Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CVP wil rechtszekere oplossingen voor Holebi-gezinnen

Datum nieuwsfeit: 01-12-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE CVP
(vrijdag 1 december 2000)
Holebi-gezinnen: CVP wil rechtszekere oplossingen

Homoseksualiteit ...

Vijf procent van de Belgische bevolking is homo, lesbienne of biseksueel (holebi's) 1. Er is een duidelijke positieve evolutie waar te nemen in de aanvaarding van homoseksualiteit. Toch wordt veertig procent van de holebi's in Vlaanderen gediscrimineerd op basis van hun seksuele geaardheid. Dertig procent van de bevolking zou nog steeds een negatieve houding aannemen tegenover holebi's.

De emancipatiestrijd van holebi's en hun ouders, familie en vrienden is daarom gerechtvaardigd. De CVP wil vanuit haar gedachtengoed van menselijke verbondenheid meebouwen aan een verdraagzame samenleving. Christen-democratische uitgangspunten daarbij zijn de waardigheid en respect voor de medemens. Eerder dan symbolische oplossingen na te streven, ijvert de CVP voor solide en werkbare juridische regelingen. De erkenning van homoseksualiteit gaat natuurlijk verder dan het strikt juridische. Er moet voor de CVP een actiever gelijke kansen beleid komen (Vlaamse overheid), met nauw overleg tussen het federale en het Vlaamse niveau.

(1 J. Vincke, Een beleidsgerichte algemene survey van homoseksuele mannen en vrouwen, Min. Vlaamse Gemeenschap, Cel gelijke kansen, p.26: 5% zou een goede schatting zijn van het percentage van de bevolking dat homoseksueel is, de cijfers schommelen tussen 3 en 7 %.)

Huwelijkse rechten en plichten

Op dit ogenblik is de 'wettelijke samenwoonst' de enige juridische regeling voor het samenleven van holebi-paren. Deze 'wettelijke samenwoonst' beantwoordt niet aan de noden van de vele duurzaam samenlevende holebi-paren. Uit respect voor hen pleit de CVP daarom voor een solide en waardevolle juridische regeling voor het duurzaam samenleven van holebiparen. Alle rechten en plichten van het huwelijk moeten hierin terug te vinden zijn: onderhoudsplicht, wederzijdse bijstand, erfrecht, enz.

CVP-kamerlid Servais Verherstraeten diende daarom opnieuw het wetsvoorstel 'geregistreerd partnerschap' in. Dit geeft aan holebiparen alle rechten en plichten van gehuwden met slechts twee uitzonderingen: a) de vaderschapsregel (de vader is de echtgenoot van de moeder) - om evidente biologische redenen - en b) de adoptie (zie verder).

In het voorstel wordt deze samenlevingsvorm niet 'huwelijk' genoemd omwille van de juridische duidelijkheid, en om hinkende rechtsverhoudingen met het buitenland te vermijden en zo de rechtspositie van de holebi's verder te verstevigen. In navolging van de Scandinavische landen, Denemarken, IJsland, Nederland en binnenkort ook Duitsland kiest de CVP voor het geregistreerd partnerschap. Dit kan in de toekomst de wederzijdse erkenning bespoedigen.

De CVP is er zich van bewust dat 'geregistreerd partnerschap' voor sommigen een te koude bijklank heeft. Zij staat open voor een andere term die beter de waardevolle inhoud weerspiegelt van de affectieve duurzame band die door het 'geregistreerd partnerschap' omkaderd wordt.

Zorgouderschap

Heel wat kinderen worden mee opgevoed door niet-biologische ouders. Meestal gaat het om nieuw samengestelde gezinnen. Bijvoorbeeld stiefouders vervullen bij de opvoeding vaak een belangrijke en positieve rol. Ook het sociaal ouderschap van holebi's is een feit. In zowat twaalf procent van de holebi-gezinnen worden kinderen opgevoed.

Het negeren hiervan getuigt van weinig respect voor de betrokkenen. Voor kinderen is een duurzaam en juridisch beschermd opvoedingsproject belangrijk. De CVP wil daarom werk maken van de juridische bescherming van het sociaal ouderschap zowel van hetero's als van holebi's - het 'zorgouderschap'.

Voor holebi's met een kinderwens wordt vaak adoptie naar voren geschoven. Na uitgebreide consultatie van betrokkenen, wetenschappers en veldwerkers is het voor de CVP duidelijk dat dit niet de goede oplossing kan zijn. Adoptie is bedoeld om tegemoet te komen aan de noden van een kind dat zelf geen ouders heeft, of geen opvoeding kan krijgen. Adoptie dient op de eerste plaats gezien in het belang van het kind eerder dan als middel tot ouderschap: zowel voor hetero's, als voor holebi's. Vandaar de strenge selectieprocedure waarbij de rechten van het kind moeten primeren op die van de aspirant-ouders.

Veel adoptiekinderen hebben het niet makkelijk; ze dragen al een rugzak (verlies en gemis van hun biologische ouders, onttrokken aan hun vroegere omgeving) mee wanneer ze bij hun nieuwe ouders aankomen. Het valt te betreuren dat holebi-paren nog negatief bejegend worden door de maatschappij, maar het is een feit. Geadopteerde kinderen mogen hiervan niet het slachtoffer worden. Hen mogelijk nog een bijkomende last opleggen door ze bij holebi-paren te plaatsen, is niet te verantwoorden.

De Belgische adoptiepraktijk is - ondanks de vele inspanningen in de voorbije jaren - voor de CVP bovendien nog voor aanzienlijke verbetering vatbaar. In de eerste plaats moet er meer aandacht komen voor permanente professionele nazorg voor adoptiekinderen, adoptieouders en biologische ouders. Aan adoptiekinderen moet binnen bepaalde grenzen en mits een goede omkadering, het recht gegeven worden op informatie over hun biologische ouders. De band met de oorspronkelijke ouders en de oorspronkelijke familie moet zoveel mogelijk behouden blijven. Adoptiekinderen hebben recht op roots. Het criterium van het belang van het kind moet streng gehandhaafd worden: interlandelijke adoptie kan enkel indien het kind geen goede opvoeding kan krijgen in het land van herkomst (beginsel van subsidiariteit).

Openstelling van adoptie voor holebi-paren van gelijk geslacht is louter symbolisch. Binnenlandse adoptie gebeurt slechts op beperkte schaal en bij interlandelijke adoptie laat het Verdrag van Den Haag, onderschreven door Belgie, enkel adoptie toe door hetero-paren. Dit hypothekeert de rechtszekerheid van kinderen geadopteerd door holebi-paren

Zolang de voorgaande bezwaren gelden, wordt adoptie beter niet opengesteld voor holebi-paren. Dit wil niet zeggen dat het sociaal ouderschap van holebi's niet op een andere wijze moet worden geregeld. Integendeel, in plaats van de louter symbolisch openstelling wordt er beter gewerkt aan initiatieven met concrete resultaten.

De CVP pleit in dit verband voor meer doordachte en werkbare oplossingen die zowel het kind als de zorgende ouders de nodige juridische bescherming bieden. De christen-democraten zien als voornaamste aandachtspunten bij het uitwerken van een juridisch beschermd zorgouderschap: de duurzaamheid van de zorgouderband en het opvoedingsproject, de identiteitsvraag van het kind (KID-kinderen en adoptiekinderen hebben vaak rootsvragen) en het blijvend respect voor de genetische of biologische afstamming, verantwoordelijkheid van de ouders (ouders hebben de plicht om het kind materieel en immaterieel te blijven verzorgen), een gewaarborgd erfrecht (stiefkinderen moeten op een eenvoudige wijze kunnen erven van hun zorgouders en op het vlak van successierechten gelijkgesteld worden met andere kinderen), een wettelijk omgangsrecht, automatische voogdij bij overlijden van beide natuurlijke ouders of minstens testamentaire voogdij, verdere betrokkenheid bij de opvoeding van het kind na feitelijke scheiding vergelijkbaar met co-ouderschap, onderhoudsplicht,...

Dit zorgouderschap stelt zich niet in de plaats van het bestaande ouderschap - dat voor de CVP onverkort moet blijven bestaan - maar vult het aan. Het is geen substatuut maar 'eigen' statuut. Het zal, meer dan de openstelling van adoptie, een oplossing bieden voor de noden van zorgende ouders.

In dit verband bereidt de CVP een wetsvoorstel voor rond de juridische bescherming van het zorgouderschap. Volgens dit voorstel kunnen duurzaam samenlevende holebi's verregaande rechten en plichten (zie hoger) opnemen t.a.v. van de kinderen van hun partner waarvoor zij zorgen, met respect voor de rechten van de eventuele andere biologische ouder. Voor de CVP moet dit juridisch beschermde zorgouderschap afhankelijk gesteld worden van het sluiten van een 'geregistreerd partnerschap'.

Gelijke kansen

Gelijke rechten zijn een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde voor het welzijn van holebi's. Een actief gelijke kansen beleid is onontbeerlijk om maatschappelijke en historische misvattingen over homoseksualiteit weg te nemen. Waardevolle initiatieven werden hiervoor reeds genomen (o.a. Brigitte Grouwels in vorige legislatuur): objectieve informatie voor scholen en verenigingen aangepast aan de doelgroep en een gerichte campagne naar ouders van holebi's. Immers als vijf procent van de Vlamingen holebi is, dan wordt ongeveer tien procent van de Vlamingen als ouders met homoseksualiteit geconfronteerd. De CVP is ervan overtuigd dat aanvaarding van homoseksualiteit in het gezin, de allerbelangrijkste stap is naar echte gelijkwaardigheid. Gerichte campagnes moeten jaarlijks herhaald worden. Ieder jaar zijn er weer nieuwe jongeren die hun seksuele geaardheid kenbaar maken, en ieder jaar worden weer nieuwe ouders met de homoseksualiteit van hun zoon of dochter geconfronteerd. Op Vlaams niveau wil de CVP de nodige bijkomende concrete engagementen voor een goed gelijke kansen beleid.

Een belangrijk sluitstuk van een actief gelijke kansen beleid is een solide en werkbare antidiscriminatiewetgeving die ook holebi's beschermt. Alhoewel onze wetgeving al een aantal belangrijke antidiscriminatiebepalingen bevat, moet de creatie van bijkomende wettelijke instrumenten overwogen worden. De CVP zal een algemene antidiscriminatiewet steunen indien de wet een daadwerkelijke meerwaarde biedt en geen symboolwet blijft. De wet moet juridisch correct worden ingepast in de bestaande rechtsorde. Hij mag geen versmalling betekenen van de bestaande Europese wetgeving.

Oproep

De CVP roept de verschillende partijen uit meerderheid en oppositie op om op korte termijn een duidelijk standpunt omtrent het wetsvoorstel geregistreerd partnerschap in te nemen en over de partijgrenzen heen mee na te denken over de juridische bescherming van het zorgouderschap. Dit thema kan een belangrijk signaal zijn aan de bevolking dat alle democratische partijen samenwerken aan het wegwerken van discriminaties.

Contactpersoon: Servais Verherstraeten ((s.verherstraeten@dekamer.be) - tel: 014/31.18.03)

Stefaan De Clerck
Voorzitter

Luk Vanmaercke
02/238.38.75
www.cvp.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie