. hun uiterste best doen de zaken zo volledig mogelijk te regelen, lukt dat helaas niet op alle fronten.
Aan de hand van een aantal items geven wij de stand van zaken weer.

Huisvesting gemeentebestuur:
Per 1 januari a.s. zullen de gemeenteraad, de (nieuwe) burgemeester, de (nieuwe) wethouders en de tijdelijk aangewezen secretaris werkzaam zijn in het huidige gemeentehuis van de huidige gemeente Denekamp. Samenvattend: het gemeentebestuur is dan in het gemeentehuis van Denekamp gevestigd.

Huisvesting ambtelijk apparaat:
Per 1 januari a.s. zal in en vanuit de 3 huidige gemeentehuizen de diensten worden verricht. Van een samenvoeging van de 3 ambtelijke diensten kan dan nog geen sprake zijn. Dit zal naar verwachting niet eerder gebeuren dan op 1 mei a.s. In het kort weergegeven, zullen tot het moment van samenvoeging de drie ambtelijke diensten - onder verantwoordelijkheid van de tijdelijke gemeentesecretaris - ieder voor het voormalig grondgebied van de "oude" gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo werkzaam zijn. Wat de ambtelijke dienstverlening betreft zult u tot het moment van de volledige samenvoeging weinig veranderingen merken ten opzichte van de situatie thans.

Bereikbaarheid, postadres en telefoonnummer:
Per 1 januari a.s. luiden adres en telefoonnummer van de nieuwe gemeente als volgt:

Postadres Gemeente Denekamp, Postbus 11, 7590 AA DENEKAMP Bezoekadres Burgemeester Hoogklimmerstraat 2, Denekamp Telefoonnummer 0541 - 358800
Faxnummer 0541 - 358899
E-mail adres (info@denekamp.nl)
Dienstverlening:
Voor het aanvragen van vergunningen, paspoorten, rijbewijzen en het doen van aangiften geboorte en overlijden etc. kunt u na 1 januari a.s. het beste in uw huidig gemeentehuis terecht. Wat dat betreft verandert er niet zoveel. In de wijze van aanbieden en de tijden van ophaal van huisvuil zullen voorlopig geen veranderingen optreden. Ingrijpende veranderingen zullen worden doorgevoerd op het moment, waarop de ambtelijke diensten worden samengevoegd. Zoals gezegd zal dit niet voor 1 mei a.s. het geval zijn.

Wilt u na 1 januari a.s. contact met het gemeentebestuur en/of individuele bestuurders dan kunt u zich vervoegen in het gemeentehuis van Denekamp.

In een volgend bulletin zullen wij informatie verstrekken over de resultaten van de verkiezingen die op woensdag 29 november (heden) gehouden zijn.

Voor nadere informatie over de herindeling kunt u contact opnemen met Gerard Flinkers, voorlichter van de gemeente Weerselo, telefonisch bereikbaar onder nummer: 669615.

BEPERKTE OPENSTELLING BUREAU BURGERZAKEN IN DE PERIODE VAN 27 DECEMBER 2000 TOT EN MET 2 JANUARI 2001

Het zal u inmiddels niet zijn ontgaan dat per januari 2001 de gemeenten Denekamp, Ootmarsum en Weerselo samen zullen gaan. De voorbereidingen met name voor de afdelingen Burgerzaken zijn reeds in volle gang. Wij streven ernaar dat wij U na 2 januari zowel in Denekamp, Ootmarsum als in Weerselo voor allerlei zaken weer van dienst zullen zijn.

Om dit te realiseren kan men in de periode van woensdag 27 december 2000 tot en met dinsdag 2 januari 2001 bij het bureau burgerzaken in Denekamp, Ootmarsum en Weerselo uitsluitend terecht voor het doen van aangiften van geboorte en overlijden. Voor alle andere zaken verzoeken wij u dringend deze uiterlijk voor 23 december dan wel na 2 januari 2001 te regelen.

MEDEDELINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

VERGADERINGEN

RAADSVERGADERING
De gemeenteraad komt op donderdag 7 december a.s. in vergadering bijeen.
Deze vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom de beraadslagingen vanaf de publieke tribune te volgen. Een kopje koffie staat voor u klaar. De agenda is als volgt:

1. Opening.

2. De notulen van de vergadering van 15 november 2000.
3. Vervallen

4. Lijst van ingekomen stukken en mededelingen.
5. Voorstel tot vaststelling wijzigingen diverse belastingverordeningen. (wordt nagezonden)

6. Voorstel inzake gemeentelijke deelname aan het paddestoelenproject Noordoost Twente.

7. Voorstel inzake het laten uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan 't Hoikinck.

8. Voorstel inzake vervangen cv-ketel gemeenteloods.
9. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Diezelkamp.
10. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ter Keurs (woonzorgcomplex).

11. Voorstel tot vaststelling van de 10e partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied (Bornsestraat 23 en 25).
12. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Deurningen, Frans op den Bult b.v."

13. Voorstel inzake procedure m.b.t. verzoek om planschade vanwege het bestemmingsplan Echelpoel fase II.

14. Voorstel tot vaststelling van een subsidieverordening 'Rijksmonument - Soaseler Möl".

15. Voorstel inzake kerkeiland c.a. te Saasveld.
16. Voorstel tot teruggave aan de provincie Overijssel van taken Decentralisatie bestuur

17. Voorstel inzake aanvragen van het Konot ten aanzien van investeringen voorzieningen huisvesting onderwijs 2000.
18. Voorstel tot benoeming van een lid in de Sportraad.
19. Voorstel tot intrekking 1e wijziging van de "Verordening op de sportbeoefening".

20. Voorstel tot integratie van het peuterspeelzaalwerk gemeente Weerselo.

21. Voorstel tot instemming met bereikte akkoord met "R.S.C." over nieuw sportcomplex.

22. Voorstel tot betaalbaarstelling financieel aandeel kosten liquidatie Munot.

23. Voorstel tot het vaststellen van het Beleidsverslag Algemene bijstandswet 1999.

24. Voorstel tot vaststelling van het 'Beleidsplan Algemene bijstandswet 2000' voor het jaar 2001.

25. Voorstel tot verlenging aanwijzingsbesluit Uitvoeringsorganisatie Wet inschakeling werkzoekenden.

26. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de video-inspectie riolering van vóór 1965.
27. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de civieltechnische en Voorbereiding en bouwrijp maken van het bestemmingsplan Diezelkamp te Saasveld.

28. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bijdrage voor de uitvoering van het Aktieplan 2000 in het kader van het gemeentelijke verkeersveiligheidsplan.

29. Wijziging(en) begroting.

30. Rondvraag.

31. Sluiting.

COMMISSIE VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU (VROM)

De commissie vergadert op maandag 4 december 2000 om 19.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis.
Voorzitter is wethouder A.M.B. Mentink-Groener; secretaris is de heer drs. H.E.J. Ganzeboom

De agenda van de vergadering is als volgt samengesteld:


1. Opening;

2. Bovengemeentelijke zaken;

3. Mededelingen;

4. Verslag van de openbare vergadering van de commissie van 31 oktober 2000;

5. Concept-voorontwerp van de 36e partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied - Bornsestraat 6 Weerselo;
6. Stand van zaken bestemmingsplan Weerselose Markt 2000/uitspraak rechtbank Almelo 14 november 2000 t.z.v. handhaving;
7. Ontwerp-voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Frans op den Bult;

8. Ontwerp-voorstel tot vaststelling van de 10e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied (Bornsestraat 23 en 25 Saasveld);
9. Ontwerp-voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Diezelkamp/horen bezwaarden;

10. Ontwerp-voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ter Keurs (woonzorgcomplex)/horen bezwaarden;

11. Ontwerp-voorstel tot start procedure in verband met verzoek om planschade ex artikel 49 WRO vanwege het bestemmingsplan Echelpoel fase II;

12. Ontwerp-voorstel tot teruggave aan de provincie Overijssel van taken Decentralisatie Complementair bestuur;
13. Standpuntbepaling inspraakreactie bestemmingsplan Nijstad fase 1, herziening 2000-1 (uitbreiding begraafplaats Weerselo);
14. Stand van zaken bestemmingsplan Deurninger Es;
VERKEERSBESLUIT
Bij besluit van 21 november 2000 is voor de herinrichting van de woonwijk de Gunne te Weerselo door het college van burgemeester en wethouders het verkeersbesluit vastgesteld, inhoudende de volgende maatregelen:

* De Beltstraat ter plaatse van de aansluiting met de Schaepmanstraat door infrastructurele maatregelen af te sluiten voor vrachtauto's. Als vooraanduiding van deze verkeersmaatregel bij de aansluiting Bisschopstraat/Beltstraat een verkeersbord te plaatsen volgens model L08 van de bijlage I van het reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990, voorzien van een onderbord met de tekst "geldt alleen voor vrachtauto's";
* door plaatsing van verkeersborden volgens model E1 van bijlage I van het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, een parkeerverbod in te stellen voor de noordzijde van de Beltstraat vanaf de Bisschopsstraat tot aan de Schaepmanstraat;
* het kruispunt Weerselerveldweg en de Robertstraat door een diagonale insnoering af te sluiten voor vrachtauto's en motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/uur;

* de besluiten voor het instellen van parkeerverboden binnen het verblijfsgebied c.q. het 30km/u-gebied de Gunne in te trekken.

Het verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na de dag van deze publicatie ter inzage bij de afdeling gemeentewerken. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van deze publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Weerselo.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer C.A. van der Heijden, tel. 0541-669689.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN BIBLIOTHEKEN 2001- 2004 EN HET RAPPORT "STUDIE BINNENSPORTACCOMMODATIES IN DE GEMEENTE WEERSELO".

Openbare Informatiebijeenkomst op woensdag, 6 december 2000 in de hal van het gemeentehuis:
van 18.45 - 19.45 uur over het "Strategisch Beleidsplan bibliotheken Weerselo 2001-2004";
van 19.45 - 20.45 over het rapport "Studie binnensportaccommodaties in de gemeente Weerselo".

Strategisch Beleidsplan Bibliotheken Weerselo 2001-2004: De gemeente heeft begin van dit jaar aan de Overijsselse Bibliotheek Dienst (O.B.D.) verzocht een notitie op te stellen met betrekking tot de gewenste en/of noodzakelijke ontwikkeling van het lokale bibliotheekwerk in de gemeente Weerselo. De O.B.D. is tevens gevraagd daarbij rekening te houden met de samenvoeging van de gemeente Weerselo met de gemeenten Denekamp en Ootmarsum (herindeling) en met een mogelijk verdergaande opschaling als gevolg van de voorstellen van de commissie Meijer.
De O.B.D. heeft op 6 november jl. het Strategisch Beleidsplan Bibliotheken Weerselo 2001-2004 uitgebracht.

De O.B.D. heeft de marketingsystematiek gebruikt om de opdracht uit te voeren. Uit het marktonderzoek bleek een zeer goed gebruik van de bibliotheek op het terrein van de schriftelijke media, een opkomende gebruik op het terrein van de digitale media en een matig gebruik op het terrein van de audiovisuele media en de mondelinge diensten. Van de doelgroep kinderen tot 12 jaar bezoekt 100% de bibliotheek om de een of andere reden. Van de doelgroep 13+ bezoekt 55% de bibliotheek. Uit een vergelijking met andere bibliotheken in Overijssel blijkt dat de bibliotheek in Weerselo bovenmatige gebruiksresultaten boekt. Daar staat tegenover dat de kosten en de subsidie tot de hoogste behoren van Overijssel.
Geconstateerd kan worden dat de bibliotheek Weerselo het uistekend doet op dit moment. In de komende jaren staat de bibliotheek echter voor een aantal uitdagingen:

* het uitbouwen van het bereik bij de leeftijdscategorie 13+;
* het behouden van het bereik bij de doelgroep t/m 12 jaar;
* het behouden van het marktaandeel schriftelijke media voor zowel t/m 12 jaar als voor 13+

* het vergroten van het marktaandeel audiovisuele en digitale media;
* het opbouwen van een marktaandeel mondelinge diensten en culturele en educatieve activiteiten.

Daartoe zal de bibliotheek:

* haar vestigingen moeten onderbrengen in een Kulturhus;
* nieuwe producten en diensten moeten gaan aanbieden en deelnemen aan de projecten Samenhang en Kwaliteit;

* de digitale en audiovisuele collecties moeten ontwikkelen en haar aanbod ook virtueel via de bibliotheekwebsite uitbouwen;
* het aanbod aan culturele en educatieve activiteiten moeten uitbouwen;

* vooral meer moeten investeren in de kwantitatieve en kwalitatieve formatie en in ICT (Informatie en Communicatie Technologie).

Daartoe zal de gemeente moeten investeren in de opdrachtgeversrol en in het realiseren van de benodigde randvoorwaarden. Daarbij behoort in de 1e plaats het mee terugbrengen van de huisvestingskosten door het realiseren van Kulturhussen in de onderscheiden kernen. Maar ook gerichte projectsubsidiëring zal nodig zijn om de gerichte vernieuwing te faciliteren.
De uitbouw van de dienstverlening zal in de komende jaren moeten plaatsvinden. Jaren die als gevolg van de gemeentelijke herindeling een einde van de bibliotheek Weerselo als zelfstandige stichting zullen betekenen. In de nieuwe organisatie met de bibliotheken in Denekamp en Ootmarsum zal het nieuwe perspectief definitief moeten worden ingevuld.

Gezien de gemeentelijke herindeling per 1 januari as. waarbij de gemeente Weerselo wordt samengevoegd met de gemeenten Denekamp en Ootmarsum kan het beleidsplan gezien worden als richtinggevend document voor de bibliotheekvoorziening in Weerselo bij de samenvoeging van de bibliotheken in de nieuwe gemeente.

Studie binnensportaccommodaties gemeente Weerselo. Door de toenemende vrije tijd en het belang dat door mensen wordt toegekend aan sportieve en culturele vormen van vrijetijdsbesteding, is het belangrijk dat binnen een gemeente voldoende en goed geoutilleerde faciliteiten aan de inwoners kunnen worden aangeboden om aan deze behoefte tegemoet te komen. De gemeente Weerselo onderkent dit belang en wil hier met haar voorzieningen aan tegemoetkomen door op de gebruikerswensen afgestemde producten aan te bieden. Dit doet de gemeente door het creëren van randvoorwaarden en afgeven van subsidies waardoor dit mogelijk wordt gemaakt.
Binnen de gemeente is een aantal overdekte sportaccommodaties aanwezig waar onderwijs en de diverse (sport-)verenigingen gebruik van maken. De gemeente wenste zich te oriënteren op de vraag op welke wijze het beheer van die accommodaties in de toekomst gevoerd kan/dient te worden, mede gelet op het ontbreken van een meer op output gerichte cofinanciering en op het gegeven dat de gemeente Weerselo betrokken is bij een gemeentelijke herindeling met de gemeenten Denekamp en Ootmarsum.
Alvorens een beslissing te nemen ten aanzien van het beleid voor de overdekte sportaccommodaties, heeft de gemeente aan SEMAD ADVIES BV. opdracht gegeven meer inzicht te verkrijgen in de volgende aspecten:
* de exploitatie, de organisatie en marktanalyse van de overdekte sportaccommodaties (gymnastieklokalen, sportzaal en sporthallen);
* haalbaarheid van een mogelijke uitbreiding of vernieuwing van de accommodaties in Rossum en Saasveld;

* integrale aansturing van de accommodaties (organisatie en structuur).

SEMAD ADVIES BV heeft onlangs het conceptrapport "Studie binnensportaccommodaties gemeente Weerselo" uitgebracht. Het conceptrapport moet nog worden doorgesproken met de Begeleidingscommissie, waarna het definitieve rapport zal worden uitgebracht.
Een opsomming van de belangrijkste conclusies uit het rapport:

A. Conclusies analyse huidige situatie:


* de tarieven voor het huren van een sporthal en de gymzalen liggen relatief laag;

* de tarieven voor het benutten van de diverse vergaderruimten e.d. komen overeen met vergelijkbare accommodaties;
* de bezetting van de sporthallen en gymzalen zijn redelijk goed te noemen, m.u.v. de bezetting in het weekend (met name op de zondagen);

* de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van de beide dorpshuizen is gebaseerd op de zogenaamde 'open eindconstructie';
* er vindt geen of nagenoeg geen coördinatie en afstemming plaats tussen de exploitanten van de verschillende accommodaties op het terrein van inroostering, inkoop, administratie e.d.

B. Ontwikkelingsmogelijkheden gymzalen (Rossum en Saasveld):


* realisering multifunctionele centrum in Rossum en Saasveld, waarin opgenomen: sportzaal, kinderopvang (B.S.O.), peuterspeelzaal, multifunctionele ruimten, jeugdhonk, horecafaciliteit. Onderzoek naar uitbreiding c.q. aanvulling van het multifunctioneel centrum met woon-zorgontwikkelingen;

* onderzoek naar uitbreiding van deze centra met bibliotheekvoorzieningen (frontoffice);

* overleg met huidig bibliotheekbestuur over verwerving van grond en opstallen van de huidige bibliotheekgebouwen;
* uit de enquete onder verenigingen is gebleken dat de verenigingen voornamelijk behoefte hebben aan het realiseren van een sportzaal en gemeenschapsruimte bij een nieuw dorpshuis in Rossum en Saasveld. Verenigingen verwachten een duidelijke toename van leden en te huren uren. Er zal geen verdringingseffect ten nadele van de dorpshuizen in Weerselo en Deurningen plaatsvinden.

C. Organisatie- en beheersstructuur:


* Er worden voordelen genoemd indien het beheer en de exploitatie bij één organisatie wordt ondergebracht;

* De verantwoordelijkheid voor en de uitvoer van het beheer en de exploitatie van de dorpshuizen wordt ondergebracht in een private rechtsvorm die zelfstandig kan opereren en functioneren;
* De gemeente zal geen overwegende zeggenschap hebben (overeenkomst);

* Als rechtsvorm wordt de Besloten Vennootschap (BV) gekozen (in de nota wordt dat verder onderbouwd);

Conclusies dorpshuizen Rossum en Saasveld.


1. In zowel Rossum als in Saasveld is er een markt en behoefte voor het realiseren van een multifunctioneel dorpshuis.
2. Terzake zijn investeringsramingen en exploitatiebijdragen gecalculeerd.

3. Om op adequate wijze te kunnen inspelen op veranderingen in de markt, evenals het efficiënt voeren van de exploitatie dient het beheer en exploitatie van de 4 dorpshuizen te worden ondergebracht in één integrale organisatie (private partij);
4. Indien beheer en exploitatie van de 4 dorpshuizen door één private partij ter hand wordt genomen, zijn de synergetische voordelen te behalen.

Op 6 december zullen beide beleidsnota's worden toegelicht. Daarvoor zijn uitgenodigd de heer J. Debeij van de O.B.D. en de heer J. Teunissen van Semad Advies BV.
Behalve de leden van de raadscommissies, Begeleidingscommissie en Sportraad zijn de leden van het gemeentebestuur van Denekamp en Ootmarsum alsmede de besturen van de bibliotheken van Weerselo, Denekamp en Ootmarsum uitgenodigd voor deze bijeenkomst. De bijeenkomst is openbaar en voor eenieder toegankelijk. U bent van harte welkom.

KOOPZONDAG DEURNINGEN EN WEERSELO
Het college van burgemeester en wethouders heeft zondag 17 December aangewezen als extra Koopzondag voor het dorpsgebied Deurningen en Weerselo.
De winkels mogen geopend zijn van 10.00- 17.00 uur. Deze koopzondag heeft dus geen betrekking op de gehele gemeente Weerselo maar beperkt zich tot de dorpen Deurningen en Weerselo.
COLLECTEVERGUNNING
Er is voor de week van 3 december t/m. 9 december a.s. geen collectevergunning verleend.

KENNISGEVINGEN VAN HET GEMEENTEBESTUUR

RUIMTELIJKE ORDENING

Met ingang van 30 november 2000 ligt gedurende twee weken ter inzage het plan van de heer C.A.G. Burink voor het verbouwen van een garage tot woonruimte en de nieuwbouw van een garage-berging op het perceel Jonkmansweg 1a te Deurningen.
Het geldende bestemmingsplan laat de uitbreiding van deze woning slechts toe nadat burgemeester en wethouders daartoe vrijstelling hebben verleend op grond van artikel 13 lid c van het bestemmingsplan Buitengebied.

Door F.B.G. Oude Egbrink, Boschweg 40 te Rossum is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een erker.
Het bouwplan kan alleen gerealiseerd worden nadat daarvoor vrijstelling ingevolge artikel 35 lid 1a van de voorschriften van het plan Buitengebied is verleend. Door deze vrijstelling kan de inhoud van de woning met inwoning maximaal 700 m3 bedragen. Burgemeester en Wethouders zijn van plan de gevraagde vrijstelling te verlenen.
Het verzoek om vrijstelling en het bouwplan liggen met ingang van 30 november 2000 gedurende twee weken ter inzage bij de afd. VROM, sector Bouwzaken.

Door de heer H.J. Damink is een melding bouwvoornemen ingediend voor het bouwen van een hobbyruimte op het perceel Pastoor Gloerichstraat 49 te Deurningen.
Het geldende bestemmingsplan laat de bouw niet toe. Burgemeester en wethouders zijn van plan, met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan zodat alsnog positief gereageerd kan worden op deze melding.
Het verzoek om vrijstelling en de melding bouwvoornemen liggen met ingang van 30 november 2000 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling VROM (Bouwzaken).

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van een van de genoemde vrijstellingen indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weerselo, Postbus 10, 7595 ZG Weerselo.

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluiten.
Bij de afdeling V.R.O.M. liggen vanaf 30 november 2000 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage de ontwerpen van de besluiten op de aanvragen van:


* Kuikenbroederij B. Munsterhuis B.V., Holscherdijk 3 te Saasveld voor het wijzigen van de vergunning voor een kuikenbroederij en vermeerderingsbedrijf annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.

* L.B.J. Veltmann, Stegmanweg 2 te Weerselo voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een rundvee- en paardenhouderij annex de opslag van mest en dieselolie.

De strekking van deze ontwerpen is dat wij van plan zijn de gevraagde vergunningen, onder voorschriften ter bescherming van het milieu, te verlenen. Bedenkingen tegen de ontwerp-besluiten kunnen door een ieder tot en met 28 december 2000 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-besluit(en) kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, danwel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.

Besluiten.
Tevens liggen vanaf 30 november 2000 gedurende zes weken ter inzage de onder voorschriften verleende vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer van:


* W.J.G. Hellegers (Frans op den Bult), Hengelosestraat 6 te Deurningen in verband met het veranderen van de inrichting voor een (onbemand) tankstation voor levering van motorbrandstoffen voor m.n. vrachtwagens. Voor dit onbemand tankstation zijn de voorschriften van de AmvB tankstations van toepassing (bijlage 1 van het Besluit tankstations).

* A.G.A. Mentink, Gammelkerstraat 14 te Deurningen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkrundvee-, jongvee- en varkenshouderij annex de opslag van landbouwproducten, mest, diesel- en smeerolie en bestrijdingsmiddelen.


Beroep tegen de besluiten kan tot en met 11 januari 2001 worden ingesteld door:

1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het onwerp van het besluit;
3. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij, die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang op grond van de Wet op de Raad van State tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek kan eveneens tot en met 11 januari 2001 worden gericht aan de Voorzitter van genoemde Afdeling, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als opdat verzoek door de Raad van State is beslist.

BOUWZAKEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 16 t/m 23 november 2000 is ingekomen:


* een aanvraag bouwvergunning tot het vernieuwen van een schuur aan de Twelweg 11 te Rossum en

* een melding bouwvoornemen tot het bouwen van een hobbyruimte aan de Pastoor Gloerichstraat 49 te Deurningen.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling V.R.O.M. (Bouwzaken).

OVERIGE MEDEDELINGEN

INZAMELING OUD PAPIER IN WEERSELO
U kunt zaterdag 2 december a.s. uw oud papier naar het terrein van de gemeentewerf aan de Holtwijkerstraat brengen. Daar zijn de leden van de Klootschietersvereniging om het oude papier in de 4 papiercontainers in te zamelen.

INZAMELING OUD PAPIER DEURNINGEN
De leden van het jeugdbestuur van DSVD zamelen zaterdag 2 december a.s. het oud papier in op de parkeerplaats bij de ABTB (Bijen) uitsluitend tussen 9.00 en 12.00 uur.
Er is hulp aanwezig om de mensen te helpen bij het storten van het papier in de containers. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Scholten, telefoon: 074- 2775602 of 074- 2456907 (werk).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie