Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentenieuws 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 04-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Praat mee over de toekomst van 's-Gravenzande en het Westland (1)
Op verzoek van de zeven Westlandse gemeenten hebben onderzoekers van het onderzoeksinstituut IVA te Tilburg een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking in het Westland. De resultaten staan beschreven in het zogenaamde ´IVA-rapport'. De onderzoekers geven in dit rapport een beschrijving van de huidige situatie en doen aanbevelingen voor de toekomst.

Dit rapport is van groot belang voor alle zeven Westlandse gemeenten, dus ook voor 's-Gravenzande. Het rapport adviseert over de bestuurlijke structuur in de toekomst. Het advies dat door de onderzoekers gegeven wordt, wordt meegenomen in besprekingen waarin de toekomstige bestuurlijke organisatie in het Westland centraal staat.

Ook úw toekomst

Uiteindelijk zal, mede aan de hand van de onderzoeksresultaten, een bestuurlijke structuur gekozen worden. Wat de uiteindelijke bestuurlijke structuur ook zal worden, de keuze heeft natuurlijk ook betrekking op u als inwoner van 's-Gravenzande.

De gemeentebesturen van de Westlandse gemeenten hebben ervoor gekozen u tijdens het hele besluitvormingsproces goed te informeren. Zo kunt u uw eigen mening vormen over de plannen en uw stem laten horen wanneer u dit nodig vindt.

Informatie

Verdeeld over twee weken vindt u in De 's-Gravenzander een samenvatting van het IVA-rapport. Deze week wordt aandacht besteed aan de gesignaleerde ontwikkelingen en knelpunten in het Westland en haar omgeving. Volgende week komen de gevolgen van schaalvergroting en de keuzemogelijkheden aan bod.

Verder wordt er op maandag 18 december a.s. een bijeenkomst voor de inwoners van 's-Gravenzande georganiseerd waarin voorlichting wordt gegeven over het rapport. U bent daarbij van harte welkom!

Het IVA-rapport in een notendop

Wat staat er nu eigenlijk in het IVA-rapport? Welke conclusies worden er door de onderzoekers van het IVA-instituut getrokken en wat betekent dat voor 's-Gravenzande en het Westland?

Mocht u het hele rapport willen lezen, dan kunt u een exemplaar afhalen bij de receptie van het stadhuis. Via internet is het rapport ten lezen op www.wateringen.nl.

Ontwikkelingen in het Westland

In het Westland is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een toekomstvisie. De zeven Westlandse gemeenten hebben in 1999 met enkele voorbehouden ingestemd met het ontwikkelingsplan IOPW (Integraal Ontwikkelingsplan Westland). Dit plan is zeer belangrijk voor het Westland. In dit plan staat beschreven hoe het Westland er in de toekomst uit zou moeten zien. Uit het IOPW volgt een grote hoeveelheid taken. De zeven Westlandse gemeenten moeten zorgdragen voor deze taken. Het gaat daarbij om het volgende:

* De ontwikkeling van woningbouw, bedrijvigheid, betere verdeling van de ruimte, verbetering van de infrastructuur en de uitbouw van recreatieve en toeristische voorzieningen.

* Het creëren van de ruimte voor deze ontwikkelingen door middel van een functieverandering van 700 hectare glas.
* Het behoud van het groene karakter van Midden-Delfland.
* Het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van de gemeenten. Daarbij hoort ook het aansluiten bij andere maatschappelijke ontwikkelingen.


De nadruk in het Westland ligt op het behoud van de zeer belangrijke economische functie van het tuinbouwcomplex.. Ook het behoud van het karakter van de regio is van groot belang. Het gaat om een betere verdeling van de ruimte en het verbreden van een economisch draagvlak.

De uitvoering van deze plannen is van een aantal zaken afhankelijk, namelijk

* Een volledige, allesomvattende uitvoering, gefaseerd over een looptijd van tien jaar.

* De bereidheid van de Westlandse gemeenten om te komen tot de oprichting van een sterk projectbureau IOPW, zodat een integrale uitvoering van het plan mogelijk is

* De mate waarin externe druk wordt weggenomen op die delen van het Westland waar ontwikkelingen zijn gepland.

