Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Hattem

Datum nieuwsfeit: 29-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek De Homoet, editie 22 november 2000 COMMISSIEVERGADERING
De commissie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu komt op maandag 27 november a.s., aanvang 20.00 uur, in het stadhuis in een openbare vergadering bijeen. De agenda:

1. Spreekrecht burgerij;

2. Kort verslag vergadering 30 oktober 2000;
3. Ingekomen stukken en mededelingen;

4. Woningtoewijzing volgens het aanbodmodel (presentatie door de heren P. de Bruin en H. v.d. Ven, directeuren woningbouwstichting Triada);

5. Inspraaknotitie bestemmingsplan De Hilst, 36e herziening (woningbouw Hessenweg);

6. Toewijzingen woningen Hessenweg;

7. Bestemmingsplan Beatrixlaan/Julianalaan;
8. Planschade;

9. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing;
10. Reinigingstarieven 2001;

11. Rotonde Apeldoornseweg;

12. Herinrichting Vechtstraat;

13. Rondvraag.

GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN ONHERROEPELIJK Burgemeester en wethouders delen gelet op het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening mee dat de goedkeuring van de navolgende bestemmingsplannen onherroepelijk is geworden:
* Claerwater, 29e partiële herziening (perceel Zuiderzeestraatweg 23);

* Claerwater, 30e partiële herziening (perceel hoek Vijzelpad/voormalig spoorbaantracé).
De plannen liggen met ingang van 23 november 2000 ter gemeentesecretarie, Buro Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter inzage.
GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN. van Gelderland bij besluit van 6 november 2000 goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan Het Veen, 34e partiële herziening. Het plan heeft betrekking op de percelen Veenwal 5 en 7 te Hattem. Het bestemmingsplan en goedkeuringsbesluit liggen met ingang van 23 november 2000 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen het ONTWERP - BESTEMMINGSPLAN Burgemeester en wethouders geven gelet op artikel 23 Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de terinzageligging van het ontwerp van het bestemmingsplan DE HILST, 36e partiële herziening.

Deze herziening heeft betrekking op het perceel Hessenweg 70 (voorheen de vestiging van bouwmarkt Big Boss) en de directe omgeving. Het plan heeft ten opzichte van het inspraakplan, zoals dat in april 2000 ter inzage heeft gelegen en waarover op 20 april 2000 een informatieavond is gehouden, enige veranderingen ondergaan.
Het plan voorziet thans (o.a.) in een regeling voor de realisatie van woningen: 8 rijenwoningen (2 blokken van 4 woningen aaneen), 12 halfvrijstaande (2 onder 1 kap) en 5 vrijstaande woningen.

Het ontwerpplan ligt met ingang van 23 november 2000 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer.
Een ieder kan gedurende bovenvermelde termijn van terinzageligging schriftelijk zijn zienswijze omtrent een ontwerpplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem.

KENISGEVING 10% VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Met ingang van 23 november 2000 ligt gedurende twee weken ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer voor een ieder ter inzage een bouwplan voor het oprichten van een woning met bijgebouw op het perceel Vlierkamp 3 te Hattem, gelegen in het bestemmingsplan "Hattem III".
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om 10% vrijstelling te verlenen voor het bouwen met overschrijding van de voorste bebouwingsgrens.

Belanghebbenden die bedenkingen hebben tegen het verlenen van vrijstelling worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent het voornemen, gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders.
Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk (tijdens openstelling van het bureau R.O.), als telefonisch (op werkdagen van 0.800 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan de heer P. Jetzes (tel.4431643), of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening.
* het uitbreiden en veranderen van een woning, Waalstraat 1 (VZ 07-11-2000);

* het plaatsen van een dakkapel op een woning, Keppelskamp 14 (VZ 07-11-2000);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Nieuweweg 89 (VZ 07-11-2000);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Berg en Bos 7 (VZ 07-11-2000);

* het veranderen van een woning, Hilsdijk 92 (VZ 07-11-2000);
* het uitbreiden en veranderen van een woning, Vechtstraat 8 (VZ 07-11-2000);

* het plaatsen van een dakkapel op een woning, Keppelskamp 12 (VZ 07-11-2000);

* het oprichten van een afdak t.b.v. afslag golf, Konijnenbergerweg 3 (VZ 09-11-2000);

* het oprichten van een schuur, Prinses Beatrixlaan 8 (VZ 09-11-2000);

* het veranderen van een winkel met bovenwoning, Kerkstraat 10 (VZ 08-11-2000).

Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
* het uitbreiden en veranderen van een woning, Gerstekamp 1 (VZ 07-11-2000);

* het oprichten van een traforuimte, perceel aan de Dorpsweg nabij de gracht (VZ 08-11-2000).

AANVRAAG BOUWVERGUNNING
volgende aanvraag om een bouwvergunning is ingediend:
* het oprichten van een garage/berging, Apeldoornseweg 30.
* Hilsdijk 38, 1 boom;

* Vijverstraat 26, 3 bomen.
VERGADERING WELSTANDS COMMISSIE

.
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op dinsdag 28 november 2000 om 14.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk maandag 27 november 2000, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

Op dinsdag 28 november 2000 wordt op het Artillerie Schietkamp te 't Hattem, 22 november 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie