Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud rubriek De Homoet gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 06-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

DIGITALE STAD

De gemeente Hattem gaat met haar tijd mee. Het gemeentebestuur plaatst daarom al haar mededelingen niet alleen meer wekelijks in de Homoet. Nee, ook op internet is de gemeente Hattem actief. Via www.hattem.nl komt u op de digitale stad Hattem. Klik op "Gemeentelijke dienstverlening" en u komt op de homepage van de gemeente Hattem. Hier vindt u niet alleen de wekelijkse informatierubriek maar ook openstaande vacatures bij de gemeente en, binnenkort, ook informatie over bijvoorbeeld de Hanzelijn.

RAADSVERGADERING

Op donderdag 14 december 2000, om 19.00 uur, komt de gemeenteraad tijdens een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda:
1. Opening en trekking van een stemmingsnummer.
2. Installatie nieuw benoemd raadslid, mevrouw H.M. de Winter-Eijlander.

3. Spreekrecht burgerij.

4. Vaststelling notulen van de raadsvergadering dd. 23 november 2000.

5. Ingekomen stukken.

6. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw E. Blok-Hulsbergen als bestuurslid van de Stichting d' Oude Vrouwen te Hattem (no. 51).
7. Voorstel tot:

+ intrekking van de "Verordening premiebeleid en vrijlating van inkomsten Algemene Bijstandswet gemeente Hattem" (vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 15 december 1997);
+ vaststelling van de "Verordening premiebeleid Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en vrijlating van inkomsten Abw, Ioaw en Ioaz (no. 52).

8. Voorstel tot vaststelling van het algemeen beleidsplan Abw, Ioaw en Ioaz 2001 (no. 53).

9. Voorstel tot vaststelling van het Hercontrole- en Debiteurenonderzoeksplan Abw, Ioaw en Ioaz 2001 (no. 54).
10. Voorstel tot vaststelling van het Beleidsverslag Abw, Ioaw en Ioaz 1999 (no. 55).

11. Voorstel tot vaststelling van het Welzijnsjaarprogramma 2001 (no. 57).

12. Voorstel tot benoeming van de burgemeester als lid van het algemeen bestuur van de Regio IJssel Vecht (no. 58).
13. Voorstel tot vaststelling van de 16e, 17e, 18e en 19e begrotingswijziging Algemene Dienst 2000.

14. Voorstel tot vaststelling van de gemeentebegroting Algemene Dienst 2001.
Voor de behandeling van dit agendapunt wordt de volgende werkwijze voorgesteld:
I. Algemene beschouwingen door de fracties. Elke fractie 10 minuten.
Volgorde D66 - CDA - VVD - PvdA - GPV/RPF. II. Schorsing (10 minuten) voor college-beraad. III. Beantwoording door het college. Elk lid 15 minuten. IV. Schorsing (15 minuten) voor fractie-beraad. V. Repliek van de raadsfracties. Elke fractie 5 minuten (volgorde zie punt I).
Indien de fracties een motie willen indienen, dan moet het ontwerp (zo mogelijk) voor 10.00 uur worden ingediend bij de voorzitter.
Schorsing (15 minuten) voor college-beraad. VI. Dupliek van het college.
Hoofstuksgewijze behandeling van de begroting en stemming over de voorstellen.
Vaststelling gemeentebegroting Algemene dienst 2001.
15. Voorstel tot:
a. vaststelling van de Verordening Onroerende-Zaakbelastingen 2001;
b. vaststelling van de Legesverordening 2001; c. vaststelling van de Verordening Reinigingsheffingen 2000, 1e wijziging ;
d. vaststelling van de Verordening Begrafenisrechten 2000, 1e wijziging;
e. vaststelling van de Verordening Precariobelasting 2000, 1e wijziging;
f. vaststelling van de Verordening Toeristenbelasting 2000, 1e wijziging;
g. vaststelling van de Verordening Woonforensenbelasting 2000,
1e wijziging;
h. vaststelling van de Verordening Marktgelden 2000, 1e wijziging en
i. intrekking van de Verordening Hondenbelasting 1996 (no. 56).
16. Voorstel tot:
a. instemming met het Gemeentelijk Rioleringsplan 2000-2005 (no. 50);
b. vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2001
17. Rondvraag.

18. Sluiting.

COMMISSIEVERGADERINGEN

Op maandag 11 december 2000, aanvang 20.00 uur, komt de Commissie Welzijn in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:

1. Opening

2. Spreekrecht voor burgers.

3. Verslag van de vergadering d.d. 16 oktober 2000.
4. Verzoek Stichting Welzijn Ouderen om een aanvullende subsidie voor het project "seniorenvoorlichting 75+".

5. Afhandeling discussienota musea.

6. Jaarverslag en jaarrekening 1999 Voerman Museum Hattem.
7. Accommodatiebeleid in relatie tot realisering van een multifunctioneel centrum.

8. Welzijnsjaarprogramma 2001.

9. Jaaarrekening 1999 van de Stichting Peuterspeelzaal.
10. Rijksbijdrage educatie 2001.

11. Hercontrole- en debiteurenonderzoeksplan 2001.
12. Verordening premiebeleid Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw).
13. Beleidsverslag Abw, Ioaw en Ioaz.

14. Algemeen beleidsplan Abw, Ioaw en Ioaz 2001.
15. Leerplichtverslag schooljaar 1999 - 2000 (ter kennisneming).
16. Cultuurbeleid Gelderland 2001 - 2004 (ter kennisneming).
17. Mededelingen door de voorzitter.

18. Rondvraag.

19. Sluiting.Op dinsdag 12 december 2000, aanvang 20.00 uur, komt de Commissie Bestuur, Financiën en Organisatie in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:

1. Opening.

2. Spreekrecht voor burgers.

3. Verslag van de vergadering d.d 23 oktober 2000.
4. Project Takennota Regio IJssel-Vecht.

5. Wijziging speelautomatenbeleid.

6. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening.
7. Verordeningen gemeentelijke belastingen 2001.
8. Rondvraag.

9. Sluiting.


GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven er kennis van dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij besluit van 24 november 2000 goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan De Hilst 1998, zoals gewijzigd vastgesteld bij raadsbesluit van 27 april 2000. Het plan heeft betrekking op het gebied met globaal aangegeven de volgende begrenzing: Burgemeester Bijleveldsingel, Rijnstraat, Vechtstraat, Hessenweg, een lijn tussen Duisteresteeg en Hommelbrink (ten zuiden van perceel Hommelbrink 5), Hommelbrink, een lijn tussen Hommelbrink en Vijzelpad (ten westen van perceel Vijzelpad 41), Vijzelpad, een lijn van Vijzelpad (ten westen van perceel Vijzelpad 82) naar Hilsdijk (ten westen van perceel Hilsdijk 73), Hilsdijk, Waalstraat, de achtererven van de percelen Waalstraat 2 t/m 44, Waalstraat en het tankstation Burgemeester Bijleveldsingel.

Het bestemmingsplan en goedkeuringsbesluit liggen met ingang van 7 december 2000 voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Gedurende de termijn van terinzageligging kan tegen het goedkeuringsbesluit schriftelijk beroep worden ingesteld. Bij Gedeputeerde Staten zijn geen bedenkingen ingebracht tegen het door de raad vastgestelde plan, zodat alleen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten te wenden. Het beroep moet worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

ONTWERPPLAN KRUISING APELDOORNSEWEG-HOOPJESWEG

Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Verkeers Veiligheidsplan (GVVP) vastgesteld. Eén van de daarin genoemde projecten is de aanleg van een rotonde ter plaatse van de kruising Apeldoornseweg-Hoopjesweg. Thans is de situatie zo dat door het bureau BVA en de gemeente een ontwerpplan is opgesteld op basis van de in het GVVP weergegeven uitgangspunten.

Dit plan behelst de volgende maatregelen:

* het verwijderen van de aanwezige verkeersdruppels/verkeerslichten;
* het uitbreken van asfaltverharding ter plaatse van de voorsorteervakken;

* het aanpassen van de toeleidende fietspaden/wandelpaden;
* het aanleggen van een rotonde;

* het voornemen om de voorrang ten aanzien van de kruisende fietspaden aan te passen;

* het aanpassen van de openbare verlichting/bewegwijzering.
Met de aanleg van de rotonde wordt een veilige situatie gecreëerd overeenkomstig de inrichtingscriteria van het GVVP. Wat betreft de uitvoering van het project wordt er naar gestreefd om in juni 2001 aan te vangen met de werkzaamheden. Alvorens wij tot uitvoering over gaan wordt de gelegenheid gegeven om het plan in te zien en eventuele suggesties aan te dragen. Het plan zal van 6 december tot en met 29 december ter inzage liggen bij het bureau Ruimtelijk Beheer. Voor informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Scholten van dit bureau (telefoon 4431637).

BEKENDMAKING MELDING WET MILIEUBEHEER


Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding ingevolge het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van Golf- en fitnesscentrum Hattem b.v. voor de inrichting aan het adres Konijnenbergerweg 3 te Hattem. Deze inrichting dient te voldoen aan de voorschriften bij dit Besluit gesteld.

De melding ligt vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

BOUWACTIVITEITEN

Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
* het oprichten van een tuinhuisje, Bongerd 34 (VZ 23-11-2000). Vrijstelling bestemmingsplan/bouwvergunning:
* het oprichten van een clubgebouw en tent met een tijdelijke instandhouding, Konijnenbergerweg 3 (VZ 23-11-2000).
Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtsreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het plaatsen van een dakkapel op een woning, Hilsdijk 65;
* het veranderen van een kantoor, Kruisstraat 10;
* het oprichten van een woning met bijgebouw, Vliegenstein 6;
* het oprichten van een schuur en uitbreiden en veranderen van een woning, Eijerdijk 65.

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN.
Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:

* Lageland 25 (VZ 20-11-2000);

* Vijzelpad 65 (VZ 20-11-2000);

* Sanderspad 11 (VZ 20-11-2000);

* Hezenbergerweg 48 (VZ 20-11-2000);

* Veldweg 40 (VZ 23-11-2000).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

VERGADERING WELSTANDS COMMISSIE.
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op dinsdag 12 december 2000 om 14.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk maandag 11 december 2000, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.
Hattem, 6 december 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...