Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

FNV vindt eigen looneisen verantwoord

Datum nieuwsfeit: 04-12-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
FNV

FNV bij Najaarsoverleg: "Looneis FNV is verantwoord" FNV Voorlichting - (publieksinfo@fnv.nl)

Op maandag 4 december spraken werknemers en werkgevers met het kabinet tijdens het Najaarsoverleg. In zijn bijdrage ging FNV-voorzitter De Waal in op de loonontwikkeling. Verder pleitte De Waal voor meer investeringen in het arbeidsmarktbeleid.

Bijdrage van FNV-voorzitter De Waal tijdens het Najaarsoverleg op maandag 4 december 2000.

`Het is weer zover voorzitter.
Ieder jaar als de blaadjes beginnen te vallen, zijn er kamerleden en ministers die zich op het podium plaatsen om de inzet van de CAO-onderhandelaars te kritiseren.

Dit jaar werden wij vergast op een samenzang van de minister van Economische Zaken en haar duopassagier de heer Dijkstal.

'De looneisen die de vakbeweging wil stellen zijn desastreus voor de Nederlandse economie' zo zongen zij. Ik heb de minister van EZ wel eens mooier horen zingen.

Voorzitter, de FNV houdt niet van vals gezongen liederen. Er is alle reden om de loonkostenontwikkeling in de gaten te houden. Er is alle reden om te letten op onze concurrentiepositie.

En er is alle reden om met elkaar naar een sociaal-economisch beleid te zoeken dat effectief, meer werk schept voor mensen die zelfs nu nog niet aan de bak komen, kansen en verlichting biedt aan hen die zelfs nu nog vertoeven op de grenzen van wat we 'armoede' mogen noemen.

Maar, is de inzet die de Nederlandse vakbeweging kiest desastreus voor de Nederlandse economie? Waar ligt die geweldige kloof tussen een verantwoorde uitkomst ­ 3,5 procent volgens Dijkstal ­ en een 'levensgevaarlijke' eis van 4 procent?

Die in Europa zo veel geprezen economie?
Die waar de OECD een gouden plak voor beschikbaar zou stellen als Samaranch er de voorzitter van was? Dat lijkt ons, op zijn zachtst gezegd, sterk overdreven.

Want, voorzitter laten we eens naar de volgende feiten kijken:
- De najaarsrapportage CAO-afspraken 2000 bevestigt voor het zoveelste jaar dat werknemersorganisaties zich verantwoord opstellen.
De uitkomst van de loonsverhogingen is verantwoord in economische en maatschappelijke zin. En er zijn op tal van terreinen afspraken gemaakt die bijdragen tot meer werk, tot minder verzuim, tot betere scholingsmogelijkheden.


- De Nederlandse economie loopt als een trein. Dat was de boodschap van het CPB in de macro-economische verkenning 2001. De belangrijkste risicofactor voor een hapering in de economische ontwikkeling is het tekort aan arbeidsaanbod op een aantal plekken.

Dat tekort is niet weg zomaar te nemen door lagere looneisen. Een veel betere weg is met elkaar na te gaan hoe we dit knelpunt kunnen oplossen.

En ook hoe we ervoor kunnen zorgen dat meer mensen van de gunstige economische ontwikkelingen kunnen profiteren.

En ook hoe we het tijdbeleid, het effectueren van scholing en opleiding in sectoren en ondernemingen zodanig kunnen inrichten en kunnen vormgeven dat werknemers en werkgevers samen tot maatwerk kunnen komen.

Het is zo jammer, dat de beide eerder genoemde politici zich zo focussen op alleen de looninzet die de vakbeweging heeft geformuleerd.

Zij stappen als het ware in een valkuil, die wijzelf zoveel mogelijk willen vermijden: de valkuil dat het bij CAO-onderhandelingen alleen om 'de poen' en om niet meer gaat.

Voorzitter, als FNV gaan wij af op de werkelijkheid en daarnaar richten wij ons. Wij zijn geen vereniging van tegendraadse marktkooplieden die bij een grote vraag naar een schaars product de prijzen gaan verlagen.

Wij kiezen voor een gunstige economische ontwikkeling op lange termijn, voor meer werk ook in de jaren na 2001.

Daarin past een verantwoorde looninzet; daarin past een looninzet van 4%. Daarin past dat we ook, zoals u zelf heeft aangegeven, oog houden op de ontwikkeling van de concurrentiepositie. Nu lager inzetten dan gerechtvaardigd is, roept echter onbeheersbare reacties in de toekomst op.

Wij willen dat er geen verkeerde toon wordt gezet aan de vooravond van de nieuwe onderhandelingsronde.

Het werkt averechts op grote groepen vakbondsleden als prominente politici de FNV nu ongenuanceerd kapittelen, terwijl ze zelfs niet eens hun keel schraapten toen we ook dit jaar weer vernamen van de inkomensstijgingen die topbestuurders van ondernemingen zich zelf toekenden.

Maar gelukkig, in het voorjaarsoverleg is toegezegd dat het wetsontwerp over de openbaarheid van inkomens er op zeer korte termijn zou komen. Wat dat betreft zie ik iedere dag weer met toenemend verlangen uit naar mijn postmap.

Ik ga er vanuit dat ik daar nog deze maand als passend kerstpakket het toegezegde ontwerp van wet zal aantreffen, en dat die over het boekjaar 2001 zijn werking zal hebben.

Ten slotte nog een allerlaatste opmerking over de ontwikkeling van de lonen en de loonkosten. Wij stellen vast dat er op sommige plekken een toenemend verschil is ontstaan tussen de contractlonen enerzijds en de werkelijk verdiende lonen anderzijds. Anders gezegd: de werkgevers betalen meer uit dan zij met de vakbonden overeenkwamen. Het is niet meer dan logisch dat de vakbonden zullen proberen om dat verschil te overbruggen. Zij zullen proberen afspraken te maken over bijkomende beloningselementen en ze zullen in ieder geval proberen om financiële regelingen die nu nog buiten de CAO's vallen ónder de CAO te brengen. Dat maakt die kosten eerder méér beheersbaar, dan minder....

Met in achtneming van uw zorgen over de toekomstige ontwikkelingen, voorzitter, kunnen we toch stellen dat het goed gaat met de ontwikkeling van de Nederlandse economie.

En toch: nog veel mensen profiteren daar onvoldoende van.

De FNV heeft dat op verschillende manieren al aan U en aan de leden van het parlement kenbaar gemaakt. Hoe je het ook wendt of keert en of je nu in absolute of in relatieve termen spreekt: er zijn groepen in ons land die de associatie met de term 'armoede' oproepen. En dan zeg ik het en bedoel ik het voorzichtig.

De FNV wil de sociale cohesie in de samenleving versterken. Een evenwichtig inkomensbeleid is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De FNV vindt dat er prioriteit moet worden gegeven aan de armoedebestrijding.

Kort samengevat wil de FNV:
 2½% extra koopkracht voor de minima via een aantal specifieke maatregelen.  Extra fiscale arbeidsongeschiktheidsaftrek voor alle langdurig WAO'ers conform de WAJONG-regeling.  Een fiscale tegemoetkoming voor chronisch zieken

Meer toegespitst nog het volgende: de reparatie van het koopkrachtbeeld waartoe in de laatste algemene politieke beschouwingen is besloten heeft alleen effect op de minima met kinderen.

Het overgrote deel van de echte minima bestaat echter uit alleenstaanden (waaronder veel oudere alleenstaande 65+vrouwen) en huishoudens zonder kinderen.

Wij willen een breder, gefaseerd uit te voeren reparatieprogramma.

Want:
a) Het is een gegeven dat ook na de algemene politieke beschouwingen de minima met circa 1% achterblijven bij de tweeverdieners met een anderhalf modaal huishoudinkomen (en deze groep zit zo ongeveer op de gemiddelde inkomensverbetering, gemeten over alle huishoudens). b) Het kabinet heeft weliswaar de koppeling hersteld, maar via de belastingplannen voor het jaar 2002 de inkomens van de inactieven 'ontkoppeld'. c) De eerder (in september 1999) door de tweede kamer 'afgedwongen' inkomensreparatie voor de minima met 1% in 2000 blijkt overigens, nu de voorlopige realisaties bekend zijn, slechts gedeeltelijk te worden gerealiseerd. Ook dit is een extra argument om in 2001 te komen tot bijstelling van deze koopkrachtuitkomsten en het waarmaken van de beloftes die in 1999 zijn gedaan. d) De FNV wil een verdere bijstelling zoveel mogelijk vormgeven door het toepassen van de niet-actievenkorting en / of het verhogen van de heffingskorting met gelijktijdige aanpassing van het belastingtarief.

Ook moet worden gekomen tot een volledige individualisering van de heffingskorting en een omzetting in een negatieve inkomstenbelasting.

Zo kan de economische zelfstandigheid ook via het belastingsysteem worden bevorderd en wordt tevens een fundamentele bijdrage geleverd aan het bestrijden van de armoedeval. Het is goed dat nu twee jaarlijks op topniveau over dit thema gesproken zal worden.

Voorzitter, bij dit alles vinden wij dat de politiek in ieder geval haar belofte over de inkomenspositie van de minima ten aanzien van het jaar 2000 moet waarmaken.

De FNV wil de ontbrekende 0,5% nog dit jaar als een eindejaarsuitkering en voor 2001 als een 0,5% extra koopkrachtreparatie in de inkomensplaatjes terugzien.

Voorzitter, wat zou het toch een zaligheid zijn als we straks, als we deze zaal uitgaan, tegen iedereen voor wie dat belangrijk is zouden kunnen zeggen: die kerstsnip, die komt er!!!

Het gaat goed met de economie.
Jawel, we hebben uw woorden over de concurrentiekracht gehoord en we zijn niet blind voor mogelijke tegenslagen, maar toch: het gaat goed.

Volgend jaar, nog maar 25 nachtjes slapen, vallen we met ons allen onder een nieuw belastingstelsel. Dat levert voor velen extra koopkracht op.
Zoals u weet zijn belastingverlagingen niet van invloed op de onderhandelingsruimte die de vakbeweging hanteert. Belastingverhogingen evenmin.

Ook in het jaar 2001 zullen we de geschoonde prijsindex hanteren bij het meebepalen van de onderhandelingsruimte en de besteding daarvan. Want, goede collectieve voorzieningen hebben hun prijs. Private welvaart mag niet concurreren met publieke armoede en andersom trouwens ook niet.

Voorzitter, we zitten hier niet bij elkaar om goedkope retoriek te bedrijven. Maar we zitten evenmin in een geblindeerde zaal, waarin we ons afsluiten voor de werkelijkheid. Geen goedkope retoriek, maar het is in ieder geval een gegeven, een feit, dat velen ongerust zijn over de het niveau en de kwaliteit van de zorg in ons land. Wachtlijsten én tekorten aan personeel waardoor soms zelfs IC-afdelingen niet meer kunnen worden bemenst, plaatsgebrek in psychiatrische instellingen, noodkreten in de zwakzinnigenzorg.

Wij mogen onze ogen daarvoor niet sluiten.
Wij mogen eigenlijk niet willen uitleggen dat zo velen er straks in inkomen op vooruitgaan, terwijl er nog steeds op onderdelen onvoldoende zorg wordt geboden.

Er moet meer geïnvesteerd worden in de zorg, want anders ontstaat er op termijn een zelfstandige belemmering om gezamenlijk een evenwichtig sociaal-economisch beleid te voeren.

Onze gezamenlijke geloofwaardigheid en daarmee het draagvlak om samen zaken te doen komt in de toekomst onvermijdelijk aan de orde als we dit probleem niet kunnen oplossen.

Voorzitter, het komt op het volgende neer:
In totaal wil de FNV 4,5 miljard aan intensiveringen in plaats van de 2,2 miljard van het kabinet. De extra 2,3 miljard moet verdeeld worden over: verpleging en verzorging 1 miljard, arbeidsmarktbeleid 1 miljard en psychiatrische zorg 300 miljoen.

Uiteindelijk staat en valt de noodzakelijke uitbreiding van de zorgvoorzieningen met de vraag of er voldoende personeel zal zijn. Voor het arbeidsmarktbeleid heeft het kabinet daarom 200 miljoen uitgetrokken. Dat is naar de mening van de FNV volstrekt onvoldoende voor de noodzakelijke uitbreiding van de opleidingscapaciteit en voor het aantrekkelijker maken van werken in de zorg.

Dat laatste betekent niet alleen maatregelen in de ondersteunende sfeer ­ praktijkondersteuning voor huisartsen, meer kinderopvang, modernisering van het personeelsbeleid ­ maar ook een meer dan marktconforme salarisverbetering. De FNV gaat dan ook uit van intensiveringen ten bedrage van 1,2 miljard.

Ik concludeer, voorzitter, dat wij op dit thema nog lang niet met elkaar zijn uitgesproken.

Voorzitter, ook in het onderwijs is een inhaalslag nodig. Allereerst dit: de Stichting van de Arbeid heeft zich in april tot het kabinet gewend met een pleidooi voor een structurele versterking van het beroepsonderwijs.

Daarbij ging het eigenlijk niet alleen om de inhoud en de materiële aspecten. Wij wilden ook een signaal afgeven naar de politiek. Een signaal om het beroepsonderwijs hoger op de agenda te plaatsen, om het beroepsonderwijs meer naar centrum van de politieke belangstelling te verplaatsen, een signaal om niet alleen hoogverheven ideologische debatten te voeren over de grondbeginselen van ons onderwijs, maar vooral om ook praktische politiek te bedrijven.

Der relatie leggen met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de gevolgen van de Nieuwe Economie op te vangen en mee te sturen.

Meer aandacht voor 'doen en daden' en minder aandacht voor verheven woorden en diepzinnige gedachten. De nota van de Stichting van de Arbeid was praktisch bedoeld en doelmatig. Zij is door het kabinet in het voorjaarsoverleg voorzien van welwillende woorden en welgemeende, zij het wat abstracte toezeggingen.

Maar nu?
Wij hebben in de STAR geconstateerd dat het kabinet nog onvoldoende inspeelt op de prioriteiten die de STAR zelf heeft geformuleerd. Ik gaf al aan dat het niet alleen om de materiële aspecten ging. Toch is het zo, dat juist de maatschappelijke en politieke waardering in belangrijke mate kan worden afgelezen aan de hoogte van het ter beschikking komende extra budget.

Welnu, de STAR vroeg extra impulsen van 1 á 1,5 miljard. Volgens sommige, denk aan de HBO-raad, is dat nog lang niet voldoende. Het kabinet komt met 0,5 miljard extra, zo maakten wij op uit de begroting van O C en W. Teleurstellend en verkeerd.
Wij zijn desalniettemin bereid om vandaag met het kabinet te besluiten om rondom de scholing van werknemers en van werkzoekenden tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Wij zijn bereid te participeren in de door het kabinet voorgestelde Stuurgroep. We tekenen daarbij uitdrukkelijk aan dat het onze inzet zal zijn om in deze stuurgroep wel degelijk ook te komen tot een concretisering en implementatie van voorstellen en ideeën die in de STAR zijn geformuleerd.

En we gaan er daarbij vanuit dat voor de implementatie daarvan door het kabinet geen financiële belemmeringen ­ uiteraard binnen de grenzen van het redelijke ­ worden opgeworpen.

Voorzitter, er schort nog meer in het onderwijs.
Er moet over een brede linie meer geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het onderwijs. De verslonzing van sommige schoolgebouwen is ten hemel schreiend. (Hoe voeden we de kinderen op deze scholen op tot milieubewuste mensen, denk je dan onwillekeurig).

We hebben het over een tekort aan leerkrachten in het primaire onderwijs. Over de aansluiting in algemene zin naar de kenniseconomie die forse ICT-investeringen vergt. Vergrijzende leraren in het voortgezet onderwijs.
Absoluut ontoereikende arbeidsvoorwaarden voor mensen die een enorme werkdruk hebben. Het imago van het onderwijs is tot een dieptepunt gedaald.

Wij vinden dat er op korte termijn een echt nieuw investeringsplan moet komen voor de totale onderwijssector. Het gaat wel degelijk om meerdere miljarden.

Maar het gaat ook om de kwaliteit van de collectieve voorziening die 'onderwijs' heet. Het gaat om de kwaliteit van de toekomst, zou je kunnen zeggen. Het gaat ook om verantwoordelijkheid nemen.

In de Stichting van de Arbeid proberen werknemers en werkgeversorganisaties gezamenlijk hun verantwoordelijkheid waar te maken. In de komende weken zal er bezien worden of er een centrale aanbeveling kan komen ten behoeven van de CAO-onderhandelingen 2001 Als zo'n aanbeveling er komt, dan zal het scholingsbeleid, het loopbaan- en employabilitybeleid daar een zeer belangrijk onderdeel in zijn.

Een recht op scholing, een eigen budget voor werknemers, een rol voor O- en O-fondsen, ook in de financiering.

Andere elementen uit zo'n aanbeveling zullen zijn: meer mogelijkheden voor werknemers om een eigen 'tijdbeleid' te voeren, met daarbij een steeds betere balans tussen 'werk en privé', een zekere modernisering van het beloningsbeleid, alsmede de herbevestiging van de noodzaak om van een verantwoorde loonkostenontwikkeling,

Er is echter meer nodig!

De sociaal-economische beleidsagenda wordt niet alleen ingevuld door werknemers en werkgevers, maar ook en zelfs meer in de eerste plaats door het kabinet.

Een evenwichtig arbeidsvoorwaardenoverleg kan alleen succesvol zijn als het is ingebed in een sociaal-economisch beleid dat ook andere evenwichten herstelt en in het oog houdt: de kwaliteit van de collectieve voorzieningen met daaronder de elementen die ik hiervoor aangaf, de aanpak van het armoedeprobleem, de infrastructuur (ook in technologische zin). Een degelijke basisverzekering tegen ziektekosten en zo meer,

Voorzitter, wij hebben aangegeven wat wij graag willen en wat wij nodig denken te hebben. Wij willen daarover op ieder moment praten en onze bijdrage leveren aan de verdere ideevorming.

Want laten we wel wezen: wij zijn voor een deel aan elkaar gebonden en dat moeten we vooral ook blijven willen.`

Meer nieuws? Ga naar www.fnv.nl/nieuws .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...