Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Risicovolle objecten in Weert in kaart gebracht

Datum nieuwsfeit: 29-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weert


Actueel
Nieuws van de gemeente Weert
Hieronder treft u een selectie aan uit de recente persberichten van de gemeente Weert.

29 november 2000
Vuurwerkramp Enschede aanleiding
RISICOVOLLE OBJECTEN IN WEERT IN KAART GEBRACHT

De vuurwerkramp in Enschede is voor veel gemeenten aanleiding geweest om het voorkomen en voorbereiden van de bestrijding van rampen of zware ongevallen te onderzoeken. Zo ook voor de gemeente Weert. Dat heeft geleid tot de Risico-rapportage gemeente Weert. Alle risicovolle objecten in de gemeente Weert en omgeving zijn geïnventariseerd en in kaart gebracht op de bij het rapport behorende digitale overzichtskaart. Onderzocht zijn de kwaliteit, actualiteit en de toereikendheid van de vergunningen van de risico-objecten/bedrijven. Geïnventariseerd is welke stoffen aanwezig zijn en wat het gevaar daarvan is. Daarbij is ook gelet op de gevoeligheid van de omgeving van het bedrijf, zoals de afstanden tot woonbebouwing, scholen, ziekenhuizen etc.

De vuurwerkramp in Enschede was wekenlang voorpaginanieuws en nog dagelijks worden we geconfronteerd met de nasleep van dit ongeluk. Dat komt niet alleen door de omvang van de ramp. Er ontstond ook een gevoel van onzekerheid: hoe kan zoiets gebeuren in Nederland, waar alles in vergunningen is geregeld? Daarom onderzoeken veel gemeenten in Nederland en ook de gemeente Weert nu hoe het mogelijk is rampen of zware ongevallen te voorkomen en beter op dit soort situaties voorbereid te zijn.

Domino-effect
Daarbij is het van belang te beschikken over de meest actuele informatie over risicovolle opslagen van gevaarlijke en ontplofbare stoffen in de eigen gemeente. Er is niet alleen gekeken naar opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen bij bedrijven in de zin van de Wet Milieubeheer. Ook de risicos van vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg, spoor, pijpleiding en over het water zijn aan de orde gesteld. Verder is onderzocht welke risicobedrijven in de omgeving van Weert zijn gelegen. Van groot belang is verder inzicht te hebben in een eventueel optredend domino-effect, d.w.z. een escalerend effect, dat kan optreden als een incident of ongeluk plaatsvindt bij een bedrijf. In het onderzoek voorafgaand aan de rapportage is overigens specifiek aandacht besteed aan vuurwerkopslagen en verkooppunten.

Toekomst
De Risico-rapportage zal een actieve rol spelen bij onder meer het verlenen van vergunningen bij bedrijven, het vestigen van bedrijven, het vervoer van gevaarlijke stoffen, het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen, zoneringen, het plannen van woonwijken, het afgeven van gebruiksvergunningen etc. Verder worden de inwoners van de gemeente Weert geïnformeerd over de locatie van de risicovolle objecten en de mate van gevaar die daaraan is verbonden.

10 november 2000
ARCHIEF VAN DE VVD-AFDELING WEERT E.O. IN BEWARING GEGEVEN AAN GEMEENTEARCHIEF WEERT

De afdeling Weert van de VVD heeft als eerste politieke partij in Weert haar archief aan het Gemeentearchief Weert overgedragen. Direct na de overdracht is gestart met de vervaardiging van een inventaris op de archiefstukken. Over enkele maanden zal die inventarisatie gereed zijn. Alle stukken, met uitzondering van de ledenlijsten, zijn dan voor iedereen ter inzage in de studiezaal van het Gemeentearchief Weert.

De Weerter afdeling van de VVD werd op 24 augustus 1973 opgericht in hotel de Rogstèker. De eerste voorzitter was J. Combée. De afdeling telde op 31 december 1973 350 leden. Onder de afdeling vielen aanvankelijk ook veel plaatsen in de omgeving van Weert.

Het VVD-archief is een schitterende aanvulling op het archief van het gemeentebestuur van Weert. Het bevat een schat aan gegevens uit de periode 1973 tot ca. 1990. Voor de geschiedenis van de politiek in Weert in de jaren zeventig en tachtig, toen de polarisatie hoogtij vierde, is het archief van groot belang. Vanzelfsprekend vindt men in het archief jaarverslagen en notulen van bestuursvergaderingen, van algemene ledenvergaderingen en van plaatselijke, provinciale en landelijke propagandacommissies. Ook zijn er verkiezingsfolders, partijprogrammas, het tijdschrift VVD Expresse en circulaires van het hoofdbestuur van de VVD. Een uitgebreide correspondentie is bewaard gebleven. Zeer interessant zijn de stukken over verkiezingscampagnes en de kandidaatstelling voor zetels in de gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer. Verder treft men verslagen van spreekbeurten aan. Daarnaast zijn ook de financiële bescheiden overgedragen aan het Gemeentearchief.

Het Gemeentearchief hoopt ook van andere politieke partijen in Weert de archieven in bewaring te krijgen. In het kader van de democratie is niet alleen openbaarheid van overheidsarchieven van groot belang. Het is een goede zaak dat burgers ook inzage krijgen in de archieven van politieke partijen.

Het archief van de VVD, afdeling Weert, berust in het Gemeentearchief Weert. Het Gemeentearchief is gehuisvest in het stadhuis van Weert, Beekstraat 54, kamer 104, tel. (0495) 575 364. De studiezaal van het archief is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 -12.15 uur en van 13.30 17.00 uur. De archieven zijn gratis ter inzage.

9 november 2000
TULLEMANS ZELF; TENTOONSTELLING VAN DAGBOEKTEKENINGEN EN ZELFPORTRETTEN IN DE TIENDSCHUUR

In gemeentemuseum De Tiendschuur opent wethouder van cultuur M.Gresnigt-Raemaekers op zondag 19 november om 16.00 uur de tentoonstelling Tullemans Zelf, dagboektekeningen en zelfportretten van de Weerter kunstenaar Jan Tullemans. De expositie duurt tot en met zondag 21 januari 2001.

Tijdens de opening wordt een CD-rom gepresenteerd die met hulp van de Rabobank Weert e.o. tot stand is gekomen en is geproduceerd door studenten van de Hogeschool voor de Kunsten te Maastricht. Deze CD-rom bevat een selectie uit de vele duizenden dagboektekeningen van Jan Tullemans, een keuze uit de reeks van 90 zelfportretten, uitspraken van Jan Tullemans etc. Tijdens de opening van de tentoonstelling spreken dhr. R. Bruekers, directeur van de Rabobank Weert e.o., en dhr. T. Derksen, docent van de afdeling Media van de Hogeschool voor de Kunsten te Maastricht. Drs. J.van Cauteren, conservator van het Gemeentemuseum Weert, licht de expositie kort toe.

50 jaar schilderen
Op de tentoonstelling is een selectie te zien uit de ruim 100 dagboeken met tekeningen, die voor de schilder Jan Tullemans vaak de basis vormen voor veel van zijn scheppend werk. Iedere 14 dagen wordt een pagina van de dagboeken omgeslagen, zodat de tentoonstelling telkens weer anders is. Bezoekers die veel van de dagboeken willen zien, zullen dus vaker terug moeten komen. Verder omvat de expositie een selectie van 25 zelfportretten van Jan Tullemans. Velen daarvan zijn in Weert nog nooit eerder geëxposeerd. Deze interessante serie geeft een goed beeld van de schilderkunstige ontwikkeling van Jan Tullemans. Samen vormen zij een indringend document van 50 jaar schilderen.

Openingstijden
Gemeentemuseum Weert, de Tiendschuur, is gevestigd aan de Recollectenstraat 5 in Weert tel. (0495) 525 610. E-mail: (museumweert@planet.nl) Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 14.00 tot 17.00 uur en op afspraak. Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten. De toegang is gratis. Voor meer informatie kan men terecht bij dhr. J. van Cauteren, tel. (0495) 575 327.

3 november 2000
Vierjaarlijkse veiligheidsrapportage uniek in gemeenteland WEERT IS EEN RELATIEF VEILIGE STAD

Weert is een relatief veilige stad. Dat valt te concluderen uit de Veiligheidsrapportage 2000 van het Weerter gemeentebestuur. Net als in 1995 (rapportage 1996) heeft het college van burgemeester en wethouders een onderzoek verricht naar de mate van veiligheid in Weert. De onderzoeksresultaten zijn opgeschreven in de Veiligheidsrapportage 2000. Die resultaten zijn vervolgens vergeleken met de veiligheidscijfers over het jaar 1995. Daardoor tekenen zich trends en ontwikkelingen af gedurende de afgelopen vier jaar. Een periodieke 4-jaarlijkse rapportage als deze is in gemeenteland uniek te noemen.

Om erachter te komen hoe veilig of onveilig Weert is, zijn twee aspecten onder de loep genomen:

- welke situaties maken Weert veilig of onveilig?
- Wie zijn de daders van overlast en criminaliteit?
Welke situaties?
Kijkend naar de situaties die de veiligheid en onveiligheid van Weert bepalen is in de rapportage gekeken naar de cijfers van branden, diefstal, geweld, inbraak, overlast, vandalisme, risico´s en verkeer. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven hoeveel woninginbraken er zijn gepleegd in de wijk Keent en hoeveel jeugdoverlast er is geweest in een kerkdorp als Tungelroy. Al deze cijfers zijn vervolgens geanalyseerd. Zo is onder andere gekeken naar:

- hoe verhouden deze cijfers zich met de cijfers uit 1995? Zijn er stijgingen of dalingen te constateren?

- zijn er verklaringen te geven voor deze stijgingen of dalingen? Zo ja, welke?

- hoe verhouden de cijfers in Weert zich met landelijke cijfers en trends?

- Wat hebben de gemeente en de politie gedaan met de resultaten van het onderzoek uit 1995?

- Welke locaties in Weert zouden als onveilig kunnen worden betiteld?
Conclusie: overgrote deel veilig
Ten opzichte van de cijfers uit 1995 kan worden geconcludeerd, dat van de ene kant de mate van veiligheid is toegenomen; het totaal aantal inbreuken op de veiligheid is namelijk afgenomen. Van de andere kant moet worden geconcludeerd, dat dit niet op alle terreinen het geval is. Zo is bijvoorbeeld het aantal meldingen over geweld in Weert toegenomen. Die toename verloopt overigens geleidelijk en houdt gelijke tred met landelijke ontwikkelingen. Het aantal woning-inbraken in Weert is aanzienlijk gedaald. Die inbraken-daling is eveneens een landelijke trend. Wanneer alle cijfers op een rij staan tekent zich af welk gebied in Weert als (redelijk/gemiddeld) veilig of als probleemgebied kan worden betiteld. Het overgrote deel van Weert is veilig te noemen en slechts een klein gebied kent een relatief hoge concentratie van problemen. Het gaat dan voornamelijk om het centrum van Weert. Daar zijn relatief gezien de meeste geweldplegingen, auto-inbraken, overlastmeldingen etc. Met andere woorden: alleen het centrum kan dus als probleemgebied worden aangemerkt.

De daders
In het onderzoek is verder bekeken wie in Weert overlast en (jeugd)criminaliteit veroorzaakt. Onderzocht is de betrokkenheid van jonge mannen bij overlast en (jeugd)criminaliteit. De onderzochte groep is tussen de 10 en 30 jaar oud en bestaat zowel uit allochtone als autochtone mannen. In het algemeen kan worden geconcludeerd, dat ruim 80% van álle (dus autochtone en allochtone) jongeren niet in contact is geweest met de politie. De conclusies in de veiligheidsrapportage hebben dus slechts betrekking op de 20 % van de jongeren die wél met de politie in aanraking zijn gekomen. Uit het onderzoek naar de daders van overlast en (jeugd)criminaliteit is gebleken dat het overgrote deel (ruim 4/5) de Nederlandse nationaliteit heeft.
Uit de politiecijfers bleek verder, dat allochtone jonge mannen minder met de politie in aanraking zijn gekomen dan vier jaar geleden. Enkele cijfers: in 1995 was dat percentage bij de Antilliaanse jonge mannen nog 36, in 1999 is dat gedaald tot 26%. Bij de Marokkaanse jonge mannen daalde het percentage van 42 naar 35 en bij de Turkse jonge mannen van 35% naar 18%.

Jeugdcriminaliteit
Betrokken zijn bij jeugdcriminaliteit en overlast blijkt met name bij de autochtone jonge mannen op jongere leeftijd te beginnen. Die verjonging is overigens een landelijke trend. De groep 15 tot 19-jarigen komt net als vier jaar geleden het meest met de politie in aanraking. Die groep vormt 44% van de totale groep jonge mannen die het met de politie aan de stok krijgt. Het betrokken zijn bij jeugdcriminaliteit blijkt bovendien ná het 20e levensjaar af te nemen. In absolute aantallen gezien blijken autochtone jonge mannen overduidelijk het meest met de politie in aanraking te komen voor wat betreft overlast en (jeugd)criminaliteit. De relatieve oververtegenwoordiging van allochtone jonge mannen is enigszins gedaald, maar nog wel aanwezig. Dat werd in 1995 ook geconstateerd.

Openbare bespreking
De raadscommissie Algemene Zaken bespreekt de Veiligheidsrapportage 2000 in haar vergadering van maandag 13 november a.s. Die bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis. Het openbare deel van de vergadering begint om 19.30 uur.

24 oktober 2000
In samenspraak met diverse partners
GEMEENTEBESTUUR ZET ACTIEPUNTEN KEENT OP DE RAILS

Het Weerter college van burgemeester en wethouders heeft in samenspraak met diverse betrokken partners overeenstemming bereikt over een reeks actiepunten ter verbetering van de leefbaarheid van de wijk Keent. De actiepunten worden nu op de rails gezet nadat er in politiek Weert een breed draagvlak is ontstaan voor de opvatting dat Keent als een van de oudste wijken van Weert - op tal van gebieden hoognodig een injectie behoeft. De gemeente voert de actiepunten uit samen met diverse bij Keent betrokken participanten: de wijkraad Keent, de woonmaatschappij BALANS, de stichting Welzijnsopbouw Weert en de politie. Het project Keent heeft als titel meegekregen Keent kiest kwaliteit. Projectwethouder is mevrouw Marleen Gresnigt-Raemaekers.

Belangrijke basis onder het project is een binnenkort te tekenen samenwerkings-overeenkomst tussen de gemeente en de woonmaatschappij BALANS. Beide partijen spreken daarin uit zich gezamenlijk verantwoordelijk te voelen voor de leefbaarheid in de wijk Keent. Men wil dat ook vertalen in concrete inspanningen op bestuurlijk, organisatorisch en financieel gebied. Verder hebben beide partijen afgesproken, dat dat zal gebeuren samen met de inwoners van Keent en samen met een aantal direct betrokken instanties. In dat verband heeft BALANS de verantwoordelijkheid op zich genomen voor wat betreft het beheren van de woningvoorraad. Ook de leefbaarheid van de directe woonomgeving rekent BALANS tot een belangrijke taak.

Missie
Kortom, het gemeentebestuur heeft Keent hoog op het prioriteitenlijstje staan. Het heeft zich een duidelijke missie gesteld. Het is er het gemeentebestuur veel aan gelegen de leefomgeving een impuls te geven, de voorzieningen in de wijk te verbeteren en de sociale samenhang van de wijk te vergroten, dus ervoor te zorgen dat de wijkbewoners naast en met elkaar een hechte gemeenschap vormen. Met andere woorden: Keent moet weer een wijk worden waarin mensen graag wonen en er zich thuis voelen, vindt het college van burgemeester en wethouders. Ook aan het imago van de wijk wordt gewerkt, zodat bewoners en niet-bewoners anders (positief) naar Keent gaan kijken.

Actieprogramma
Een en ander heeft geleid tot een actieprogramma waarin stap voor stap alle voornemens concreet worden gemaakt. Daarbij is samenwerking met diverse bij Keent betrokken groeperingen van wezenlijk belang. Globaal zijn de acties te verdelen in zaken die te maken hebben met hoe de wijk er uit komt te zien (groenvoorzieningen, waar komen woningen?). Te noemen zijn de actiepunten:

- het realiseren van een woningaanbod waarin alle bevolkingsgroepen een plek kunnen vinden.

- Het herontwikkelen van grote delen van de Sutjensstraat.
- Het opnieuw ontwikkelen van het kerkplein als centrale plek voor de wijk.

- Het aanleggen van meer groenvoorzieningen in de wijk.
- Het voorkomen van verkeersoverlast en het realiseren van een betere verkeersafwikkeling in de wijk.

Verder zijn er acties op sociaal-maatschappelijk gebied. Dus wat moet er gebeuren aan voorzieningen voor de wijk? Hoe kan worden gezorgd voor een goede school? Hoe verloopt de communicatie met de bewoners? In dat verband kunnen onder andere worden genoemd:
- het oprichten van een kwaliteitsschool die centraal in de wijk komt te liggen.

- Het realiseren van een voor veel doeleinden te gebruiken wijkhuis aan of in de buurt van het kerkplein.

- Er voortdurend op uit zijn de betrokkendheid van de bewoners met wijk en buurt te bevorderen.

Voorrang: wijkaccommodatie en brede school
Actiepunten die voor burgemeester en wethouders duidelijk voorrang hebben zijn het realiseren van een wijkaccommodatie en het opzetten van een brede school in de wijk. Maar waar die moeten komen is nog niet duidelijk. Veel uit te voeren actiepunten hangen met elkaar samen. Zo zal bijvoorbeeld duidelijk moet zijn of de lokatie van de oude Agnesschool daarin een rol zou kunnen spelen. Ook de vraag wat er gaat gebeuren met het gebouw van Centrum Caribe is daarbij van belang. Duidelijk is in elk geval dat het gemeentebestuur met het realiseren van een wijkaccommodatie en een brede school weer een echt hart in de wijk wil brengen. Letterlijk en figuurlijk.

Nu al aanpakken
Veel ontwikkelingen vragen in dit stadium nog om overleg. Toch kunnen op zeer korte termijn al diverse zaken worden aangepakt, vindt het college van burgemeester en wethouders. De volgende zaken zijn te noemen.

- Op het gebied van verkeer wordt begonnen met de aanleg van 30 km-zones in Keent.

- Het braakliggende terrein aan de Zuiderstraat kan aan BALANS worden overgedragen zodat de woningcorporatie een plan kan gaan ontwerpen.
- Er wordt een centraal informatiepunt voor de wijk ingericht dat tevens dienst kan doen als vergaderrruimte over zaken die Keent betreffen.

- Er wordt geld beschikbaar gesteld voor het uitgeven van een wijkblad waarin allerlei zaken over het project Keent aan de orde komen.
- Op een aantal achterompaden in de wijk wordt verlichting aangelegd.
- In overleg met de basisschool wordt in de school een ruimte beschikbaar gesteld voor de peuterzaal die op dit moment nog bij t Holletje in de wijk Moesel is ondergebracht. Daarmee komt er een peuterzaal in de wijk.

Meer groen in de wijk
Omdat de leefbaarheid in de wijk zeker gediend is met meer openbaar groen, hebben burgemeester en wethouders bekeken of in het zuidelijk deel van de Sutjensstraat een wijkpark kan worden gerealiseerd of dat het groen elders kan worden aangelegd. Het standpunt is inmiddels, dat er gekeken wordt naar meer groen in elke buurt van Keent.

Bosje van Keent en Zuiderstraat
Voor de lokatie Bosje van Keent op de hoek Kerkstraat/Victor de Stuerstraat komt binnenkort een plan ter tafel. Het braakliggende terrein aan de Zuiderstraat zal binnenkort worden overgedragen aan woonmaatschappij BALANS, die er vervolgens een bouwplan voor zal ontwikkelen.

Werkgroepen
Om de diverse acties in het kader van Keent kiest kwaliteit uit te werken, zijn speciale werkgroepen ingesteld. Dat zijn:
- de werkgroep volkshuisvesting

- de werkgroep herstructurering Sutjensstraat
- de werkgroep inrichting openbare ruimte

- de werkgroep inrichting kerkplein en omgeving (incl. school en wijkhuis)

- de werkgroep gezondheid en welzijn

- de werkgroep brede school

- de werkgroep communicatie en participatie. In de werkgroepen zijn de gemeente en de woonmaatschappij BALANS vertegenwoordigd. Ook andere betrokken instanties en wijkvertegenwoordigers hebben zitting in diverse werkgroepen.

Informatiebijeenkomst
De gemeenteraad wordt over het project Keent en de nu aangekondigde acties geïnformeerd tijdens een openbare bijeenkomst op dinsdag 7 november a.s. in de raadzaal van het stadhuis. Aanvang 19.30 uur. In de raadsvergadering van 21 december a.s. zullen het actieprogramma en de projectovereenkomst worden behandeld.

23 oktober 2000
WEERT LOOPT VOOROP BIJ HET VOORKOMEN VAN LANGDURIGE WERKLOOSHEID

Weert loopt landelijk voorop bij het voorkomen van langdurige werkloosheid. Het gemeentebestuur is er namelijk in geslaagd nu al te voldoen aan het streven van het kabinet om in 2003 een situatie te bereiken waarin niemand buiten de boot valt die een uitkering van de sociale dienst ontvangt.

In Weert wordt elke uitkeringsgerechtigde op het moment dat hij of zij uitkeringsgerechtigde wordt, als het ware onder de arm genomen en aan een baan geholpen via allerlei regelingen die daarvoor in het leven zijn geroepen. Dat geldt uiteraard niet voor degenen waarvan duidelijk is dat ze (bijv. door kleine kinderen) niet in staat zijn te gaan werken. Gezien de omstandigheden komen deze personen in aanmerking voor aanvullende voorzieningen in het kader van het minimabeleid.

Weert gaat voor het komend jaar uit van 80 personen die door middel van een preventieve aanpak een beter alternatief kan worden geboden, bijvoorbeeld in de vorm van werk. Personen die wél in een uitkering terecht komen, worden meteen intensief begeleid tot ze werk hebben gevonden. Uiteraard voorzover ze tot werken in staat zijn.

Landelijk wordt veel geld gestoken in de positie van werklozen op de arbeidsmarkt. Jaarlijks is daar ruim f 10 miljard mee gemoeid. Ondanks alle inspanningen komt het echter nog te vaak voor, dat personen die werkloos worden geen passend aanbod krijgen, waardoor ze langdurig werkloos worden. Als deze mensen meteen al meer kansen waren geboden, dan was dit misschien niet nodig geweest. Bovendien, naarmate de werkloosheid langer duurt, wordt het moeilijker nieuw werk te vinden. Het Weerter gemeentebestuur heeft dat probleem dus onder de knie.

12 oktober 2000
KAMPERSHOEK-NOORD WORDT LOCATIE NIEUW BEDRIJVENTERREIN

Het college van B&W heeft besloten dat op de locatie Kampershoek-Noord een nieuw bedrijventerrein voor de gemeente Weert wordt ontwikkeld. Op donderdag 30 november a.s. dient de gemeenteraad deze keuze nog definitief vast te stellen. De locatie Kampershoek-Noord is gekozen uit drie mogelijke locaties. Ook Roermondseweg en Eindhovenseweg waren in beeld. In juli 1999 sprak het college van B&W in eerste instantie een voorkeur uit voor de locatie Roermondseweg. Diverse aanvullende onderzoeken, waaronder een verkeerstechnisch onderzoek naar de toenemende verkeersdruk op de Roermondseweg als daar een bedrijventerrein zou worden aangelegd, deden het college uiteindelijk besluiten voor de locatie Kampershoek-Noord te kiezen.

Weert vervult in de regio een centrumfunctie op het gebied van wonen, werkgelegenheid en voorzieningen. Centraal thema in het gemeentelijk beleid is het behoud van die centrumfunctie, ook op het gebied van werkgelegenheid. Op korte termijn ontstaat er behoefte aan een nieuw bedrijventerrein in Weert. Met de gemeente Nederweert zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk ontwikkelen van het Nederweerter bedrijventerrein Pannenweg. Een nieuw bedrijventerrein in Weert zelf is voor de periode daarna. Centraal staat de ontwikkeling van een bedrijventerrein dat ruimte moet bieden aan moderne industriële en technische ondernemingen. Het gaat dan om de categorie bedrijven zoals die ook is gevestigd op het bedrijventerrein Kampershoek, dat bijna is afgerond.

Ligging en grootte
De locatie Kampershoek-Noord wordt begrensd door de Ringbaan-Noord aan de zuidzijde en de A2 aan de oostzijde. Aan de noordzijde ligt een vrij open landelijk gebied met overwegend lintbebouwing. Het bedrijventerrein krijgt een langgerekte vorm evenwijdig aan de Ringbaan-Noord. Zo wordt ook aangesloten bij de vormgeving van het bestaande bedrijventerrein Kampershoek ten zuiden van die ringbaan. De invloed op het open landelijk gebied ten noorden van het nieuwe bedrijventerrein zal worden beperkt door invulling met groen en door het gebied op een kwalitatief hoogwaardige wijze in te richten. Het nieuwe bedrijventerrein op Kampershoek-Noord krijgt straks een omvang van ca. 60 ha. Daarvan is 40 tot 45 ha. daadwerkelijk uit te geven aan bedrijven. Op dit moment wordt verwacht dat de uitgifte van de grond van start kan gaan in 2005 of 2006. In de periode daaraan voorafgaand moeten eerst een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld en vastgesteld en de benodigde gronden worden verworven.

Rapportages
In eerste instantie zijn onderzoeken verricht naar de locaties Roermondseweg en Eindhovenseweg. Op basis van deze onderzoeken sprak het college van B&W zich in juli 1999 uit voor de locatie Roermondseweg. Daarop kwamen veel reacties, zowel uit de Weerter politiek als van allerlei organisaties, zoals dorpsraden, Kamer van Koophandel, Limburgse Organisatie van Zelfstandige Ondernemers (LOZO), Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF), Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB), waterschap en natuurorganisaties. Ook van veel particulieren kwamen schriftelijke reacties binnen. Dat resulteerde in een opdracht voor een nader onderzoek naar de locatie Kampershoek-Noord.

Vergelijking
Uiteindelijk zijn de drie locaties op allerlei identieke criteria met elkaar vergeleken. Daaruit bleek dat de locatie Kampershoek-Noord het beste scoort. - Op het criterium capaciteit en aantrekkelijkheid voor bedrijven krijgt Kampershoek-Noord dezelfde score als Eindhovenseweg. Op uitbreidingsmogelijkheden scoort Kampershoek-Noord minder goed dan de Eindhovenseweg. - Kampershoek-Noord scoort beter op de criteria die samenhangen met de ligging ten opzichte van het stedelijk gebied van Weert. Daardoor scoort Kampershoek-Noord eveneens beter op de bereikbaarheid en zijn de gevolgen voor de natuurwaarden geringer. - De locatie Kampershoek-Noord is voor wat betreft de waterhuishouding (geohydrologisch) minder gevoelig dan de andere locaties. - Aanleg van een bedrijventerrein op Kampershoek-Noord is goedkoper dan aanleg op een van de andere locaties. - Het effect op de verkeersintensiteiten en de belasting van het wegennet is het grootst bij de ontwikkeling van de locatie Roermondseweg. Het onderzoeksbureau voegt er nog aan toe dat de ontwikkeling van Kampershoek-Noord als een logische afronding kan worden beschouwd in relatie tot de ontwikkelingen in Nederweert (o.a. uitbreiding bedrijventerrein Pannenweg).

Provincie
De keuze voor Kampershoek-Noord past in de voorkeur van de provincie Limburg. In tegenstelling tot de andere locaties is Kampershoek-Noord in het streekplan en in het voorontwerp Provinciaal Omgevings Plan aangewezen als bedrijventerrein. Daardoor ligt Kampershoek-Noord binnen het stedelijk gebied, wat de snelheid waarmee het bedrijventerrein kan worden ontwikkeld ten goede komt.

Informatiebijeenkomst
Binnenkort organiseert het gemeentebestuur een informatiebijeenkomst over de keuze van deze locatie voor een nieuw bedrijventerrein. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor bewoners van het betreffende gebied.

11 oktober 2000
Goede resultaten Weerter project
E-WATER LEVERT FORSE BESPARING DRINK- EN GRONDWATER OP

Diverse bedrijven in Weert hebben forse besparingen in het gebruik van grond- en drinkwater kunnen bereiken. Dat komt doordat in 1996 een project startte met de bedoeling vanuit economisch en ecologisch oogpunt een tweede kwaliteit water, het zogenaamde e-water, in te zetten in bedrijven. Dat water kan worden gebruikt voor o.a. koelen, spoelen en zuiveren.
De besparing op grond- en drinkwatergebruik is ongeveer 1.618.000 kuub per jaar. Hiervan is 1.500.000 kuub vervangen door e-water dat uit oppervlaktewater is bereid. De overige besparingen zijn gehaald door een verbeterd waterbeheer door de bedrijven. Een enkel bedrijf bereikte een afname van het waterverbruik van 60% tot 85%. Het neveneffect van het project is een begin van herstel van verdroogde natuurgebieden en het verantwoord omgaan met water.

Nog niet zo lang geleden dachten we dat het water niet opkon: altijd en overal aanwezig en nog betaalbaar ook. Inmiddels heeft het gebruik van grondwater geleid tot verdroging en het lozen van afvalwater tot vervuiling. Om deze ongunstige ontwikkelingen een halt toe te roepen worden nu strengere eisen gesteld aan het winnen, gebruiken en lozen van water. Voor drinken en baden moet het water van zeer goede kwaliteit zijn. Voor ander gebruik is drinkwater echter niet altijd nodig.

Flinke besparingen
Eind 1996 is het e-waterproject gestart in Weert. Doel was het realiseren van een e-waterinstallatie die aan de deelnemende bedrijven kwalitatief, kwantitatief en economisch aantrekkelijk water zou gaan leveren. Het e-water - meestal gezuiverd oppervlaktewater, in Weert gaat het om gezuiverd kanaalwater - moet de eigen winning van grondwater door deze bedrijven vervangen. Al gauw na de start van het project werd duidelijk dat inzet van e-water alleen zinvol was als eerst de bestaande waterhuishouding bij de bedrijven zou worden verbeterd. Binnen enkele jaren heeft het project een terugdringing van het watergebruik bij diverse industrieën en een daling van het grondwatergebruik in de regio opgeleverd. Bij de start van het project was een groot aantal organisaties betrokken, nl. de provincie Limburg, de gemeente Weert, de Waterleiding Maatschappij Limburg, Rijkswaterstaat, het Zuiveringschap Limburg, het Innovatiecentrum Limburg en Loran b.v. E-water wordt geleverd door de e-Water Group, een dochteronderneming van NV Waterleiding Maatschappij Limburg en Zuiveringschap Limburg. De e-Water Group is de organisatie die, met stimulering van de gemeente Weert, op dit moment het project uitvoert.

Waterverbruik huishoudens
Het waterverbruik van huishoudens is tegenwoordig steeds nadrukkelijker onderwerp van gesprek. Het besef dringt ook hier door dat het gaat om een kostbaar goed waarmee we niet onbeperkt kunnen omgaan. Net als bij de bedrijven wordt nagedacht over de mate van verbruik en het soort water dat ingezet kan worden. Het zal niet zo lang meer duren dat in woonhuizen twee soorten water worden aangevoerd: eerste kwaliteit voor drinken en baden en tweede kwaliteit voor de was, het spoelen van het toilet en het wassen van de auto. Zo kan ook de individuele consument bijdragen aan een wezenlijk herstel van de natuur!

3 oktober 2000
PLAN LANDBOUWBELANG GAAT PLAN BEEKPOORT HETEN

Plan Beekpoort is de nieuwe naam die het Weerter gemeentebestuur heeft gegeven aan het plan Landbouwbelang in Weert. Tot nu toe werd het plangebied genoemd naar de aan de Industriekade gevestigde Limburgse Coöperatie Landbouwbelang die van 1929 tot 1992 in Weert actief was. Die naam is nu veranderd in Beekpoort.

De naam is gekozen, omdat vroeger op die plek een toegangsweg en een beekje liep die daar beide de oude stad Weert binnenkwamen. De poort die op deze plaats toegang tot de stad mogelijk maakte, werd Beekpoort genoemd.

Met de nieuwe naam Beekpoort volgen burgemeester en wethouders het advies van de gemeentelijke commissie Straatnaamgeving. Die commissie verzamelde het afgelopen jaar diverse suggesties voor een nieuwe naam voor het plangebied. Het publiek werd tijdens een in mei 1999 gehouden informatie-avond over het plan uitgenodigd mee te denken over de naamgeving. Ook de kring Weert van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap De Aldenborgh en de kring Weert van Veldeke, de Vereniging tot instandhouding van volkscultuur en dialecten, reageerden. Beide kringen opteerden voor de naam Beekpoort. De commissie Straatnaamgeving koos uiteindelijk voor deze suggestie.

Het plan Beekpoort voorziet in de bouw van 400 tot 500 woningen waarmee men vóór 2002 een begin hoopt te hebben gemaakt.

27 september 2000
AANLEG 30KM-ZONES IN KEENT EN MOESEL START IN OKTOBER

Een groot gebied in de gemeente Weert wordt binnenkort 30km-zone. Na enkele straten in de wijk Groenewoud (omgeving Overweertstraat) worden nu de wijken Keent en Moesel 30km-zone. De bedoeling van de aanleg van 30km-zones is de verkeersveiligheid te vergroten, het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen en de leefbaarheid te verbeteren. Men wil dit te bereiken door de inrichting van 30km-zones met behulp van o.a. verkeersborden, wegmarkeringen en met obstakels op de weg zoals verkeersplateaus en drempels.

Het gebied tussen Louis Regoutstraat, spoorlijn, Maaseikerweg, Ringbaan-Zuid en Ringbaan-West wordt 30km-zone. Voor de Louis Regoutstraat en de Maaseikerweg blijft een maximumsnelheid van 50 km/u gelden en voor de Ringbaan 70 km/u. Dit zijn namelijk ontsluitingswegen. Daarvan maken bijvoorbeeld de hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance, veelvuldig gebruik. De enige weg in de wijken Keent en Moesel waarvoor een uitzondering wordt gemaakt is de St. Jozefslaan. Ook dat is een ontsluitingsweg, dus daar blijft een snelheidslimiet van 50 km/u gelden.

Overleg wijkraden
De gemeente heeft over de inrichting van de 30km-zones overleg gevoerd met de wijkraden Keent en Moesel. Zij kunnen zich vinden in de maatregelen, maar blijven wel van mening dat hiermee niet alle verkeersproblemen in de wijken zijn opgelost.

Maatregelen
Straks vindt iedere verkeersdeelnemer aan de ingangen van het gebied 30 km-borden en wegmarkeringen (zoals een dubbele streep op de weg en de cijfers 30). In sommige gevallen wordt aan de ingang een drempel aangebracht. Verder legt men op of bij een groot aantal kruisingen plateaus en drempels aan waardoor op die plekken de maximale snelheid van 30 km/u wordt afgedwongen. Dat gebeurt vooral op gevaarlijke punten en op plaatsen waar de meeste ongevallen gebeuren. De drempels en plateaus worden uitgevoerd in asfalt. Dat heeft voordelen ten opzichte van klinkers omdat bijv. de geluidsoverlast wordt teruggedrongen en ze sneller kunnen worden aangelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de maanden oktober en november. Tijdens de werkzaamheden zullen wegen in het gebied tijdelijk moeten worden afgesloten.

Andere wijken
Na de wijken Keent en Moesel volgen nog Groenewoud-Zuid, Oda-Vrakker en Biest-Noord/Oost. Eind 2001 moeten al deze wijken 30km-zone zijn. In totaal heeft de gemeente voor de aanleg van deze zones 1,9 miljoen gereserveerd. Het Rijk stelde 400.000,- beschikbaar.

Presentatie
In het Infocentrum in de hal van het stadhuis is een presentatie te zien van de maatregelen die worden genomen in Keent en Moesel om de 30km-zones in te voeren. Er hangt ondermeer een plattegrond waarop is aangegeven waar plateaus en drempels worden ingericht.

15 september 2000
HONDENCONTROLEURS KOMEN HUIS-AAN-HUIS LANGS

De gemeente Weert start op maandag 20 september a.s. met de controle op het bezit van honden. De gemeenteraad heeft namelijk bepaald dat alle hondenbezitters belasting dienen te betalen voor hun hond. Daarvan bekostigt de gemeente o.a. de aanleg en het onderhoud van voorzieningen zoals hondentoiletten en uitlaatplaatsen. De controle is bedoeld om na te gaan of de hondenbezitters betalen voor hun huisdier.
Op werkdagen wordt tussen 9.00 en 20.00 uur door de controleurs huis-aan-huis gecontroleerd. De controle neemt ongeveer drie maanden in beslag.

Wie houder is van een hond en nog geen aangifte voor hondenbelasting heeft gedaan, wordt verzocht dat alsnog te doen. De aangifte kan schriftelijk (postbus 950, 6000 AZ Weert) of telefonisch op nummer (0495) 575 391 worden gedaan.
De tarieven voor de hondenbelasting bedragen in 2000: voor de eerste hond 93,60, voor de tweede hond 132,- voor de derde en volgende hond per hond 216,- en voor een kennel 294,- per jaar.

Controleurs
De hondencontrole is door de gemeente uitbesteed aan de Risse-bedrijven. De medewerkers van de Risse kunnen zich identificeren met een pasje van de gemeente Weert.

4 september 2000
NIEUW HUISVESTINGSPLAN VOOR DE WEERTER SCHOLEN

Het college van B&W presenteert vandaag een nieuw huisvestingsplan voor het onderwijs in Weert op de lange termijn. In de Eindrapportage Onderwijshuisvesting Gemeente Weert, opgesteld in overleg met een gemeentelijke stuurgroep door Deloitte & Touche, wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de inkomsten en uitgaven voor onderwijshuisvesting meer in evenwicht zijn dan in het oude huisvestingsplan. Belangrijk is verder dat men probeert schaalvergroting te bereiken. Dat kan zowel voordelen opleveren voor de exploitatie van de scholen door de schoolbesturen als voor de huisvesting, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Een ander uitgangspunt van deze nota is dat de opbrengst van de grond van eventueel af te stoten schoolgebouwen ten goede komt aan de onderwijshuisvesting. Bij het opstellen van dit plan is oriënterend overleg gevoerd met schoolbesturen. Nu wordt het ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden en volgt een intensieve overlegronde met alle schoolbesturen. Het is de bedoeling een eventueel aangepaste versie in december ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

In de rapportage Onderwijshuisvesting worden de voorstellen voor maatregelen die moeten worden genomen op het gebied van de huisvesting van de scholen per deel van de gemeente beschreven.

Weert-Noord
Belangrijke constatering voor Weert-Noord is dat er geen nieuwe school wordt gevestigd in de nieuw te bouwen wijk Laarveld. Wel kan daar eventueel worden gedacht aan een dependance van een andere school in schoolwoningen. Dat zijn gebouwen die tijdelijk als school kunnen worden gebruikt, maar die later eenvoudig kunnen worden omgebouwd tot woning.

Weert-Centrum
Voor Weert-Centrum geeft het rapport de mogelijkheid te kiezen uit twee varianten voor de vier rk-scholen. De eerste optie gaat uit van vestiging van drie scholen op één kernlocatie en handhaving van een basisschoolvoorziening in Fatima. De andere optie is twee scholen realiseren, waarvan er één dicht bij het centrum komt te liggen en de ander meer naar het oosten. Deze optie is wel veel duurder.

Weert-Zuid
Voor Weert-Zuid wordt voorgesteld te streven naar twee rk-scholen waarvan één in Keent en één in Moesel. In Graswinkel wordt nieuwbouw gerealiseerd voor de openbare school.

Voortgezet onderwijs
De voorstellen voor het voortgezet onderwijs gaan uit van twee gelijkwaardige brede scholengemeenschappen op de locatie Wertastraat (Philips van Horne) en Nelissenhofweg (Bisschoppelijk College), waarbij deze laatste eventueel gaat verhuizen (project Theunishof). Daarnaast blijft aan de Thornstraat de bovenbouw van Het Kwadrant gehuisvest. De locatie Hoogh Weert aan de Wilhelminasingel komt vrij.

Kerkdorpen
Voor de scholen op de kerkdorpen geldt dat tot 2004 de huidige situatie blijft bestaan. Daarna zijn er diverse opties mogelijk. Het college van B&W is van mening dat de kerkdorpen een basisonderwijsvoorziening moeten houden. Voor de uitwerking daarvan is nog verder onderzoek nodig. Voor Stramproy wordt nagegaan in hoeverre het mogelijk is beide rk-scholen te laten fuseren en tot één locatie te komen.

Leegstand
Daarnaast is een belangrijke aanbeveling uit dit rapport dat de gemeente met schoolbesturen afspraken maakt over hoe men omgaat met leegstand van lokalen. Een school met ruimtetekort zal gebruik dienen te maken van leegstaande lokalen op naburige locaties.

Laatst gewijzigd op: 29 november 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie