Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 30-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Bekendmaking opgeruimd wrak (wk 47)

Met toepassing van artikel 1 van de wrakkenwet maken burgemeester en wethouders van Leeuwarden bekend dat de gemeente Leeuwarden een wrak, zijnde een opgebouwde schouw van 8 à 9 meter lang, heeft gelicht. Het wrak is aangetroffen op de bodem van de Potmarge en is in verband met de baggerwerkzaamheden opgeruimd. Het wrak is achtergebleven op de oever van de Potmarge ter hoogte van Sportcomplex Aldlân, tussen de daar aanwezige schiphuizen.

De opruiming zal geschieden zeven dagen na de publicatie van deze kennisgeving, tenzij door belanghebbende(n) tot opruiming is overgegaan. Het is voor een ieder verboden voorwerpen en/of goederen uit/van het wrak te verwijderen.

Aangevraagde vergunningen (wk 47)

Vergunningen aangevraagd en/of verleend:
1. L. Touwen, voor het hebben van een loopbrug 2,00 x 2,00 m (l x b) boven openbaar vaarwater aan de Emmakade 204 te Leeuwarden, 18594/RS/131-B.

2. Gemeente Leeuwarden, voor het plaatsen van een ponton met daarop een keet van hooguit 2 lagen aan de Willemskade, ten behoeve van reconstructie werkzaamheden op de Sophialaan op 12 februari 2001 tot en met 5 oktober 2001, 19663/RS/132-B.

Vergunning verleend

1. Vereniging voor Volksvermaken Lekkum, Miedum, Snakkerburen, voor het houden van het jaarlijkse dorpsfeest op vrijdag 1 juni, zaterdag 2 juni en zondag 3 juni 2001 op de locatie(s): het zgn. trapveldje te Lekkum, 17749/HB/35-W.

Wijziging verkeersbesluit (wk 47)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden maakt bekend dat het Verkeersbesluit Leeuwarden is gewijzigd.

Deze wijziging omvat het volgende:

Onlangs is het buseiland op de Wirdumerpoortsdwinger zover gevorderd dat het hele plein in gebruik genomen kan worden.

Daarvoor zijn de volgende verkeersregels van kracht.
1. Alle gemotoriseerd verkeer vanuit zuidelijke richting wordt voor de Wirdumerpoortsbrug verplicht om rechtsaf te slaan. Slechts lijnbussen en (brom)fietsers mogen de brug in noordelijke richting berijden.

2. Het noord-zuid gaande fietsverkeer dient voor het Beursgebouw van het fietspad gebruik te maken.

3. Gemotoriseerd verkeer komende vanuit de richting Blokhuisplein kan slechts in de richting van de Wirdumerpoortsbrug afrijden (parkeergarage dus niet meer bereikbaar vanuit deze richting).
4. Gemotoriseerd verkeer komende vanuit de Weaze wordt verplicht rechtsaf te slaan.

5. Gemotoriseerd verkeer komende uit de Wirdumerdijk wordt verplicht rechtsaf te slaan.

6. Het deel van het Zaailand, gelegen tussen de Zuiderstraat en de Wirdumerpoortsdwinger mag voor gemotoriseerd verkeer slechts in westelijke richting bereden worden.

De wijzigingen in het Verkeersbesluit liggen vanaf heden ter inzage op het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden, bij de balie op de 1e verdieping. Belanghebbenden kunnen deze hier inzien en een toelichting verkrijgen.

Degene wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten betrokken is, kan binnen zes weken na heden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden, postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden, o.v.v. SO/Verkeer. Het bezwaar moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Verleende ligplaatsvergunningen week 47


1. Westersingel 62,m/s Seefûgel, lang 22 meter.
2. Emmakade ZZ 188,m/s Syrah, lang 28 meter.
3. Emmakade ZZ 202,m/s Nijverheid, lang 15 meter.
4. Emmakade ZZ 206,m/s Roeli, lang 30 meter.
5. Emmakade NZ 189,m/s Lytse Jurre, lang 15 meter.
6. Emmakade NZ 225,m/s Avenir, lang 29 meter.
7. Emmakade ZZ 174,m/s Neeltje Jacoba, lang 30 meter.
8. Emmakade ZZ 216,m/s Orion I, lang 28 meter.
Bezwaarschrift

Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "BEZWAARSCHRIFT". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is verleend.

