Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 30-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
30 november 2000

Fietspad op viaduct Prinses Beatrixlaan binnenkort weer open

Morgen danwel overmorgen zal het fietspad over het viaduct in de Prinses Beatrixlaan ter hoogte van Rijksweg A4, weer toegankelijk zijn. In de planning van Rijkswaterstaat ging men er vanuit dat het fietspad na te zijn geasfalteerd op 15 november weer berijdbaar zou zijn. Door het zeer natte weer van de laatste weken bleek het asfalteren niet mogelijk. Deze week is een tijdelijke asfaltlaag op het fietspad aangebracht. Vrijdagavond danwel zaterdagochtend a.s. kan het fietsverkeer na lange tijd weer van het viaduct gebruik maken.

Volgend jaar april zal het fietspad nog een weekje worden afgesloten om de definitieve asfalttoplaag aan te brengen.

.

Fietsnota

In het collegeprogramma is de fietsnota aangekondigd. In navolging van de door de raad aangenomen Fietsnota waarin de beleidsgedachte op hoofdlijnen voor de komende jaren is vastgelegd, is met de uitwerkingsnota-Fiets deze beleidsgedachte vertaald in een uitvoeringsprogramma met inzicht in de knelpunten in het Rijswijkse fietsroutenetwerk met voorstellen voor maatregelen tot verbetering en de uitwerking van de wetswijziging Fietser Voorrang van Rechts. De voorgestelde maatregelen en aanbevelingen zorgen voor een verdere verfijning en optimalisering van het fietsroutenetwerk en dragen zo bij aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid in Rijswijk.

De uitwerkingsnota-Fiets ligt met ingang van vrijdag 1 december tot en met vrijdag 22 december ter inzage bij het Team Communicatie, kamer 77, Generaal Spoorlaan 2.

Het team Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 22280 HH Rijswijk.

.

Buitenplaats Ypenburg
Laan van Hoornwijck definitief afgesloten voor verkeer

Met ingang van maandag 4 december a.s. zal de Laan van Hoornwijck definitief voor het doorgaande verkeer zijn afgesloten. Dit betekent dat het vanaf 4 december niet meer mogelijk is om vanaf de Laan van Hoornwijck de Rijswijkse Landingslaan te bereiken. Alle voorzieningen zoals de supermarkt, de scholen, de kinderopvang , het buurthuis en de sporthal blijven, net als het makelaarskantoor bereikbaar vanaf de Singel. De ontsluiting via de zogenoemde bouwweg Blauwe Loper richting de Rijswijkse Waterweg en de Brasserskade is echter niet meer vanaf de Laan van Hoornwijck bereikbaar. Aan het eind van de Laan van Hoornwijk komt ter hoogte van de Plesmanlaan een keerlus.

Vanaf de Brasserskade blijven de deelplannen 1 en 2 bereikbaar voor bewonersverkeer via de bouwweg Blauwe Loper en de Rijswijkse Landingslaan. Tevens kunnen hulpdiensten via deze route ter plaatse van de Frits Diepenlaan deelplan 1 bereiken. Bouwverkeer zal niet meer vanaf de bouwweg Blauwe Loper de Rijswijkse Landingslaan op kunnen rijden omdat ter hoogte van de Frits Diepenlaan een versmalling komt waar slechts personenauto's en de eerder genoemde hulpdiensten tussendoor kunnen. De bouwweg Blauwe Loper wordt dus voor bouwverkeer doodlopend.

Bewonersverkeer vanaf de Brasserskade (bij Defensie Leergangen) blijft, zoals nu ook het geval is over de Rijswijkse Poortweg en de Singel/Boslaan rijden. Halverwege de Rijswijkse Poortweg is het tijdelijk mogelijk naar deelplan 2 en 1 te rijden. Vanaf week 49 gaat ook de Rijswijkse Waterweg weer open voor doorgaand verkeer. De reconstructie van dit deel van de weg ter hoogte van Waterwijk deelplan 9 is dan afgerond. De deelplannen 1 en 2 zijn dan ook weer via deze route bereikbaar.
Met deze nieuwe routes zijn ook de haltes van de buslijnen 60 en 62 aangepast. De haltes aan de Laan van Hoornwijck - zuid zijn reeds vervallen.
De nieuwe haltes bevinden zich bij de ingang van Defensie Leergangen (1), aan het begin van de Rijswijkse Poortweg (2), Singels hoek Anthony Fokkersingel (3), Singel hoek Hopmanstraat (4) Singel hoek Laan van Hoornwijck (5 is een nieuwe halte) Boslaan ter hoogte deelplan 6 Bloemenweide (6) , Boslaan hoek Karekietsingel (7) en Blauwe Reigersingel tevens eindpunt (8).

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening
Voorbereidingsbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk maken ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 november 2000 heeft besloten dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor de navolgende gebieden:


* het perceel Bordewijkstraat 3 en 4, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie C nr 2702;

* het perceel Van Vredenburchweg nabij 180, kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie C, nr 1147; het gebied dat valt in het bestemmingsplan De Strijp, globaal begrensd door de Sir Winston Churchilllaan, Schaapweg, Strijpwetering en Sammersweg zoals op de bij voormeld raadsbesluit behorende tekening met een schuine arcering is aangegeven.

De voorbereidingsbesluiten treden in werking met ingang van de dag volgende op de dag van publicatie en liggen vanaf de dag van inwerkingtreding met de daarbij behorende tekeningen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij het team Communicatie (kamer 77), Generaal Spoorlaan 2-4. Het team Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Degenen wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kunnen een bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Gemeenteraad, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Indiening van een bezwaarschrift betekent niet, dat de werking van het voorberei-dingsbesluit wordt uitgesteld.

Indien sprake is van een spoedeisend belang waardoor niet gewacht kan worden op de afwikkeling van het bezwaarschift, is het mogelijk een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Bureau Voorlopige voorzieningen, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening
Bestemmingsplan In de Bogaard

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken ingevolge artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij besluit van 31 oktober 2000, DRGG/ARB/2000/3709A goedkeuring hebben verleend aan het raadsbesluit van 28 maart 2000 inzake vaststelling van het bestemmingsplan "In de Bogaard".

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het goedgekeurde bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag, 1 december 2000 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij het Team Communicatiezaken , Generaal Spoorlaan 2-4 ( kamer 77). Het Team Communicatiezaken is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen alleen degenen die zich tijdig met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben gewend, alsmede belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tegen het genoemde besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het genoemd besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is dat men tevens beroep moet hebben ingesteld tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij voormelde Voorzitter wordt ingediend, wordt de werking van het besluit tot goedkeuring opgeschort totdat door voormelde Voorzitter op dat verzoek is beslist.

Het goedgekeurde bestemmingsplan ligt tevens tijdens de openingstijden van de Rijswijkse Openbare Bibliotheken voor een ieder te inzage.

.

Gebruiksvergunningen Brandweer

Met ingang van vrijdag 1 december 2000 liggen de volgende gebruiksvergunningen gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij de brandweer, afdeling preventie, Jacob van Offwegenlaan 55 (iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 10.30 uur):
* Polakweg 20, Neroc Den Haag B.V.

* Visseringlaan 19-23, KPN Telecom VG+F RW
* Prins Constantijn Promenade 22, Ici Paris XL
* Cobbenhagenstraat 6, Haagclean Products B.V.
* Prinses Beatrixlaan 969, Q-park Exploitatie B.V.
Bij afgifte van de gebruiksvergunningen gaat het om de controle op het brandveilig gebruik van een bouwwerk. Iedere belanghebbende is gedurende de termijn van terinzageligging gerechtigd tegen een gebruiksvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Bouwvergunningen

Burgemeester en Wethouders van Rijswijk delen mee dat, met ingang van 30 november voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Geestbrugkade 32, veranderen van een kantoorpand, verleend en verzonden: 20 november 2000

* Van der Woudendijk (Deelplan 9), het plaatsen van een transformatorstation 10.264, verleend en verzonden: 17 november 2000

* Jonkheer Van Riemsdijklaan 23, het vergroten van een woning d.m.v. een serre, verleend en verzonden: 17 november 2000
* Ypenburg, Deelplan 8, het plaatsen van een kabelverdeelstation, verleend en verzonden: 17 november 2000

* Willem Van Rijswijckstraat 36, het veranderen van een bedrijf, verleend en verzonden: 22 november 2000

* Thierenskade 98, het oprichten van een berging/schuur, verleend en verzonden: 22 november

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en Wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 08-11-2000 : het plaatsen van een dakopbouw te: Jaagpad 86

* bouwaanvraag , ingediend: 02-11-2000 : het intern veranderen van een woning (doorbraak + zolder) te: Generaal spoorlaan 681
* bouwaanvraag , ingediend: 08-11-2000 : het vergroten van een kantoor te: Geestbrugkade 35

* melding, ingediend: 06-11-2000 : het oprichten van een garage te: Fresiadreef 12

* bouwaanvraag , ingediend: 10-11-2000 : het veranderen van een gevelkozijn, in de achtergevel van de flat te: Ocarinalaan 514
* bouwaanvraag , ingediend: 25-09-1998 : het vergroten van een graanschuur te: In de boogaard

* bouwaanvraag , ingediend: 14-11-2000 : het inpandig wijzigen van een woning (doorbraak) te: Haagweg 147

.

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Per 16 november 2000:

* Idenburglaan, ter hoogte van perceel 20
1 conifeer wegens wegdrukken van een schutting en overlast vallende naalden

* Plataanstraat, ter hoogte van perceel 2
1 plataan wegens te forse- en scheefgroei

Per 30 november 2000:

* Koninginnelaan 69

1 lijsterbes wegens schaduwwerking

* Lange Kleiweg 144

1 conifeer wegens schaduwwerking

* Huis te Hoornkade 15

1 wilg wegenste forse groei en te dichte stand bij de gevel
* Alexanderlaan 19

2 populieren wegens te forse groei en opdrukken schutting
* Ds. v.d. Boschlaan/T. Brandsmastraat

2 sierappels, 1 els en 4 iepen wegens uitdunning van de bomen

Er moet 6 weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar.

Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4.

Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.93.18.

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2000 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie