Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage PvdA overleg snellere installatie Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 06-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 6 december 2000

BIJDRAGE VAN PETER REHWINKEL (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER EEN SNELLERE INSTALLATIE VAN DE TWEEDE KAMER (27 468 nr. 1)

In de discussie die rondom de monarchie is ontstaan, heeft de PvdA zich vooral afgevraagd hoe de ministeriële verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van politici meer in het algemeen kan worden versterkt. Wat ons betreft is het dan met name van belang om naar de kabinetsformatie te kijken. Na verkiezingen nemen politici onvoldoende verantwoordelijkheid. Iedere fractie formuleert een eigen advies, dit wordt ook wel toegelicht via de media, maar op de plek waar het hoort - in de Tweede Kamer - is het opvallend stil en vindt geen verantwoording en debat plaats. Hier moet verandering in komen, in de lijn van de motie Kolfschoten die door de Kamer begin jaren zeventig breed is ondersteund (ook door de VVD en de toenmalige confessionele partijen). Na verkiezingen dient de nieuwgekozen Tweede Kamer zo snel mogelijk bijeen te komen voor een debat met hopelijk als resultaat de voordracht van een informateur of formateur bij het staatshoofd. Overigens zou tijdens de formatie met bepaalde regelmaat informatie door de (in)formateurs aan de Kamer moeten worden verschaft.

Door het kabinet, maar zeker ook door de commissie voor de Geloofsbrieven zijn belangrijke suggesties gedaan voor inkorting van de benoemings- en installatieprocedure van de Tweede Kamer. Het is - denk ik - goed dat de minister over de suggesties van de commissie voor de Geloofsbrieven nog tot in detail wordt geïnformeerd. Naar de mening van het kabinet kan de nieuwe Tweede Kamer binnen een week na de dag van stemming bijeenkomen, naar de mening van de commissie voor de Geloofsbrieven nog sneller. Ik hoor graag een reactie van de minister op de suggesties van de commissie voor de Geloofsbrieven, waaraan ik zelf een bijdrage heb mogen leveren maar waarvoor vooral de medewerkers van de Kamer moeten worden gecomplimenteerd.

Centrale vraag voor de commissie voor de Geloofsbrieven is of er niet meer gebruik van moderne communicatiemiddelen kan worden gemaakt. 'ICT in plaats van de postkoets' zo staat in de notitie van de commissie te lezen. Mijn vraag aan de minister is of hij bereid is te bezien of fax en e-mail kunnen worden gebruikt en ook of flexibeler werktijden kunnen worden gehanteerd. Dit geldt voor de informatievoorziening van stembureaus naar de hoofdstembureaus en van de hoofdstembureaus naar het Centraal Stembureau. Ik ga uit van een welwillende medewerking van iedereen, maar gezien de formulering van artikel N12 van de Kieswet - de burgemeester zorgt voor de onverwijlde overbrenging van de tellingen naar de hoofdstembureaus - hoor ik graag van de minister of naar zijn mening gemeenten tot spoed kunnen worden gedwongen. Eenzelfde vraag heb ik als het gaat om de formulering van artikel 04 dat de voorzitter van het hoofdstembureau terstond de gegevens doorgeeft aan het Centraal Stembureau. De Kiesraad doet overigens een interessante suggestie voor wijziging van artikel O4 2e lid: 'In aansluiting bij de formulering in het eerste lid zou de zinsnede "toekomen aan het orgaan waarvoor de verkiezing plaats heeft" kunnen worden vervangen door: terstond overbrengen aan het orgaan waarvoor de verkiezing plaats heeft."

Naar de mening van de commissie voor de Geloofsbrieven kan het Centraal Stembureau de uitslag in de loop van vrijdag vaststellen in plaats van pas op maandag om 17.00 uur. Vervolgens gaat de commissie voor de Geloofsbrieven aan de slag. Die pleegt behoefte te hebben aan verificatie betreffende, of aanvulling vanuit enkele gemeenten. Dit kan naar de mening van de commissie op vrijdagmiddag in gang gezet worden en de ervaring leert dat binnen 24 uur uitsluitsel wordt verkregen. Ik hoor graag van de minister of hij dit ook mogelijk acht als het weekend tussendoor komt.

De commissie voor de Geloofsbrieven meent dat de Kamer in nieuwe samenstelling op dinsdag (maar zo nodig al op maandagavond) bijeen kan komen en direct na de beëdiging van de nieuwe leden kan vergaderen en besluiten. Daarbij zijn wij ervan uitgegaan dat het mogelijk is op dezelfde dag twee Kamers te hebben. Ik verneem graag of ook de regering het grondwettelijk mogelijk acht om op één dag de Kamer in oude en nieuwe samenstelling bijeen te laten komen.

Om in staat te zijn om reeds op maandag te beslissen over de toelating van nieuwe leden, moeten ruim van tevoren de noodzakelijke voorbereidingen worden getroffen. De griffie van de Kamer toont zich bereid om een draaiboek op te stellen waarin alle te verrichten handelingen en verplichtingen alsmede het daarbij behorende tijdpad zijn opgenomen. De griffie is ook bereid om voor verkiezingen contacten te leggen met mogelijk nieuwe partijen in de Kamer.

De PvdA-fractie vindt een snellere installatie van de Tweede Kamer na verkiezingen toe te juichen, zodat ook het door ons gewenste debat zo snel mogelijk kan worden gehouden. Het uiteindelijk resultaat is naar onze mening een voortvarender formatie. Dit alles mag nooit ten koste van de zorgvuldigheid gaan. Er kan zich een fout à la Gramsbergen blijven voordoen of benoemde leden kunnen toch niet op tijd hun complete geloofsbrieven hebben ingestuurd. De Kiesraad meent dat het aanbeveling verdient om artikel 2 derde lid RvOTK aan te passen zodat niet de oude Kamer hoeft te beslissen over de toelating van alle 150 leden. Ik kan mij echter ook goed vinden in de gedachten van de voorzitter en de griffier van de Kamer, die menen dat er altijd de mogelijkheid is om van een grondregel in het reglement af te wijken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie