Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CVP wil rechtszekere oplossingen voor Holebi-gezinnen

Datum nieuwsfeit: 01-12-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE CVP
(vrijdag 1 december 2000)
Holebi-gezinnen: CVP wil rechtszekere oplossingen

Homoseksualiteit ...

Vijf procent van de Belgische bevolking is homo, lesbienne of biseksueel (holebi's) 1. Er is een duidelijke positieve evolutie waar te nemen in de aanvaarding van homoseksualiteit. Toch wordt veertig procent van de holebi's in Vlaanderen gediscrimineerd op basis van hun seksuele geaardheid. Dertig procent van de bevolking zou nog steeds een negatieve houding aannemen tegenover holebi's.

De emancipatiestrijd van holebi's en hun ouders, familie en vrienden is daarom gerechtvaardigd. De CVP wil vanuit haar gedachtengoed van menselijke verbondenheid meebouwen aan een verdraagzame samenleving. Christen-democratische uitgangspunten daarbij zijn de waardigheid en respect voor de medemens. Eerder dan symbolische oplossingen na te streven, ijvert de CVP voor solide en werkbare juridische regelingen. De erkenning van homoseksualiteit gaat natuurlijk verder dan het strikt juridische. Er moet voor de CVP een actiever gelijke kansen beleid komen (Vlaamse overheid), met nauw overleg tussen het federale en het Vlaamse niveau.

(1 J. Vincke, Een beleidsgerichte algemene survey van homoseksuele mannen en vrouwen, Min. Vlaamse Gemeenschap, Cel gelijke kansen, p.26: 5% zou een goede schatting zijn van het percentage van de bevolking dat homoseksueel is, de cijfers schommelen tussen 3 en 7 %.)

Huwelijkse rechten en plichten

Op dit ogenblik is de 'wettelijke samenwoonst' de enige juridische regeling voor het samenleven van holebi-paren. Deze 'wettelijke samenwoonst' beantwoordt niet aan de noden van de vele duurzaam samenlevende holebi-paren. Uit respect voor hen pleit de CVP daarom voor een solide en waardevolle juridische regeling voor het duurzaam samenleven van holebiparen. Alle rechten en plichten van het huwelijk moeten hierin terug te vinden zijn: onderhoudsplicht, wederzijdse bijstand, erfrecht, enz.

CVP-kamerlid Servais Verherstraeten diende daarom opnieuw het wetsvoorstel 'geregistreerd partnerschap' in. Dit geeft aan holebiparen alle rechten en plichten van gehuwden met slechts twee uitzonderingen: a) de vaderschapsregel (de vader is de echtgenoot van de moeder) - om evidente biologische redenen - en b) de adoptie (zie verder).

In het voorstel wordt deze samenlevingsvorm niet 'huwelijk' genoemd omwille van de juridische duidelijkheid, en om hinkende rechtsverhoudingen met het buitenland te vermijden en zo de rechtspositie van de holebi's verder te verstevigen. In navolging van de Scandinavische landen, Denemarken, IJsland, Nederland en binnenkort ook Duitsland kiest de CVP voor het geregistreerd partnerschap. Dit kan in de toekomst de wederzijdse erkenning bespoedigen.

De CVP is er zich van bewust dat 'geregistreerd partnerschap' voor sommigen een te koude bijklank heeft. Zij staat open voor een andere term die beter de waardevolle inhoud weerspiegelt van de affectieve duurzame band die door het 'geregistreerd partnerschap' omkaderd wordt.

Zorgouderschap

Heel wat kinderen worden mee opgevoed door niet-biologische ouders. Meestal gaat het om nieuw samengestelde gezinnen. Bijvoorbeeld stiefouders vervullen bij de opvoeding vaak een belangrijke en positieve rol. Ook het sociaal ouderschap van holebi's is een feit. In zowat twaalf procent van de holebi-gezinnen worden kinderen opgevoed.

Het negeren hiervan getuigt van weinig respect voor de betrokkenen. Voor kinderen is een duurzaam en juridisch beschermd opvoedingsproject belangrijk. De CVP wil daarom werk maken van de juridische bescherming van het sociaal ouderschap zowel van hetero's als van holebi's - het 'zorgouderschap'.

Voor holebi's met een kinderwens wordt vaak adoptie naar voren geschoven. Na uitgebreide consultatie van betrokkenen, wetenschappers en veldwerkers is het voor de CVP duidelijk dat dit niet de goede oplossing kan zijn. Adoptie is bedoeld om tegemoet te komen aan de noden van een kind dat zelf geen ouders heeft, of geen opvoeding kan krijgen. Adoptie dient op de eerste plaats gezien in het belang van het kind eerder dan als middel tot ouderschap: zowel voor hetero's, als voor holebi's. Vandaar de strenge selectieprocedure waarbij de rechten van het kind moeten primeren op die van de aspirant-ouders.

Veel adoptiekinderen hebben het niet makkelijk; ze dragen al een rugzak (verlies en gemis van hun biologische ouders, onttrokken aan hun vroegere omgeving) mee wanneer ze bij hun nieuwe ouders aankomen. Het valt te betreuren dat holebi-paren nog negatief bejegend worden door de maatschappij, maar het is een feit. Geadopteerde kinderen mogen hiervan niet het slachtoffer worden. Hen mogelijk nog een bijkomende last opleggen door ze bij holebi-paren te plaatsen, is niet te verantwoorden.

De Belgische adoptiepraktijk is - ondanks de vele inspanningen in de voorbije jaren - voor de CVP bovendien nog voor aanzienlijke verbetering vatbaar. In de eerste plaats moet er meer aandacht komen voor permanente professionele nazorg voor adoptiekinderen, adoptieouders en biologische ouders. Aan adoptiekinderen moet binnen bepaalde grenzen en mits een goede omkadering, het recht gegeven worden op informatie over hun biologische ouders. De band met de oorspronkelijke ouders en de oorspronkelijke familie moet zoveel mogelijk behouden blijven. Adoptiekinderen hebben recht op roots. Het criterium van het belang van het kind moet streng gehandhaafd worden: interlandelijke adoptie kan enkel indien het kind geen goede opvoeding kan krijgen in het land van herkomst (beginsel van subsidiariteit).

Openstelling van adoptie voor holebi-paren van gelijk geslacht is louter symbolisch. Binnenlandse adoptie gebeurt slechts op beperkte schaal en bij interlandelijke adoptie laat het Verdrag van Den Haag, onderschreven door Belgie, enkel adoptie toe door hetero-paren. Dit hypothekeert de rechtszekerheid van kinderen geadopteerd door holebi-paren

Zolang de voorgaande bezwaren gelden, wordt adoptie beter niet opengesteld voor holebi-paren. Dit wil niet zeggen dat het sociaal ouderschap van holebi's niet op een andere wijze moet worden geregeld. Integendeel, in plaats van de louter symbolisch openstelling wordt er beter gewerkt aan initiatieven met concrete resultaten.

De CVP pleit in dit verband voor meer doordachte en werkbare oplossingen die zowel het kind als de zorgende ouders de nodige juridische bescherming bieden. De christen-democraten zien als voornaamste aandachtspunten bij het uitwerken van een juridisch beschermd zorgouderschap: de duurzaamheid van de zorgouderband en het opvoedingsproject, de identiteitsvraag van het kind (KID-kinderen en adoptiekinderen hebben vaak rootsvragen) en het blijvend respect voor de genetische of biologische afstamming, verantwoordelijkheid van de ouders (ouders hebben de plicht om het kind materieel en immaterieel te blijven verzorgen), een gewaarborgd erfrecht (stiefkinderen moeten op een eenvoudige wijze kunnen erven van hun zorgouders en op het vlak van successierechten gelijkgesteld worden met andere kinderen), een wettelijk omgangsrecht, automatische voogdij bij overlijden van beide natuurlijke ouders of minstens testamentaire voogdij, verdere betrokkenheid bij de opvoeding van het kind na feitelijke scheiding vergelijkbaar met co-ouderschap, onderhoudsplicht,...

Dit zorgouderschap stelt zich niet in de plaats van het bestaande ouderschap - dat voor de CVP onverkort moet blijven bestaan - maar vult het aan. Het is geen substatuut maar 'eigen' statuut. Het zal, meer dan de openstelling van adoptie, een oplossing bieden voor de noden van zorgende ouders.

In dit verband bereidt de CVP een wetsvoorstel voor rond de juridische bescherming van het zorgouderschap. Volgens dit voorstel kunnen duurzaam samenlevende holebi's verregaande rechten en plichten (zie hoger) opnemen t.a.v. van de kinderen van hun partner waarvoor zij zorgen, met respect voor de rechten van de eventuele andere biologische ouder. Voor de CVP moet dit juridisch beschermde zorgouderschap afhankelijk gesteld worden van het sluiten van een 'geregistreerd partnerschap'.

Gelijke kansen

Gelijke rechten zijn een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde voor het welzijn van holebi's. Een actief gelijke kansen beleid is onontbeerlijk om maatschappelijke en historische misvattingen over homoseksualiteit weg te nemen. Waardevolle initiatieven werden hiervoor reeds genomen (o.a. Brigitte Grouwels in vorige legislatuur): objectieve informatie voor scholen en verenigingen aangepast aan de doelgroep en een gerichte campagne naar ouders van holebi's. Immers als vijf procent van de Vlamingen holebi is, dan wordt ongeveer tien procent van de Vlamingen als ouders met homoseksualiteit geconfronteerd. De CVP is ervan overtuigd dat aanvaarding van homoseksualiteit in het gezin, de allerbelangrijkste stap is naar echte gelijkwaardigheid. Gerichte campagnes moeten jaarlijks herhaald worden. Ieder jaar zijn er weer nieuwe jongeren die hun seksuele geaardheid kenbaar maken, en ieder jaar worden weer nieuwe ouders met de homoseksualiteit van hun zoon of dochter geconfronteerd. Op Vlaams niveau wil de CVP de nodige bijkomende concrete engagementen voor een goed gelijke kansen beleid.

Een belangrijk sluitstuk van een actief gelijke kansen beleid is een solide en werkbare antidiscriminatiewetgeving die ook holebi's beschermt. Alhoewel onze wetgeving al een aantal belangrijke antidiscriminatiebepalingen bevat, moet de creatie van bijkomende wettelijke instrumenten overwogen worden. De CVP zal een algemene antidiscriminatiewet steunen indien de wet een daadwerkelijke meerwaarde biedt en geen symboolwet blijft. De wet moet juridisch correct worden ingepast in de bestaande rechtsorde. Hij mag geen versmalling betekenen van de bestaande Europese wetgeving.

Oproep

De CVP roept de verschillende partijen uit meerderheid en oppositie op om op korte termijn een duidelijk standpunt omtrent het wetsvoorstel geregistreerd partnerschap in te nemen en over de partijgrenzen heen mee na te denken over de juridische bescherming van het zorgouderschap. Dit thema kan een belangrijk signaal zijn aan de bevolking dat alle democratische partijen samenwerken aan het wegwerken van discriminaties.

Contactpersoon: Servais Verherstraeten ((s.verherstraeten@dekamer.be) - tel: 014/31.18.03)

Stefaan De Clerck
Voorzitter

Luk Vanmaercke
02/238.38.75
www.cvp.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...