Aangevraagde vergunningen week 46

Vergunning aangevraagd en/of verleend:
1. Stichting Sinterklaas Intocht Leeuwarden, voor het houden van de intocht van Sinterklaas op zaterdag 18 november 2000 op de locatie(s): centrum, 19109/HB/25-T
2. Wijkvereniging "Bilgaard", voor het houden van een St. Nicolaas intocht op zaterdag 2 december 2000 op de locatie(s): Bilgaard, 19272/HB/26-T

3. Organisatie Buurt en Speeltuinvereniging "De Vluchtheuvel", voor het houden van een St. Nicolaas intocht op zaterdag 2 december 2000 vanaf: Clubgebouw Van Loonstraat - Breitnerstraat - J. van Lievenstraat - d'Hondecoeterstraat - H. Seghersstraat - J. Bosplantsoen - J. van Scorelstraat en dan naar Clubgebouw, 19607/RS/27-T

Wijziging verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden maakt bekend dat het Verkeersbesluit Leeuwarden is gewijzigd.

Deze wijziging omvat het volgende:

1. Het Hoeksterpad is heringericht waarbij voorsorteerstroken zijn gemaakt teneinde de parkeergarage (in aanbouw) te kunnen bereiken en voor fietsers zijn er voorzieningen getroffen in de vorm van fietspaden en fietsstroken;

2. een parkeerverbod in te stellen in de straten het Hop, de Foudering en de Himpenserdyk in de in aanbouw zijnde wijk Zuiderburen

3. Bij de herinrichting van het Vliet (noord- en zuidzijde), is de weg versmald en zijn vrijliggende fietspaden aangelegd en is het parkeren gereguleerd;

4. Het verkeer op de ontsluitingsweg van het Bastioneiland dient voorrang te verlenen aan het verkeer op de Woeldijk en het verkeer op de Woeldijk dient voorrang te verlenen aan verkeer op het Alddiel

5. Op de Newtonweg en Snelliusweg een parkeerverbod in te stellen;
6. Van de volgende wijken/dorpen een 30-km zone te maken:

* Camminghaburen, met uitzondering van de Camminghaburg, Schierstins, Grovestins en de Saturnusweg
* Kalverdijkje, met uitzondering van de Egelantierstraat
* Westelijk deel van de Bloemenbuurt (gebied tussen Goudenregenstraat, Groningerstraatweg en Dokkumer Ee), met uitzondering van die gebieden die als woonerf zijn ingericht (die blijven woonerf)

* Bilgaard

* Valeriuskwartier (gebied tussen Valeriusstraat, Leeuwerikstraat en Mr. P.J. Troelstraweg)

* Noordersingel

* Valkstraat en omgeving (gebied tussen Valkstraat, Jelsumerstraat, Spanjaardslaan en Troelstraweg), met uizondering van Valkstraat, Jelsumerstraat en Troelstraweg;

* Wielenpôlle

* Schepenbuurt

* Aldlân, met uitzondering van de Holwortel en Stinzenflora, Rietgras en Weideflora

* Huizum-Oost en Huizum Dorp (gebied tussen Borniastraat, Henri Dunantweg, Oostergoweg, Potmarge, Drachtsterweg en Aldlânsdyk) met uitzondering van de Jansoniusstraat, Henri Dunantweg, Borniastraat en Oostergoweg en met uitzondering van die gebieden die als woonerf zijn ingericht (die blijven woonerf)
* Snakkerburen

* Lekkum

* Goutum, met uizondering van de Jonkersleane
* Hempens/Teerns

De wijzigingen in het Verkeersbesluit liggen vanaf heden ter inzage op het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden, bij de balie op de 1e verdieping. Belanghebbenden kunnen deze hier inzien en een toelichting verkrijgen.

Degene wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten betrokken is, kan binnen zes weken na heden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden, postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden, o.v.v. SO/Verkeer. Het bezwaar moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Subsidieregeling ter bevordering van kwaliteit van gevelreclame

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad de `subsidieregeling ter bevordering van kwaliteit van gevelreclame' op 8 juni 2000 heeft vastgesteld. Deze regeling biedt ondernemers in het actiegebied de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen bij het vrijwillig aanpassen van hun gevelreclame aan de huidige beleidsregels. Als actiegebied is voor de jaren 2000 tot en met 2002 vastgesteld de straten Nieuwestad, Wirdumerdijk en Peperstraat. De regeling ligt vanaf 8 november ter inzage bij de balie van Stadsontwikkeling en -beheer en treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heren A. Boek en T. Kuipers, tel (058) 233 87 39.

Geschiktheidsverklaring seksinrichtingen

De volgende aanvraag om `Geschiktheidsverklaring seksinrichting' is binnengekomen:

* Massagesalon op het adres Voorstreek 95 te Leeuwarden
Inlichtingen over deze aanvragen kunt u krijgen bij de balie van Stadsontwikkeling en -beheer op de eerste etage van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden. Tevens kunt u binnen vier weken na heden tegen deze aanvragen schriftelijk bedenkingen inbrengen. Deze brieven richten aan burgemeester en wethouders van Leeuwarden, postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

Notitie Coffeeshopbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2000 het besluit genomen om voorlopig in te stemmen met de uitgangspunten voor het coffeeshopbeleid zoals verwoord in de notitie `heroriëntatie coffeeshopbeleid.'

Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Leeuwarden ligt het voorstel de komende vier weken ter inzage. Tijdens deze periode heeft een ieder de mogelijkheid zijn of haar bezwaren kenbaar te maken.

Het voorstel zal voor een eerste bespreking in de openbare vergadering van de raadsadviescommissie Bestuur en Middelen van 22 november 2000 worden behandeld. Belanghebbenden krijgen tijdens deze vergadering de gelegenheid in te spreken.

Vervolgens zal de beleidsnotitie, op basis van de inspraakreacties en de reacties van de commissie Bestuur en Middelen, met raadsvoorstel en
-besluit aan de raadadviescommissie Bestuur en Middelen worden voorgelegd in de vergadering van 20 december 2000. Daarna zal het raadsvoorstel ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 15 januari 2001.

De notitie is vanaf 1 november 2000 verkrijgbaar bij het Informatiecentrum, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E.R.M. Muller, van de sector juridische en veiligheidszaken van de gemeente Leeuwarden tel (058) 233 85 92.

Diverse verordeningen ter inzage

Burgemeester en wethouders maken - ter uitvoering van de Algemene inspraakverordening - bekend, dat met ingang van 9 november 2000, gedurende vier weken bij het Gemeentelijk Informatiecentrum, Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden voor een ieder ter inzage liggen de ontwerpen van een `Verordening voorzieningen gehandicapten Leeuwarden', `Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten Leeuwarden' en `Verstrekkingenboek voorzieningen gehandicapten Leeuwarden', met een inhoudelijke toelichting.

Op grond van een aantal overwegingen is de gemeente voornemens het beleid ten aanzien van de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) te herzien. In deze ontwerpen wordt het voorgenomen beleid van de gemeente Leeuwarden aangaande de Wvg geregeld. De redenen om het beleid te herzien en de gevolgen daarvan zijn in de inhoudelijke toelichting verwoord.

Gedurende de termijn van tervisieligging kunnen ingezetenen van de gemeente Leeuwarden en in deze gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen zowel schriftelijk als mondeling hun zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen tot en met 7 december 2000 worden gestuurd naar burgemeester en wethouders van Leeuwarden, Dienst Welzijn/sacu, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

Bezwaarschrift en informatie

Bezwaarschrift
Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Meestal betreft het een besluit van het college van burgemeester en wethouders, maar soms gaat het om een besluit van de burgemeester of de gemeenteraad. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "Bezwaarschrift". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is verleend. De datum waarop de vergunning is verleend staat hierboven aangegeven.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het team Beleid en Beheer van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer, gemeente Leeuwarden. Het telefoonnummer is: (058) 233 87 96 of 87 94.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...