Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud rubriek De Homoet gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 06-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

DIGITALE STAD

De gemeente Hattem gaat met haar tijd mee. Het gemeentebestuur plaatst daarom al haar mededelingen niet alleen meer wekelijks in de Homoet. Nee, ook op internet is de gemeente Hattem actief. Via www.hattem.nl komt u op de digitale stad Hattem. Klik op "Gemeentelijke dienstverlening" en u komt op de homepage van de gemeente Hattem. Hier vindt u niet alleen de wekelijkse informatierubriek maar ook openstaande vacatures bij de gemeente en, binnenkort, ook informatie over bijvoorbeeld de Hanzelijn.

RAADSVERGADERING

Op donderdag 14 december 2000, om 19.00 uur, komt de gemeenteraad tijdens een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda:
1. Opening en trekking van een stemmingsnummer.
2. Installatie nieuw benoemd raadslid, mevrouw H.M. de Winter-Eijlander.

3. Spreekrecht burgerij.

4. Vaststelling notulen van de raadsvergadering dd. 23 november 2000.

5. Ingekomen stukken.

6. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw E. Blok-Hulsbergen als bestuurslid van de Stichting d' Oude Vrouwen te Hattem (no. 51).
7. Voorstel tot:

+ intrekking van de "Verordening premiebeleid en vrijlating van inkomsten Algemene Bijstandswet gemeente Hattem" (vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 15 december 1997);
+ vaststelling van de "Verordening premiebeleid Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en vrijlating van inkomsten Abw, Ioaw en Ioaz (no. 52).

8. Voorstel tot vaststelling van het algemeen beleidsplan Abw, Ioaw en Ioaz 2001 (no. 53).

9. Voorstel tot vaststelling van het Hercontrole- en Debiteurenonderzoeksplan Abw, Ioaw en Ioaz 2001 (no. 54).
10. Voorstel tot vaststelling van het Beleidsverslag Abw, Ioaw en Ioaz 1999 (no. 55).

11. Voorstel tot vaststelling van het Welzijnsjaarprogramma 2001 (no. 57).

12. Voorstel tot benoeming van de burgemeester als lid van het algemeen bestuur van de Regio IJssel Vecht (no. 58).
13. Voorstel tot vaststelling van de 16e, 17e, 18e en 19e begrotingswijziging Algemene Dienst 2000.

14. Voorstel tot vaststelling van de gemeentebegroting Algemene Dienst 2001.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt de volgende werkwijze voorgesteld:
I. Algemene beschouwingen door de fracties. Elke fractie 10 minuten.
Volgorde D66 - CDA - VVD - PvdA - GPV/RPF. II. Schorsing (10 minuten) voor college-beraad. III. Beantwoording door het college. Elk lid 15 minuten. IV. Schorsing (15 minuten) voor fractie-beraad. V. Repliek van de raadsfracties. Elke fractie 5 minuten (volgorde zie punt I).
Indien de fracties een motie willen indienen, dan moet het ontwerp (zo mogelijk) voor 10.00 uur worden ingediend bij de voorzitter.
Schorsing (15 minuten) voor college-beraad. VI. Dupliek van het college.
Hoofstuksgewijze behandeling van de begroting en stemming over de voorstellen.
Vaststelling gemeentebegroting Algemene dienst 2001.
15. Voorstel tot:
a. vaststelling van de Verordening Onroerende-Zaakbelastingen 2001;
b. vaststelling van de Legesverordening 2001; c. vaststelling van de Verordening Reinigingsheffingen 2000, 1e wijziging ;
d. vaststelling van de Verordening Begrafenisrechten 2000, 1e wijziging;
e. vaststelling van de Verordening Precariobelasting 2000, 1e wijziging;
f. vaststelling van de Verordening Toeristenbelasting 2000, 1e wijziging;
g. vaststelling van de Verordening Woonforensenbelasting 2000,
1e wijziging;
h. vaststelling van de Verordening Marktgelden 2000, 1e wijziging en
i. intrekking van de Verordening Hondenbelasting 1996 (no. 56).
16. Voorstel tot:
a. instemming met het Gemeentelijk Rioleringsplan 2000-2005 (no. 50);
b. vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2001
17. Rondvraag.

18. Sluiting.

COMMISSIEVERGADERINGEN

Op maandag 11 december 2000, aanvang 20.00 uur, komt de Commissie Welzijn in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:

1. Opening

2. Spreekrecht voor burgers.

3. Verslag van de vergadering d.d. 16 oktober 2000.
4. Verzoek Stichting Welzijn Ouderen om een aanvullende subsidie voor het project "seniorenvoorlichting 75+".

5. Afhandeling discussienota musea.

6. Jaarverslag en jaarrekening 1999 Voerman Museum Hattem.
7. Accommodatiebeleid in relatie tot realisering van een multifunctioneel centrum.

8. Welzijnsjaarprogramma 2001.

9. Jaaarrekening 1999 van de Stichting Peuterspeelzaal.
10. Rijksbijdrage educatie 2001.

11. Hercontrole- en debiteurenonderzoeksplan 2001.
12. Verordening premiebeleid Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw).
13. Beleidsverslag Abw, Ioaw en Ioaz.

14. Algemeen beleidsplan Abw, Ioaw en Ioaz 2001.
15. Leerplichtverslag schooljaar 1999 - 2000 (ter kennisneming).
16. Cultuurbeleid Gelderland 2001 - 2004 (ter kennisneming).
17. Mededelingen door de voorzitter.

18. Rondvraag.

19. Sluiting.Op dinsdag 12 december 2000, aanvang 20.00 uur, komt de Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:

1. Opening.

2. Spreekrecht voor burgers.

3. Verslag van de vergadering d.d 23 oktober 2000.
4. Project Takennota Regio IJssel-Vecht.

5. Wijziging speelautomatenbeleid.

6. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening.
7. Verordeningen gemeentelijke belastingen 2001.
8. Rondvraag.

9. Sluiting.


GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven er kennis van dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 24 november 2000 goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan De Hilst 1998, zoals gewijzigd vastgesteld bij raadsbesluit van 27 april 2000. Het plan heeft betrekking op het gebied met globaal aangegeven de volgende begrenzing: Burgemeester Bijleveldsingel, Rijnstraat, Vechtstraat, Hessenweg, een lijn tussen Duisteresteeg en Hommelbrink (ten zuiden van perceel Hommelbrink 5), Hommelbrink, een lijn tussen Hommelbrink en Vijzelpad (ten westen van perceel Vijzelpad 41), Vijzelpad, een lijn van Vijzelpad (ten westen van perceel Vijzelpad 82) naar Hilsdijk (ten westen van perceel Hilsdijk 73), Hilsdijk, Waalstraat, de achtererven van de percelen Waalstraat 2 t/m 44, Waalstraat en het tankstation Burgemeester Bijleveldsingel.

Het bestemmingsplan en goedkeuringsbesluit liggen met ingang van 7 december 2000 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen het goedkeuringsbesluit schriftelijk beroep worden ingesteld. Bij Gedeputeerde Staten zijn geen bedenkingen ingebracht tegen het door de raad vastgestelde plan, zodat alleen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten te wenden. Het beroep moet worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

ONTWERPPLAN KRUISING APELDOORNSEWEG-HOOPJESWEG

Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeers Veiligheidsplan (GVVP) vastgesteld. Eén van de daarin genoemde projecten is de aanleg van een rotonde ter plaatse van de kruising Apeldoornseweg-Hoopjesweg. Thans is de situatie zo dat door het bureau BVA en de gemeente een ontwerpplan is opgesteld op basis van de in het GVVP weergegeven uitgangspunten.

Dit plan behelst de volgende maatregelen:

* het verwijderen van de aanwezige verkeersdruppels/verkeerslichten;
* het uitbreken van asfaltverharding ter plaatse van de voorsorteervakken;

* het aanpassen van de toeleidende fietspaden/wandelpaden;
* het aanleggen van een rotonde;

* het voornemen om de voorrang ten aanzien van de kruisende fietspaden aan te passen;

* het aanpassen van de openbare verlichting/bewegwijzering.
Met de aanleg van de rotonde wordt een veilige situatie gecreëerd overeenkomstig de inrichtingscriteria van het GVVP. Wat betreft de uitvoering van het project wordt er naar gestreefd om in juni 2001 aan te vangen met de werkzaamheden. Alvorens wij tot uitvoering over gaan wordt de gelegenheid gegeven om het plan in te zien en eventuele suggesties aan te dragen. Het plan zal van 6 december tot en met 29 december ter inzage liggen bij het bureau Ruimtelijk Beheer. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Scholten van dit bureau (telefoon 4431637).

BEKENDMAKING MELDING WET MILIEUBEHEER


Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van Golf- en fitnesscentrum Hattem b.v. voor de inrichting aan het adres Konijnenbergerweg 3 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.

De melding ligt vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

BOUWACTIVITEITEN

Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
* het oprichten van een tuinhuisje, Bongerd 34 (VZ 23-11-2000). Vrijstelling bestemmingsplan/bouwvergunning:
* het oprichten van een clubgebouw en tent met een tijdelijke instandhouding, Konijnenbergerweg 3 (VZ 23-11-2000).
Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het plaatsen van een dakkapel op een woning, Hilsdijk 65;
* het veranderen van een kantoor, Kruisstraat 10;
* het oprichten van een woning met bijgebouw, Vliegenstein 6;
* het oprichten van een schuur en uitbreiden en veranderen van een woning, Eijerdijk 65.

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN.
Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:

* Lageland 25 (VZ 20-11-2000);

* Vijzelpad 65 (VZ 20-11-2000);

* Sanderspad 11 (VZ 20-11-2000);

* Hezenbergerweg 48 (VZ 20-11-2000);

* Veldweg 40 (VZ 23-11-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

VERGADERING WELSTANDS COMMISSIE.
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op dinsdag 12 december 2000 om 14.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk maandag 11 december 2000, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.
Hattem, 6 december 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie