Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieudefensie weigert overleg over 'schaamgroen' bij MTC

Datum nieuwsfeit: 01-12-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Noodzaak grootschalig project onvoldoende aangetoond

Milieudefensie weigert overleg over 'schaamgroen' bij MTC

Vereniging Milieudefensie heeft de regionale bestuurders in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen laten weten niet in te gaan op een uitnodiging om mee te praten over de manier waarop het Multimodaal Transportcentrum wordt aangelegd. Milieudefensie verwijt de bestuurders dat de noodzaak van het omstreden project in de Over-Betuwe niet bespreekbaar is.

Het MTC is een enorm bedrijventerrein voor de transportsector. Een nieuwe containerhaven en verbindingen met A15, A73 en Betuwelijn zijn onderdeel van dit MTC. Het bedrijventerrein ten noorden van de Waal bij Nijmegen gaat ten koste van 500 hectare open gebied tussen de dorpen Oosterhout, Elst, Valburg en Slijk-Ewijk. Gezien de grote negatieve gevolgen voor landschap en leefmilieu vindt Milieudefensie dat het MTC moet worden afgeblazen. Onder meer met procedures, manifestaties en publicaties hoopt Milieudefensie de komst van het MTC tegen te houden.

De uitnodiging aan Milieudefensie om deel te nemen aan een klankbordgroep blijkt niet te zijn bedoeld om nut en noodzaak van het MTC aan de orde te stellen, maar enkel zaken als de landschappelijke inpassing te bespreken. Milieudefensie constateert dat de wenselijkheid van het MTC zelf nog nooit op een open en inhoudelijke wijze is bediscussieerd. Net zo als bij de Betuwelijn is de besluitvorming rond het MTC gebaseerd op ononderbouwde aannames en het negeren van alternatieven.

Milieudefensie heeft géén behoefte aan inspraak over het ´schaamgroen´ aan de randen van het MTC. In de brief aan de bestuurders wordt gemeld: "We hopen dat u kunt begrijpen dat het voor onze vereniging niet gepast is om mee te praten over marginale kwesties als tegelijkertijd wordt nagelaten om een inhoudelijke afweging over nut en noodzaak van het MTC toe te staan. Door mee te draaien in een klankbordgroep die feitelijk niets essentieels te vertellen heeft zou een verkeerd signaal afgegeven worden. Bovendien willen we voorkomen dat ten onrechte gesuggereerd kan worden dat er wel een maatschappelijk draagvlak bestaat voor het MTC."

Milieudefensie sluit de brief af met de opmerking in de toekomst wel degelijk tot overleg bereid te zijn, mits bij zo'n overleg de uitgangspunten van projecten als het MTC wel op een open wijze besproken kunnen worden.

Contactpersoon: Pieter Jansen, 024 3237544
Bijlage: brief aan de betrokken bestuursorganen, volgt hieronder:

Aan de gemeenteraden van Over-Betuwe, Nijmegen en Arnhem, het Algemeen Bestuur van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, Provinciale Staten van Gelderland.


Onderwerp: Overleg over Multimodaal Transportcentrum
Nijmegen, 24 november 2000

Geachte dames, heren,

De Projectgroep Bestemmingsplan MTC heeft Vereniging Milieudefensie gevraagd deel te nemen aan een informatiebijeenkomst en een zogeheten klankbordgroep ten behoeve van het opstellen van het bestemmingsplan voor het beoogde Multimodaal Transportcentrum.

In de regel is onze vereniging zeker bereid om te overleggen. Milieudefensie is dan ook een pleitbezorger van het 'groene poldermodel', een overlegstructuur waarbij uiteenlopende organisaties zoeken naar de mogelijkheden een duurzame samenleving te realiseren. Dit gezamenlijk optrekken biedt kansen om het overheidsbeleid enerzijds inhoudelijk te versterken en anderzijds voor plannen voldoende maatschappelijk draagvlak te creëren. Landelijk wordt onder meer in SER-verband thans door Milieudefensie en anderen vormgegeven aan dit 'groene poldermodel'. Op deze wijze is dit jaar bijvoorbeeld het SER-advies over criteria voor de ontwikkeling van bedrijfsterreinen tot stand gekomen (met daarin een inmiddels al befaamde 'ladder'). Het moge duidelijk zijn dat een essentiële voorwaarde voor een voor alle betrokkenen bevredigend overleg de bereidheid is om juist heikele kwesties op een open wijze te bediscussiëren. Daarbij passen geen voldongen feiten.

Helaas moeten wij constateren dat de regionale overheden in Gelderland het MTC vooralsnog als een voldongen feit beschouwen. Uit nader contact met de Nijmeegse projectleider bleek dan ook dat de uitnodiging van de Projectgroep Bestemmingsplan MTC niet was bedoeld om nut en noodzaak van het MTC aan de orde te stellen, maar enkel zaken als de landschappelijke inpassing te bespreken. Door het overleg zo drastisch in te perken laat u kansen liggen om een goede inhoudelijke afweging te maken over de gewenste ontwikkeling van de regio.
Vastgesteld moet worden dat het MTC nog nooit op een open en inhoudelijke wijze is bediscussieerd. Net zo als bij de Betuwelijn is de besluitvorming rond het MTC gebaseerd op ononderbouwde aannames en het negeren van alternatieven. Eén van de aanbevelingen in de rapportage van de Algemene Rekenkamer over de Betuwelijn is dat de overheid haar houding moet wijzigen om te voorkomen dat de gemaakte fouten herhaald worden bij andere grootschalige projecten. Helaas is dit signaal tot nog toe niet opgepakt door degenen die bestuurlijk verantwoordelijk zijn voor het MTC.

Realisering van het MTC brengt onoverkomelijke nadelen met zich mee:


· Meer dan 500 hectare open landschap wordt bebouwd
· Lawaai, vervuiling en risico's in Elst, Eimeren, Valburg, Reeth, Oosterhout en Slijk-Ewijk

· De verbinding over de Waaldijk tussen Slijk-Ewijk en Oosterhout verdwijnt
· Natuurrijke uiterwaarden, boomgaarden en velden moeten wijken voor asfalt en beton

· Tientallen monumentale boerderijen en woningen worden gesloopt
Het is duidelijk dat het doorzetten van het Multimodaal Transportcentrum een onverstandige keuze is, zowel door de ligging als door de omvang van het project. Een grootschalige ondersteuning van de transportsector heeft te veel nadelen. De schade aan landschap en leefmilieu kan voorkomen worden door de overheidsgelden beter in te zetten. Vereniging Milieudefensie bepleit een schone en slimme economie. In plaats van nog meer te investeren in asfalt en beton roepen we u op om een groene grens te trekken. Zou de regionale economie niet meer gebaat zijn met het ondersteunen van de recreatiesector, duurzame landbouw, kennis-intensieve ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf?
Studies uit onafhankelijke hoek onderschrijven de visie dat dit gebied beter géén transportregio kan worden. Onderzoeken van de Nijmeegse universiteit en het accountantsbureau KPMG tonen aan dat de eenzijdige nadruk op logistiek in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen ten koste gaat van meer duurzame economische activiteiten.

Vereniging Milieudefensie ijvert voor alternatieven voor het MTC. Voor onze vereniging is dit project zo'n overduidelijk voorbeeld van foutieve ruimtelijke ordening dat we het als een belangrijk speerpunt zien. We voeren de strijd tegen het MTC met open vizier en gebruiken daarbij middelen die tot de kern van een democratische rechtsstaat behoren. Met juridische procedures (onder meer tegen het regionaal structuurplan van het KAN) hopen we alsnog een zorgvuldige toetsing van de plannen af te dwingen. Met inhoudelijke publicaties en spraakmakende manifestaties blijven we het maatschappelijk debat over het MTC aanzwengelen. Verder ondersteunen we bijvoorbeeld ook het initiatief om in de gemeente Nijmegen de bevolking middels een referendum te laten oordelen over de wenselijkheid van het MTC.
We hopen dat u kunt begrijpen dat het voor onze vereniging niet gepast is om mee te praten over marginale kwesties als tegelijkertijd wordt nagelaten om een inhoudelijke afweging over nut en noodzaak van het MTC toe te staan. Door mee te draaien in een klankbordgroep die feitelijk niets essentieels te vertellen heeft zou een verkeerd signaal afgegeven worden. We willen voorkomen dat ten onrechte gesuggereerd kan worden dat er wel een maatschappelijk draagvlak bestaat voor het MTC. We zien ons dan ook genoodzaakt om afwijzend te reageren op de uitnodiging van de Projectgroep Bestemmingsplan MTC.

We hechten er aan te benadrukken dat Vereniging Milieudefensie desondanks bereid blijft om deel te nemen aan overlegsituaties over het MTC (en soortgelijke projecten), mits daarbij de uitgangspunten wel op een open wijze aan de orde gesteld kunnen worden. Uit contacten met het ministerie van VROM is inmiddels echter duidelijk geworden dat juist de bestuurders van het Landsdeel Oost (Gelderland en Overijssel), afwijkend van andere landsdelen, hebben verzuimd om maatschappelijke organisaties te betrekken bij het opiniërend overleg over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. We verzoeken u dan ook om bij de gebiedsgerichte uitwerking van deze regeringsnota alsnog een inhoudelijke dialoog mogelijk te maken over de ruimtelijke ordening in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen.

Hoogachtend,

P.J.A. Jansen

Afschriften ter kennisgeving aan Projectgroep Bestemmingsplan MTC (t.a.v. Dhr. R. Duifhuizen), Gelderse Milieufederatie, Inspectie Ruimtelijke Ordening en Inspectie Milieuhygiëne Oost

Daalseweg 30, 6521 GM Nijmegen, Tel/fax 024 3237544 e-mail (milieudefensie.nijmegen@gmx.net)
internet www.milieudefensie.nl/groepen/nijmegen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie