Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Conclusies Europese Raad voor Landbouw inzake BSE

Datum nieuwsfeit: 04-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union

2317. Raad - LANDBOUW Press Release: Brussels (04-12-2000) - Press: 459 - Nr: 13867/00


13867/00 (Presse 459)

(OR. fr)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

2317e zitting van de Raad


- LANDBOUW -

Brussel, 4 december 2000

Voorzitter:

de heer Jean GLAVANY

Minister van Landbouw en Visserij van het Franse voorzitterschap

INHOUD

DEELNEMERS

*

BESPROKEN PUNTEN

SITUATIE MET BETREKKING TOT BSE - Conclusies van de Raad *

ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN

STEUNREGELING VOOR TELERS VAN BEPAALDE CITRUSSOORTEN


*Voor meer informatie: tel. 02 285 78 33 of 02 285 63 19

DEELNEMERS

De regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd:

België
:

de heer Jaak GABRIËLS

Minister van Landbouw en Middenstand

Denemarken
:

mevr. Ritt BJERREGAARD

de heer Poul OTTOSEN

Minister van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij

Staatssecretaris, ministerie van Voedselvoorziening, Landbouw en Visserij

Duitsland:

de heer Karl-Heinz FUNKE

de heer Martin WILLE

Minister van Voedselvoorziening, Land- en Bosbouw

Staatssecretaris, ministerie van Voedselvoorziening, Land- en Bosbouw

de heer Erwin JORDAN

Staatssecretaris van Volksgezondheid

Griekenland
:

de heer Georgios ANOMERITIS

Minister van Landbouw

Spanje
:

de heer Miguel ARIAS CA
ÑETE

Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

Frankrijk
:

de heer Jean GLAVANY

Minister van Landbouw en Visserij

Ierland
:

de heer Joe WALSH

Minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Plattelandsontwikkeling

Italië
:

de heer Alfonso PECORARO SCANIO

mevrouw Ombretta FUMAGALLI-CARULLI

Minister van Land- en Bosbouw

Staatssecretaris van Volksgezondheid

Luxemburg
:

de heer Fernand BODEN

Minister van Land- en Wijnbouw en Plattelandsontwikkeling

Nederland
:

de heer Laurens-Jan BRINKHORST

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Oostenrijk
:

de heer Wilhelm MOLTERER

Minister van Land- en Bosbouw, Milieubeheer en Waterhuishouding

de heer Herbert HAUPT

Minister van Sociale Zekerheid en Generaties

Portugal
:

de heer Luis CAPOULAS SANTOS

Minister van Landbouw, Plattelandsontwikkeling en Visserij

Finland
:

de heer Kalevi HEMILÄ

Minister van Land- en Bosbouw

Zweden
:

mevrouw Margareta WINBERG

Minister van Landbouw

Verenigd Koninkrijk
:

de heer Nick BROWN

Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening


* * *

Commissie
:

de heer David BYRNE

de heer Franz FISCHLER

Lid

Lid


* * *

SITUATIE MET BETREKKING TOT BSE - Conclusies van de Raad

Overeenkomstig het besluit dat de Raad (Landbouw) tijdens zijn vorige zitting, op 20 en 21 november, had genomen en ingevolge de voorstellen en suggesties van de Commissie heeft de Raad vergaderd teneinde de BSE-situatie in Europa diepgaand te bespreken en de nodige beleidslijnen en besluiten aan te nemen.

De Raad hechtte met gekwalificeerde meerderheid zijn goedkeuring aan het gewijzigde voorstel van de Commissie om het gebruik van diermeel in voeders voor landbouwhuisdieren op te schorten. Hij bevestigde dat diermeel moet worden behandeld en vernietigd onder voorwaarden die gevaar voor de volksgezondheid, de diergezondheid en het milieu uitsluiten.

Hij nam akte van het besluit dat de ingewanden van runderen, ongeacht de leeftijd, aan de voedselketen worden onttrokken.

De Raad nam nota van het advies van de WS ( 1) betreffende bepaalde nationale maatregelen en de oproep van de Commissie aan de lidstaten om de maatregelen die de Commissie op basis van het advies van de WS niet gerechtvaardigd acht, voor 1 januari 2001 in te trekken.

De Commissie zal de WS raadplegen opdat deze instantie vóór 15 januari 2001 - in het licht van de daadwerkelijke uitvoering van het verbod op diermeel, de inspecties van het VVB ( 2) en de uitvoering van de tests op risicodieren van meer dan 30 maanden - advies uitbrengt over de onttrekking van de wervelkolom, zwezerik, milt en T-bone en van vet uit diermeel aan de voedselketen, met de bedoeling dat binnen de 15 dagen volgende op het advies van de WS de nationale maatregelen kunnen worden ingetrokken dan wel het communautaire kader kan worden versterkt. Overeenkomstig de vigerende procedures trekken de lidstaten elke nationale maatregel in die door de Commissie in het licht van dit advies van de WS als ongerechtvaardigd wordt beschouwd.

In afwachting van dit advies verzocht de Commissie tenslotte de lidstaten zich van nieuwe maatregelen te onthouden, en nam zij met name nota van het voornemen van Frankrijk om, in afwachting van het advies van de WS terzake, over te gaan tot uitstel van de maatregel om de beenderen van de wervelkolom aan de voedselketen te onttrekken.

De Raad memoreerde de besluiten die hij tijdens zijn vorige zitting, op 20 en 21 november had genomen, en nam nota van het voorstel van de Commissie waarin de snelle tests voor de opsporing van BSE verplicht worden gesteld voor runderen van meer dan 30 maanden die in de voedselketen worden opgenomen. Hij verzocht de Commissie in het Permanent Veterinair Comité te preciseren op welke manier, rekening houdend met de data uit hoofde van zijn eerdere besluiten, deze tests onder officiële controle van de lidstaten en onder toezicht van het VVB moeten worden uitgevoerd. De Raad benadrukte hierbij dat de financiële middelen moeten worden gevonden waarmee de cofinanciering op communautair niveau van de uitvoering van deze tests kan worden gewaarborgd.

De Raad nam nota van de toezegging door de Commissie dat zij in december 2000 aan het Permanent Veterinair Comité een voorstel zal voorleggen om de hervatting van de uitvoer van rundvlees uit Portugal toe te staan zodra de tests om BSE op te sporen bij alle runderen van meer dan 30 maanden worden toegepast, en in elk geval ten laatste op 1 juli 2001.

De Raad bevestigde zijn wil om nog voor het eind van het jaar tot een akkoord (gemeenschappelijk standpunt) te komen inzake de overkoepelende ontwerp-verordening betreffende TSE, waarin alle reeds op communautair vlak aangenomen bepalingen betreffende de BSE-bestrijding zullen worden opgenomen.

De Raad verzocht de lidstaten de voor 1 januari 2002 geplande toepassing van de volledige etikettering van rundvlees, met inbegrip van een speciale etikettering van verwerkte producten, te versnellen.

Hij nam akte van het voornemen van de Commissie om op basis van de besprekingen van de WS alle nuttige maatregelen te overwegen waarmee kan worden gewaarborgd dat uit derde landen ingevoerde producten qua BSE-risico van een gelijkwaardig sanitair niveau zijn.

Hij is van mening dat de aldus ingestelde communautaire maatregelen de consument tot op zeer grote hoogte de veiligheid van het rundvlees waarborgen.

Niet-geteste dieren van meer dan 30 maanden mogen niet in de voedselketen terechtkomen. De Raad nam nota van het voorstel van de Commissie over te gaan tot "destructie-aankopen" voor vee van meer dan 30 maanden dat niet op BSE is getest. Deze regeling biedt een extra mogelijkheid voor vee dat de bedrijven moet verlaten. De Raad nam akte van het voornemen van de Commissie deze maatregel te baseren op artikel 38 van de basisverordening. De regeling kan ook worden toegepast op geteste dieren indien de marktsituatie dat vereist.

De Commissie verklaarde dat zij dit voorstel spoedig aan het Comité van beheer zal voorleggen. In deze context zal de Commissie nagaan of een afwijking voor bepaalde lidstaten met een lage incidentie kan worden aanvaard, en zal zij de voorzorgsmaatregelen bestuderen die met het oog op de goede werking van de interne markt moeten worden genomen.

Wat de schadevergoedingen voor de producenten betreft erkende de Raad de noodzaak rekening te houden met de verschillende situaties die in de Unie qua diersoorten en markten bestaan. De financiering van deze vergoedingen zal voor 70% van de aankoopprijs ten laste van de communautaire landbouwbegroting moeten komen.

Bovendien acht de Raad voor het herstel van het functioneren van de sector een onmiddellijke communautaire interventie op basis van artikel 38 noodzakelijk. De Raad nam nota van het voornemen van de Commissie om op 12 december het Comité van Beheer "rundvlees" voor een vergadering bijeen te roepen.

Voorts is de Raad van mening dat alle rundvleesproducenten, ook de kalfsvleesproducenten, er ondanks deze maatregelen en de verhoging met 60 tot 80% van de voorschotten op rundveepremies, door de marktsituatie sterk op achteruit kunnen gaan. Hij verzoekt de Commissie hiervan zo spoedig mogelijk de balans op te maken, aan de Raad verslag uit te brengen en hierbij zo spoedig mogelijk de voorstellen te doen die zij noodzakelijk acht. De Raad zal zich onverwijld over deze voorstellen beraden.

De Raad neemt nota van de verklaringen van de Commissie betreffende de productie van eiwitrijke planten en verzoekt haar haar analyse spoedig verder uit te werken en hieruit de consequenties te trekken voor het beleid dat thans in deze sector wordt gevoerd en voor de braaklegging, en zo nodig passende voorstellen in te dienen.

Bij al deze maatregelen zal rekening worden gehouden met de in BERLIJN overeengekomen financiële vooruitzichten.

ZONDER DEBAT GOEDGEKEURDE PUNTEN

STEUNREGELING VOOR TELERS VAN BEPAALDE CITRUSSOORTEN

De Raad heeft een verordening aangenomen tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2200/96 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit, Verordening (EG) nr. 2201/96 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit, en Verordening (EG) nr. 2202/96 tot invoering van een steunregeling voor telers van bepaalde citrussoorten.

Dit besluit volgt op het politiek akkoord dat de Raad tijdens zijn de zitting van 20-21 november 2000 heeft bereikt over de elementen die verwerkt moeten worden in de wijziging van de gemeenschappelijke marktordeningen in de sector groenten en fruit. Hij heeft het Speciaal Comité Landbouw opgedragen de tekst bij te werken, zodat deze formeel kan worden aangenomen tijdens een volgende zitting.


Footnotes:

( 1) Wetenschappelijke Stuurgroep.

( 2) Voedsel- en Veterinair Bureau.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...