Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 07-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen

Vrijstelling bestemmingsplan "Buitengebied 1984"

Bekendmaking: artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ter inzage: bouwplan met bijbehorende stukken.
Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.
Toelichting: het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van Betuweroute drie Civiel te Rumpt, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1984" om het tijdelijk oprichten (voor een periode van vijf jaar) van een bouwkeet en een container op een perceel aan de Achtersteweg te Meteren (nabij nummer 71), kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie H, nummer 381, mogelijk te maken.
Bedenkingen: door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686. Datum publicatie: 7 december 2000.

Goedgekeurd bestemmingsplan Buitengebied Tricht 1985, nr.1, herziening
1
Bekendmaking: artikel 28 lid 6 Wet op de Ruimtelijke Ordening Ter inzage: het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 31oktober 2000, nr. RE2000.35676 tot goedkeuring van het bij raadsbesluit van 28 maart 2000 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Tricht 1985, nr.1, herziening 1, alsmede het bestemmingsplan zelf, met bijbehorende stukken
Inzagetermijn: zes weken, met ingang van maandag 11 december 2000. Toelichting: het plan heeft betrekking op het gebied "Buitengebied Tricht" en het daarbinnen gelegen terrein aan de Linge tegenover het dorp Deil. Het plan heeft tot doel het geldende bestemmingsplan aan te passen aan de gewijzigde activiteiten van het pijpleidingenbedrijf met bijbehorende faciliteiten en installatiewerken voor de olie-, gas- en procesindustrie. De wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten omvatten de toevoeging van de productie van rioleringskousen en een ruimere kantoorfunctie.
Beroep: gedurende de inzagetermijn kan tegen bovengenoemd besluit van Gedeputeerde Staten beroep worden ingesteld door degenen die ingevolge artikel 27 WRO tijdig bij Gedeputeerde Staten bedenkingen hebben ingebracht tegen het vastgestelde plan alsmede door een belanghebbende die kan aantonen dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit inzake goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Degene die bevoegd is beroep in te stellen, is binnen de beroepstermijn tevens bevoegd om naast een beroepsschrift een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt het besluit omtrent goedkeuring niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686. Datum publicatie: 7 december 2000.

Onherroepelijk bestemmingsplan 't Hooge Huys 1986, herziening 1998 Bekendmaking: artikel 31 Wet op de Ruimtelijke Ordening Ter inzage: het bestemmingsplan 't Hooge Huys 1986, herziening 1998 Inzage: voor een ieder, met ingang van de dag volgend op de publicatie Toelichting: het plan heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door de percelen Achterstraat 44 en 52 te Beesd en heeft tot doel de bouw van vier in plaats van twee woningen mogelijk te maken Inlichtingen: vakbalie Bouw- en Milieuzaken, tel. 0345-586686. Datum publicatie: 7 december 2000.

Onherroepelijk bestemmingsplan Kom Deil 1984, herziening terrein voormalige peuterspeelzaal
Bekendmaking: artikel 31 Wet op de Ruimtelijke Ordening Ter inzage: het bestemmingsplan Kom Deil 1984, herziening terrein voormalige peuterspeelzaal
Inzage: voor een ieder, met ingang van de dag volgend op de publicatie Toelichting: het plan heeft betrekking op het terrein van de huidige peuterspeelzaal 't Steijntje, Palmensteynstraat 14 te Deil en heeft tot doel op de locatie de bouw van een woning mogelijk te maken na de verplaatsing van de peuterspeelzaal naar de Lokhorstschool in Deil. Inlichtingen: vakbalie Bouw- en Milieuzaken, tel. 0345-586686. Datum publicatie: 7 december 2000.

Wet Milieubeheer

Vanaf donderdag 7 december 2000 ligt ter inzage:
Besluit tot intrekking milieuvergunningen op verzoek van de vergunninghouder:

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen hebben op verzoek van NS Railinfrabeheer BV te Tiel besloten tot intrekking (geheel/gedeeltelijk) van een drietal aan haar verleende milieuvergunningen in verband met de geografische samenloop van nieuw aangevraagde vergunningen, allen ten behoeve van de aanleg van de Betuweroute, namelijk:

* geheel: de milieuvergunning d.d. 21 maart 2000, WM nr. 99.16h, voor het werkterrein in de nabijheid van de A15 nabij de Meersteeg, kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie N nr. 127, KW 62, 62F, 62G;

* gedeeltelijk: de milieuvergunning d.d. 27 juni 2000, WM nr. 99.16g, werkterrein in de nabijheid van de A15 aan de Blankertseweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie H nrs. 381, 444 en 446, KW 61, 61A, 61B. Het gedeelte dat wordt ingetrokken betreft het werkterrein ter grootte van 3150 m2, dat gemarkeerd is aangegeven op de tekening behorende bij het verzoek van 20 oktober 2000, met kenmerk BR/876/132708/ASo;

* gedeeltelijk: de milieuvergunning d.d. 21 maart 2000, WM nr. 99.16d, werkterrein gelegen in de nabijheid van de A15 nabij het A15-viadukt voor de spoorlijn Utrecht- `s Hertogenbosch, kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie H nrs. 259, 260, 325-329, 415, 420 en 1622, KW 54, 54A, 54B. Het gedeelte dat wordt ingetrokken betreft het werkterrein ter grootte van 1200 m2, dat gemarkeerd is aangegeven op de tekening behorende bij het verzoek van 20 oktober 2000, met kenmerk BR/873/132711/ASo.
Beroep: tot en met 22 januari 2001 uitsluitend voor:- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Toelichting: na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inzage stukken

Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.
Inlichtingen

Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

Geldermalsen, 7 december 2000.

Commissie ROVV

Datum:
donderdag 14 december 2000

Aanvang:
20.00 uur

Plaats:
gemeentehuis Geldermalsen

Agenda:

1. Verslag van de vergadering van 9 november 2000.
2. Startnotitie Avri

3. Aanvraag bouwvergunning voor het (het-)oprichten van een woning met garage op het perceel Poppelenbrugerstraat 23 te Geldermalsen : voorstel tot opstarten procedure vrijstellingsbevoegdheid.
4. Bestemmingsplan Het Rot, herziening 1996: aanpassing n.a.v. de uitspraak van de Raad van State van 12 november 1999.
5. Ingekomen stukken en mededelingen

6. Rondvraag


Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:


1. W.H.J. de Bruijn, Lingedijk Acquoy, ter hoogte van nummer 60/62 het kappen van 1 lindeboom.

Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.
Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
datum publicatie: 7 december 2000

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

* C. Visser, Dorpsstraat 38 te Meteren, vergroten woning (7 december 2000);

* C.H. van Malsen, Burg. Von Geusauweg 34 te Geldermalsen, vergroten woning (7 december 2000);

* H. de Ridder, Prins van Oranjestraat 1 te Geldermalsen, veranderen/vergroten woning (7 december 2000);
* J. Vogelzang, D.J. van Wijkstraat 30 te Geldermalsen, vergroten woning (7 december 2000);

* W.L. Berendse, Frissestein 19 te Deil, oprichten dakkapel (7 december 2000);

* H. van Soelen, Zoete Kroon 1 te Geldermalsen, vergroten woning (7 december 2000);

* L.C.D. Pompe, Zoete Kroon 3 te Geldermalsen, vergroten woning (7 december 2000);

* J. Gulicher, Luchtenburgstraat 1a te Deil, oprichten woning (7 december 2000);

* Poppen Beheer BV, Poppenbouwing 33 te Geldermalsen, oprichten kantoor en bedrijfsruimte (7 december 2000);
* Rabobank "De Lingestreek UA", Van Borsselelaan 2 te Geldermalsen, veranderen garage in kantoorruimte (7 december 2000);
* NV Nuon Zuid-Gelderland, nabij Hoevenseweg 5 te Enspijk, oprichten middenspanningsruimte (7 december 2000);

* G. van Dijk, Diefdijk 60 te Acquoy, veranderen schuur (7 december 2000);

* J.A. van Santen, J. van Zantenstraat 77 te Meteren, oprichten tuinhuisje (7 december 2000);

* H.A. Hoogakker, Krugerstraat 16 te Deil, oprichten schuur (7 december 2000);

* J.P. Verhoeks, Benedeneindseweg 5 te Deil, vergroten woning (7 december 2000);

* M. van Walderveen, Geldersestraat 6-8 te Geldermalsen, vergroten winkel/magazijn (7 december 2000);

* J.M. Arnts, Raadsteeg 6 te Rumpt, vernieuwen garage/berging (7 december 2000);

* G.G. Elings, Wilhelminastraat 7 te Meteren, vernieuwen woning (7 december 2000);

* J.J.A. den Hartog en P.J. den Hartog-Spoelstra, Verlengde Bredestraat 41 te Meteren, oprichten woning met garage (7 december 2000).

Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager. Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686 Datum publicatie: 7 december 2000.Wie wil bouwen

Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

* P. Bergman, Lingedijk 30 te Geldermalsen, vergroten woning (28 november 2000);

* NS Railinfrabeheer BV, Lageveldweg te Rumpt, vergroten tijdelijk ketenpark (29 november 2000);

* C. de Jongh, Lange Akker 175 te Geldermalsen, oprichten voorportaal (30 november 2000);

* J..E. Teuling, van Borsselelaan 8 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (1 december 2000);

* Aannemersbedrijf Gebr. Blokland BV, bestemmingsplan Kalenberg III te Meteren, oprichten 56 woningen (27 november 2000);
* C. Oosterom's Produktiebedrijven, Burg. R. van de Venlaan 3 te Geldermalsen oprichten opslagruimten (1 december 2000);
* B. Raven, Bulkstraat 9 te Deil, oprichten paardenstal (4 december 2000);

* Mts. De Bruyn, Leerdamseweg 21 te Acquoy, oprichten jongveestal (4 december 2000).

Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.
Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686 Datum publicatie: 7 december 2000.

Activiteiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend aan:

* J.S. Medua voor het ten gehore brengen van live muziek op zaterdag 9 december a.s. tot 01.00 uur in het Dorpshuis te Meteren.
* Buurtbus TBE voor de overdracht van de nieuwe bus op zaterdag 16 december a.s. van 10.30 tot 11.30 uur op het Marktplein te Geldermalsen.

* Zondagsschool Deil/Enspijk voor het houden van een collecte in week 51 a.s. in Deil en Enspijk voor het kinderkerstfeest.
* De Minzerie voor het houden van een sponsorloop op donderdag 18 januari a.s. van 13.00 tot 15.00 uur rond de waterpomp te Enspijk.
Indien u zich met deze beslissing (en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Vergadering commissie voor bezwaar- en beroepschriften

De voorzitter van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften brengt ter openbare kennis dat op dinsdag 19 december 2000 op het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen de volgende bezwaarschriften in haar openbare vergadering zullen worden behandeld:
Om 19.15 uur:

bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 juni 2000, tot het intrekken van de eerder verleende huisvestingsvergunning voor het in gebruik nemen van de standplaats H.J. Ganzemanstraat 6 te Meteren.
Om 20.00 uur:

bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 oktober 2000, tegen de aan de gemeente Geldermalsen verleende vergunning voor het kappen van 4 haagbeuken op de percelen grenzend aan de Geldersestraat 124 en Berkelstraat 2/4 te Geldermalsen.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken, liggen voor belanghebbenden en gemachtigden ter inzage vanaf heden tot en met 19 december 2000 tijdens openstellingstijden bij de vakbalie bouwen en wonen in het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen.
Geldermalsen 5 december 2000.

De voorzitter van de commissie voornoemd,

mr W.J. Wierda.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie