Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Vlieland

Datum nieuwsfeit: 04-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Vlieland
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Vlieland

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat de volgende aanvraag voor een bouwvergunning is ingekomen:


- P.M. Woestenburg, ten behoeve van het plaatsen van een berging op het perceel Lutinelaan 52 (ingekomen 17 november 2000);
- R.G.J. van der Werff, ten behoeve van het verbouwen van een zomerwoning op het perceel Ankerplaats 23 (ingekomen 13 november 2000).

Nadere informatie over deze aanvragen kunt u verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening op het gemeentehuis.

Vergunning

Burgemeester en wethouders van Vlieland maken bekend dat zij hebben ingestemd met een melding bouwvoornemen van:


- M. Bakker, ten behoeve van het plaatsen van een berging op het perceel Vorkduin 16.

Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit binnen zes weken na de datum van deze publicatie bij burgemeester en wethouders van Vlieland schriftelijkgemotiveerde bezwaren indienen (postadres: Postbus 10, 8899 ZN Vlieland). Informatie kunt u desgewenst verkrijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening.

Integrale herziening van bestemmingsplannen
Dennenlaan-Noord en Dennenlaan-Zuid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân bij besluit van 14 november 2000, onder nummer 390869, gedeeltelijk goedkeuring hebben onthouden van het bestemmingsplan "Herziening bestemmingsplannen Dennenlaan-Noord en Dennenlaan-Zuid" dat bij raadsbesluit van 31 juli 2000 is vastgesteld. De gedeeltelijke onthouding van goedkeuring heeft betrekking op artikel 4 onder G. De integrale herziening voorziet in de actualisatie van de bijgebouwenregeling en de bestemmingen van bestaande functies en activiteiten. Het besluit van Gedeputeerde Staten, alsmede het bestemmingsplan ligt met ingang van 5 december

2000 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ordening van het gemeentehuis (bezoekadres: Dorpsstraat 127, Oost-Vlieland), tijdens de openingstijden van dit gemeentehuis (maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en dinsdag tevens van 14.00 tot 16.00 uur).

Gedurende de bovengenoemde termijn kan door degene, die zich tijdig met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten heeft gewend, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tot Gedeputeerde Staten te wenden, beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage.

Voorbereidingsbesluit

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt bekendgemaakt dat de raad bij besluit van 27 november 2000 heeft besloten te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied" wordt voorbereid voor het gebied dat op de plankaart behorende bij het bestemmingsplan voor het Buitengebied is aangeduid als "Kampeerterrein categorie A", kadastraal bekend gemeente Vlieland, sectie B, nummer 715 en plaatselijk bekend Kampweg 1 te Vlieland. Het voorbereidingsbesluit wordt genomen ten behoeve van een verbouwing van twee toiletgebouwen en het recreatiegebouw "De Bolder". Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 4 december 2000.
Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 4 december 2000 in het gemeentehuis, bezoekadres Dorpsstraat 127, bij de afdeling Ruimtelijke Ordening voor een ieder ter inzage.
Gedurende een termijn van zes weken, ingaande 4 december 2000, kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar maken tegen dit voorbereidingsbesluit bij de gemeenteraad van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland, en voorts een voorlopige voorziening vragen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, Postbus 1702, 8901 CA Leeuwarden.

Oost-Vlieland, 2 december 2000
Burgemeester en wethouders van Vlieland
R.D. van der Mark, burgemeester
Mr. B.P. Oosthoek, secretaris

KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn een kapvergunning af te geven aan:

S J.A.M. van Heerde, wonende Lutinelaan 36 Vlieland voor het verwijderen van 2 populieren aan het perceel Dorpsstraat 112 Vlieland.

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld binnen twee weken na publicatie van het voornemen tot vergunning verlenen zijn/haar zienswijze schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders van Vlieland, Postbus 10, 8899 ZN Vlieland. Informatie betreffende bovengenoemde aanvraag kan desgewenst worden verkregen op de gemeentesecretarie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie