Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Borsele

Datum nieuwsfeit: 05-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele


Gemeente Borsele Gemeente Borsele home Actuele info

9e jaargang - nr.23 - 8 december 2000
Archief: Vanaf 7e jaargang - nr.16 28 augustus 1998 Persberichten: Vanaf april 1999
Gemeentelijke info: Openingstijden, wetenswaardigheden etc. Dorpsraden: Informatie van de dorpsraden
Telefoonnummers: Voorkom wachttijden.Kies het juiste nummer.Machinefabriek Steketee wint Wageningen Innovatie Award 2000
Steketee Machines BV De Wageningen Innovatie Award is dit jaar uitgereikt aan Machinefabriek Steketee te Oudelande. Wethouder Vollaard met de prijswinnaars Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor de meest innovatieve vinding in de agrotechnische industrie. Op 16 november j.l. bracht wethouder Vollaard de felicitaties van het gemeentebestuur over aan de directie en personeel. Het bedrijf kreeg de prijs voor het Steketee Ecodan automatisch besturingssysteem. Dit systeem kan worden gebruikt om bijvoorbeeld schoffelmachines, zaaimachines en rijenspuitmachines zeer nauwkeurig, met behulp van camera's, te besturen in alle in rijenstaande gewassen. Dankzij dit besturingssysteem worden de kosten van en het gebruik van chemische onkruidbestrijding met ca. 75% verminderd, wordt er een hogere opbrengst van de gewassen bereikt en wordt er bespaard op tractor- en manuren.


BRANDWEERBERICHTEN

Borselse brandweer oefent bij TOTAL.

Raffinaderij Total Eén keer per jaar oefent de bedrijfsbrandweer van TOTAL Raffinaderij Nederland (TRN) samen met de gemeentelijke brandweer van de gemeente Borsele.
Deze, wat grotere, oefeningen worden gehouden om de samenwerking met het bedrijf en de bekendheid op het bedrijfsterrein zo goed mogelijk te houden en waar nodig te verbeteren.
Bij dergelijke oefeningen komt er nagenoeg nooit echt vuur aan te pas, omdat dat te veel risico oplevert voor de bedrijfsvoering. Echt vuur tijdens oefeningen is niet alleen hier, maar ook in het algemeen toch al een probleem vanwege de eisen in de milieuwetgeving. Brandweeroefening bij Total Bij Total beschikken ze echter over een trainingsplaats waar wel, onder strikte voorwaarden, beperkt gestookt mag worden.
Ter verbetering van de samenwerking tussen beide brandweerorganisaties zijn alle zes de groepen van de gemeentelijke brandweer in de gelegenheid gesteld op deze trainingsplaats te oefenen met echt vuur. Gedurende zes avonden werd elke groep, door het brandweerpersoneel van TOTAL de tactiek en techniek bijgebracht hoe kleine en grote vloeistofbranden te blussen.
Dat het mes dan aan twee kanten snijdt mag blijken uit het feit dat met deze oefeningen ook voldaan kan worden aan de landelijk gestelde eis om regelmatig realistisch te oefenen, en realistisch oefenen betekent oefenen met echt vuur.
De Borselse brandweer kan daar dan ook zijn voordeel mee doen door beter geoefend te zijn voor het werk in het overige deel van de gemeente.
Een woord van dank aan de directie van TOTAL Raffinaderij Nederland, voor de geboden mogelijkheid, is hier op zijn plaats.

CONTAINER NIET GELEEGD ?!

Regelmatig komen er klachten binnen dat de container niet geleegd is of slechts voor de helft geleegd is.

Groene container Het kan namelijk wel eens voorkomen dat de huisvuilwagen op een ander tijdstip langs komt dan u gewend bent. Zet uw container altijd om 07.30 uur buiten!
Heeft u uw container te laat buitengezet, dan komt de huisvuilwagen hier niet voor terug!

Vooral in de herfst en in de winter kan het voorkomen dat containers niet goed geleegd worden. Dit kan komen vanwege nattigheid (vooral tuinafval, alles onderin de container gaat plakken en vastzitten) of vanwege vastvriezen.
Als de inhoud van de container door de schudinstallatie van de huisvuilwagen niet loskomt, wordt de container teruggezet!

Enkele tips:

- gebruik een papieren containerzak

- controleer voor u de container aanbiedt of de inhoud los zit en indien nodig met een lange stok de inhoud even loswrikken
- de avond tevoren de container in de schuur of garage zetten
In beide gevallen dient u zelf een oplossing voor het afvoeren van uw afval te vinden!"Gemeente Borsele gaat Legionella te lijf"

Tijdelijke wetgeving
De gemeente Borsele is druk bezig om de gehele problematiek van de nieuwe tijdelijke wetgeving rondom "legionellapreventie in leidingwater" in beeld te brengen.
Bij alle gebouwen waarvan de gemeente Borsele juridisch eigenaar is, wordt de gehele accommodatie onderzocht op risico's en eventueel te treffen beheers -en/of technische aanpassingen. Het streven is om dit voor eind januari 2001 in beeld te hebben.

De accommodaties betreffen: alle dorpshuizen, alle openbare scholen, alle locaties van sportverenigingen, (incl. voetbal en tennis) alle gemeentelijke gymzalen en werkplaatsen, alle brandweerkazernes, het gemeentehuis, de jeugdsoos `s-Gravenpolder, tijdelijke jeugdsoos Heinkenszand, Peuterspeelzaal Heinkenszand, vm. brandweerkazerne `s-Heerenhoek (huurder RABO-wielerploeg) , Bibliotheek `s-Gravenpolder en het vrijwilligershuis te `s-Gravenpolder.

Doel van de regeling
Het eerste doel van deze regeling is om de mogelijkheid van besmetting en de vorming van legionella-kolonies in drinkwater- en douchesystemen, zoveel als mogelijk te voorkomen op plaatsen waar veel mensen tegelijk aanwezig zijn. Het tweede doel is om dit te bereiken met een minimum aan kosten voor de beheersing ervan en het waterverbruik tot een minimum te beperken.

Informatie
Indien u meer informatie wilt hebben over de legionellaproblematiek dan kunt u contact opnemen met de heer M.F de Vos van de afdeling Buitendienst, tel. (0113) 238450.

Legionella informatie op internet. www.legionella.nl en zoekformulier bij Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (als trefwoord legionella invullen).Maarten van Doornprijs

In de Borselse Bode van 13 oktober 2000 heeft het College van Burgemeester en wethouders de Maarten van Doornprijs voor het jaar 2000 aangekondigd. Tot 15 november jongstleden was het mogelijk om bouwplannen en/of tuininrichtingsplannen binnen de gemeente Borsele, die qua vormgeving als verfrissend of vernieuwend aangemerkt kunnen worden, aan te melden voor de Maarten van Doornprijs. Hierop zijn 15 bouwplannen en 3 tuininrichtingsplannen ingediend. Uit deze aanmeldingen heeft de huidige kwaliteitscoördinator, de heer H. de Vries 5 plannen genomineerd.

Deze plannen zijn:

- de verbouwing van het bedrijfspand van het Bureau Ruimte en Groen aan het Plein 19 te Borssele,

- de uitbreiding van het bedrijfspand van de firma Paree b.v. Electro-Telecom aan de Werrilaan 8 te `s-Heerenhoek,
- de tuininrichting van de familie Koens aan de Commejanstraat 30 te Ellewoutsdijk,

- de nieuw te bouwen woning van de familie Groen aan de Longkruidstraat 6 te Heinkenszand,

- de nieuwbouw van 2 woningen door Projectbouw Zeeland b.v. aan de Kuijpersdijk 20 en 22 te `s-Heerenhoek.

Deze genomineerde plannen, alsmede een aantal voorgedragen plannen, zijn tot 1 januari 2001 te bezichtigen in de hal van het gemeentehuis te Heinkenzand.

Op dinsdag 19 december om 19.00 uur op het gemeentehuis van Borsele zal de heer H. de Vries de winnaar van de Maarten van Doornprijs bekend maken en de hieraan verbonden prijs uitreiken.

UITBREIDING VAN DE NIEUWBOUWWIJK `DE BLIKKEN' IN `S-HEERENHOEK

Woninguitbreiding in `s-Heerenhoek
Blikken II Het nieuwbouwplan `De Blikken I', ten noorden van `s-Heerenhoek, is al geruime tijd volgebouwd. Er bestaat behoefte aan nieuwe woningen in het dorp. Daarom heeft de gemeente plannen gemaakt voor een uitbreiding. `De Blikken II' komt te liggen tussen de `Blikken I', de Molendijk, het verlengde van de Middelburgsestraat en de brede watergang. De gemeente streeft naar een wijk waar het fijn wonen is met veel aandacht voor inrichting van de openbare ruimte, beeldkwaliteit en veiligheid. Nieuw in `De Blikken II' is een proef die de gemeente wil nemen met het zogenaamde welstandsvrij bouwen. De wijk wordt in twee fasen ontwikkeld. In de eerste fase is plaats voor ruim 80 koopwoningen in verschillende categorieën; vrijstaande, twee-aan-een, geschakeld en aaneengesloten. Daarna zullen in de tweede fase nog eens ruim 30 koopwoningen gebouwd kunnen worden. De tweede fase is in de tekening aangegeven met "Uit te werken woondoeleinden (UW)". De gemeente zal eerst starten met het bouwrijp maken en de gronduitgifte van de eerste fase. Pas daarna zal de definitieve bestemming van de tweede fase worden uitgewerkt en vastgesteld. U kunt de plannen van de gemeente nalezen in het ontwerp-bestemmingsplan en ontwerp-beeldkwaliteitsplan die voor u vanaf 7 december 2000 ter visie liggen in het gemeentehuis van Heinkenszand.

Waarom heet de woonwijk `De Blikken`?
De woninguitbreiding vindt plaats in een relatief laag gelegen polderlandschap. De bodem bestaat uit een kleipakket op zand. Door de matige waterdoorlatendheid van de kleilaag en het hoge grondwaterpeil stond vroeger in natte periodes het weiland zelfs net onder water. De naam van de nieuwbouwwijk `De Blikken' verwijst hiernaar; in de volksmond werd er gesproken over `de blikken weitjes`, verwijzend naar het glinsteren van het water op de ondergelopen weilanden. Later is de ontwatering van het gebied ten behoeve van de landbouw verbeterd. Bij de bouw van de nieuwe wijk wordt rekening gehouden met de lage ligging van het gebied. Om wateroverlast te voorkomen zal het gebied gedeeltelijk worden opgehoogd en zullen er watergangen worden gegraven om het regenwater op te vangen.

Hoofdontsluiting van de wijk
De uitbreiding van de wijk brengt extra verkeer met zich mee. Het is niet wenselijk al dit verkeer via de bestaande Blikhoek te ontsluiten op de Molendijk. Daarom is in de tweede fase van `De Blikken II` voorzien in de aanleg van een nieuwe hoofdontsluiting van de wijk ter hoogte van de kruising Molendijk-Middelburgsestraat.

Beeldkwaliteitsplan
's-Heerenhoek In het beeldkwaliteitsplan worden de uitgangspunten van de wijk beschreven. Hierin worden nadere aanwijzingen gegeven over de inrichting van de openbare ruimte en de keuze van erfafscheidingen. De erfafscheidingen spelen een belangrijke rol in het aanzien van de wijk. Om die reden wil de gemeente hier extra aandacht aan geven. Ook wordt de vormgeving van de woningen op elkaar afgestemd aan de hand van een aantal woonsferen. Kopers kunnen kiezen uit de volgende thema's:


* wonen nabij een mooie boomrijke dijk, de Molendijk, of aan een statige groene laan, de Blikhoek;


* wonen nabij een brede watergang met een natuurvriendelijke oever, of
aan de noordrand;

* wonen naast een bomenweide met speelvoorzieningen voor kinderen, of in een hofje vlakbij het centrum;

* wonen in één van de gezellige, groene woonstraten. Voor elk van deze woonsferen zijn specifieke richtlijnen opgesteld, zoals voor dakvormen, kaprichting, kleurstelling van gevels etc.

Welstandvrij
Het beeldkwaliteitsplan betekent niet dat het ontwerp van de huizen al vastligt. Het laat de bouwers nog voldoende ruimte om hun woonwensen te realiseren. Voor diegenen die graag in alle vrijheid en naar eigen inzicht hun woning willen ontwerpen, is er zelfs een straat aangewezen als "welstandvrij". De architectonische verschijningsvorm van de woningen in deze straat wordt volledig vrijgelaten. Deze bouwplannen zullen niet door de welstandscommissie worden beoordeeld. De gemeente doet een beroep op de creativiteit en originaliteit van de bouwers!

Structuur en landschap
In het ontwerp van de nieuwe wijk wordt rekening houden met de structuur van het landschap en het stratenpatroon van het bestaande dorp. `s-Heerenhoek kent een structuur van lange woonstraten in oost-west richting. U vindt dit stratenpatroon terug in de `Blikken II'. Door het heldere stratenpatroon ontstaan ook mooie doorzichten naar het polderlandschap dat rondom de wijk ligt.

Veiligheid en politiekeurmerk
De gemeente hecht groot belang aan sociale veiligheid in woonwijken. De ervaring leert dat het moeilijk is om in reeds bestaande wijken de sociale veiligheid te verbeteren. De kosten spelen vaak een rol. Maar bij het ontwerpen van nieuwbouwwijken wordt van het begin af aan rekening gehouden met sociale veiligheid. Dit betekent het voorkomen van enge plekken, goede verlichting, een overzichtelijke en verzorgde groene ruimte en fiets- en wandelroutes.
Het plan `De Blikken II' moet ook voldoen aan het politiekeurmerk `Veilig Wonen'. Dit keurmerk wordt toegekend als aan bepaalde sociale veiligheidseisen met betrekking tot de openbare ruimte en de woningen is voldaan. Het gaat om diverse maatregelen om inbraak te voorkomen, zoals bijvoorbeeld aandacht voor openbare verlichting of inbraakwerende deuren en ramen. De ervaring leert dat deze maatregelen leiden tot 80% minder inbraak.

Procedure
Het ontwerp-bestemmingsplan, het ontwerp-beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit tot aanwijzing van het welstandsvrije gebied liggen inmiddels vanaf 7 december 2000 tot en met 3 januari 2001 ter visie in het gemeentehuis, Stenevate 10 te Heinkenszand. Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Ook kunt u de plannen en het ontwerpbesluit op het gemeentehuis inzien op de donderdagavonden tussen 17.00 tot 20.00 uur. Gedurende deze termijn kunt u zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan en inspraakreacties op het ontwerp-beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit schriftelijk indienen bij de gemeenteraad van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Afhankelijk van de aard en het aantal reacties worden het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het ontwerpbesluit uiterlijk in de raadsvergadering van 15 maart 2001 vastgesteld.Visie groenproject `t Sloe

ALGEMENE PROJECTINFORMATIE

Inleiding
De visie `Groenproject `t Sloe' beschrijft in grote lijnen de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een grootschalig groengebied dat als visuele en functionele buffer tussen het industriegebied "Vlissingen-Oost" en de kern Borssele en de Bernhardweg komt te liggen. Groenproject `t Sloe is een initiatief van de gemeente Borsele. Het gebied zal uiteindelijk beheerd worden door de Vereniging Natuurmonumenten.
Vereniging Natuurmonumenten

Functie groengebied
De functie van het te realiseren groengebied heeft twee betekenissen. Enerzijds is het bedoeld als afschermend element tussen de kernen van de gemeente Borsele en het industriegebied `Vlissingen-Oost'. Anderzijds krijgt het gebied een bos- en natuurfunctie en dient er plaats te zijn voor recreatie. Het streven is een min of meer aaneengesloten gebied te realiseren van maximaal 200 hectare. Dit rekening houdend met de technische beperkingen van het plangebied (ligging langs waterkerende dijken, kabels en leidingen, wegen en waterlopen).

Randvoorwaarden voor de visie
Bij het opstellen van de visie zijn een aantal randvoorwaarden gehanteerd. Een van de belangrijkste randvoorwaarden waar rekening mee gehouden is, is dat de inrichting van het gebied in principe geen negatieve effecten mag hebben op het gebruik van gronden, wegen, gebouwen en infrastructuur die in de omgeving van het plangebied zijn gelegen.

Projectplanning
De aanleg van het groengebied zal in fasen plaatsvinden. Dit, omdat nog niet alle gronden in het plangebied verworven zijn. Naar verwachting zal in het najaar van 2001 een start worden gemaakt met de inrichting van het eerste deel van het plan, op de dan beschikbare gronden. Hiertoe wordt in de komende periode voor de betreffende gronden een inrichtingsplan opgesteld. Dit plan geeft een nader uitgewerkte, gedetailleerde beschrijving van de inrichtingsmaatregelen. Aan de hand van het plan zal daarnaast overleg worden gevoerd met de betreffende organisaties (zoals provincie en waterschap) en zullen de gebruikelijke wettelijke procedures worden gevolgd.

Informatie
Voor meer informatie over de voortgang van het project of inhoudelijke aspecten kunt u contact opnemen met de Dienst Landelijk Gebied, Ing. K.E.J. Rongen tel (0113) 237911.

DE VISIE

Natuurdoelen
De Brilletjes Er is bij het opstellen van de visie aansluiting gezocht bij vormen van natuur die al in de omgeving van het plangebied aanwezig zijn. Het gaat dan om kreeksystemen en kleinere boselementen. Voor de visie resulteert dit in een streefbeeld waarbij zowel natte natuur als droge natuur aanwezig is. Hierbij moet worden gedacht aan nattere graslanden, moerassen en open water, maar ook aan drogere graslanden, ruigtes, struwelen en bossen. Globaal gezien bestaat circa 80% van het plangebied uit graslanden (25%) en bossen en struwelen (55%). Het overige oppervlak wordt ingenomen door water, moeras en ruigte.

Boskamers
Bij de vormgeving van het groengebied is zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande structuren. De bestaande wegen delen het plangebied op in verschillende deelgebieden. deze zijn ingericht als `boskamers'. De boskamers worden gevormd door aan de buitenranden van de deelgebieden bosstroken van minimaal 40 meter breed aan te leggen. Deze bosstroken zorgen voor de gewenste visuele afscherming van het industriegebied. Binnen de open ruimte van de boskamers komen struwelen, graslanden, moerassen en kreken te liggen. De ligging van de kreken sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande waterlopen, die zijn gelegen op de plaats van oude kreeklopen. Rondom het toekomstige tolplein wordt, ook gezien de versnipperde verkavelingstructuur, uitgegaan van de aanplant van een gesloten bos. Langs de Westerschelde wordt daarentegen uitgegaan van de ontwikkeling van een meer open landschap.

Vernatting
Grote delen van het gebied zullen natter worden dan momenteel het geval is. Ondanks het vergraven van delen van het plangebied voor de aanleg van kreken, oeverzones en moerassen is voor de ontwikkeling van deze terreintypen het opzetten van het waterpeil in het plangebied noodzakelijk.

Toegankelijkheid
Na realisatie van het natuurgebied ontstaat al na enkele jaren een bos- en natuurgebied met een grote aantrekkingskracht op mensen uit de directe omgeving van het gebied. Er wordt uitgegaan van een verhard (droog) pad, aansluitend op het huidige dorpsbos. De overige delen van het plangebied wordt vrij toegankelijke `struinnatuur' (ervan uitgaande dat een voldoende groot oppervlak kan worden gerealiseerd).Brede School Kwadendamme officieel geopend

Opening Brede School Kwadendamme Op vrijdag 17 november is de brede school in Kwadendamme geopend. Na een muzikale opening door fanfare "Con Affezzione" volgde de officiële opening, met als sluitstuk de onthulling van het logo van peuterspeelzaal Hummeloord. Hierna konden de aanwezigen een kijkje nemen in de nieuwe ruimten van de Mgr. Heyligersschool en peuterspeelzaal Hummeloord.

In Kwadendamme is de tweede brede school binnen de gemeente Borsele gerealiseerd.
De aanleiding was de noodzaak tot tijdelijke uitbreiding met een lokaal voor de
Mgr. Heyligersschool en de slechte huisvesting van peuterspeelzaal Hummeloord. De gemeente zag hier mogelijkheden om een tweede brede school binnen de gemeente te realiseren, door beide huisvestingsproblemen gezamenlijk aan te pakken. Door het onderbrengen van de peuterspeelzaal bij de school en het maken van goede samenwerkingsafspraken, ontstaat een integrale voorziening voor onderwijs en peuterspeelzaalwerk, die gericht is op het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt, door het Projectbureau Dagindeling.


OPHALEN OUD-PAPIER HEINKENSZAND

De datum voor het ophalen van oud-papier in de maand december is een week vervroegd!
Het papier wordt dus bij u opgehaald op:
zaterdag 23 december

Euterpe / ACJ Heinkenszand.


Uitnodiging Borsatlas bijeenkomst voor de landbouw op 21 december

Eerste twee discussiebijeenkomsten Borsatlas druk bezocht

Drukbezochte avonden met veel bruikbare ideeën: zo zijn de informatiebijeenkomsten van de raad over de Borsatlas op 3 oktober en 16 november jl. te omschrijven. Het waren de eerste twee van een serie bijeenkomsten over de ruimtelijke toekomstvisie van Borsele. Elke keer wordt een speciale groep uitgenodigd. Op 3 oktober waren dit met name mensen uit de bouwwereld. Op 16 november waren het mensen van natuur- en milieuorganisaties. Velen hebben aan de oproep gehoor gegeven en zijn naar het gemeentehuis gekomen om met het bestuur van gedachten te wisselen over de Borsatlas. De volgende bijeenkomst vindt plaats op 21 december en is speciaal bedoeld voor de landbouw. De heer J. Kodde, bestuurslid van de ZLTO raad Zeeland, is bereid gevonden om - na een korte inleiding van gemeentezijde - een inleiding te houden op het thema `Borsatlas en de landbouw'. Daarna zullen enkele plaatselijke agrariërs hun visie geven op het thema.
Op 18 januari volgt nog een avond voor bedrijfsleven en economie en op 15 februari zijn de burgers en dorpsraden aan de beurt. Noteert u deze data alvast in uw agenda. Nadere berichtgeving over deze avonden volgt.
Alle avonden beginnen om 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. Ook u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn en mee te discussiëren met inleiders en gemeenteraadsleden.

Waarom een Borsatlas?

Logo Kapelle Logo Goes In februari 2000 is de regiovisie voor de stedelijke ontwikkelingszone Goes verschenen. Deze regiovisie is een gezamenlijke inspanning van de gemeente Borsele, Goes, Kapelle en de provincie Zeeland. In de regiovisie worden beleidsvoornemens voor de ruimtelijke ontwikkeling van Midden-Zeeland voor de komende 10 tot 20 jaar geformuleerd. De Borsatlas gaat daar verder waar de regiovisie stopt. Logo Borsele De Borsatlas is een verkennende visie. Het doel is om aan de hand van deze visie te communiceren over de ruimtelijke toekomst van de gemeente met de inwoners, de gemeenteraad, de buurgemeenten, de provincie en alle andere geïnteresseerden. Het gemeentebestuur neemt royaal de tijd voor deze kennisuitwisseling en debat. Op deze manier kan er een afgewogen en evenwichtige besluitvorming plaatsvinden over het toekomstbeeld van Borsele.

Ontwikkelingen in Borsele: gemeentegrensoverschrijdend

De aanleg van de Westerscheldetunnel, de vestiging van een containerterminal in het Sloegebied, de ontwikkelingen van bedrijventerrein Sloepoort, de (mogelijke) vestiging van grootschalige glastuinbouw; allemaal ontwikkelingen die effect hebben op de ruimte, de economie, het verkeer, het voorzieningenniveau enz. in Borsele. Omdat deze ontwikkelingen gemeentegrensoverschrijdende gevolgen hebben is het studiegebied in de Borsatlas groter dan alleen de gemeente Borsele. Het studiegebied wordt begrensd door het Veerse Meer, de Oosterschelde, het Kanaal door
Zuid-Beveland, de Westerschelde en het Kanaal door Walcheren. In de Borsatlas zijn de zogenaamde ruimtelijke dragers in dit gebied omschreven. Zij kunnen gezien worden als een soort ruimtelijk casco en vormen zo de basis van de discussie over de ruimtelijke toekomst van Borsele.

Aandachtsgebieden in de Borsatlas

De visie in de Borsatlas is ontwikkeld en opgesteld vanuit de ruimtelijke dragers. Op basis van die dragers is een aantal aandachtsgebieden genoemd dat van belang is voor het toekomstbeeld van Borsele. Deze aandachtsgebieden dienen nu verder uitgewerkt te worden. Het gaat onder andere om de volgende zaken.


* Werklandschap in de Quarlespolder, Noord-Kraayertpolder en Jacobapolder, waarin onder andere mogelijkheden voor glastuinbouw en bedrijvigheid gericht op het Sloe.


* Zeehavenindustrieterrein Sloe.

* Uitbreidingsrichting zeehavenindustrieterrein.
* Toeristische / ecologische verbindingszone richting Veerse Meer en richting Oosterschelde.

* Ontwikkelingszone als onderdeel van de stedelijke band met plaats voor bijvoorbeeld bijzondere woonmogelijkheden en lokale bedrijfsterreinen. Voor elk dorp wordt een dorpsprofiel gemaakt. Borssele, `s-Heerenhoek, Nieuwdorp en Lewedorp zijn als eersten aan de beurt.

* De Poel, natuur- en landschapsbehoud verweven met agrarische functies.

* Recreatief concentratiepunt ten behoeve van verblijfsrecreatie en sportvisserij, verblijfsrecreatie en intensieve dijkrecreatie en waterrecreatie.
Al deze aandachtsgebieden vormen de basis van de ruimtelijke en maatschappelijke discussie over de Borsatlas die het gemeentebestuur de komende tijd zal voeren. De eerste twee bijeenkomsten zijn in ieder geval geslaagd.
Meer informatie
Via de Borselse Bode wordt u op de hoogte gehouden van alle discussiebijeenkomsten die over de Borsatlas plaats zullen vinden. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan Huijsman of Jack Koolen van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Milieu, tel. (0113) 238383.LET OP!
BERICHT HUISVUILDIENST

Huisvuil ophalen Het einde van het jaar is weer in zicht. Dit kan betekenen dat de reinigingsdienst van de gemeente Borsele i.v.m. de feestdagen uw containers komt legen op andere dagen en op andere tijden
dan u gewend bent.

In de Borselse Bode van 22 december 2000 staan de inhaaldagen aangegeven.
Kijkt u goed voor welke dag uw dorp genoteerd staat.

Zet uw container om 07.30 uur `s morgens buiten, dan bent u in ieder geval op tijd en wordt uw container geleegd. Staat uw container te laat buiten en is de huisvuildienst al geweest dan komen ze hier niet meer voor terug!

Wij rekenen op uw medewerking!
Mocht er ondanks alles toch iets fout gaan dan mag u altijd contact opnemen met de afdeling Buitendienst, tel. (0113) 238453.

De afdeling Buitendienst
wenst u alvast prettige feestdagen!10 JAAR VRIJWILLIGER OUDERENWERK

Vrijwilligers in 't zonnetje Op 17 november jl. vond de jaarlijkse eindejaarsbijeenkomst met de vrijwilligers van de maaltijdbezorging, vervoersdienst naar de dagverzorging en vrijwilligers werkzaam in de persoonsalarmering weer plaats. Vrijwilligerswerk Deze vrijwilligers, die vele uren per jaar voor de ouderen in onze gemeente werkzaam zijn, werd door het college van Burgemeester en Wethouders een gezellige avond aangeboden in restaurant "De Korenbeurs". Zo'n 190 mensen genoten van een gezellig buffet en een paar kleine voordrachten. Wethouder Van Opdorp zette de vrijwilligers dhr. Drijdijk, dhr. Repkes, dhr. Steenbakker, dhr. Kopmels, dhr. Rijk, dhr. De Leeuw, mevr. Imanse en dhr. Kloosterman in het zonnetje. Zij zijn dit jaar 10 jaar werkzaam in het ouderenwerk.


Sluiting gemeentehuis

Op woensdag 19 december sluit het gemeentehuis om 12.30 uur de deuren voor de eindejaarsbijeenkomst voor het personeel. Op vrijdag 22 december is een brugmiddag gepland. Ook dan sluit het gemeentehuis om 12.30 uur.

Deze sluitingen betekenen dat het personeel op die middagen in het gemeentehuis niet bereikbaar is.
Wilt u hiermee rekening houden?


Architectenspreekuur

Architectenspreekuur Het eerstkomende architectenspreekuur zal worden gehouden op 21 december 2000. Het spreekuur vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand.

Op het architectenspreekuur geven een architect en een medewerker van de afdeling Bouwen en Wonen informatie en advies over allerlei bouwzaken. Het spreekuur is bedoeld voor mensen die advies willen over de voorbereiding van een bouwplan en dan met name de vormgeving. Tevens is het mogelijk bouwplannen te bespreken die aanpassing behoeven op advies van de welstandscommissie. In de periode 24 november t/m 7 december is er geen architectenspreekuur.

Voor het spreekuur dient u vooraf een afspraak te maken met de afdeling Bouwen en Wonen, tel. (0113) 238383.Spreekuur wethouders

Iedere donderdag houden de wethouders beurtelings spreekuur van 18.30 tot 20.00 uur. Voor de komende tijd ziet het schema er als volgt uit:
14 december: wethouder Vollaard
21 december: wethouder Tollenaar

Wij vragen u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan telefonisch bij Nelleke Jeremiasse-Platschorre van de afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 238374.


Raadsledenspreekuur

In deze periode is er geen raadsledenspreekuur.

Het spreekuur is van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. Om organisatorische redenen dient u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan bij Bianca Vermeulen van de afdeling Bestuursondersteuning, tel. (0113) 238375.Spreekuur commissie Sociale Zaken

De leden van de commissie Sociale Zaken willen weten wat er leeft onder de inwoners die belang hebben bij de manier waarop `Sociale Zaken' in Borsele functioneert. Daarom vindt elke laatste donderdag van de maand van 19.30 tot 20.00 uur het spreekuur van de commissie Sociale Zaken plaats in het gemeentehuis.

Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 28 december.

Als u ideeën of vragen heeft op het gebied van sociale zaken, dan wordt u van harte uitgenodigd voor het spreekuur. U kunt zo binnenlopen, maar het is ook mogelijk van tevoren een afspraak te maken. Dit kan bij Jan Geluk van de afdeling Sociale Zaken, tel. (0113) 238383. Meer info.CULTUURDEBAT GEMEENTE BORSELE

Op donderdag 14 december aanstaande zal in het gemeentehuis te Heinkenszand een CULTUURDEBAT gehouden worden tussen de leden van de gemeenteraad van Borsele en de leden van de Culturele Raad Borsele. Onderwerp van discussie tijdens dit debat zal zijn de inhoud van de recent uitgebrachte notitie "óók Cultuur!", waarin de gemeentelijke beleidsvoornemens staan vermeld voor het cultuurbeleid in de komende jaren.
Het is de bedoeling dat de discussie gevoerd wordt aan de hand van meerdere stellingen, waarbij de nadruk zal liggen op de hoofdlijnen van de concept-cultuurnotitie, te weten: regionale samenwerking op de Bevelanden, jongerencultuur en samenwerking op de beleidsterreinen cultuur en toerisme. Maar ook onderwerpen als de taken van de Culturele Raad, de cultuurmenu's voor basisscholen en het beeldende kunstbeleid zullen aan de orde komen.
Het Cultuurdebat staat onder leiding van de kunstcriticus Nico Out en begint om 20.00 uur.


DEELNAME AAN OPEN ATELIERROUTE 2001

Open atelier De werkgroep Beeldende Kunst van de Culturele Raad Borsele zal ook volgend jaar weer een Open Atelierroute Borsele organiseren. Dit evenement zal plaats vinden in het weekend van 7 en 8 juli 2001 en zal gecombineerd worden met een monumentenroute langs kerken en molens. Aan dit evenement kunnen zowel beroeps- als amateur kunstenaars deelnemen. Om aan de Open Atelierroute mee te kunnen doen moet aan enige criteria worden voldaan. Deze zijn:


* de kunstenaar moet beschikken over een eigen atelier of werkruimte;

* de kunstenaar moet gedurende het gehele weekend aanwezig zijn;
* de kunstenaar moet bereid zijn mee te werken aan het project "Hoeveel weegt blauw" met leerlingen van de basisscholen (zie hierna);

* er moet de mogelijkheid zijn om per dag ongeveer 150 bezoekers te ontvangen;

* men moet bereid zijn een bijdrage te betalen van f. 150,- voor deelname;

* men dient een korte beschrijving met foto's van het eigen werk in te zenden.

Indien u in aanmerking wenst te komen voor deelname, dan dient u dit voor 15 januari 2001 schriftelijk kenbaar te maken aan de werkgroep Beeldende Kunst Borsele, p/a Cock Hazelager, Westsingel 28, 4454 AK Borssele.

Kunst van kinderen tijdens Open Atelierroute
Dit schooljaar wordt op veel basisscholen in de gemeente Borsele een start gemaakt met de zogenaamde cultuurmenu's. Leerlingen maken op die manier kennis met verschillen vormen van kunst- en cultuuruitingen. Een onderdeel van de cultuurmenu's is het beeldend project "Hoeveel weegt blauw". Het is de bedoeling dat de leerlingen van groep 3 en 4 van de deelnemende scholen in de loop van juni 2001 een bezoek brengen aan een atelier van één van de deelnemers aan de Open Atelierroute. Ze krijgen de opdracht om een `kunstwerk' te maken. De kunstwerken van deze kinderen zullen tevens tentoongesteld worden tijdens het weekend van de Open Atelierroute.

(open atelierroute 1999; open atelierroute 2000)reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie