Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

PvdA-bijdrage aan algemeen overleg proefboring Biesbosch

Datum nieuwsfeit: 06-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 6 december 2000

BIJDRAGE VAN TINEKE WITTEVEEN-HEVINGA (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER PROEFBORING IN DE BIESBOSCH

Tijdens het algemeen overleg, dat we in maart met de regering voerden, maakte de PvdA-fractie reeds duidelijk dat hiaten in de wetgeving de Biesbosch parten speelt. De warboel rondom de wetgeving is sindsdien alleen maar toegenomen, en niet in de laatste plaats door toedoen van de minister van Economische Zaken. Ik zal dat toelichten.

De uitspraak van de rechter in Breda om de boorvergunning te vernietigen beschouwt de PvdA-fractie als een ondersteuning voor de kritische stellingname, die wij reeds betrokken tijdens het eerder genoemde algemeen overleg. Hoewel er op dit moment geen sprake is van aanvragen voor vergunningen voor van proefboringen moeten we het verlenen van deze vergunning toch als een mogelijke eerste stap beschouwen voor een vervolg. Immers, zonder de onderhavige vergunning zijn aanvragen voor proefboringen, laat staan, aanvragen voor gaswinning buiten beeld.

Wij hebben moeite met de gehele gang van zaken rondom boorvergunning en vinden het ook weinig elegant van de minister om snel even de aanvullende boorvergunning te verlenen. Met 'snel' bedoel ik: had de minister niet even kunnen wachten op de resultaten van het overleg met de Kamer van vandaag?

Niet alleen omdat de minister weet van de kritische stellingname van de Kamer en, wat voor ons minstens zo zwaar weegt, de standpunten die de gemeenten en beide provinciale besturen hebben ingenomen via het Overleg Nationaal Park de Biesbosch met betrekking tot deze boorvergunning. Zij hebben immers, door naar de rechter te gaan, aangegeven dat het de bevolking daar menens is. Hoe heeft de minister deze feiten eigenlijk meegewogen?

Ik sprak over een warboel in de wetgeving en dat betreft allereerst de driedubbele signalen die gemeenten en provincies van de regering ontvangen voor wat betreft hun rol in het maken van afwegingen inzake te beschermen natuurgebieden zoals dat volgens de Europese wetgeving met betrekking tot Vogel- en Habitatrichtlijn behoort.

In het Noorden zijn de afgelopen tijd al vreemde dingen gebeurd, waar geen mens meer een touw aan kan vastknopen. De staatssecretaris van LNV, de primair verantwoordelijke voor de implementatie van de onderhavige Europese wetgeving, ondersteunt het standpunt van de Waddeneilandengemeenten dat vooral ook zij de afwegingen inzake de Habitatrichtlijn in hun bestemmingsplan gestalte moeten geven. Andere, Groningse gemeenten zoals de Marne en Eemsmond, deden dat al eerder. Vervolgens worden zij echter door het College van Gedeputeerde Staten op de vingers getikt omdat dat hun bestemmingsplan in strijd zou zijn met het vigerende streekplan, dat immers tot de verantwoordelijkheid van GS behoort, terwijl iedereen wel weet dat een streekplan, in tegenstelling tot in een bestemmingsplan, geen verbindende werking heeft. Minister Pronk laat dus vervolgens weten het oneens te zijn met de provincie en eens met de gemeenten, ik neem aan omdat de gemeenten via het bestemmingsplan het standpunt van de regering over de Waddenborigen rechtskracht geven. De gemeenten krijgen dus een pluim van de minister van VROM. Maar krijgen vervolgens weer een reprimande van de minister van EZ omdat bevoegdheden uitsluitend zouden toebehoren aan de rijksoverheid. Dezelfde reprimande wordt door de minister van EZ uitgedeeld op een weer wat later tijdstip aan de provincie Groningen als zij een verbod op proefboringen opneemt in het Provinciale Omgevingsplan, eveneens - neem ik aan - ter ondersteuning van de uitvoering van het regeringsstandpunt over de Waddenboringen.

Gemeenten en de provincies Brabant en Zuid-Holland doen in het kader van het Overlegorgaan Nationaal Park de Biesbosch in hun en in onze ogen netjes hun huiswerk en komen tot de conclusie dat de afgifte van de onderhavige boorvergunningen niet in overeenstemming is met hun uitleg over het wettelijk kader, namelijk de Vogel- en de Habitatrichtlijn. Het is echter weer de minister van EZ die het standpunt van de lagere overheden naast zich neerlegt.

Hoe moeten de lagere overheden die te maken hebben met te beschermen natuurgebieden hier nog chocola van bakken? Juist daar is de creatie van draagvlak voor natuurbescherming van het allergrootste belang. Dat moet gekoesterd en gerespecteerd worden. Immer, de plaatselijke bevolking is zelf ook bereid prioriteiten te stellen. Dat moet worden beloond in plaats van worden afgestraft. En dat is eigenlijk wel wat er gaande is.

En ondertussen komen de oplossingen voor goede Nederlandse wetgeving niet dichterbij.

Mede tegen deze achtergrond heeft de PvdA-fractie tijdens een algemeen overleg vorige week met de staatssecretaris voor LNV aangekondigd een kameruitspraak te vragen over de volledige opname van het afwegingskader van de Habitatrichtlijn in de Natuurbeschermingswet Dat is de beste basis om vervolgens tot nadere uitwerking te komen in andere daarvoor in aanmerking komende wettelijke kaders en regelingen.

Vanzelfsprekend hebben wij daarbij betrokken het overduidelijke standpunt van de Europese Commissie, die reeds in oktober Nederland een soort van laatste waarschuwing gaf bij het in gebreke blijven bij de implementatie van Vogel- en Habitatrichtlijnen stammende uit NB resp. 1979 en 1992. De Europese Commissie en de rechter in Breda leggen precies de vinger op de zere plek, waar nu de Biesbosch het slachtoffer van dreigt te worden. Ook het advies van de Waddenadviesraad past in dit rijtje.

Mijn fractie vindt dat de warboel, die zo langzamerhand gecreëerd is, zo spoedig mogelijk moet worden opgeruimd en wij vinden dat het bezwaar dat de minister van EZ heeft aangetekend tegen de uitspraak van de rechter van Breda over betere wetgeving bepaald geen bijdrage is aan het zo noodzakelijke verbeteringsproces waar staatssecretaris Faber hard aan werkt. Sterker nog, onze indruk is dat het een bijdrage is aan de door ons verfoeide toenemende juridisering.

Die stap van de minister, nu weer richting Nederlandse rechter, begrijpen wij niet. Wellicht kan de minister nog wat overwegingen aangeven op basis waarvan zij meent dat de in gang gezette processen bijdragen tot de werkzaamheden van de staatssecretaris. Hoewel wij nog niet geheel gerust waren op de uitwerking van het standpunt van staatssecretaris Faber, zoals dat aan de orde was tijdens het overleg van vorige week, menen wij toch dat een zekere bescheidenheid in deze fase van de ontwikkeling van de wetgeving de minister van EZ gesierd zou hebben.

De Biesbosch is een beschermd natuurgebied waarop de Vogel- en Habitatrichtlijn van toepassing is. Dat betekent bij twijfel over schade afzien van de eventueel geplande activiteiten tenzij er maatschappelijke noodzaak is en er geen alternatieven zijn.

Omdat het de gemeenten en provincies niet te verwijten valt dat er hiaten in de wetgeving zijn, menen wij dat de regering met de NAM in overleg moet treden om af te zien van activiteiten inzake (proef)boringen zolang het afwegingskader van de Habitatrichtlijn niet integraal is opgenomen in de Natuurbeschermingswet en de andere eventueel daarbijbehorende wettelijke kaders en regelingen, zoals de Mijnbouwwet. Vanzelfsprekend moet dat ook volstrekte duidelijkheid opleveren over de taken en bevoegdheden terzake van gemeenten en provincies. De discussie met de Europese Commissie moet z.s.m. definitief afgerond worden.

Tenslotte zult u eveneens begrijpen dat bij ons inmiddels grote behoefte bestaat aan het activiteitenplan van mijnbouwactiviteiten dat een inzicht moet geven in de stand van zaken en voorgenomen activiteiten per gasveld of nog te exploiteren gasvelden met betrekking tot de uitgifte van concessies en vergunningen, alsmede een winningscenario. De verplichting tot het maken van het activiteitenplan is op basis van een PvdA-amendement in de Gaswet opgenomen. Wanneer kan het eerste activiteitenplan verwacht worden?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie