Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng PvdA invoering rijksprojectenprocedure

Datum nieuwsfeit: 05-12-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

5 december 2000

Inbreng PvdA-fractie wetsvoorstel wijziging Wet op de Ruimtelijke Ordening i.v.m. invoering Rijksprojectenprocedure (27 178)Woordvoerder: Staf Depla

Inleiding

De leden van de fractie van de PvdA hebben met instemming kennis genomen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in verband met de invoering van een rijksprojectenprocedure (rijksprojectenprocedure) (27178). Zij onderschrijven het streven, zoals toegelicht in de Memorie van Toelichting, om te komen tot een verbetering van de besluitvorming over grote ruimtelijke investeringsprojecten. Met name in de laatste jaren is indringend naar voren gekomen dat de besluitvorming over grote ruimtelijke investeringsprojecten te veel besluiten en procedures vergt, waardoor de beheersbaarheid en zorgvuldigheid van deze besluitvorming in het gedrang kwamen.

Ze verwijzen daarbij ook naar de resultaten van de parlementaire werkgroep 5e Nota ruimtelijke ordening ('De notie van de ruimte') en met name naar aanbevelingen 2 en 3. Aanbeveling 3 luidt dat bij een ontwikkelingsgerichte, projectmatige invalshoek zelfstandige projectprocedures op alle bestuursniveaus horen.

De leden van deze fractie zien de noodzaak om grote investeringsprojecten juridisch en procedureel beter in te kaderen in de ruimtelijke wetgeving. Aan de andere kant hechten de leden eraan dat geen afbreuk wordt gedaan aan de rechtsbescherming van burgers en bedrijven en aan de rol van lagere overheden. Zij onderschrijven de doelstelling te komen tot een snellere en efficiëntere wijze van besluitvorming en een betere coördinatie van de rechtsbeschermingmogelijkheden. De PvdA is het zeer eens met de voorgestelde coördinatie van de vergunningverleningprocedures. Als besloten is een rijksproject uit te voeren is het belangrijk dat het project snel ten uitvoering gebracht wordt.

Relatie tot planstelsel WRO
Het wetsvoorstel geeft geen inzicht in de relatie met de regeringsvoorstellen tot fundamentele wijziging van de WRO noch op de resultaten van de parlementaire werkgroep 5e Nota ruimtelijke ordening (werkgroep Duivesteijn). Kan de regering in dit verband een reactie geven op het voorstel van de Stichting Natuur en Milieu om alternatieven te gebruiken die beter passen in de huidige structuur van het ruimtelijk plan, zoals de selectieve planhiërarchie en bovenlokale bestemmingsplanbevoegdheden, voorstellen die ook in de fundamentele herziening van de WRO worden genoemd?

De leden van de PvdA zijn het eens met de opmerking van de regering dat de RPP materieel gezien niet breekt met het planstelsel van de WRO. Want na de uiteindelijke aanpassing van het bestemmingsplan aan het rijksproject blijft het bestemmingsplan het juridische kader voor integratie en toetsing van ruimtelijke projecten. Wel zien zij een feitelijke breuk. De aard van de RPP is immers dat de belangen centraal worden afgewogen vanuit het project en niet vanuit het gebiedsgerichte kader van het bestemmingsplan. Zij vragen zich af of dit niet zal leiden tot een te groot gewicht van het belang van het project. Zullen belangen die minder sterk vertegenwoordigd zijn, zoals milieu en natuur, maar ook specifieke regionale belangen, hierdoor te weinig gewicht krijgen in de afweging? Het democratische besluitvormingsproces moet voldoende waarborgen bieden om deze belangen veilig te stellen. Juist bij het ontbreken van een regionale afweging is de democratische besluitvorming op centraal niveau van groot belang, zowel bij de totstandkoming van het besluit als bij de vorm en inhoud van het besluit.

In de literatuur is veel aandacht besteed aan het bijzondere karakter van projectprocedures. Kan de regering uiteen zetten hoe zij aankijkt tegen het tweesporenbeleid in de ruimtelijke ordening en op de inbreuken daarop uit het recente verleden (Tracéwet en de zelfstandige gemeentelijke procedure, Nimby-wet) en in de nabije toekomst (RPP)? Heeft het tweesporenbeleid in de toekomst afgedaan of doet het nog altijd opgeld? Welke is de rol van het bestemmingsplan als sturingsinstrument en afwegingskader voor ruimtelijke ingrepen op lokaal niveau als dit plan steeds vaker doorbroken kan worden? Wat is de stand van zaken ten aanzien van de realisering van een regeling voor de provinciale projectprocedure en beschikken gemeenten met de gemeentelijke projectprocedure nu over een volwaardige projectprocedure of zijn daar nog aanvullende instrumenten voor nodig?

Definitie RPP

De regering laat een definitie van een rijksproject achterwege. Enerzijds is een afbakening niet te maken, anderzijds wenst de regering een flexibele invulling. De PvdA vraagt zich af of een open definitie niet te veel onduidelijkheden schept en of het niet zinvoller is om criteria te maken voor rijksprojecten, zowel voor de rechtsbescherming als de democratische besluitvorming. Deze criteria voor rijksprojecten moeten duidelijkheid geven over de soorten rijksprojecten die onder de RPP kunnen vallen. Zo zou dan bijvoorbeeld meer duidelijkheid moeten komen of natuurprojecten, zoals de EHS, onder de RPP kunnen vallen. Juist bij een open definitie ligt ad hoc besluitvorming voor de hand, terwijl een van de redenen voor de RPP juist is om ad hoc procedures te voorkomen. Het voordeel van inhoudelijke criteria is ook dat de telkens terugkerende discussie over de vraag of een project in aanmerking komt als RPP beperkt kan worden. Kunnen trouwens projecten die al in uitvoering zijn of binnenkort komen straks alsnog met terugwerkende kracht worden aangemerkt als RPP?

De RPP is van toepassing op alle grote ruimtelijke projecten behalve op infrastructurele projecten. Deze vallen onder de Tracéwet of de te wijzigen Luchtvaarwet. De regering geeft een aantal redenen aan waarom de Tracéwet en de RPP niet nu gebundeld zouden moeten worden in één wet (p. 32) De genoemde inhoudelijke verschillen zijn naar de mening van de PvdA niet overtuigend, zeker niet als op twee punten de wetgeving zou worden gelijkgetrokken, namelijk het vervallen van de mogelijkheid om via een besluit van de ministerraad een RPP te starten en het uitbreiden van de Tracéwet met de verplichting een bredere beschrijving van de gevolgen van het project te maken. Kan de regering hierop antwoord geven? Op welke termijn wordt samenvoeging van de genoemde wetten voorzien?

Totstandkoming RPP

De RPP kan van toepassing worden verklaard via 1. een wet 2. een PKB of 3. een afzonderlijk besluit van de ministerraad waarbij de Kamer via de zgn. voorhangprocedure invloed kan uitoefenen. De leden van de PvdA zijn van mening dat besluitvorming via de ministerraad niet de voorkeur verdient. Zij vragen zich af of de keuze voor besluitvorming via de ministerraad inderdaad een terughoudend gebruik van de RPP inhoudt, zoals de regering van zegt te verwachten (p. 12). Een RPP kan verstrekkende gevolgen hebben voor burgers. Zonder goedkeuring door de Tweede Kamer mag zo'n besluit naar de mening van de PvdA niet worden genomen. Een voorhangprocedure is daarbij een veel te licht middel. Ook kunnen vragen worden gesteld in hoeverre de ministerraad mag worden aangemerkt als een bestuursorgaan in de zin van de Awb. Kan de regering hierover meer duidelijkheid geven? Kan de regering nog eens aangeven in welke fasen de nut en noodzaakdiscussie rond infrastructurele projecten nu start, verloopt en afloopt, gerelateerd aan de RPP? Op welke wijze vindt deze discussie plaats en wanneer is de discussie afgerond? Hoe zijn de aanbevelingen van de Rekenkamer (gedaan in het rapport over de Betuwelijn) over de nut en noodzaak discussie verwerkt?.

Van belang voor betrokkenen is de vraag of er adequate inpassingmaatregelen zijn getroffen (fysiek en sociaal). Naar de mening van de regering hoeven deze maatregelen niet altijd in een ontwerp-rijksprojectbesluit te zijn opgenomen, omdat de mate van detaillering per rijksprojectbesluit kan verschillen. Dit is in tegenstelling tot de Tracéwet, waarvoor destijds via het amendement Feenstra een verplichting tot beoordeling van de inpassingmogelijkheden geldt bij het ontwerp-besluit. De PvdA ziet de reden van dit onderscheid niet. Ook bij de RPP behoort de wijze van inpassing een wezenlijk onderdeel te vormen van het de nut en noodzaakdiscussie en dus van het ontwerpbesluit.

Voorbereiding

Art. 39d stelt vooroverleg met provincies, gemeenten en waterschappen verplicht. Wat voor soort overleg is dit? In welke fase van het voortraject vindt dit overleg plaats? Hoe zwaar weegt hun advies en inspraak? Zijn er verschillen met de Tracéwet en zo ja waarom? De regering kiest niet voor de verplichting om procesconvenanten te sluiten. Zou een dergelijke verplichting echter niet de rol van lagere overheden in het voortraject versterken zonder dat dit de regierol van het rijk aantast? In het wetsvoorstel voor de Reconstructiewet concentratiegebieden (26356) is voorzien in een verplichting tot het aangaan van een bestuursovereenkomst. Waarom niet bij de RPP?

Het vooroverleg met burgers en maatschappelijke groeperingen wordt niet geregeld. Rijksprojecten lijken bij uitstek in aanmerking te kunnen komen voor het groenpoldermodel overleg. In de Memorie van Toelichting wordt slechts een uitleg van dit overleg gegeven. Niet wordt ingegaan of deze vorm van overleg van betekenis zou kunnen zijn voor de RPP. Graag een toelichting hierop.

De PvdA is verheugd dat de regering in de discussie over de actio popularis de keuze heeft gemaakt om de rechtsbescherming ten aanzien van bestuursbesluiten over milieu en ruimtelijke ordening open te laten voor een ieder en deze niet te beperken tot de direct belanghebbenden. Wel vraagt zij zich af of deze mogelijkheid goed geregeld is zolang het wetsvoorstel uniforme openbare voorbereidingsprocedure (27 178) nog niet van kracht is. De projectminister krijgt immers in het wetsvoorstel van de RPP de keuzemogelijkheid om derden te betrekken bij de voorbereiding (art. 39d lid 1b). Degenen die niet bij de voorbereiding worden betrokken hebben in de huidige systematiek van de Awb geen beroepsrecht. Wat is overigens de stand van zaken ten aanzien van het wetsvoorstel 27178? Is het besluit de actio popularis te handhaven voldoende verwoord in dit wetsvoorstel?

Bij de Tweede Kamer is momenteel de Tijdelijke referendumwet (27034) en de Grondwetswijziging tot invoering van het correctief referendum (27033) in behandeling. Hoe verhoudt de RPP zich tot deze voorstellen?

Vorm en inhoud RPP

Een projectbesluit moet een beschrijving bevatten van de gevolgen van het project voor de betrokken belangen. Daarenboven moet nog een globale beschrijving worden gegeven van de gevolgen voor het ruimtelijk beleid, de sociaal-economische aspecten en van de andere belangen die bij het project zijn betrokken.

De PvdA onderschrijft deze aanpak en met name de voorgestelde beschrijving van de sociaal economische gevolgen. Wel mist zij een verplichting tot beschrijving van de relatie met het ruimtelijk toetsingskader, te denken valt aan de grotere beleidsnota's rond water, milieu, natuur en ruimtelijke ordening. Eventuele afwijkingen zullen immers grondig moeten worden onderbouwd.

Ook vraagt zij zich af in hoeverre er overlap is tussen de beschrijving van de gevolgen voor de betrokken belangen uit art. 39b sub a en de beschrijving van de sociaal economische gevolgen uit art. 39c lid 1. Moeten bij alle MER-varianten ook steeds de sociaal-economische gevolgen worden beschreven? En waarom is deze eis gekoppeld aan de MER en niet aan art. 39? Zijn de genoemde beschrijvingen aan termijnen gebonden? Zo ja, zijn dit dan de MER-termijnen? En welke termijn geldt dan voor de nieuwe eis van de beschrijving van de sociaal-economische gevolgen? Indien geen MER vereist is, moet ook een beschrijving worden gemaakt. Die hoeft echter niet ter inzage te worden gelegd (art 39c lid 3). Is dit stuk dan niet toegankelijk voor burgers?

Over de inhoudelijke kwaliteit van de besluitvorming zijn geen regels gegeven. Waarom wordt bijvoorbeeld niet aangesloten bij artikel 9 e.v. van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening. Daarin worden motiverings-, overleg- en onderzoeksvereisten voor het bestemmingsplan gegeven. Omdat een RPP ingrijpt op hetzelfde niveau als een bestemmingsplan zouden deze eisen ook voor de RPP kunnen gelden.

Planologische doorwerking en coördinatieregeling

De formele inpassing van het project in het streek- en bestemmingsplan vindt plaats nà de vaststelling van het rijksprojectbesluit. Het is de verantwoordelijkheid van de provincies en gemeenten op welke wijze dit gebeurt, aldus de regering. (p. 34). Betekent dit dat gemeenten juridisch gezien vrij zijn om inpassingeisen te stellen? Of komen hier nog landelijke richtlijnen per project voor? Hoe wordt de financiering van de inpassing wettelijk geregeld? En wat is de positie van de vergunningsaanvrager indien hij vindt dat de gemeente onredelijke inpassingseisen stelt? Algemener gesteld, welk beleidsvrijheid hebben gemeenten nog bij de verstrekking van de vergunningen in het kader van de RPP?

Gemeenten moeten binnen een jaar nadat het rijksprojectbesluit onherroepelijk is geworden het bestemmingsplan hebben aangepast aan de RPP. Is het de taak van de gemeenten om zelf de rechtspraak op dit punt bij te houden? Zij hoeven immers geen partij te zijn bij eventuele rechtsprocedures tegen het rijksprojectbesluit. Wat gebeurt er als gemeenten de wijziging niet op tijd klaar hebben?

De PvdA is het van harte eens met de coördinatie van de vergunningsprocedures. Vragen hierbij zijn de volgende: als een bestuursorgaan niet of niet tijdig een besluit op een vergunningsaanvraag neemt mag het rijk het besluit zelf nemen. Kan een indicatie worden gegeven van de werklast en extra deskundigheid die nodig zijn bij het rijk en van de wijze waarop in deze expertise zal worden voorzien? Wordt nog gedacht aan extra financiering van personeel bij provincie en/of gemeenten om de extra uitvoeringslasten aldaar op te vangen?

Om onnodige overlast tijdens de werkzaamheden tegen te gaan, zou het te overwegen zijn om in de wet vast te leggen dat een procescoördinator de werkzaamheden coördineert, met als uitgangspunt een minimum aan overlast te realiseren. Op gemeentelijk niveau zijn daar al ervaringen mee.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...