Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 07-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
7 december 2000

Gemeente Rijswijk, Afdeling Sociale Zaken

Doe uzelf niet tekort

Heeft u een bijstandsuitkering? En heeft u dit jaar een blauwe envelop ontvangen met een formulier voor teruggave belastinggeld?

Bent u vergeten het formulier vóór 1 december j.l. terug naar de Belasting-dienst te sturen?
Vul dan zo spoedig mogelijk alsnog dit formulier in en stuur het op.

U ontvangt van hen een beschikking. Die stuurt u toe aan de afdeling Sociale Zaken. Wij zijn verplicht uw teruggave te verrekenen.

Stuurt u het formulier niet op tijd terug, dan kan uw uitkering worden verlaagd.
Doe uzelf dus niet tekort...

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Dan kunt u terect bij de Belastingdienst aan het Stationsplein 75 in Den Haag, maar ook op het adres Steenvoordelaan 370 (hoek Generaal Spoorlaan) en telefonisch bij 0800-0534

Bent u het formulier kwijt?
Ga dan met uw gegevens naar de Belastingdienst. Daar vult een medewerker samen met u een nieuw formulier in.

Terug naar de top.

Fietsnota

In het collegeprogramma is de fietsnota aangekondigd. In navolging van de door de raad aangenomen Fietsnota waarin de beleidsgedachte op hoofdlijnen voor de komende jaren is vastgelegd, is met de uitwerkingsnota-Fiets deze beleidsgedachte vertaald in een uitvoeringsprogramma met inzicht in de knelpunten in het Rijswijkse fietsroutenetwerk met voorstellen voor maatregelen tot verbetering en de uitwerking van de wetswijziging Fietser Voorrang van Rechts. De voorgestelde maatregelen en aanbevelingen zorgen voor een verdere verfijning en optimalisering van het fietsroutenetwerk en dragen zo bij aan een goede bereikbaarheid en leefbaarheid in Rijswijk.

De uitwerkingsnota-Fiets ligt met ingang van vrijdag 8 december tot en met vrijdag 29 december ter inzage bij het Team Communicatie, kamer 77, Generaal Spoorlaan 2.

Het team Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur. Gedurende deze termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze schriftelijk kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 22280 HH Rijswijk.

Terug naar de top.

Bestemmingsplan "Ypenburg-Rijswijk 2000" gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk maken ingevolge artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21 november 2000 het bestemmingsplan "Ypenburg-Rijswijk 2000" gewijzigd heeft vastgesteld.

Bij vaststelling heeft de raad, ten opzichte van het ontwerp dat ter inzage heeft gelegen, de volgende wijzigingen aangebracht naar aanleiding van de zienswijzen:

* Binnen de bestemming centrumdoeleinden zijn de locaties van de woontorens aangepast waarbij in het gebied dat wordt begrensd door de Plesmanlaan, de Frits Diepenlaan, de Rijswijkse Landingsbaan en de Laan van Hoornwijck vier mogelijke locaties aangegeven zijn. Er is voor dit gebied echter een regeling opgenomen die slechts de realisatie van maximaal 2 woontorens mogelijk maakt. In het overige deel van het centrumgebied kunnen nog 7 woontorens worden gerealiseerd. De maximale bouwhoogte van de woontorens is op de plankaart aangegeven.

* De vestiging van kleine kantoren (tot 500 m2 per kantoor) is in de bestemming centrumdoeleinden mogelijk gemaakt.
* Binnen de bestemming centrumdoeleinden zijn bedrijfsactiviteiten uit categorie 1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan.
* Er is een wijzigingsbevoegdheid in het plan opgenomen die tussen de Middelweg en de Rijswijkse Waterweg de aanleg van een verbindingsweg mogelijk maakt.

* De criteria in de wijzigingsbevoegdheid voor de windturbines zijn concreter gemaakt.

* De activiteiten van defensie, te weten de legering en opleiding van defensiepersoneel, is binnen de bestemming bedrijfsdoeleinden mogelijk.

* De wijze van meten van de afstand tussen gebouwen en de as van de rijkswegen is aangepast.

* De plaatsing van verlichting langs de A4 wordt mogelijk gemaakt.
* Ambtshalve zijn nog de volgende wijzigingen aangebracht:
* In artikel 20 Paardenfokkerij is de maat van 600 m2 gecorrigeerd tot 600 m3.

* De verwijzing in artikel 12 Beschrijving in Hoofdlijnen naar artikel 23 lid 1 onder a is gecorrigeerd naar artikel 25 lid 1 onder a.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van vrijdag 15 december 2000 gedurende vier weken, dat wil zeggen tot en met donderdag 11 januari 2001 voor een ieder ter inzage op de volgende locaties:
* Gemeentehuis Rijswijk, Generaal Spoorlaan 2, sectie communicatie, kamer 77 (op werkdagen van 8.30 tot 14.00 uur)
* Informatiecentrum Ypenburg, ILSY-plantsoen 1 (op werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur)
* Alle filialen van de Rijswijkse openbare bibliotheek tijdens openingstijden.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk bedenkingen tegen het bestemmingsplan "Ypenburg-Rijswijk 2000" worden ingebracht bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2500 LP Den Haag.

Bedenkingen kunnen worden ingebracht door degenen die tijdig, op grond van artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om hun zienswijze op het bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Tegen de wijzigingen die de gemeenteraad in het plan bij vaststelling heeft aangebracht, ten opzichte van het ontwerp, kunnen door een ieder bedenkingen worden ingediend.

Terug naar de top.

Verkoop vuurwerk

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat zij voor de volgende percelen een vergunning hebben afgegeven voor het afleveren, danwel ter aflevering hebben van vuurwerk:

* Caan van Necklaan 4-6;

* Herenstraat 72;

* Willem van Rijswijckstraat 36-38;

* Haantje 25d;

* Lange Kleiweg 3c;

Eveneens maken zij bekend dat krachtens artikel 8 van het Vuurwerkbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen een verkooptermijn van drie dagen vòòr de jaarwisseling van toepassing is. Voor dit jaar mag dus uitsluitend op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december vuurwerk aan particulieren worden verkocht.

Indien wordt geconstateerd dat op 31 december 2000 vuurwerk wordt verkocht danwel ter aflevering wordt aangeboden zal direct bestuursrechtelijk danwel strafrechtelijk worden opgetreden

Inlichtingen over de verleende vergunningen kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu en APV, via telefoonnummer 070-39.59.830.

Terug naar de top.

Wet milieubeheer

Beschikking/Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend voor welke percelen zij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend:

1. Steenplaetsstraat 6, kantoor met wasplaats voor motorvoertuigen een pompeiland en een parkeergelegenheid, in verband met het veranderen van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 8.4. lid 1);

2. Henricuskade 67, voor het oprichten en in werking hebben van een aannemersbedrijf, het ondergronds bewaren van motorbrandstoffen, een opslagplaats en herstelinrichting voor eigen motorvoertuigen.

Ter bescherming van het milieu zijn aan bovengenoemde vergunningen diverse voorschriften en/of beperkingen verbonden.

Ter inzage-legging
De beschikkingen onder de nummers 1 en 2 liggen vanaf heden gedurende zes weken (tot en met 19 januari 2001) ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, gevestigd aan de De Bruijn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op alle werkdagen geopend van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.00 uur. Bovendien liggen de stukken gedurende deze termijn iedere maandagavond ter inzage in de Brandweerkazerne, Jacob van Offwegenlaan 55, van 17.00 tot 20.00 uur.

Inlichtingen over de terinzage liggende stukken kunt u telefonisch inwinnen bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Milieu & APV, via telefoonnummer 070-3959870.

Beroep tegen de milieuvergunningen
Tegen de milieuvergunningen kan vanaf heden gedurende 6 weken ( tot en met 19 januari 2001) beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag worden ingediend. Degene die een beroep indient, kan tevens bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Terug naar de top.

Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Rijswijk geeft kennis dat door:
* Samenwerkingsverband Ypenburg vergunning is gevraagd voor het oprichten van een rioolgemaal ter plaatse van Ypenburg (deelplan 10) te Rijswijk;

* J. Mast vergunning is gevraagd voor het oprichten van een woonhuis en een bedrijfsgebouw ter plaatse van Communicatieweg Ypenburg te Rijswijk;

* Rijksgebouwendienst vergunning is gevraagd voor het oprichten van een laboratoriumgebouw ter plaatse van Laan van Hoornwijck te Rijswijk;

De bouwplannen zijn in strijd met het bestemmingsplan "Ypenburg-Oost". Dit betekent dat de verzoeken om bouwvergunning tevens moeten worden aangemerkt als verzoeken om vrijstelling van het bestemmingsplan ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tevens heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied waar de bouwplannen zijn gelegen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om voor de bouwplannen met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het genoemde bestemmingsplan. Na het verlenen van vrijstelling zijn burgemeester en wethouders bevoegd om met toepassing van artikel 50 lid 5 van de Woningwet de gevraagde vergunningen te verlenen.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 8 december 2000 tot en met 4 januari 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de sectie Communicatie kamer 77 Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. De sectie Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Terug naar de top.

Openbare bekendmaking verkeersbesluiten ingevolge artikel 18 Wegenverkeerswet 1994

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot:
* Het tijdelijk instellen van een vrachtwagen laad- en losplaats gelegen aan de Prinses Beatrixlaan direct naast de Konmar ten behoeve van het bevoorraden van de ondernemers in het J-blok in het winkelcentrun In de Bogaard. Deze situatie is tijdelijk en duurt tot aan de oplevering van het bevoorradingscentrum aan de Steenvoordelaan.

Als gevolg van vorderende bouwwerkzaamheden op Ypenburg en de daarmee gepaard gaande toename van het verkeer, worden enkele verkeerssituaties zodanig gewijzigd dat het nodig is om nieuwe of aanvullende verkeerstekens te plaatsen. Het betreft een tweetal kruispunten in Ypenburg, te weten;

* Het kruispunt Poortweg met de Rijswijkse Waterweg (deelplan 9 en 22) wordt aangeduid als voorrangskruispunt, waarbij het verkeer op de Poortweg komende vanaf de Brasserskade voorrang moet verlenen aan het verkeer op de Rijswijkse Waterweg. De Rijswijkse Waterweg en de Poortweg zijn gesloten voor het (brom)fietsverkeer. Zij maken gebruik van het tweerichtinsfietspad. Voor het vrachtverkeer geldt op het, tijdelijke, gedeelte Poortweg tussen de Brasserskade en de Rijswijkse Waterweg een gesloten verklaring.
* Het kruispunt Poortweg met de Rijswijkse Landingslaan (deelplan 2 en 22) wordt eveneens aangeduid als voorrangskruispunt, waarbij het verkeer op de Rijswijkse Landingslaan voorrang verleent aan het verkeer op de Poortweg. De Rijswijkse Landingslaan heeft vanaf het kruispunt tot aan het begin van de hellingbaan een vrachtwagen verbod. Zowel de Poortweg alswel de Rijswijkse Landingsbaan zijn gesloten verklaard voor het fietsverkeer. Het verkeer wordt op beide kruispunten met gele informatieborden verwezen.

Een verkeersbesluit ligt met ingang van 8 december 2000 gedurende zes weken ter inzage bij het Team Communicatie, Kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk.

Terug naar de top.

Voertuigwrak

De eigenaar/houder van het hierna omschreven voertuigwrak dat door de gemeente Rijswijk op de openbare weg is aangetroffen, wordt verzocht zich binnen acht dagen na het verschijnen van deze krant te melden bij de gemeente Rijswijk, afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie IOG,

Bezoekadres:
De Bruyn Kopsstraat 4
2288 EC Rijswijk

Een eigendomsbewijs/volledig kentekenbewijs en een legitimatiebewijs dienen zo spoedig mogelijk te worden getoond.

* Buick Kenteken BXD 775

Bij niet melden binnen deze termijn zal de gemeente overgaan tot vernietiging van dit voertuigwrak.
Inlichtingen: H. Hooiveld
telefoonnummer (070) 3959318.

Terug naar de top.

Bekendmaking van BenW besluiten

Burgemeester en wethouders van Rijswijk delen mede dat zij in hun vergadering van 5 december 2000 hebben besloten tot:


- Aanpassing van de in de Tarievenverordening Brandweer vermelde tarieven.

treedt in werking met ingang van 7 december 2000.

Bovengenoemd besluit is bekendgemaakt op door opneming in de losbladige verordeningenverzameling; deze verzameling is kosteloos in te zien bij het team Communicatie in het stadhuis, Generaal Spoorlaan 2, alhier. Het team Communicatie, alwaar ook een afschrift van het besluit tegen betaling verkrijgbaar is, is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 14.00 uur.

Terug naar de top.

Bouwaanvragen/-meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 21-11-2000 : het plaatsen van een traforuimte t.b.v. een kantoorpand
te: Laan van Zuidhoorn

* melding, ingediend: 23-11-2000 : het plaatsen van een tuinhuisje te: Boswinde 89

* bouwaanvraag , ingediend: 20-11-2000 : het plaatsen van een schuur/berging voor fiets en bromfiets te: Rembrandtkade 85
* bouwaanvraag , ingediend: 21-11-2000 : het plaatsen van een dakkapel te: Sniplaan 33

* bouwaanvraag , ingediend: 23-11-2000 : het oprichten van bouwwerken tegen woongebouwen t.b.v. blokverwarming te: Clavecimbellaan e.a.

* bouwaanvraag , ingediend: 17-11-2000 : het veranderen en vergroten van een winkel te: Willemstraat 1

* bouwaanvraag , ingediend: 21-11-2000 : het plaatsen van een traforuimte te: Visseringlaan 26

* bouwaanvraag , ingediend: 08-11-2000 : het vergroten van een woning d.m.v. een dakopbouw te: Dotterbloemeiland 4
* bouwaanvraag , ingediend: 22-11-2000 : het oprichten van een woning te: Park Hoornwijck 41

* bouwaanvraag , ingediend: 20-11-2000 : het veranderen van een woning (zolder) te: Tulpstraat 26

* bouwaanvraag , ingediend: 08-11-2000 : het plaatsen van woonwagens te: Henricuskade 133 t/m 199

Terug naar de top.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 7 december 2000 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Wethouder Hillenaarplantsoen 87, het plaatsen van een rolluik, verleend en verzonden:24 november 2000

* Haagweg 137, het veranderen van een kantoor, verleend en verzonden: 29 november 2000

* Bogaardplein, het plaatsen van noodwinkels, verleend en verzonden: 29 november 2000

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

Terug naar de top.

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* Mr. Beerninckplantsoen 86

3 coniferen wegens te forse groei en schaduwwerking Aangevraagd door A.J.P. Mooijman

* Julianastraat 24

1 berk wegens te forse groei en schaduwwerking Aangevraagd door M. Schelfaut

* Jozef Israelslaan 285

1 conifeer wegens te forse groei en schaduwwerking Aangevraagd door R. Volf

* W. Pyrmontlaan 28

1 lijsterbes wegens gebrek aan vitaliteit Aangevraagd door A. Krijgsman

* Regentesselaan 62

1 conifeer wegens gebrek aan vitaliteit Aangevraagd door W. Schensema

* Jacob van der Wielelaan 1 B

1 haagbeuk wegens te dichte groei
Aangevraagd door H. van Gelderen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74.

Terug naar de top.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2000 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...