Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tussentijds bericht Raad Financiële Toezichthouders

Datum nieuwsfeit: 06-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Tussentijds bericht van de Raad van Financiële ToezichthoudersDIRECTIE FINANCIËLE MARKTEN

Aan:

De Voorzitter van de Tweede Kamer

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

FM 2000-192

6 december 2000

Onderwerp

Tussentijds bericht van de Raad van Financiële Toezichthouders

Bijgaand treft u aan het Tussentijds bericht van de Raad van Financiële Toezichthouders (RFT) dat door de RFT is uitgebracht om een overzicht te geven van de sinds de zomer van 1999 verrichte werkzaamheden, de bereikte resultaten en de toekomstige activiteiten. Ik beschouw dit bericht als een goede gelegenheid om mijn toezegging in de Nota institutionele vormgeving toezicht in de financiële marktsector1gestand te doen dat ik de Tweede Kamer periodiek mijn beoordeling zal doen toekomen van de vorderingen met het niet-sectorspecifiek toezicht.

De redenen voor het aanvullen van het toezicht op de financiële sector door het instellen van de RFT zijn meermaals onder uw aandacht gebracht en onderwerp van bespreking geweest. Gelet op de ontwikkelingen in de financiële sector en het overheidsbeleid, kon de vormgeving van het toezicht op de financiële sector niet achterblijven. Ik noem hier nogmaals enkele ontwikkelingen die vragen om een bredere blik dan een zuiver sectorale: de vervlechting van financiële producten, het ontstaan van financiële conglomeraten, overheidsbeleid ten aanzien van informatieverstrekking aan de consument en integriteit van de financiële sector. Beoogd is dat de RFT dit bredere perspectief bestrijkt via samenwerking aangaande beleid en regelgeving en, in voorkomende gevallen, door samenwerking en werkverdeling bij de uitvoering.

De RFT is, conform mijn verzoek en vooruitlopend op de wettelijke basis die in voorbereiding is, ingesteld bij Instellingsbesluit d.d. 7 juli 1999. Na enkele maanden van voorbereidingen is hij in augustus 1999 van start gegaan. Het achterliggende bericht geeft een goede indruk van de wijze waarop de RFT is vormgegeven en de werkzaamheden die door de RFT gedurende het eerste jaar van functioneren zijn verricht.

In de Nota institutionele vormgeving van het toezicht op de financiële marktsector zijn de meest relevante criteria verwoord voor de beoordeling daarvan. Deze zijn:

i. de slagkracht van het toezicht (de tijdigheid waarmee onderwerpen op niet-sectorspecifiek terrein door de RFT ter hand worden genomen en waarmee de RFT inspeelt op de ontwikkelingen in de financiële sector);
ii. de effectiviteit van het toezicht (de mate waarin niet-sectorspecifieke onderwerpen adequaat worden geregeld; een belangrijk element daarbij is het voorkomen van overlap en lacunes in het niet-sectorspecifieke toezicht); en
iii. de invloed van het toezicht op het gelijke speelveld in en de concurrentiekracht van de financiële sector (van sectordifferentiatie in het toezicht mag geen zelfstandige invloed
- zonder inhoudelijke grond - uitgaan op de marktverhoudingen; tevens dient van het toezicht geen onbedoelde invloed uit te gaan op de marktstrategie, organisatiestructuur en concurrentiekracht van de financiële instellingen als geheel).

Bij de evaluatie van de doelmatigheid en de doeltreffendheid die voor 2002 is toegezegd, zullen deze criteria een belangrijke rol spelen. Bij mijn tussentijdse beoordelingen van de vorderingen op niet-sectorspecifiek terrein en het functioneren van de RFT spelen de criteria uiteraard ook een rol. Op dit moment moet echter worden vooropgesteld dat de RFT voor zowel toezichthouders als de markt een nieuw fenomeen was dat allereerst gestalte moest krijgen.

Gedurende het eerste jaar van functioneren, heeft de RFT invulling moeten geven aan zijn organisatie en procedures en zich moeten positioneren ten opzichte van de markt. Mijn indruk is dat de RFT erin is geslaagd een plaats te verwerven. Contacten met de brancheorganisaties en de aandacht van de media kwamen op natuurlijke wijze tot stand in verband met de onderwerpen die door de RFT zijn opgepakt. Het onderzoek naar en de beleidsvorming op het gebied van onderwerpen als het toezicht op financiële conglomeraten en informatievoorziening aan de consument vragen om input van alle betrokkenen. Ook internationaal staat de RFT in de belangstelling als model voor de aanpak van niet-sectorspecifieke onderwerpen. In Duitsland heeft het model intussen navolging gekregen. Op 3 november jl. is het Forum für Finanzaufsicht ingesteld dat grotendeels is gestoeld op het Nederlandse concept. Ook andere landen hebben belangstelling getoond voor de Nederlandse no regret benadering, die verschillende mogelijke modellen voor de toekomst op flexibele wijze begaanbaar laat.

Als minister van Financiën ben ik op verschillende wijzen betrokken bij de werkzaamheden van de RFT. Teneinde de ontwikkelingen op niet-sectorspecifiek terrein mede te kunnen entameren, vindt (tenminste) vier maal per jaar overleg plaats tussen het ministerie en de RFT over zijn werkzaamheden in den brede. Voorts is Financiën betrokken bij enkele projecten die in het kader van de RFT worden uitgewerkt. Gedacht kan worden aan de Beleidsregel inzake de betrouwbaarheidstoetsing van (kandidaat)(mede)beleidsbepalers en houders van gekwalificeerde deelnemingen in onder toezicht staande instellingen die in april is gepubliceerd (Stcrt. 78) en door mij mede is ondertekend. Daarnaast neemt Financiën sinds enkele maanden deel in de Werkgroep rendement en kosten die in kaart brengt op welke wijze de consument het best kan worden geïnformeerd over risicos, rendement en kosten van financiële producten. Tot slot brengt de adviesfunctie van de RFT regelmatig contact op specifieke dossiers met zich mee.

Inhoudelijk heeft de RFT met name op het terrein van de financiële conglomeraten goed gepresteerd. De door de RFT opgestelde Contourennota inzake een veranderend toezicht op financiële conglomeraten2 bevatte een advies dat een goede inbreng bood bij de vorming van het beleid dat aan u is gepresenteerd in de Nota toezicht op financiële conglomeraten3. Op basis hiervan zal het aanvullend groepstoezicht op financiële conglomeraten worden vernieuwd en versterkt. Zoals aangegeven in de laatst genoemde nota, ben ik van mening dat dit aanvullend groepstoezicht de effectiviteit van het toezicht ten goede zal komen doordat alle onderdelen van het conglomeraat in het toezicht worden betrokken die van belang zijn voor de soliditeit, organisatie en de integriteit van de onder toezicht staande instellingen in de groep. Ook heb ik gewezen op de mogelijke positieve gevolgen voor de concurrentiekracht van financiële conglomeraten, doordat de toezichthouders consistente normen dienen op te stellen en dienen te voorkomen dat financiële conglomeraten onnodig worden geconfronteerd met uiteenlopende of cumulatieve normen. Voorts ben ik van mening dat de RFT een belangrijke stap heeft gezet ten aanzien van de betrouwbaarheidstoetsing. De uitgevaardigde beleidsregel inzake betrouwbaarheidstoetsing kan dienen om deze toetsing verder te stroomlijnen hetgeen de effectiviteit ten goede komt en uiteindelijk kan resulteren in geringere lasten voor de onder toezicht staande instellingen.

Op het gebied van de informatievoorziening aan de consument heeft de RFT voorrang gegeven aan de opzet van een centraal aanspreekpunt door hun informatielijnen te bundelen. Dit centraal aanspreekpunt is begin november van start gegaan. Voor mijn onderhavige, positieve beoordeling van de RFT-werkzaamheden in het eerste jaar is dit zeer relevant. Komend jaar verwacht ik dat concrete invulling zal worden geven aan de verdere voornemens die zijn verwoord in de Nota informatieverstrekking aan de consument van financiële diensten4. Ik ben voornemens u daarover aan de hand van een uitgewerkt tijdschema op te stellen door de RFT op korte termijn te informeren.

Het eerste jaar van de RFT overziend, kan ik constateren dat deze zich inmiddels heeft weten te positioneren en enkele belangrijke slagen heeft gemaakt op niet-sectorspecifiek terrein. De RFT heeft daarbij aandacht gegeven aan de invulling van beleid en regelgeving. Nu de kaders in eerste aanzet worden vormgegeven, kan volgend jaar ook aandacht worden besteed aan werkzaamheden inzake samenwerking en werkverdeling bij de uitvoering van het toezicht, zodat de mogelijkheden van de RFT om lacunes en overlap te voorkomen, zoals beoogd, ook op dit terrein worden benut. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het door de RFT geïnitieerde onderzoek naar de concrete invulling van het aanvullend groepstoezicht en de voorgenomen aanpassing van het Protocol tussen de Verzekeringskamer en de Nederlandsche Bank waarin ook de Stichting Toezicht Effectenverkeer zal worden opgenomen. Een ander voorbeeld is de stroomlijning van de betrouwbaarheidstoetsing. Ook over deze dimensie zal dan volgend jaar kunnen worden gerapporteerd.

Naar verwachting zal de RFT in april 2001 een jaarverslag uitbrengen. Bij die gelegenheid zal ik u tevens informeren over de wijze waarop ik de RFT zoals toegezegd in 2002 zal evalueren.

DE MINISTER VAN FINANCIEN,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...