Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 30-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Bekendmaking opgeruimd wrak (wk 47)

Met toepassing van artikel 1 van de wrakkenwet maken burgemeester en wethouders van Leeuwarden bekend dat de gemeente Leeuwarden een wrak, zijnde een opgebouwde schouw van 8 à 9 meter lang, heeft gelicht. Het wrak is aangetroffen op de bodem van de Potmarge en is in verband met de baggerwerkzaamheden opgeruimd. Het wrak is achtergebleven op de oever van de Potmarge ter hoogte van Sportcomplex Aldlân, tussen de daar aanwezige schiphuizen.

De opruiming zal geschieden zeven dagen na de publicatie van deze kennisgeving, tenzij door belanghebbende(n) tot opruiming is overgegaan. Het is voor een ieder verboden voorwerpen en/of goederen uit/van het wrak te verwijderen.

Aangevraagde vergunningen (wk 47)

Vergunningen aangevraagd en/of verleend:
1. L. Touwen, voor het hebben van een loopbrug 2,00 x 2,00 m (l x b) boven openbaar vaarwater aan de Emmakade 204 te Leeuwarden, 18594/RS/131-B.

2. Gemeente Leeuwarden, voor het plaatsen van een ponton met daarop een keet van hooguit 2 lagen aan de Willemskade, ten behoeve van reconstructie werkzaamheden op de Sophialaan op 12 februari 2001 tot en met 5 oktober 2001, 19663/RS/132-B.

Vergunning verleend

1. Vereniging voor Volksvermaken Lekkum, Miedum, Snakkerburen, voor het houden van het jaarlijkse dorpsfeest op vrijdag 1 juni, zaterdag 2 juni en zondag 3 juni 2001 op de locatie(s): het zgn. trapveldje te Lekkum, 17749/HB/35-W.

Wijziging verkeersbesluit (wk 47)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden maakt bekend dat het Verkeersbesluit Leeuwarden is gewijzigd.

Deze wijziging omvat het volgende:

Onlangs is het buseiland op de Wirdumerpoortsdwinger zover gevorderd dat het hele plein in gebruik genomen kan worden.

Daarvoor zijn de volgende verkeersregels van kracht.
1. Alle gemotoriseerd verkeer vanuit zuidelijke richting wordt voor de Wirdumerpoortsbrug verplicht om rechtsaf te slaan. Slechts lijnbussen en (brom)fietsers mogen de brug in noordelijke richting berijden.

2. Het noord-zuid gaande fietsverkeer dient voor het Beursgebouw van het fietspad gebruik te maken.

3. Gemotoriseerd verkeer komende vanuit de richting Blokhuisplein kan slechts in de richting van de Wirdumerpoortsbrug afrijden (parkeergarage dus niet meer bereikbaar vanuit deze richting).
4. Gemotoriseerd verkeer komende vanuit de Weaze wordt verplicht rechtsaf te slaan.

5. Gemotoriseerd verkeer komende uit de Wirdumerdijk wordt verplicht rechtsaf te slaan.

6. Het deel van het Zaailand, gelegen tussen de Zuiderstraat en de Wirdumerpoortsdwinger mag voor gemotoriseerd verkeer slechts in westelijke richting bereden worden.

De wijzigingen in het Verkeersbesluit liggen vanaf heden ter inzage op het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden, bij de balie op de 1e verdieping. Belanghebbenden kunnen deze hier inzien en een toelichting verkrijgen.

Degene wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten betrokken is, kan binnen zes weken na heden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden, postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden, o.v.v. SO/Verkeer. Het bezwaar moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Verleende ligplaatsvergunningen week 47


1. Westersingel 62,m/s Seefûgel, lang 22 meter.
2. Emmakade ZZ 188,m/s Syrah, lang 28 meter.
3. Emmakade ZZ 202,m/s Nijverheid, lang 15 meter.
4. Emmakade ZZ 206,m/s Roeli, lang 30 meter.
5. Emmakade NZ 189,m/s Lytse Jurre, lang 15 meter.
6. Emmakade NZ 225,m/s Avenir, lang 29 meter.
7. Emmakade ZZ 174,m/s Neeltje Jacoba, lang 30 meter.
8. Emmakade ZZ 216,m/s Orion I, lang 28 meter.
Bezwaarschrift

Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "BEZWAARSCHRIFT". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is verleend.

Aangevraagde vergunningen week 46

Vergunning aangevraagd en/of verleend:
1. Stichting Sinterklaas Intocht Leeuwarden, voor het houden van de intocht van Sinterklaas op zaterdag 18 november 2000 op de locatie(s): centrum, 19109/HB/25-T
2. Wijkvereniging "Bilgaard", voor het houden van een St. Nicolaas intocht op zaterdag 2 december 2000 op de locatie(s): Bilgaard, 19272/HB/26-T

3. Organisatie Buurt en Speeltuinvereniging "De Vluchtheuvel", voor het houden van een St. Nicolaas intocht op zaterdag 2 december 2000 vanaf: Clubgebouw Van Loonstraat - Breitnerstraat - J. van Lievenstraat - d'Hondecoeterstraat - H. Seghersstraat - J. Bosplantsoen - J. van Scorelstraat en dan naar Clubgebouw, 19607/RS/27-T

Wijziging verkeersbesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden maakt bekend dat het Verkeersbesluit Leeuwarden is gewijzigd.

Deze wijziging omvat het volgende:

1. Het Hoeksterpad is heringericht waarbij voorsorteerstroken zijn gemaakt teneinde de parkeergarage (in aanbouw) te kunnen bereiken en voor fietsers zijn er voorzieningen getroffen in de vorm van fietspaden en fietsstroken;

2. een parkeerverbod in te stellen in de straten het Hop, de Foudering en de Himpenserdyk in de in aanbouw zijnde wijk Zuiderburen

3. Bij de herinrichting van het Vliet (noord- en zuidzijde), is de weg versmald en zijn vrijliggende fietspaden aangelegd en is het parkeren gereguleerd;

4. Het verkeer op de ontsluitingsweg van het Bastioneiland dient voorrang te verlenen aan het verkeer op de Woeldijk en het verkeer op de Woeldijk dient voorrang te verlenen aan verkeer op het Alddiel

5. Op de Newtonweg en Snelliusweg een parkeerverbod in te stellen;
6. Van de volgende wijken/dorpen een 30-km zone te maken:

* Camminghaburen, met uitzondering van de Camminghaburg, Schierstins, Grovestins en de Saturnusweg
* Kalverdijkje, met uitzondering van de Egelantierstraat
* Westelijk deel van de Bloemenbuurt (gebied tussen Goudenregenstraat, Groningerstraatweg en Dokkumer Ee), met uitzondering van die gebieden die als woonerf zijn ingericht (die blijven woonerf)

* Bilgaard

* Valeriuskwartier (gebied tussen Valeriusstraat, Leeuwerikstraat en Mr. P.J. Troelstraweg)

* Noordersingel

* Valkstraat en omgeving (gebied tussen Valkstraat, Jelsumerstraat, Spanjaardslaan en Troelstraweg), met uizondering van Valkstraat, Jelsumerstraat en Troelstraweg;

* Wielenpôlle

* Schepenbuurt

* Aldlân, met uitzondering van de Holwortel en Stinzenflora, Rietgras en Weideflora

* Huizum-Oost en Huizum Dorp (gebied tussen Borniastraat, Henri Dunantweg, Oostergoweg, Potmarge, Drachtsterweg en Aldlânsdyk) met uitzondering van de Jansoniusstraat, Henri Dunantweg, Borniastraat en Oostergoweg en met uitzondering van die gebieden die als woonerf zijn ingericht (die blijven woonerf)
* Snakkerburen

* Lekkum

* Goutum, met uizondering van de Jonkersleane
* Hempens/Teerns

De wijzigingen in het Verkeersbesluit liggen vanaf heden ter inzage op het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden, bij de balie op de 1e verdieping. Belanghebbenden kunnen deze hier inzien en een toelichting verkrijgen.

Degene wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten betrokken is, kan binnen zes weken na heden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden, postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden, o.v.v. SO/Verkeer. Het bezwaar moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Subsidieregeling ter bevordering van kwaliteit van gevelreclame

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad de `subsidieregeling ter bevordering van kwaliteit van gevelreclame' op 8 juni 2000 heeft vastgesteld. Deze regeling biedt ondernemers in het actiegebied de mogelijkheid om een bijdrage te krijgen bij het vrijwillig aanpassen van hun gevelreclame aan de huidige beleidsregels. Als actiegebied is voor de jaren 2000 tot en met 2002 vastgesteld de straten Nieuwestad, Wirdumerdijk en Peperstraat. De regeling ligt vanaf 8 november ter inzage bij de balie van Stadsontwikkeling en -beheer en treedt in werking de dag na de bekendmaking.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heren A. Boek en T. Kuipers, tel (058) 233 87 39.

Geschiktheidsverklaring seksinrichtingen

De volgende aanvraag om `Geschiktheidsverklaring seksinrichting' is binnengekomen:

* Massagesalon op het adres Voorstreek 95 te Leeuwarden
Inlichtingen over deze aanvragen kunt u krijgen bij de balie van Stadsontwikkeling en -beheer op de eerste etage van het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2 te Leeuwarden. Tevens kunt u binnen vier weken na heden tegen deze aanvragen schriftelijk bedenkingen inbrengen. Deze brieven richten aan burgemeester en wethouders van Leeuwarden, postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

Notitie Coffeeshopbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2000 het besluit genomen om voorlopig in te stemmen met de uitgangspunten voor het coffeeshopbeleid zoals verwoord in de notitie `heroriëntatie coffeeshopbeleid.'

Op grond van de inspraakverordening van de gemeente Leeuwarden ligt het voorstel de komende vier weken ter inzage. Tijdens deze periode heeft een ieder de mogelijkheid zijn of haar bezwaren kenbaar te maken.

Het voorstel zal voor een eerste bespreking in de openbare vergadering van de raadsadviescommissie Bestuur en Middelen van 22 november 2000 worden behandeld. Belanghebbenden krijgen tijdens deze vergadering de gelegenheid in te spreken.

Vervolgens zal de beleidsnotitie, op basis van de inspraakreacties en de reacties van de commissie Bestuur en Middelen, met raadsvoorstel en
-besluit aan de raadadviescommissie Bestuur en Middelen worden voorgelegd in de vergadering van 20 december 2000. Daarna zal het raadsvoorstel ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 15 januari 2001.

De notitie is vanaf 1 november 2000 verkrijgbaar bij het Informatiecentrum, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer E.R.M. Muller, van de sector juridische en veiligheidszaken van de gemeente Leeuwarden tel (058) 233 85 92.

Diverse verordeningen ter inzage

Burgemeester en wethouders maken - ter uitvoering van de Algemene inspraakverordening - bekend, dat met ingang van 9 november 2000, gedurende vier weken bij het Gemeentelijk Informatiecentrum, Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden voor een ieder ter inzage liggen de ontwerpen van een `Verordening voorzieningen gehandicapten Leeuwarden', `Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten Leeuwarden' en `Verstrekkingenboek voorzieningen gehandicapten Leeuwarden', met een inhoudelijke toelichting.

Op grond van een aantal overwegingen is de gemeente voornemens het beleid ten aanzien van de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) te herzien. In deze ontwerpen wordt het voorgenomen beleid van de gemeente Leeuwarden aangaande de Wvg geregeld. De redenen om het beleid te herzien en de gevolgen daarvan zijn in de inhoudelijke toelichting verwoord.

Gedurende de termijn van tervisieligging kunnen ingezetenen van de gemeente Leeuwarden en in deze gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen zowel schriftelijk als mondeling hun zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen tot en met 7 december 2000 worden gestuurd naar burgemeester en wethouders van Leeuwarden, Dienst Welzijn/sacu, Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden.

Bezwaarschrift en informatie

Bezwaarschrift
Een ieder wiens belang bij een verleende vergunning is betrokken, kan een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de vergunning heeft verleend. Meestal betreft het een besluit van het college van burgemeester en wethouders, maar soms gaat het om een besluit van de burgemeester of de gemeenteraad. Het adres waar het bezwaarschrift naar toegestuurd moet worden is: Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden. Graag in de linkerbovenhoek van de brief en de envelop vermelden: "Bezwaarschrift". Het bezwaarschrift moet worden ingediend binnen zes weken nadat de vergunning is verleend. De datum waarop de vergunning is verleend staat hierboven aangegeven.

Informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het team Beleid en Beheer van de dienst Stadsontwikkeling en -beheer, gemeente Leeuwarden. Het telefoonnummer is: (058) 233 87 96 of 87 94.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie