Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 07-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen

Vrijstelling bestemmingsplan "Buitengebied 1984"

Bekendmaking: artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ter inzage: bouwplan met bijbehorende stukken.
Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie.
Toelichting: het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van Betuweroute drie Civiel te Rumpt, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Buitengebied 1984" om het tijdelijk oprichten (voor een periode van vijf jaar) van een bouwkeet en een container op een perceel aan de Achtersteweg te Meteren (nabij nummer 71), kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie H, nummer 381, mogelijk te maken.
Bedenkingen: door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686. Datum publicatie: 7 december 2000.

Goedgekeurd bestemmingsplan Buitengebied Tricht 1985, nr.1, herziening
1
Bekendmaking: artikel 28 lid 6 Wet op de Ruimtelijke Ordening Ter inzage: het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 31oktober 2000, nr. RE2000.35676 tot goedkeuring van het bij raadsbesluit van 28 maart 2000 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Tricht 1985, nr.1, herziening 1, alsmede het bestemmingsplan zelf, met bijbehorende stukken
Inzagetermijn: zes weken, met ingang van maandag 11 december 2000. Toelichting: het plan heeft betrekking op het gebied "Buitengebied Tricht" en het daarbinnen gelegen terrein aan de Linge tegenover het dorp Deil. Het plan heeft tot doel het geldende bestemmingsplan aan te passen aan de gewijzigde activiteiten van het pijpleidingenbedrijf met bijbehorende faciliteiten en installatiewerken voor de olie-, gas- en procesindustrie. De wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten omvatten de toevoeging van de productie van rioleringskousen en een ruimere kantoorfunctie.
Beroep: gedurende de inzagetermijn kan tegen bovengenoemd besluit van Gedeputeerde Staten beroep worden ingesteld door degenen die ingevolge artikel 27 WRO tijdig bij Gedeputeerde Staten bedenkingen hebben ingebracht tegen het vastgestelde plan alsmede door een belanghebbende die kan aantonen dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit inzake goedkeuring treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Degene die bevoegd is beroep in te stellen, is binnen de beroepstermijn tevens bevoegd om naast een beroepsschrift een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, treedt het besluit omtrent goedkeuring niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686. Datum publicatie: 7 december 2000.

Onherroepelijk bestemmingsplan 't Hooge Huys 1986, herziening 1998 Bekendmaking: artikel 31 Wet op de Ruimtelijke Ordening Ter inzage: het bestemmingsplan 't Hooge Huys 1986, herziening 1998 Inzage: voor een ieder, met ingang van de dag volgend op de publicatie Toelichting: het plan heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door de percelen Achterstraat 44 en 52 te Beesd en heeft tot doel de bouw van vier in plaats van twee woningen mogelijk te maken Inlichtingen: vakbalie Bouw- en Milieuzaken, tel. 0345-586686. Datum publicatie: 7 december 2000.

Onherroepelijk bestemmingsplan Kom Deil 1984, herziening terrein voormalige peuterspeelzaal
Bekendmaking: artikel 31 Wet op de Ruimtelijke Ordening Ter inzage: het bestemmingsplan Kom Deil 1984, herziening terrein voormalige peuterspeelzaal
Inzage: voor een ieder, met ingang van de dag volgend op de publicatie Toelichting: het plan heeft betrekking op het terrein van de huidige peuterspeelzaal 't Steijntje, Palmensteynstraat 14 te Deil en heeft tot doel op de locatie de bouw van een woning mogelijk te maken na de verplaatsing van de peuterspeelzaal naar de Lokhorstschool in Deil. Inlichtingen: vakbalie Bouw- en Milieuzaken, tel. 0345-586686. Datum publicatie: 7 december 2000.

Wet Milieubeheer

Vanaf donderdag 7 december 2000 ligt ter inzage:
Besluit tot intrekking milieuvergunningen op verzoek van de vergunninghouder:

Burgemeester en wethouders van Geldermalsen hebben op verzoek van NS Railinfrabeheer BV te Tiel besloten tot intrekking (geheel/gedeeltelijk) van een drietal aan haar verleende milieuvergunningen in verband met de geografische samenloop van nieuw aangevraagde vergunningen, allen ten behoeve van de aanleg van de Betuweroute, namelijk:

* geheel: de milieuvergunning d.d. 21 maart 2000, WM nr. 99.16h, voor het werkterrein in de nabijheid van de A15 nabij de Meersteeg, kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie N nr. 127, KW 62, 62F, 62G;

* gedeeltelijk: de milieuvergunning d.d. 27 juni 2000, WM nr. 99.16g, werkterrein in de nabijheid van de A15 aan de Blankertseweg (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie H nrs. 381, 444 en 446, KW 61, 61A, 61B. Het gedeelte dat wordt ingetrokken betreft het werkterrein ter grootte van 3150 m2, dat gemarkeerd is aangegeven op de tekening behorende bij het verzoek van 20 oktober 2000, met kenmerk BR/876/132708/ASo;

* gedeeltelijk: de milieuvergunning d.d. 21 maart 2000, WM nr. 99.16d, werkterrein gelegen in de nabijheid van de A15 nabij het A15-viadukt voor de spoorlijn Utrecht- `s Hertogenbosch, kadastraal bekend gemeente Geldermalsen, sectie H nrs. 259, 260, 325-329, 415, 420 en 1622, KW 54, 54A, 54B. Het gedeelte dat wordt ingetrokken betreft het werkterrein ter grootte van 1200 m2, dat gemarkeerd is aangegeven op de tekening behorende bij het verzoek van 20 oktober 2000, met kenmerk BR/873/132711/ASo.
Beroep: tot en met 22 januari 2001 uitsluitend voor:- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; - de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;- degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aangebracht; - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Toelichting: na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inzage stukken

Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.
Inlichtingen

Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

Geldermalsen, 7 december 2000.

Commissie ROVV

Datum:
donderdag 14 december 2000

Aanvang:
20.00 uur

Plaats:
gemeentehuis Geldermalsen

Agenda:

1. Verslag van de vergadering van 9 november 2000.
2. Startnotitie Avri

3. Aanvraag bouwvergunning voor het (het-)oprichten van een woning met garage op het perceel Poppelenbrugerstraat 23 te Geldermalsen : voorstel tot opstarten procedure vrijstellingsbevoegdheid.
4. Bestemmingsplan Het Rot, herziening 1996: aanpassing n.a.v. de uitspraak van de Raad van State van 12 november 1999.
5. Ingekomen stukken en mededelingen

6. Rondvraag


Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:


1. W.H.J. de Bruijn, Lingedijk Acquoy, ter hoogte van nummer 60/62 het kappen van 1 lindeboom.

Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.
Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
datum publicatie: 7 december 2000

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

* C. Visser, Dorpsstraat 38 te Meteren, vergroten woning (7 december 2000);

* C.H. van Malsen, Burg. Von Geusauweg 34 te Geldermalsen, vergroten woning (7 december 2000);

* H. de Ridder, Prins van Oranjestraat 1 te Geldermalsen, veranderen/vergroten woning (7 december 2000);
* J. Vogelzang, D.J. van Wijkstraat 30 te Geldermalsen, vergroten woning (7 december 2000);

* W.L. Berendse, Frissestein 19 te Deil, oprichten dakkapel (7 december 2000);

* H. van Soelen, Zoete Kroon 1 te Geldermalsen, vergroten woning (7 december 2000);

* L.C.D. Pompe, Zoete Kroon 3 te Geldermalsen, vergroten woning (7 december 2000);

* J. Gulicher, Luchtenburgstraat 1a te Deil, oprichten woning (7 december 2000);

* Poppen Beheer BV, Poppenbouwing 33 te Geldermalsen, oprichten kantoor en bedrijfsruimte (7 december 2000);
* Rabobank "De Lingestreek UA", Van Borsselelaan 2 te Geldermalsen, veranderen garage in kantoorruimte (7 december 2000);
* NV Nuon Zuid-Gelderland, nabij Hoevenseweg 5 te Enspijk, oprichten middenspanningsruimte (7 december 2000);

* G. van Dijk, Diefdijk 60 te Acquoy, veranderen schuur (7 december 2000);

* J.A. van Santen, J. van Zantenstraat 77 te Meteren, oprichten tuinhuisje (7 december 2000);

* H.A. Hoogakker, Krugerstraat 16 te Deil, oprichten schuur (7 december 2000);

* J.P. Verhoeks, Benedeneindseweg 5 te Deil, vergroten woning (7 december 2000);

* M. van Walderveen, Geldersestraat 6-8 te Geldermalsen, vergroten winkel/magazijn (7 december 2000);

* J.M. Arnts, Raadsteeg 6 te Rumpt, vernieuwen garage/berging (7 december 2000);

* G.G. Elings, Wilhelminastraat 7 te Meteren, vernieuwen woning (7 december 2000);

* J.J.A. den Hartog en P.J. den Hartog-Spoelstra, Verlengde Bredestraat 41 te Meteren, oprichten woning met garage (7 december 2000).

Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager. Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn.
Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de
Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686 Datum publicatie: 7 december 2000.Wie wil bouwen

Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

* P. Bergman, Lingedijk 30 te Geldermalsen, vergroten woning (28 november 2000);

* NS Railinfrabeheer BV, Lageveldweg te Rumpt, vergroten tijdelijk ketenpark (29 november 2000);

* C. de Jongh, Lange Akker 175 te Geldermalsen, oprichten voorportaal (30 november 2000);

* J..E. Teuling, van Borsselelaan 8 te Geldermalsen, oprichten tuinhuisje (1 december 2000);

* Aannemersbedrijf Gebr. Blokland BV, bestemmingsplan Kalenberg III te Meteren, oprichten 56 woningen (27 november 2000);
* C. Oosterom's Produktiebedrijven, Burg. R. van de Venlaan 3 te Geldermalsen oprichten opslagruimten (1 december 2000);
* B. Raven, Bulkstraat 9 te Deil, oprichten paardenstal (4 december 2000);

* Mts. De Bruyn, Leerdamseweg 21 te Acquoy, oprichten jongveestal (4 december 2000).

Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.
Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".
Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686 Datum publicatie: 7 december 2000.

Activiteiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend aan:

* J.S. Medua voor het ten gehore brengen van live muziek op zaterdag 9 december a.s. tot 01.00 uur in het Dorpshuis te Meteren.
* Buurtbus TBE voor de overdracht van de nieuwe bus op zaterdag 16 december a.s. van 10.30 tot 11.30 uur op het Marktplein te Geldermalsen.

* Zondagsschool Deil/Enspijk voor het houden van een collecte in week 51 a.s. in Deil en Enspijk voor het kinderkerstfeest.
* De Minzerie voor het houden van een sponsorloop op donderdag 18 januari a.s. van 13.00 tot 15.00 uur rond de waterpomp te Enspijk.
Indien u zich met deze beslissing (en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.

Vergadering commissie voor bezwaar- en beroepschriften

De voorzitter van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften brengt ter openbare kennis dat op dinsdag 19 december 2000 op het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen de volgende bezwaarschriften in haar openbare vergadering zullen worden behandeld:
Om 19.15 uur:

bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 juni 2000, tot het intrekken van de eerder verleende huisvestingsvergunning voor het in gebruik nemen van de standplaats H.J. Ganzemanstraat 6 te Meteren.
Om 20.00 uur:

bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 oktober 2000, tegen de aan de gemeente Geldermalsen verleende vergunning voor het kappen van 4 haagbeuken op de percelen grenzend aan de Geldersestraat 124 en Berkelstraat 2/4 te Geldermalsen.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken, liggen voor belanghebbenden en gemachtigden ter inzage vanaf heden tot en met 19 december 2000 tijdens openstellingstijden bij de vakbalie bouwen en wonen in het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen.
Geldermalsen 5 december 2000.

De voorzitter van de commissie voornoemd,

mr W.J. Wierda.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...