Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conclusies Europese Raad voor Landbouw inzake BSE

Datum nieuwsfeit: 04-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union

2317. Raad - LANDBOUW Press Release: Brussels (04-12-2000) - Press: 459 - Nr: 13867/00


13867/00 (Presse 459)

(OR. fr)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

2317e zitting van de Raad


- LANDBOUW -

Brussel, 4 december 2000

Voorzitter:

de heer Jean GLAVANY

Minister van Landbouw en Visserij van het Franse voorzitterschap

INHOUD

DEELNEMERS

*

BESPROKEN PUNTEN

SITUATIE MET BETREKKING TOT BSE - Conclusies van de Raad *

ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN

STEUNREGELING VOOR TELERS VAN BEPAALDE CITRUSSOORTEN


*Voor meer informatie: tel. 02 285 78 33 of 02 285 63 19

DEELNEMERS

De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd:

België
:

de heer Jaak GABRIËLS

Minister van Landbouw en Middenstand

Denemarken
:

mevr. Ritt BJERREGAARD

de heer Poul OTTOSEN

Minister van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij

Staatssecretaris, ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij

Duitsland:

de heer Karl-Heinz FUNKE

de heer Martin WILLE

Minister van Voedselvoorziening, Land- en Bosbouw

Staatssecretaris, ministerie van Voedselvoorziening, Land- en Bosbouw

de heer Erwin JORDAN

Staatssecretaris van Volksgezondheid

Griekenland
:

de heer Georgios ANOMERITIS

Minister van Landbouw

Spanje
:

de heer Miguel ARIAS CA
ÑETE

Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Frankrijk
:

de heer Jean GLAVANY

Minister van Landbouw en Visserij

Ierland
:

de heer Joe WALSH

Minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Plattelandsontwikkeling

Italië
:

de heer Alfonso PECORARO SCANIO

mevrouw Ombretta FUMAGALLI-CARULLI

Minister van Land- en Bosbouw

Staatssecretaris van Volksgezondheid

Luxemburg
:

de heer Fernand BODEN

Minister van Land- en Wijnbouw en Plattelandsontwikkeling

Nederland
:

de heer Laurens-Jan BRINKHORST

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Oostenrijk
:

de heer Wilhelm MOLTERER

Minister van Land- en Bosbouw, Milieubeheer en Waterhuishouding

de heer Herbert HAUPT

Minister van Sociale Zekerheid en Generaties

Portugal
:

de heer Luis CAPOULAS SANTOS

Minister van Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Visserij

Finland
:

de heer Kalevi HEMILÄ

Minister van Land- en Bosbouw

Zweden
:

mevrouw Margareta WINBERG

Minister van Landbouw

Verenigd Koninkrijk
:

de heer Nick BROWN

Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening


* * *

Commissie
:

de heer David BYRNE

de heer Franz FISCHLER

Lid

Lid


* * *

SITUATIE MET BETREKKING TOT BSE - Conclusies van de Raad

Overeenkomstig het besluit dat de Raad (Landbouw) tijdens zijn vorige zitting, op 20 en 21 november, had genomen en ingevolge de voorstellen en suggesties van de Commissie heeft de Raad vergaderd teneinde de BSE-situatie in Europa diepgaand te bespreken en de nodige beleidslijnen en besluiten aan te nemen.

De Raad hechtte met gekwalificeerde meerderheid zijn goedkeuring aan het gewijzigde voorstel van de Commissie om het gebruik van diermeel in voeders voor landbouwhuisdieren op te schorten. Hij bevestigde dat diermeel moet worden behandeld en vernietigd onder voorwaarden die gevaar voor de volksgezondheid, de diergezondheid en het milieu uitsluiten.

Hij nam akte van het besluit dat de ingewanden van runderen, ongeacht de leeftijd, aan de voedselketen worden onttrokken.

De Raad nam nota van het advies van de WS ( 1) betreffende bepaalde nationale maatregelen en de oproep van de Commissie aan de lidstaten om de maatregelen die de Commissie op basis van het advies van de WS niet gerechtvaardigd acht, voor 1 januari 2001 in te trekken.

De Commissie zal de WS raadplegen opdat deze instantie vóór 15 januari 2001 - in het licht van de daadwerkelijke uitvoering van het verbod op diermeel, de inspecties van het VVB ( 2) en de uitvoering van de tests op risicodieren van meer dan 30 maanden - advies uitbrengt over de onttrekking van de wervelkolom, zwezerik, milt en T-bone en van vet uit diermeel aan de voedselketen, met de bedoeling dat binnen de 15 dagen volgende op het advies van de WS de nationale maatregelen kunnen worden ingetrokken dan wel het communautaire kader kan worden versterkt. Overeenkomstig de vigerende procedures trekken de lidstaten elke nationale maatregel in die door de Commissie in het licht van dit advies van de WS als ongerechtvaardigd wordt beschouwd.

In afwachting van dit advies verzocht de Commissie tenslotte de lidstaten zich van nieuwe maatregelen te onthouden, en nam zij met name nota van het voornemen van Frankrijk om, in afwachting van het advies van de WS terzake, over te gaan tot uitstel van de maatregel om de beenderen van de wervelkolom aan de voedselketen te onttrekken.

De Raad memoreerde de besluiten die hij tijdens zijn vorige zitting, op 20 en 21 november had genomen, en nam nota van het voorstel van de Commissie waarin de snelle tests voor de opsporing van BSE verplicht worden gesteld voor runderen van meer dan 30 maanden die in de voedselketen worden opgenomen. Hij verzocht de Commissie in het Permanent Veterinair Comité te preciseren op welke manier, rekening houdend met de data uit hoofde van zijn eerdere besluiten, deze tests onder officiële controle van de lidstaten en onder toezicht van het VVB moeten worden uitgevoerd. De Raad benadrukte hierbij dat de financiële middelen moeten worden gevonden waarmee de cofinanciering op communautair niveau van de uitvoering van deze tests kan worden gewaarborgd.

De Raad nam nota van de toezegging door de Commissie dat zij in december 2000 aan het Permanent Veterinair Comité een voorstel zal voorleggen om de hervatting van de uitvoer van rundvlees uit Portugal toe te staan zodra de tests om BSE op te sporen bij alle runderen van meer dan 30 maanden worden toegepast, en in elk geval ten laatste op 1 juli 2001.

De Raad bevestigde zijn wil om nog voor het eind van het jaar tot een akkoord (gemeenschappelijk standpunt) te komen inzake de overkoepelende ontwerp-verordening betreffende TSE, waarin alle reeds op communautair vlak aangenomen bepalingen betreffende de BSE-bestrijding zullen worden opgenomen.

De Raad verzocht de lidstaten de voor 1 januari 2002 geplande toepassing van de volledige etikettering van rundvlees, met inbegrip van een speciale etikettering van verwerkte producten, te versnellen.

Hij nam akte van het voornemen van de Commissie om op basis van de besprekingen van de WS alle nuttige maatregelen te overwegen waarmee kan worden gewaarborgd dat uit derde landen ingevoerde producten qua BSE-risico van een gelijkwaardig sanitair niveau zijn.

Hij is van mening dat de aldus ingestelde communautaire maatregelen de consument tot op zeer grote hoogte de veiligheid van het rundvlees waarborgen.

Niet-geteste dieren van meer dan 30 maanden mogen niet in de voedselketen terechtkomen. De Raad nam nota van het voorstel van de Commissie over te gaan tot "destructie-aankopen" voor vee van meer dan 30 maanden dat niet op BSE is getest. Deze regeling biedt een extra mogelijkheid voor vee dat de bedrijven moet verlaten. De Raad nam akte van het voornemen van de Commissie deze maatregel te baseren op artikel 38 van de basisverordening. De regeling kan ook worden toegepast op geteste dieren indien de marktsituatie dat vereist.

De Commissie verklaarde dat zij dit voorstel spoedig aan het Comité van beheer zal voorleggen. In deze context zal de Commissie nagaan of een afwijking voor bepaalde lidstaten met een lage incidentie kan worden aanvaard, en zal zij de voorzorgsmaatregelen bestuderen die met het oog op de goede werking van de interne markt moeten worden genomen.

Wat de schadevergoedingen voor de producenten betreft erkende de Raad de noodzaak rekening te houden met de verschillende situaties die in de Unie qua diersoorten en markten bestaan. De financiering van deze vergoedingen zal voor 70% van de aankoopprijs ten laste van de communautaire landbouwbegroting moeten komen.

Bovendien acht de Raad voor het herstel van het functioneren van de sector een onmiddellijke communautaire interventie op basis van artikel 38 noodzakelijk. De Raad nam nota van het voornemen van de Commissie om op 12 december het Comité van Beheer "rundvlees" voor een vergadering bijeen te roepen.

Voorts is de Raad van mening dat alle rundvleesproducenten, ook de kalfsvleesproducenten, er ondanks deze maatregelen en de verhoging met 60 tot 80% van de voorschotten op rundveepremies, door de marktsituatie sterk op achteruit kunnen gaan. Hij verzoekt de Commissie hiervan zo spoedig mogelijk de balans op te maken, aan de Raad verslag uit te brengen en hierbij zo spoedig mogelijk de voorstellen te doen die zij noodzakelijk acht. De Raad zal zich onverwijld over deze voorstellen beraden.

De Raad neemt nota van de verklaringen van de Commissie betreffende de productie van eiwitrijke planten en verzoekt haar haar analyse spoedig verder uit te werken en hieruit de consequenties te trekken voor het beleid dat thans in deze sector wordt gevoerd en voor de braaklegging, en zo nodig passende voorstellen in te dienen.

Bij al deze maatregelen zal rekening worden gehouden met de in BERLIJN overeengekomen financiële vooruitzichten.

ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN

STEUNREGELING VOOR TELERS VAN BEPAALDE CITRUSSOORTEN

De Raad heeft een verordening aangenomen tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2200/96 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit, Verordening (EG) nr. 2201/96 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit, en Verordening (EG) nr. 2202/96 tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten.

Dit besluit volgt op het politiek akkoord dat de Raad tijdens zijn de zitting van 20-21 november 2000 heeft bereikt over de elementen die verwerkt moeten worden in de wijziging van de gemeenschappelijke marktordeningen in de sector groenten en fruit. Hij heeft het Speciaal Comité Landbouw opgedragen de tekst bij te werken, zodat deze formeel kan worden aangenomen tijdens een volgende zitting.


Footnotes:

( 1) Wetenschappelijke Stuurgroep.

( 2) Voedsel- en Veterinair Bureau.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie