Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

College Den Bosch bepaalt standpunt Keizershof

Datum nieuwsfeit: 07-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente 's-Hertogenbosch
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Hertogenbosch

Rapportage Keizershof:

do 07 december 2000

College bepaalt standpunt na zorgvuldige afweging

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week haar standpunt bepaald met betrekking tot de conclusies uit de Rapportage Keizershof. Zoals bekend zijn in juli 1999 vooruitlopend op het te verrichten archeologisch onderzoek aan de Keizershof de zogenoemde historische verkenningen ingebracht. Op basis hiervan werden in het ontwerpproces keuzes gemaakt. Zo werd besloten de Binnendieze optimaal te integreren in de nieuwbouwlocaties. De monumentencommissie is in juli 1999 akkoord gegaan met het plan en de monumentenbelangen organisaties hebben toen in beginsel ingestemd met de gekozen beleidslijn. Tijdens de recente opgravingen is vanuit de belangenorganisaties en anderen, opnieuw discussie ontstaan. Naar aanleiding hiervan heeft het college opdracht gegeven om tussentijds een rapportage uit te brengen omtrent de bevindingen van het (thans grotendeels voltooide) archeologisch onderzoek.

Hoofdconclusie uit de archeologische rapportage is, dat datgene wat gevonden is in grote lijnen overeenkomt met de tevoren uitgesproken verwachtingen.

Om reden van uiterste zorgvuldigheid heeft het college aanvullend de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, verzocht de bovenstaande conclusie te toetsen. De Rijksdienst heeft haar bevindingen neergelegd in een brief van 27 november 2000. Uit die brief vallen de volgende conclusies te trekken:

De dienst onderschrijft de inhoud van de Historische Verkenning van juli 1999 en de inhoud van de recente door de gemeente gemaakte archeologische rapportage. Bovendien doet de rijksdienst uitspraken over de waarde van het gevondene. De dienst bevestigt dat er volgens daarvoor geldende criteria sprake is van een behoudeniswaardig monument. Behoudeniswaardig in die zin, dat de gegevens niet verloren mogen gaan. Dan zijn er twee mogelijkheden volgens de dienst.

De eerste mogelijkheid en voorkeur van de rijksdienst is, dat het archeologisch bodemarchief zoveel mogelijk voor de toekomstige generaties wordt behouden (bijvoorbeeld door toedekken). De tweede mogelijkheid is, dat de gegevens door middel van archeologisch onderzoek met een daaraan gekoppelde verslaglegging veilig worden gesteld. In feite heeft de gemeenteraad in oktober 1999, bij het vaststellen van het Definitief Ontwerp, voor deze laatste variant gekozen. Dat deze keuze legitiem is geweest, blijkt uit de volgende passage uit de brief van de rijksdienst.

"In het onderhavige geval zal de belangenafweging tussen het behoud van het archeologisch bodemarchief in situ enerzijds en het belang van de nieuwbouw van het gemeentehuis anderzijds (waarbij aan de archeologische belangen recht wordt gedaan door middel van een opgraving) binnen de gemeente worden gemaakt. Op voorhand vormt de uitkomst van deze belangenafweging voor mij geen aanleiding tot interventie."

Tot zover het citaat uit de brief. Deze laatste opmerking is van belang omdat de rijksdienst op basis van de monumentenwet de mogelijkheid heeft om te interveniëren, indien zij daarvoor aanleiding ziet, door middel van een voordracht als Rijks-archeologisch monument.

Voorstel college

Gelet op de conclusies uit de archeologische rapportage en het advies van de rijksdienst stelt het college de raadscommissie voor, het plan "Huis van de Stad", ongewijzigd uit te voeren.

Gevolgen

Een radicale koerswijziging het laten vervallen van de rendabele semi-openbare parkeergarage in het ontwerp voor het stadskantoor heeft bovendien ernstige functionele, procedurele en financiële gevolgen. Het afzien van de bouw van de parkeergarage zal nagenoeg zeker leiden tot de start van een geheel nieuwe RO-procedure, met in het verlengde hiervan een vertraging van minimaal één jaar. Door indexering en rentekosten, vergeefse voorbereidingskosten parkeergarage, vergoeding rekengelden aanbesteding, aanpassen bouwplan enz., ontstaat, volgens opgave van de bouwmanager een schade van 12 miljoen gulden minimaal. De variant waarbij de vondsten bovendien zichtbaar worden gemaakt, komt op een kostenpost van 16 miljoen gulden.

Integratie

De planning is dat in februari 2001 wordt begonnen met de bouw. Intussen doet de architect onderzoek naar integratie van additionele fragmenten in de bouw en wordt een virtuele weergave van het complex Keizershof voorbereid.

Leereffecten

Hoewel de besluitvormingsprocedure zéér zorgvuldig is geweest, wil het college een les trekken voor de toekomst. Immers de ontstane publieke discussie, met bijbehorende beeldvorming, is in niemands belang. Samen met de monumentenbelangenorganisaties wil het college gaan werken aan een archeologische en/of cultuurhistorische waardenkaart voor de stad en een aanscherping van een protocol ter zake.

Vervolg

Namens het college van burgemeester en wethouders heeft wethouder F. van Beers vertegenwoordigers van de Bossche Monumenten Belangenorganisaties geïnformeerd over het standpunt met betrekking tot de Rapportage Keizershof. In de vergadering van 13 december aanstaande bespreekt de commissie voor Ruimtelijke Ordening, Openbare Ruimte, en Openbare Werken de rapportage.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie