Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toenemende groei van omzet en winst bij ASR

Datum nieuwsfeit: 23-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
ASR Verzekeringsgroep

Persbericht

Verder toenemende groei van omzet en winst bij ASR.

Winststijging +44,8%. Operationele winst +14,1%, winst per aandeel +40,2%. Omzet stijgt met 21,3% tot EUR 2,3 miljard. Verwachting 2000: nettowinst +30% en winst per aandeel +25%.

Resultaten
Over de eerste negen maanden van 2000 is de nettowinst gestegen met 44,8% van EUR 101,5 miljoen in 1999 tot EUR 147,0 miljoen. Hierin is EUR 20,4 miljoen netto verkoopwinst op het belang in Alpinvest begrepen, terwijl voorts de voorziening ad EUR 15,4 miljoen (EUR 10,8 miljoen netto) vrijviel, welke was getroffen voor het ASR-deel in de Nederlandse Millennium Herverzekeringsmaatschappij N.V.

De operationele nettowinst - maatstaf voor de autonome groei - nam verder met 14,1% toe van EUR 101,5 miljoen in 1999 tot EUR 115,8 miljoen in 2000. De omzet groeide sterk met 21,3% van EUR 1.893 miljoen in 1999 tot EUR 2.296 miljoen in 2000. De winst per aandeel nam toe met 40,2% van EUR 2,71 in 1999 tot EUR 3,80 in 2000.

Besloten werd reeds om zowel de verkoopwinst op Alpinvest ad EUR 20,4 miljoen als ook de vrijval van de millenniumvoorziening ad EUR 10,8 miljoen in 2000 tot de uitkeerbare winst te rekenen. In 1999 werd het verkoopresultaat op het belang in De Nationale Investerings Bank geheel aan het eigen vermogen toegevoegd. Derhalve zijn de vergelijkende winstcijfers over 1999 opgenomen zonder dit verkoopresultaat ad EUR 56,4 miljoen.

Levensverzekering
Het premie-inkomen nam toe van EUR 574,7 miljoen in 1999 tot EUR 833,8 miljoen in 2000 (+45,1%). Ook in het derde kwartaal van 2000 werd een zeer sterke groei bij koopsomverzekeringen waargenomen. In het tweede kwartaal introduceerde ASR met succes het Universal Life concept. Het resultaat voor belastingen steeg met 15,8% van EUR 79,0 miljoen in 1999 tot EUR 91,5 miljoen in 2000.

Schadeverzekering
De belangrijkste hoofdbranche "Ongevallen en Ziekte" bepaalde opnieuw in hoge mate de omzet- en resultaatgroei in deze sector. In de hoofdbranche brandverzekering was sprake van enkele grote schaden en een toenemende schadelast als gevolg van criminaliteit. Het premie-inkomen groeide met 10,8% van EUR 693,7 miljoen in 1999 tot EUR 768,6 miljoen in 2000. Per saldo steeg het resultaat voor belastingen van EUR 47,0 miljoen in 1999 tot EUR 52,8 miljoen in 2000 (+12,3%).

De eigen schadelast, als gevolg van de ramp in Enschede (circa EUR 5 miljoen), werd volledig ten laste van de daartoe beschikbare catastrofereserve gebracht. Het operationele resultaat werd derhalve niet beïnvloed.

Bancaire activiteiten
In het tweede kwartaal van 2000 werd door ASR de beleggingshypotheek met bijbehorende beleggingsrekening geïntroduceerd. De markt reageerde positief op dit nieuwe aanbod. In het derde kwartaal bestond reeds 30% van de nieuwe hypotheekaanvragen uit beleggingshypotheken. In tegenstelling tot het algemene marktbeeld nam het bedrag aan nieuwe hypothecaire geldleningen toe met 13,2% tot EUR 2.025 miljoen. Het resultaat voor belastingen nam toe van EUR 14,8 miljoen in 1999 tot EUR 16,8 miljoen in 2000 (+13,5%).

Overige activiteiten
Deze activiteiten hebben betrekking op de beleggingstransacties en op resultaten van deelnemingen, welke niet direct gerelateerd zijn aan de leven-, schade- en bancaire activiteiten. Ook de nettowinst op Alpinvest ad EUR 20,4 miljoen valt hieronder. Het resultaat voor belas-tingen nam met name hierdoor toe van EUR 3,0 miljoen in 1999 tot EUR 25,9 miljoen in 2000.

Beleggingsopbrengsten
De beleggingsopbrengsten van de groep stegen met 11,0% van EUR 625,0 miljoen in 1999 tot EUR 693,8 miljoen in 2000. Onder de resultaten van de sectoren is tot een bedrag van ruim EUR 17 miljoen opgenomen als deel van de gerealiseerde waardeveranderingen op zakelijke waarden. Daarnaast werden extra beleggingswinsten gerealiseerd tot een bedrag van circa EUR 45 miljoen. Hiermee werden de voorzieningen in het schade- en levenbedrijf versterkt.

Balanstotaal en vermogen
In vergelijking met de cijfers per ultimo 1999 is het balanstotaal toegenomen van EUR 15,6 miljard tot EUR 17,9 miljard (+14,7%). Deze stijging illustreert de groei van het bedrijf. Het eigen vermogen van ASR nam toe van EUR 1.241 miljoen eind 1999 tot EUR 1.382 miljoen (+11,4%).

Kosten
Evenals afgelopen jaren zijn de bijzondere projectkosten, verband houdende met de vernieuwing van de ICT-systemen en de euro, ten laste gebracht van de voorziening strategische ontwikkelingen. Mede hierdoor kon de groei van de kosten worden beperkt tot 10% bij een groei van het premie-inkomen met 26,3%.

Medewerkers
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt slaagde ASR er in om door middel van speciale acties vacatures te vervullen. Het aantal medewerkers steeg van 2.375 in 1999 tot 2.510 in 2000.

VERWACHTING VOOR GEHEEL 2000
De Raad van Bestuur heeft voor de jaren 2000 - 2002 de doelstelling geformuleerd dat de operationele nettowinst met 10 tot 15% per jaar stijgt. Voor het gehele jaar 2000 verwacht de Raad van Bestuur dat deze doelstelling - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - zeker wordt gehaald. Door de voorspoedige gang van zaken over de eerste negen maanden en de eerder genoemde bijzondere baten is de Raad van Bestuur van oordeel dat de groei van de nettowinst over het gehele jaar 2000 op meer dan 30% zal uitkomen en de stijging van de winst per aandeel meer dan 25%.

Fortis/ASR
Op 9 oktober 2000 maakten ASR en Fortis de voorgenomen samenvoeging van ASR en AMEV Nederland N.V. bekend. Tevens werd toen door Fortis het voornemen tot een openbaar bod op de (certificaten van) gewone aandelen van ASR aangekondigd. ASR beschouwt het sedert 17 november jl. lopende bod van Fortis als buitengewoon positief voor aandeelhouders en andere belanghebbenden. Tevens zal de samenvoeging van ASR en AMEV leiden tot een krachtige onderneming met een toonaangevende positie in het intermediairkanaal in Nederland.

Rotterdam, 23 november 2000
Raad van Bestuur

Bijlagen:

1. Kerncijfers

2. Specificatie resultaat verzekeringsbedrijf

3. De kwartaalcijfers


Voor nadere informatie kunt u zich richten tot:
ASR Verzekeringsgroep N.V.
Raad van Bestuur
Weena 70 - Postbus 100, 3000 AC Rotterdam
(010) 401 74 65

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie