Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag van Europese Algemene Raad

Datum nieuwsfeit: 06-12-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

charset="iso-8859-1"

www.minbuza.nl\content.asp?Key=404725Aan de Voorzitter van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Voorzitter van de Vaste Commissie Voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Integratie Europa Associatie en andere Bijzondere Betrekkingen Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 5 december 2000 Auteur Drs. P.J. Kleiweg de Zwaan Vos

Kenmerk DIE/699/00 Telefoon 070-348.58.19

Blad /4 Fax 070-348.63.81

Bijlage(n) E-mail Die-(ab@minbuza.nl)

Betreft Verslag Algemene Raad d.d. 4-5 december 2000

C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij het verslag van de Algemene Raad d.d. 4 december aan te bieden. Daarin is vervat een kort verslag van het IGC-conclaaf van 3 december.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van de Algemene Raad d.d. 4 december 2000

IGC

En marge van de Algemene Raad vond op 3 december een IGC-conclaaf plaats.

Tijdens de bijeenkomst werden de volgende onderwerpen behandeld: nauwere samenwerking, de Commissie, EVDB en besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid.

Bij de nauwere samenwerking ging het vooral om de reikwijdte van het instrument in de tweede pijler (wel of niet nauwere samenwerking voor defensie) en over de wijze van besluitvorming door de Raad over het aangaan van de nauwere samenwerking. Enkele lidstaten behouden bezwaren tegen invoering van nauwere samenwerking in de tweede pijler.

Wat de Commissie betreft, bleken de standpunten ongewijzigd. Lidstaten met twee commissarissen zijn alleen onder voorwaarden bereid af te zien van een tweede Commissaris, terwijl andere lidstaten een Commissaris per lidstaat wensen. Voor de mogelijkheid van een plafond op termijn onder voorwaarde van gelijkwaardige rotatie leek de steun verder toegenomen te zijn.

Ten aanzien van het voorstel tot opneming van bepalingen inzake het EVDB in het Verdrag, zoals onder meer door Nederland bepleit, herhaalden enkele lidstaten hun bezwaren.

Tot slot leverde de bespreking over de overgang naar besluitvorming bij gekwalificeerde meerderheid geen nieuwe gezichtspunten op. Op de voornaamste terreinen (sociaal beleid, fiscaal beleid, handelspolitiek, asiel en immigratie) behielden telkens een of meer lidstaten hun bezwaren tegen overgang naar meerderheidsbesluitvorming.

EVDB

De Raad sprak tevredenheid uit over het Voorzitterschapsrapport over het EVDB, en de daarbij behorende annexen, dat aan Nice zal worden voorgelegd. Er ligt nu een goede basis voor zowel de verdere opbouw van Europese capaciteiten als de totstandkoming van de permanente organen voor de besluitvorming en de regeling voor samenwerking met de NAVO en met derde landen. In verband met eerder gemaakte opmerkingen over de regelingen van de EU met derde landen vroeg Griekenland om een expliciete verwijzing naar Art. 11 van het VEU. Achtergrond daarvan is de wens dat derde landen zich, ook in hun toekomstige nauwe betrekkingen met de EU op EVDB-terrein, nog eens expliciet moeten houden aan o.m. het Handvest van de VN (lees: eerbiediging van de territoriale integriteit van andere landen). De Raad willigde dit verzoek in.

Uit de discussie kwam naar voren dat nog verder moet worden gepraat over de crisisbeheersingsprocedures, waarover HV Solana en Commissaris Patten voorstellen hebben gedaan. Daarbij is gewezen op het belang van coherent optreden van de Unie, ook in crisissituaties.

Door verschillende lidstaten werd het punt van de Verdragswijziging opgebracht. Zo sprak ik tevredenheid uit dat het Voorzitterschapsrapport en de Annexen aan de Europese Raad van Nice worden voorgelegd als een samenhangend pakket, waartoe ook het vraagstuk van Verdragswijziging behoort. Alle aspecten zullen in Nice aan de orde moeten kunnen komen. De verdragswijzigingsvoorstellen bevatten relatief eenvoudig overeen te komen essentiële elementen. Een en ander behoeft, wat Nederland betreft, niet in de weg te staan aan operationaliteit van de EU op basis van permanente structuren, hangende de ratificatieprocedures.

Van verschillende kanten is steun uitgesproken voor de Nederlandse benadering, zij het dat de meeste lidstaten goed kunnen leven met een politieke verklaring die Verdragswijziging eerst op termijn in het vooruitzicht stelt. Ierland stelde zich opnieuw het meest terughoudend op. Ierland acht Verdragswijziging noodzakelijk noch wenselijk, meent dat het huidige Verdrag voldoende basis biedt voor een operationeel EVDB en vreest complicaties bij ratificatie. Ook Finland toonde zich zeer gereserveerd.

Uitbreiding

Tijdens de AR van 4 december werd overeenstemming bereikt over de raadsconclusies inzake uitbreiding. Hiermee wordt, in lijn met het Nederlandse standpunt, ingestemd met de belangrijkste voorstellen uit het Strategiedocument van de Commissie, waaronder een 'road map' voor de verdere onderhandelingen, eindigend medio 2002.

Commissaris Verheugen verwelkomde de conclusies en onderstreepte het belang van een duidelijk signaal van de Europese Raad met betrekking tot de 'road map'. Indien de EU zich committeerde tot dit werkschema dan zou het grote invloed hebben op de politieke agenda van de regeringen in de kandidaat-lidstaten. Verheugen pleitte tenslotte voor een verwijzing in de conclusies naar de ER te Gotenburg.

Het Verenigd-Koninkrijk ondersteunde dit voorstel nadrukkelijk. In Gotenburg zou de balans moeten worden opgemaakt en zou de verst gevorderde kandidaten een duidelijk perspectief op toetreding moeten worden geboden.

Een groot aantal lidstaten, waaronder Nederland, sprak steun uit voor Verheugens opmerkingen en gaf aan open te staan voor de suggesties van het VK. Zweden merkte in dit kader op dat differentiatie tussen de kandidaten uitgangspunt diende te blijven van het onderhandelingsproces.

Het Voorzitterschap zal naar aanleiding van de discussie de tekst van de conclusies aanpassen, maar achtte het niet opportuun om hierin een verwijzing naar Gotenburg op te nemen. De ER te Nice zal daarom gevraagd worden om zich over een opdracht aan de ER te Gotenburg uit te spreken.

Pre-toetredingsstrategie Turkije

Tijdens de lunch bereikte de Raad politieke overeenstemming over de pre-toetredingsstrategie t.b.v. Turkije. De gerezen problemen hadden betrekking op verwijzingen in de tekst naar de kwestie-Cyprus en de betrekkingen van Turkije met zijn buurlanden.

Uiteindelijk is een oplossing gevonden die voor alle partijen aanvaardbaar was; zoals ook door Nederland voorgestaan, gebaseerd op de conclusies van Helsinki.

Later op de dag meldde Voorzitter Védrine dat ook Ankara kon instemmen met de tekst.

MOVP

Er heeft een korte lunchdiscussie plaatsgevonden over het Midden-Oosten, in het bijzonder over het voorstel van Commissaris Patten voor verlening van humanitaire hulp aan de Palestijnen en de instelling van een Special Cash Facility. Commissaris Patten is verzocht hierover nadere voorstellen te doen.

Statuut EP-leden

Tijdens de Algemene Raad is het statuut voor de leden van het EP als informatiepunt opgebracht. Het Franse Voorzitterschap stelde de Raad op de hoogte van de brief die minister Moscovici namens de Raad aan het EP heeft gestuurd. In deze brief worden de standpunten van de Raad nogmaals duidelijk naar voren gebracht, onder meer over de problematiek van de salariëring, het belastingregime, de pensioenregeling, het systeem van de onkostenvergoeding en de opname van enkele bepalingen van het verkiezingsbesluit van 1976. Het is nu, naar de mening van het Voorzitterschap, aan het EP om stappen te nemen in de richting van een akkoord.

Kenmerk DIE/699
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...