* De beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed opgeleid gemeentelijk personeel.

Ontwikkelingen in de grote steden

De omliggende grote steden Delft, Den Haag en Rotterdam kampen gedeeltelijk met dezelfde problemen als het Westland. Ook zij kennen de problematiek van onvoldoende ruimtelijke kwaliteit en onvoldoende ruimte voor het realiseren van uitbreidingslocaties voor woningbouw of bedrijventerreinen.

De grote steden hebben daarbij ook nog te maken met het probleem dat niet iedereen de ideeën ondersteunt. Dit komt door een onevenwichtige samenstelling van de bevolking en de achterstandproblematiek. De steden zoeken enerzijds ruimte en ruimtelijke kwaliteit om bedrijvigheid aan te trekken en anderzijds woningen te kunnen bouwen.

Bij de keuze over de toekomstige bestuurlijke organisatie van het Westland spelen deze ontwikkelingen ook een rol.

Bestuurlijke en ambtelijke knelpunten

In het onderzoek is een aantal knelpunten vastgesteld waarmee de bestuurlijke en ambtelijke organisaties van de Westlandse gemeenten in meer of mindere mate te maken kunnen hebben. De problematiek heeft vooral met twee elementen te maken:

* Kwetsbaarheid en onvoldoende gespecialiseerde gemeentelijke medewerkers, waardoor tijd en mogelijkheden ontbreken voor het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Bestuurders kunnen hierdoor onvoldoende worden ondersteund.

* In samenwerkingsverbanden en ten opzichte van de omgeving kan onvoldoende bestuurlijk en ambtelijk 'gewicht' in de schaal worden gelegd om optimale resultaten te bereiken voor de desbetreffende gemeente.

Besluitvorming via de zeven betrokken gemeenten is ingewikkeld en tijdrovend.

Volgende week leest u meer over het IVA-rapport. Dan wordt onder meer aandacht besteed aan de gevolgen van schaalvergroting en de vraag welke keuzemogelijkheden er zijn.

UITNODIGING

U bent van harte welkom bij de voorlichtingsbijeenkomst over het IVA-rapport, waarin de volgende vraag centraal staat:

Hoe kan het Westland zich bestuurlijk het beste organiseren?

Tijdens deze bijeenkomst zal drs. A.C. Spapens, één van de onderzoekers, een toelichting geven op het rapport. Uiteraard kunt u deze avond vragen stellen.

maandag 18 december 2000, aanvang 20.00 uur (u bent welkom van 19.30 uur)

Stadhuis, Van Geeststraat 1 in 's-Gravenzande

Afsluitingen Oudelandstraat

Vrijdag 8 en dinsdag 12 december helemaal afgesloten

De komende dagen vinden de laatste asfalteringswerkzaamheden plaats in de Oudelandstraat.

Op woensdag 6 en donderdag 7 december worden de onderlaag en tussenlaag aangebracht op de zuidelijke baan, tussen de Populierenstraat en de Koningin Julianaweg.

Vervolgens zal op vrijdag 8 december de deklaag van het rijbaangedeelte (zwart asfalt) van zowel de noordbaan als de zuidbaan aangebracht worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gehele Oudelandstraat vanaf 's ochtends ca. 7.00 uur tot 's avonds 19.00 uur wordt afgesloten. Er is dus geen verkeer mogelijk. Alle bewoners dienen dan ook van te voren hun auto's van de parkeerstrook te verwijderen.

Vanaf vrijdag 8 december ca. 19.00 uur, gedurende het weekend en maandag 11 december wordt het verkeer weer toegelaten. Op maandag 11 december vinden echter wederom wegwerkzaamheden plaats, waardoor verkeershinder kan ontstaan.

Op dinsdag 12 december vanaf ca. 7.00 uur tot ca. 19.00 uur is de Oudelandstraat wederom geheel voor verkeer afgesloten. Dit i.v.m. het aanbrengen van de rode deklaag van de fietsstrook. Op die dag dienen de bewoners van te voren hun auto's van de parkeerstrook te verwijderen.

Als laatste wordt op woensdag 13 december de belijning aangebracht. Ook dan kan er verkeershinder ontstaan. Daarna zijn de werkzaamheden afgerond en zal de weg voor het verkeer worden opengesteld.

Bovenstaande werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden uitgesteld worden.

Bussen

Tijdens het werk aan de Oudelandstraat zijn er de volgende busomleidingen:

123 ri. 's-Gravenzande: Haltes De Brug en Langestraat vervallen; route loopt via Kon. Julianaweg - RA Eikenlaan - RA Naaldwijkseweg - LA Zuidwind.

128 ri. Hoek van Holland: Haltes De Brug en Langestraat vervallen; route loopt via Kon. Julianaweg - LA Eikenlaan - RA Naaldwijkseweg - LA Vestdijklaan.

128, ri. Delft: Haltes De Brug en Langestraat vervallen; route loopt via Vestdijklaan - RA Naaldwijkseweg - LA Eikenlaan - RA Kon. Julianaweg.

135, ri. Hoek van Holland; Haltes De Brug en Langestraat vervallen; route via Kon. Julianaweg -RA Eikenlaan -RA Naaldwijkseweg - LA Vestdijklaan.

135, ri. Den Haag: Halte De Brug vervalt; route via Vestdijklaan - RA Naaldwijkseweg -LA Eikenlaan -LA Kon. Julianaweg.

202: Haltes De Brug en Langestraat vervallen (ri. 's-Gravenzande); route via Kon. Julianaweg - LA Eikenlaan -RA Naaldwijkseweg -LA Vestdijklaan.

Raadsvergadering

Op dinsdag 12 december vergadert de gemeenteraad in het stadhuis.

De vergadering begint om 19.30 uur. Voor het begin van de vergadering kunt u het woord voeren over punten die op de raadsagenda staan. U moet dan vooraf uw naam, adres en het onderwerp waarover u iets wilt zeggen, aan de voorzitter van de raad opgeven. Bij de ingang van de raadzaal liggen daarvoor formulieren klaar.

De volgende voorstellen staan onder andere op de agenda:
* Zelfstandige projectprocedure voor nieuwbouw basisschool De Driekleur (art. 19.1 WRO)

* Vaststelling Verordeningen gemeentelijke heffingen 2001
* Aangaan van langlopende geldleningen in 2001
* Saneringssubsidie ten behoeve van Sonnevanck
* Terugkoop verkochte woningwetwoning Elzenhof 9
* Aanschaf minikranen voor buitendienst

* Verkoop kavels bedrijfsgrond Teylingen, fase V
* Verkoop grond voor de bouw van garages nabij de Oudelandstraat
* Krediet uitbreiding openbare verlichting aan de Parallelweg
* Krediet opstellen verkeerscirculatieplan en wegenstructuurplan
* Krediet aanleg voetgangersbrug en verbetering oversteekvoorziening aan de Koningin Julianaweg

* Herinrichtingsvoorstel vijver Dingemans van de Kasteelplein
* Vaststelling van het herziene Gemeentelijk Rioleringsplan
* Garant stellen lening stichting Kinderopvang
* Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2001
* Wijziging verordening leerlingenvervoer
* Verlenen subsidie ten behoeve van een beroepskracht Stichting Myosotis Westland


* Begrotingswijzigingen

De agendastukken voor de raadsvergadering kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren) en in de bibliotheek aan het Zandeveltplein.

De raadsvoorstellen zijn ook te vinden op de internetsite van de gemeente 's-Gravenzande: www.s-gravenzande.nl.

Chemokar volgende week in 's-Gravenzande

Volgende week rijdt de Chemokar door 's-Gravenzande om huis aan huis chemisch afval in te zamelen. De Chemokar rijdt rond en geeft een geluidssignaal.

De Chemokar rijdt volgens het volgende schema:

maandag 11 december : Het Oudeland en de Bomenwijk, inclusief de Naaldwijkseweg tussen Zuidwind en Woutersweg

dinsdag 12 december : Zandevelt, inclusief Sand-Ambachtstraat

woensdag 13 december : Vreeburgh-Oost en Centrum, inclusief Zuidwind en Oudelandstraat

donderdag 14 december: Wijk oostzijde Kon. Julianaweg, inclusief Nieuwe Vaart en Kon. Julianaweg tussen Hoflaan en Wattstraat

vrijdag 15 december (ochtend): Heenweg en buitengebied

Buitengebied moet bellen

De Chemokar komt in het buitengebied uitsluitend op telefonische afroep langs. Tot het buitengebied worden gerekend de delen van de gemeente die niet in het bovenstaande overzicht zijn genoemd. U kunt hiervoor 430188 bellen.

Herinrichting Van der Kest Wittensstraat

Bijeenkomst over voorlopig ontwerp

Op dinsdag 19 december om 20.00 uur vindt er in het stadhuis een informatiebijeenkomst plaats over de herinrichting van de Van der Kest Wittensstraat. Deze herinrichting is noodzakelijk door de nieuwbouw van basisschool De Driekleur in deze straat. In samenspraak met diverse betrokkenen is er nu een voorlopig ontwerpplan opgesteld. Dit ontwerpplan wordt deze avond voorgelegd aan de omwonenden.

Beplanting Prins Mauritsstraat

De komende winter wordt de Prins Mauritsstraat opnieuw ingericht met groen. Op de hoeken van de straat komen verhoogde plantenbakken met sierbeplanting en per bak een boom met een zuilvormige kroon. Verder krijgt de straat lage groenblijvende heesters en rozen en bomen met een ovaalvormige kroon. Ook de bestaande beplanting op de hoek van de Lodewijk van Nassaustraat/Prins Mauritsstraat wordt vervangen. Verder wordt de beplanting in de Lodewijk van Nassaustraat, ter hoogte van het autobedrijf Edison vervangen door lage groenblijvende heesters. De bomen worden gehandhaafd.

Vergunning kinderdagverblijf

Aanvraag ter inzage

Van 6 december 2000 tot en met 8 januari 2001 ligt bij de afdeling Welzijn (kamer 108) in het stadhuis ter inzage een aanvraag om vergunning van de stichting Kinderopvang 's-Gravenzande voor een kinderdagverblijf (Okidoki)aan de Dresdenweg 1 in 's-Gravenzande

De vergunning wordt aangevraagd voor het per 1 januari 2001 starten van kinderopvang voor zes groepen van 0-4 jarigen.

Reacties op de aanvraag kunnen gedurende deze periode worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.

Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan:


- mevrouw M.E. van der Post, van den Binckhorststraat 37, voor het kappen van een Japanse kers in haar achtertuin;


- mevrouw M.A. Beijer-Boers, Naaldwijkseweg 280, voor het kappen van een berk in de voortuin.

Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de sector Wegen en Groen, kamer 201, 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande
Bouwplannen

HBG Vastgoed B.V. te Rijswijk heeft een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor de bouw van 85 appartementen op het perceel kadastraal bekend gemeente 's-Gravenzande, sectie I, nummer 5754 (ged.), plaatselijk bekend bouwterrein Vreeburgh-West/Gasthuislaan.

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan 'Veilingterrein', omdat op de ter plaatse geldende bestemming 'Veilingterrein' de bouw van woningen niet is toegestaan. Inmiddels is een voorontwerp voor een nieuw bestemmingsplan ('Vreeburgh-West') gepubliceerd, waaraan het bouwplan wel voldoet.

De gemeenteraad is op grond van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd voor het bouwplan vrijstelling te verlenen van het nu nog geldende bestemmingsplan 'Veilingterrein'.

Voordat de gemeenteraad beslist, liggen het verzoek om bouwvergunning en vrijstelling vanaf donderdag 7 december 2000 vier weken ter inzage bij de afdeling WROM in het stadhuis (kamer 112). Gedurende die termijn kan iedereen schriftelijk zienswijzen kenbaar maken omtrent de aanvraag en het verlenen van de vrijstelling bij de gemeenteraad van `s-Gravenzande, postbus 207, 2690 AE `s-Gravenzande.

Over de verkoop en prijzen van de appartementen kan nu nog geen informatie door de gemeente worden verstrekt. Over enige tijd volgen hierover in De 's-Gravenzander uitvoerige inlichtingen door de makelaar.

Naam Bouwwerk Bouwadres

Aangemelde bouwplannen

J.J. Blansjaar Berging Meidoornstraat 93

Aangevraagde bouwvergunningen

P.A.J. van der Kaaij Dakkapel Esdoornstraat 31
J.J.M. Groenewegen Warenhuis en bedrijfsruimte Alsemgeestlaan 14 Forest Invest Vastgoed BV Verbouwen gevel en ingang Langestraat 199 E.A. van Geest Verbouwen woning Brederolaan 35
L. Roos Dakopbouw Zeestraat 100
Rayon Car Cleaning Staalconstructie/portocabin en wasplaats Edisonstraat 16
H.N.C.M. van der Sande Verbouwen woning Langestraat 89
Verleende bouwvergunningen

L. Westhoff Kas, schaduwhal en bedrijfsruimte Monsterseweg 18 M. en P. van Spronsen Twee watersilo's en warmteopslagtank Radijslaan (ongenummerd)

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht in het stadhuis, kamer 111.

Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Wet milieubeheer

Beschikkingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beschikkingen hebben opgesteld naar aanleiding van aanvragen om vergunningen op grond van de Wet milieubeheer van:

* Firma L.G. Vreugdenhil en Zn., revisievergunning voor een glastuinbouwbedrijf op het adres Monsterseweg 68;
* Natuurlijk Goed B.V., oprichtingsvergunning voor een glastuinbouwbedrijf op het adres Groeneweg 105.


Ontwerp-beschikkingen

Beide ontwerp-beschikkingen hebben 4 weken ter inzage gelegen. Er zijn gedurende deze termijn geen bedenkingen ingekomen; er zijn geen nadere adviezen ontvangen van de wettelijk adviseurs in deze.

Ter inzage beschikkingen

De beschikkingen liggen gedurende een termijn van zes weken na de dag van publicatie, van donderdag 7 december tot en met woensdag 17 januari 2001, ter inzage in het stadhuis, afdeling WROM, kamer 112, van 9.00 tot 16.00 uur. Na telefonische afspraak kunt u de stukken ook inzien op maandagavond tot 19.00 uur. Desgewenst kan een toelichting op de stukken worden gegeven.

Beroep

Binnen vermelde termijn kan beroep worden ingesteld door diegenen die eerder bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerp-beschikking en/of diegene die kan aantonen hiertoe redelijkerwijs niet eerder in staat te zijn geweest. U dient het beroepsschrift te richten aan de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. U kunt ook een voorlopige voorziening vragen. Voor het indienen van een beroepsschrift alsmede de voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd, voor de exacte bedragen kunt u bellen met de Raad van State (telefoonnummer 070-4264426).

De beschikking wordt pas van kracht na de termijn van zes weken indien géén beroep is ingesteld. Is er beroep ingesteld alsmede een voorlopige voorziening gevraagd dan is de beschikking pas van kracht nadat er een uitspraak is inzake de voorlopige voorziening.
Melding

Burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer bekend, dat zij de volgende melding hebben ontvangen.

Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer
* Rabobank Westland Zuid-West, Marktplein 5 en 6.
Bovengenoemde inrichting is ontheven van de vergunningplicht als bedoeld in de Wet milieubeheer en moetevoldoen aan de algemene regels van genoemd besluit.

De melding ligt vanaf de datum van publicatie gedurende 2 weken tijdens kantooruren op het stadhuis, afdeling WROM (kamer 112) ter inzage.

Afvalwijzer

Gemeentewerf

Fultonstraat 3

Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur.

Informatie: 416286


Recycling

Hoflaan 28

Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Informatie: 418105

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden). Er zijn beperkte mogelijkheden tot ophalen bij u thuis (alleen bebouwde kom 's-Gravenzande).
Groen of grijs?

Volgende week (11 tot en met 15 december) worden de groene minicontainers geleegd.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, puin, grond, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat f 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin

Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u f 25,-- per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* Eben Haëzerschool, Albert Klingstraat 24 op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 december;

* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...