Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie financiën komt bijeen

Datum nieuwsfeit: 30-11-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Maassluis
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Maassluis

22-11-2000

commissie financiën komt bijeen

Commissie Financiën vergadert op 30 november

Op donderdag 30 november is er een openbare vergadering van de commissie Financiën en Economische Zaken. De vergadering wordt gehouden in de Buyszaal en begint om 20.00 uur Op de agenda van deze vergadering staan onder ander de volgende onderwerpen:

Tarieven 2001 Onroerend Zaak Belasting Het college stelt de commissie voor voor het jaar 2001 een nieuwe verordening OZB vast te stellen. Aangezien de algehele hertaxatie nog niet is voltooid, zijn in deze verordening fictieve tarieven opgenomen. Deze fictieve tarieven zijn opgenomen aangezien deze tarieven achteraf alleen nog maar mogen worden verlaagd.

Vaste geld- c.q. kasgeldleningen
Elk jaar worden maximum bedragen vastgesteld t.b.v. het aantrekken (uitlenen) van vaste geld- c.q. kasgeldleningen. Voor het jaar 2001 stelt het college voor de volgende maximum bedragen vast te stellen:

1. Vaste geldleningen tot een maximum bedrag voor 2001 van f 35.000.000,-;
( 15.882.307,-)

2. Kasgeldleningen tot een maximum bedrag van f 10.880.000,-; ( 4.937.129,-)

3. Als kasgeld uit te lenen overtollige geldmiddelen tot een bedrag van f 5.000.000,-.
( 2.268.901,-)

Haalbaarheidsonderzoek fusie SSM en SSJ-M Het college stelt voor het bureau DEM Consultancy opdracht te verlenen voor het uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid en in het verlengde daarvan, de mogelijkheden van een fusie tussen de Stichting Samenlevingsopbouw Maassluis en de Stichting Stedelijk Jongerenwerk Maassluis.
De kosten hiervan worden ten laste gebracht van de reserve sociale vernieuwing.

Informatie en Communicatie Technologie (ICT) Uit de reserve sociale vernieuwingsgelden stelt het college eenmalig f 100.000,- ( 45.380) beschikbaar voor een versnelde invoering van computeronderwijs in de scholen van Maassluis. Op basis van een gezamenlijk met het onderwijs en de St. Onderwijs-begeleidingsdienst opgesteld plan wordt het onderwijs in staat gesteld om ICT in het onderwijs te integreren.Het college stelt voor om akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van voornoemd bedrag.

Software Kunstuitleen
De Kunstuitleen Maassluis maakt reeds jaren gebruik van een destijds in gemeentelijk beheer geschreven automatiseringsprogramma. Mede naar aanleiding van actuele eisen en wensen die er ten aanzien van de automatisering leven, heeft het college besloten om de gemeenteraad voor te stellen een bedrag van f 23.500,00 ( 10.664,00) beschikbaar te stellen ten behoeve van nieuwe software voor de Kunstuitleen en deze kosten ten laste te brengen van de Reserve Kunstuitleen.

Verhuizing Kardinaal Alfrinkschool
Volgens de planning zal begin volgend jaar de eerste paal worden geslagen voor de nieuwbouw van de Kardinaal Alfrinkschool (KAS). Voor de continuïteit van de school en de voortgang van de nieuwbouw, is het van belang dat alle groepen, in totaal 15, de huidige locatie verlaten en verhuizen naar het binnenkort vrijkomende schoolgebouw aan de Van Reesstraat (Aquamarijn). Het college stelt voor in te stemmen met de verhuizing van de KAS naar de het vrijkomende schoolgebouw aan de Van Reesstraat en een bedrag van f. 85.000,00 ( 38.571,32) beschikbaar te stellen voor de verhuizing en een aantal aanpassingen bij en in het gebouw en deze ten laste te brengen van de reserve onderwijshuisvesting;
Verder stelt het college voor om het vrijkomende schoolgebouw aan de Burg. Wesselinkstraat 2 te verhuren aan de Stichting Kinderopvang Maassluis.

Tariefdifferentiatie/Aanpassing tarieven 2001 reinigingsrechten Het college stelt voor de tarieven voor de reinigingsrechten met ingang van 1 januari 2001 met gemiddeld 3,27% te verhogen alsmede de uitvoering van de tariefdifferentiatie voor het jaar 2001 in eigen beheer te laten plaatsvinden.

Aanpassing tarieven 2001 diverse belastingverordeningen Het college stelt voor de tarieven bruggelden, hondenbelasting, ligplaatsgeld, brandweerrechten, rechten, precariobelasting en leges met ingang van 1 januari 2001 met gemiddeld 2,5% aan te passen in verband met de te verwachten loon- en prijsontwikkelingen voor 2001.

Aanpassing tarieven zee- en binnenhavengelden 2001 Het college stelt voor de tarieven zee- en binnenhavengelden met ingang van

1 januari 2001 met 1,5% te verhogen.

Aanpassing tarieven 2001 lijkbezorgingsrechten Het college stelt voor de tarieven lijkbezorgingsrechten voor het komende jaar -met uitzondering van het tarief voor het begraven op zaterdag- te handhaven op het niveau van het jaar 2000.

Ankerstraat 18
Om het pand Ankerstraat 18 te kunnen behouden stelt het college voor er mee in te stemmen dat de vereniging Hendrick de Keyser in de gelegenheid wordt gesteld om nadere voorstellen te doen voor de restauratie en de functie van het pand. In beginsel wordt voor de bijdrage in de restauratiekosten een bedrag van maximaal f 200.000,-- uitgetrokken.

Sociale structuurschets
Het college stelt voor de startnotitie sociale structuurschets vast te stellen. In deze startnotitie is onder andere aangegeven doel, werkwijze en resultaat van een sociale structuurschets. Belangrijke onderdelen van een sociale structuurschets zijn samenwerking (intern en extern) en visie op de toekomstige lokale samenleving en de rol van de overheid daarin. De raad wordt voorgesteld om het bedrag ad f 100.000,= (45.378,=) dat voor de ontwikkeling van de sociale structuurschets in de nota "Kwaliteitsimpuls is opgenomen, ook voor dit doel in te zetten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie