Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng CDA debat begroting VWS deel welzijn en sport

Datum nieuwsfeit: 29-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Begroting VWS deel welzijn en sport

Den Haag, 29 november 2000

VOEDSELVEILIGHEID
De afgelopen jaren werd Nederland opgeschrikt door een reeks berichten over voedsel dat niet of onvoldoende veilig zou zijn. Het meest recente voorbeeld is de BSE-crisis die nu Europa bezighoudt. De CDA-fractie maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. Van de overheid mag een leidende en sturende rol worden verwacht. Wat echter opvalt, is het ontbreken van regie en coördinatie. Wie is aanspreekbaar op, en verantwoordelijk voor de aansturing van het beleid als de voedselveiligheid en de volksgezondheid in het geding zijn? Welk ministerie is leidend? Het rapport over de destructie van dieren heeft opnieuw bevestigd dat er op veel fronten sprake is van miscommunicatie tussen de ministeries van VWS en LNV. Gaat het kabinet straks alle lastige vragen voorleggen aan de voedselautoriteiten die in oprichting zijn? En hoe ziet de minister de rol van haar collega die zich inmiddels de minister voor Voedsel en Groen noemt? Terecht heeft de minister van VWS vorige week tijdens het debat over de destructie en BSE gewezen op het belang van gezonde voeding. De twee jaar geleden door VWS uitgebrachte nota Nederland: Goed Gevoed schetst wat op dit moment knelpunten zijn als het gaat om het stimuleren van gezonde en verantwoorde voeding. Voorlichting, preventie en stimulering zijn belangrijke begrippen. Wat is er door VWS gedaan met de aanbevelingen uit de eigen nota Nederland: Goed gevoed. Voor één aspect vragen wij bijzondere aandacht en dat is de aanbeveling om meer aandacht te besteden aan de voeding en gezondheidsbevordering op scholen. Daarnaast wordt gepleit voor verbetering van het aanbod van voedingsmiddelen in schoolkantines. De herintroductie van schoolmelk en de introductie van schoolfruit kunnen een eerste aanzet zijn. De noodzaak dat er op de scholen een (betaalbaar) alternatief moet komen voor het patatje mayo, broodje kroket het blikje cola of red bull is wat ons betreft duidelijk. Omdat er via de Europese landbouwbegroting in principe (meer) middelen beschikbaar komen voor dergelijke initiatieven dringt de CDA-fractie er bij het ministerie van VWS op aan om op dit punt het voortouw te nemen.

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG
Binnen de Federatie Opvang hebben tal van instellingen op het terrein van de maatschappelijk opvang hun krachten gebundeld. Het gaat hierbij om de dak- en thuislozenzorg, algemene crisisopvang, begeleid wonen, blijf-van-mijn-lijf huizen etc. De cliëntenregistratie over 1999 maakt duidelijk dat er een geweldige spanning zit tussen de vraag om hulp en het beschikbare aanbod. Van de extra middelen voor de zorg ( f 3.7 miljard) is weliswaar 15 miljoen voor het oplossen van knelpunten in de dak- en thuislozenzorg, maar dat is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Er zijn bijvoorbeeld 32.000 vrouwen aangemeld, terwijl in de opvang slechts plaats is voor ruim 10.000 personen. In de crisisopvang en dak- en thuislozenzorg gelden vergelijkbare getallen. Het totale budget van alle instellingen bedraagt circa een half miljard gulden. De federatie pleit voor een inhaalslag van maar liefst f 113 miljoen. Met welke minister hebben we overigens te maken? VWS, BiZa of GSB?
De CDA-fractie vindt dat deze problematiek meer aandacht moet krijgen. Het is naar onze overtuiging VWS dat de samenwerking tussen de verpleeg- en zorginstellingen enerzijds en de maatschappelijk opvang moet coördineren. Ook ten opzichte van elkaar zullen de instellingen hun verantwoordelijkheden moeten waarmaken.

Alvorens de volledige overgang naar het vrijwilligerswerk te maken, wil de CDA-fractie wijzen op het belang van de mantelzorg voor onze samenleving. Al die mensen die om niet zorgen voor hun naaste, zoals buren, familie, kinderen en ouders. We mogen het in de politiek niet alleen laten bij mooie woorden. Het minste dat we kunnen doen, is zorgen dat er een goede structuur voor belangenbehartiging en ondersteuning is. Wij nemen wat dat betreft de nota van LOT en LOVT Mantelzorg: een basis om op te bouwen, serieus. Wil de staatssecretaris nog eens bevestigen dat zij -nog in het jaar 2000 voorrang wil geven aan de in de nota gestelde doelen.

VRIJWILLIGERSBELEID
Het jaar 2001 is uitgeroepen tot internationaal jaar van de vrijwilliger. Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. De vier miljoen vrijwilligers die in Nederland actief zijn, vormen een bindmiddel dat niet te vervangen is. Binnen de maatschappelijke opvang, het opbouwwerk, in de zorgsector als geheel, de kerk, sport en tal van andere verbanden. Als er één moment is om aandacht te vragen voor de positie van vrijwilligers, is dat nu. Met een recent advies van de RMO in de hand is het tijd voor een plan van aanpak, een aanvalsplan. Enerzijds kunnen maatregelen worden genomen om het werk van en het werken als vrijwilliger aantrekkelijker te maken. Het CDA pleit daarnaast voor de introductie van een maatschappelijke stage binnen het onderwijs. Het gaat hier om een vrijwillige stage, waar echter wel een waardering tegenover moet staan.

Organisaties waar in het bijzonder veel vrijwilligers bij betrokken zijn, zijn de landelijke jeugdorganisaties. Deze organisaties maken zich grote zorgen om hun voortbestaan omdat de subsidiegrondslag is gewijzigd. De Nederlandse Jeugdgroep (YMCA, Scouting etc) heeft zelf alternatieven aangedragen die in de ogen van het CDA alleszins te verdedigen zijn. . Donkere wolken pakken zich ook samen boven het Katholiek Jeugdwerk en het Samen Op Weg-Jeugdwerk, die beiden in 2001 circa een miljoen gulden aan subsidie mis dreigen te lopen.

SPORT
Over subsidies gesproken: Ook binnen de sport dreigen door verandering van regelgeving, met name bij Toto-Lotto, organisaties de dupe te worden. Het gaat hierbij om de levensbeschouwelijke koepels NCS, NKS en NCSU, samen goed voor een achterban van 700.000 tot 800.000 leden. Ons bereiken signalen dat op termijn deze organisaties niet alleen gekort, maar ook grotendeels afhankelijk worden van projectsubsidies. Is de staatssecretaris bereid zich in te zetten voor het maken van meerjarige afspraken met onder meer Toto/Lotto en NOC*NSF, waardoor deze koepels ook op lange termijn hun waarde en hun rol binnen en op het speelveld van de sport kunnen blijven vervullen?

De sportorganisatie met de meeste leden en het grootste aantal vrijwilligers is de KNVB. Met meer dan een miljoen leden is dit één van de belangrijkste maatschappelijke organisaties. De voetbalbond heeft vorige week nog eens overduidelijk gemaakt wat het betekent als het aantal vrijwilligers terugloopt: duizenden scheidsrechters hebben het bijltje erbij neergelegd. De oorzaken laten zich raden Wat de maatschappelijke betekenis is van het voetbal als geheel, is door het Nederlands Economisch Instituut duidelijk omschreven. Dat maakt dat ook van de overheid op deelterreinen een actieve betrokkenheid mag worden verwacht.
Voetbal is volkssport nummer één, ook dat is een reden dat de overheid in algemene zin een mening mag en misschien wel moet hebben als het gaat om een aantal actuele en recente ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de onbegrijpelijke plannen waarbij Ajax, PSV en Feijenoord zich mogelijk terugtrekken uit de Nederlandse competitie. Natuurlijk kan de overheid clubs niet tegenhouden, maar er mogen wel voorwaarden worden gesteld. Zo zullen de beelden van de klassiekers ook in de toekomst voor het open net gegarandeerd moeten worden. Gezien de enorme bedragen die momenteel worden genoemd, lijkt het voor de hand liggend dat veel topwedstrijden uit de Euro League achter de decoder verdwijnen.
Ook wordt het tijd dat het kabinet een helder standpunt inneemt over het transfersysteem. Iedereen heeft een mening, behalve Nederland. De uitwassen die regelmatig worden gemeld over het aantrekken en binnenhalen van zeer jonge kinderen van andere continenten onder het mom van een glanzende voetbalcarrière zijn niet acceptabel. De handel in kinderen moet niet mogelijk zijn. De discussie over het transfersysteem is vooral ingegeven door Europese wet- en regelgeving. Vindt de staatssecretaris dat (beroeps)sport in zijn algemeenheid als een economische activiteit moet worden gezien of is zij met de CDA-fractie van mening dat voor sport in Europees verband een status aparte bepleit moet worden.
Nederland heeft een fantastisch sportjaar achter de rug. Met als hoogtepunten de Olympische Spelen en de Paralympics. De CDA-fractie doe niet mee aan de rage om te pleiten voor het binnenhalen van de Olympische Spelen. Nederland moet dat niet willen en kan dat waarschijnlijk ook niet. Voor het kabinet waren de successen in Sydney aanleiding om eenmalig 40 miljoen gulden extra te besteden. Hulde daarvoor. Echter, de wijze waarop de vrijkomende middelen meteen geoormerkt zijn, roept tegelijk vraagtekens op. Wie maakt de afweging? Zijn daar geen afspraken over het accommodatiebeleid gemaakt tussen het ministerie en onder meer NOC* NSF? Tenslotte nog het volgende: de minister van Economische Zaken heeft tijdens haar bezoek aan Sydney duidelijk gemaakt dat het ministerie van EZ in haar ogen meer en inventiever met de mogelijkheden van sport en sporters om wil gaan. Prachtig. Maar waar hebben we het dan over? Sporters mee op handelsmissies? Het zou kunnen. Het belangrijkste is dat vanuit EZ een bijdrage wordt geleverd aan het mogelijk maken van succesvolle olympische uitzendingen. Het rendement is wellicht het honderdvoudige? Of dat zo is, moet uiteraard worden afgewacht. De CDA-fractie vindt het van belang dat duidelijk is wat de meerwaarde is van een Olympisch toernooi voor de BV Nederland. Met andere woorden: Meet de waarde de Holland Promotie die Pieter, Inge, Leontien en al die andere succesvolle sporters verzorgen. Dit jaar heeft EZ een miljoen bijgedragen op een bescheiden bijdrage van 5 miljoen voor het totale Olympische project. Als de minister van EZ op enig moment de vraag moet beantwoorden of het verantwoord is om geld te steken in de Olympische ploeg van Athene of Salt Lake Sydney, is het goed om te weten wat het effect is met het oog op de PR voor Nederland. Meten is weten en daar hebben we meer aan dan loze kreten.

Kamerlid: Joop Atsma

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie