Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SP afdeling Oss over aankoop boerderij

Datum nieuwsfeit: 03-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Socialistische Partij afdeling Oss

Aankoop boerderij

Aan het college van BenW van Oss
Gelieve ook de raad te informeren.

Oss, 3 december 2000

Geacht college,

Onlangs heb ik op basis van BenW stukken geconcludeerd dat de gemeente Oss ten minste 630.000 gulden teveel heeft betaald voor de aankoop van een agrarisch bedrijf. Het externe en ambtelijke advies leidde tot een uiterste bod van fl 2.615.000,- gulden. Desondanks bood het college zonder enige schriftelijke onderbouwing fl 3.240.000 gulden. Met dat bod zat de gemeente ongeveer fl 1.000.000,- boven de tweede bieder die de normale marktwaarde heeft geboden.
De overbieding heeft in zijn geheel betrekking op de zogenaamde veldkavels in de open polder ten noorden van de Spitsbergenweg. De marktwaarde van deze grond is ongeveer 11 gulden per m2. Wethouder van Orsouw heeft zelf publiekelijk verteld dat hij er 25 gulden per m2 voor geboden heeft.
In de publiciteit verweerde de wethouder zich aanvankelijk dat het ging om een superaankoop. Je zou op de grond kunnen parkeren, een hondensportterrein kunnen realiseren en het sportpark kunnen uitbreiden. Allemaal activiteiten die op de huiskavel van het bedrijf (de tip waar de boerderij op staat) ook volgens het bestemmingsplan met enige goede wil wel gerealiseerd kunnen worden. Geconstateerd moet echter worden dat dit allemaal activiteiten zijn die geld kosten en geen geld opleveren. Toen de wethouder dat ook door kreeg veranderde de motivering. Door ter plekke woningen te realiseren zouden er hoge opbrengsten behaald kunnen worden. Op de huiskavel zou dat mogelijk op termijn wel kunnen. In het ambtelijk bod is daarmee rekening gehouden.

Bestemmingsplan en streekplan

Het probleem zit hem dus in de veldkavels ten noorden van de Spitsbergenweg. Het betreft hier gronden met een agrarische bestemming gelegen buiten de stadsrand in de open polder met een bestemming "open agrarisch gebied". Volgens het bestemmingsplan mag hier helemaal niet worden gebouwd. Er kunnen dus geen grootschalige gebouwen en ook geen woningen worden gebouwd zoals de wethouder beweert in Oss Actueel.

Is een bestemmingsplanwijziging voor de bouw van grootschalige gebouwen en woningen mogelijk? Nee, volgens het bestemmingsplan niet.

Kan er een geheel nieuw bestemmingsplan gemaakt waardoor de gesuggereerde bebouwing wel mogelijk wordt? Daarvoor is relevant of dat past binnen het huidige streekplan. Het antwoord is nee, het past niet in het streekplan. Als je daar vanaf wilt wijken kun je een principe uitspraak vragen van de Provinciale Planologische Commissie. Ten behoeve van deze aankoop is een dergelijke aanvrage niet gedaan. Een dergelijke aanvraag is er door de gemeente Oss in het verleden nooit gedaan, omdat er in Piekenhoef en het bestaande stedelijk gebied nog wel voor 25 jaar voldoende bouwcapaciteit is. Een positief advies van de PPC is vanwege deze bouwcapaciteit een illusie.

Bestuurlijk overleg provincie en woningbouwprogramma 1999

In 1999 is er een bestuurlijk overleg geweest met gedeputeerde Van Geel over Piekenhoef. De provincie wilde de bouwcapaciteit van Piekenhoef aanzienlijk inkrimpen, omdat deze naar de mening van het provinciaal bestuur en de Inspectie Ruimtelijke Ordening veel te ruim was. De gemeente heeft zich de blaren op de tong moeten praten om Piekenhoef gefaseerd en in de tijd vertraagd te mogen uitvoeren. Daarmee heeft de provincie ingestemd als we verdere woningbouw zouden realiseren in bestaand stedelijk gebied. Gedacht moet dan worden aan het Bergossterrein, vrijkomende schoolgebouwen, de Horzak en Mikkeldonk-West. Woningbouw in de polder boven de Spitsbergenweg past absoluut niet binnen deze afspraak.
De afspraken met de gedeputeerde zijn verwerkt in het woningbouwprogramma dat in september 1999 door de raad is vastgesteld.

Nieuw streekplan

Past woningbouw ten noorden van de Spitsbergenweg binnen de hoofdlijnen van het nieuwe streekplan, welke door provinciale Staten zijn vastgelegd in Brabant Uitgelijnd? Het antwoord is nee. In Brabant Uitgelijnd wordt erg veel belang gehecht aan "zorgvuldig ruimtegebruik" door ontwikkeling van woningbouw op locaties binnen de bestaande stad. Dit past geheel binnen de lijn van het bestuurlijk overleg met gedeputeerde Van Geel.

Bevindingen na ambtelijke consultatie.

Ik heb een ambtelijk rondje gemaakt langs de Provincie in Den Bosch, de Inspectie Ruimtelijke Ordening in Eindhoven (VROM) en de Dienst Landelijk Gebied in Tilburg.
De provinciale stedenbouwkundige voor Oss kon zich, gegeven de ruimte die nog in het bestaande stedelijke gebied van Oss aanwezig is en onder verwijzing naar de bestuursafspraken met gedeputeerde Van Geel ( waar hij bij was), helemaal niets voorstellen bij een nieuwe woningbouwlocatie in de open polder.

De Inspectie Ruimtelijke Ordening heeft al de grootste moeite om met de plannen van Piekenhoef mee te gaan. Alleen vanwege het feit dat daar op basis van deugdelijke ruimtelijke plannen ( die ook in de PPC aan de orde zijn geweest) grondaankopen zijn gedaan, wil men voor Piekenhoef naar een oplossing zoeken. Er wordt geen enkel begrip opgebracht voor grondaankopen die niet gebaseerd zijn op enig ruimtelijk plan. Voor de inspectie is een dergelijke grondverwerving geen enkel argument om ter plekke met woningbouwwensen van de gemeente Oss in te stemmen.

De Dienst landelijk Gebied (ministerie van LNV), een van de grote grondaankopers in Brabant, heeft grote moeite met aankopen van deze aard. Ze drijven de grondprijs op. Daarmee wordt de herstructurering van het landelijk gebied (waaraan Oss ook deelneemt) erg bemoeilijkt. Hoge grondprijzen zijn ook in het nadeel voor de boeren die hun bedrijf willen uitbreiden.

Conclusie.

De aankoop van de veldkavels in het open poldergebied boven de Spitsbergenweg ten behoeve van grootschalige gebouwen of woningbouw, is niet gebaseerd op enig ruimtelijk plan van gemeente, provincie of Rijk en in strijd met het geldende bestemmingsplan en streekplan.

Gezien de bestuursafspraken die vorig jaar met gedeputeerde Van Geel zijn gemaakt, welke door de raad in het woningbouwprogramma van 1999 zijn verwerkt, is grootschalige bebouwing en woningbouw in het open poldergebied uitgesloten. Oss heeft de komende 25 jaar nog voldoende locaties voorhanden.

Grootschalige bebouwing en woningbouw in de open polder past ook niet binnen de hoofdlijnen van het nieuwe streekplan, Brabant Uitgelijnd. Mocht er over 25 jaar anders gedacht worden over de ruimtelijke ontwikkeling van Oss, dan is de rentelast van de grond zo hoog opgelopen dat alleen daarom al sprake is van een grote miskoop.

Een bieding van 25 gulden op grond die maar een marktwaarde van 11 gulden heeft, werkt prijsopdrijvend. Dat is erg nadelig voor de agrarische ondernemers, maar ook voor de gemeente Oss zelf, die zichzelf tegenkomt bij de verwerving van gronden in De Geer, Piekenhoef en Vorstengrafdonk.

Aanbeveling

Kennelijk kunt u door een rechtsongeldige bieding nog onder de koop uit. Mijn advies, kom op uw besluit terug, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. U bewijst daar de Osse gemeenschap een grote dienst mee.

In afwachting van uw antwoord,
namens de fractie van de SP,
met vriendelijke groet,

Jules Idingreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie