Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer (2)

Datum nieuwsfeit: 08-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Haarlemmermeer
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 08-12-2000

... B & W-nieuws week 49

Ruimte, Wonen en Economie
Het college stelt de Raad voor een storting te doen in het Regionaal Mobiliteitsfonds ter hoogte van 15,14 miljoen gulden, mits in het programma van het fonds de middelen die zijn gereserveerd voor "Wegenstructuur Haarlemmermeer" (20 miljoen gulden) volledig worden toegekend aan de Nieuwe Bennebroekerweg. Daarnaast wordt de verwachting uitgesproken dat de gemeente Haarlemmermeer er vanuit gaat een eigen plaats in het dagelijks bestuur van het fonds te krijgen en dat de projecten Zijtak Zuidtangent naar Nieuw-Vennep en de Knoop N201/A4/A5 zullen worden opgenomen in het programma van het fonds. Behandeling in de raad is op 14 december.

Het college stemt er mee in het plan voor de realisatie van het Spaarne Ziekenhuis en het plan voor de realisatie van het busstation voor de Zuidtangent op de eilanden 13 en 14 van het plangebied Floriande te publiceren en gedurende twee weken ter visie te leggen. Voor het realiseren van het voorgestelde wooncomplex (44 meter hoge woontoren) heeft het college besloten met de besluitvorming te wachten op de resultaten van het overleg dat hierover is gestart op grond van de op de inspraakavond van 28 september ingediende zienswijzen.

Het college heeft het tweede uitwerkingsplan Schiphol Noord West (uitbreiding van de brandweeroefenplaats op de luchthaven Schiphol) vastgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Er zijn tegen het plan geen zienswijzen ingebracht.

Het college stelt de raad voor een voorbereidingsbesluit te nemen over de bouwplannen Amperestraat 1 te Badhoevedorp, Fokkerweg/Aalsmeerderdijk 94 te Schiphol-Rijk, bij de Kruisweg 1405 te Hoofddorp, de Nieuwstraat 8 en Spoorstraat 2 te Nieuw-Vennep.

Openbare Werken
Het college stelt de raad voor de Verordening Speelautomaten 2000 vast te stellen. Op 1 juni 2000 is de gewijzigde Wet op de kansspelen in werking getreden. De wijziging houdt in dat het rijk nu bepaald heeft dat in laagdrempelige inrichtingen (snackbars en jongerengelegenheden) geen kansspelautomaten mogen staan. In hoogdrempelige inrichtingen (cafés en restaurants) mogen twee kansspelautomaten staan. Daarnaast wordt de leeftijdsgrens van 18 jaar geintroduceerd voor zowel het spelen als het laten spelen op automaten. Daarnaast moet in de verordening worden vastgelegd voor hoeveel speelautomaten per inrichting vergunning wordt verleend. De raad wordt voorgesteld per inrichting het aantal speelautomaten vast te stellen op 3. Dit betekent voor hoogdrempelige inrichtingen dat er 2 kansspelen en 1 behendigheidsautomaat aanwezig mag zijn en dat laagdrempelige inrichtingen 3 behendigheidsautomaten mogen hebben. Ten opzichte van de huidige regeling houden de hoogdrempelige inrichtingen hetzelfde aantal speelautomaten, maar zijn er in plaats van 3 kansspelautomaten slechts 2 kansspelautomaten en 1 behendigheidsautomaat aanwezig. De laagdrempelige inrichtingen gaan er qua soort automaat op 'achteruit'; er mogen slechts behendigheidsautomaten aanwezig zijn.. De meeste huidige aanwezigheidsvergunningen zijn geldig tot
1 juni 2001; het nieuwe beleid kan dus al snel in de praktijk uitgevoerd worden. De controle op de speelautomaten ligt in handen van de politie.

Het college heeft de nota over de stand van zaken met betrekking tot het aantal storingen aan de brug T-106 en Weerenbrug voor kennisgeving aangenomen. De oorzaak van de storingen is tot op heden niet bekend; het vermoeden bestaat dat de storingen worden veroorzaakt door de software waarmee de bediening wordt aangestuurd. Doordat de storingen zich blijven voortdoen is een onveilige situatie ontstaan; reden om de bruggen vooralsnog gestremd te verklaren. De Weerenbrug wordt momenteel twee maal per week handmatig bediend. De brug T-106 wordt twee maal per dag handmatig bediend, opdat de zandtransporten van Ballast Nedam doorgang kunnen vinden. In overleg met de betrokken partijen worden testen uitgevoerd om de oorzaak van de storingen te achterhalen.

Het college heeft de beleidsregels vastgesteld voor het begrip "professionele zorgverleners" . Uitgangspunt hierbij is het verlenen van zowel lichamelijke als geestelijke professionele zorg (d.w.z. iemand moet zijn beroep hebben gemaakt van de zorgverlening en voor zijn werkzaamheden betaald worden) aan mensen (patiënten). Alleen algemeen erkende vormen van zorg worden als professioneel aangemerkt. Als toetsingsgrond voor het verlenen van een vergunning geldt dat er geen tijd is om een parkeerkaartje te kopen (spoedeisende hulp door huisartsen). Voor het verlenen van een ontheffing geldt als criterium dat het noodzakelijk is om de benodigde zorg uit te voeren om langer dan twee uur te parkeren (bijv. kraamzorg en thuiszorg).

Welzijn, Onderwijs en Cultuur
Het college heeft het actieplan Cultuurbereik 2001-2004 vastgesteld. Het programma bestaat uit drie onderdelen, te weten Culturele diversiteit en versterking programmering; Cultuur en School en Beeldende Kunst en Vormgeving. Voor Culturele diversiteit en versterking programmering is 598.000 gulden beschikbaar. Daarvoor worden onder meer de volgende activiteiten georganiseerd; een kunstwedstrijd, openluchtfestival Haarlemmermeerse Bos, Cultuur tour voortgezet onderwijs, een kunstvaarroute, kindercultuurdag, beeldende kunstproject Wind en Water. Aan het onderdeel Cultuur en School wordt 584.000 gulden besteed. Zo krijgt iedere leerling gedurende zijn schoolloopbaan (t/m de basisvorming) ieder jaar 1 'cultuurinjectie' met behulp van het zogenoemde kunstmenu. Leerlingen uit de bovenbouw van het VO krijgen een cultuurvoucher van 50 gulden; zij kunnen zelf keuzes maken uit het culturele aanbod. Voor Beeldende Kunst en Vormgeving is 420.00 gulden beschikbaar. Hieruit worden verschillende manifestaties en projecten gefinancierd, zoals Art in games uit de reeks Art in.exposities, kunstwedstrijd "Show'm what you got", Wind en Water. De nota wordt nog behandeld in de raadscommissie CMW / OSZ.

Het college heeft besloten het advies van de raadscommissie CMW te volgen en eerst de resultaten van het externe onderzoek af te wachten alvorens akkoord te gaan met de gevraagde extra middelen voor de begroting 2001 van de GGD Amstelland Meerlanden. Het college heeft het jaarverslag en de jaarrekening 1999 van de Stichting Schouwburg De Meerse voor kennisgeving aangenomen en de subsidie 1999 (exclusief nacalculatie indexering loonkosten) vastgesteld op 1.699.000 gulden

Het college heeft de jaarrekening en het jaarverslag van stichting De Meerse, Centrum voor Kunst en Cultuur, voor kennisgeving aangenomen en het subsidiebedrag voor 1999 vastgesteld op 5.246.300 gulden.

Het college stemt in met de nota 'definitieve voorstellen subsidiebeleid in de sport'. Na behandeling in de raadscommissie Sport, Recreatie en Floriade worden alle betrokken (sport)organisaties in de gelegenheid gesteld te reageren op de voorstellen

Bestuursdienst
Het college heeft het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) opdracht gegeven tot het houden van een audit van de implementatie van het rampenbestrijdingsplan Schiphol. Het onderzoek moet het volgende opleveren: een beeld van de huidige stand van zaken bij de implementatie; een overzicht van de nog niet geïmplementeerde aanbevelingen uit de implementatiepraktijk en uit evaluaties van incidenten/oefeningen; een beeld van de mogelijk resterende knelpunten op basis van een vergelijking tussen de door de onderzoekers al eerder onderzochte relevante internationale casussen en de in het rampenbestrijdingsplan beschreven praktijk. De kosten van het onderzoek zijn begroot op 75.000 gulden. De audit vindt plaats in de maanden januari en februari 2001. Naar verwachting kunnen in mei de uitkomsten aan het college worden voorgelegd.

Het college gaat akkoord met de voorgestelde formatie-uitbreiding van de afdeling Onderzoek en Statistiek met 0,39 fte en stelt daarmee de formatie van de afdeling O&S vast op 7.70 fte. De financiële dekking van de uitbreiding kan gerealiseerd worden door een bedrag van 60.000 gulden uit het projectbudget om te zetten in structureel geld en het vacaturegeld van de functie van onderzoeker (48.000 gulden) hieraan toe te voegen.

Facilitaire Dienst
Het college heeft de nadere rapportage over de ontwikkeling van ICT-kosten voor kennisgeving aangenomen. Bij de opgave voor de Najaarsnota 2000 is aangegeven dat het ICT-budget van de afdeling Automatisering en Vastgoedinformatie (AV) voor het jaar 2000 naar verwachting met 300.000 gulden zal worden overschreden. Als gevolg van een samenloop van incidentele problemen. Deze extra kosten worden met name veroorzaakt doordat de vacature hoofd AV moest worden ingevuld door een interim-manager en door de kosten van projectmanagement voor de afwikkeling van het millenniumproject (350.00 gulden). Daarnaast was extra inzet van vakkundig tijdelijk automatiseringspersoneel nodig als compensatie voor het hoge ziekteverzuim, het uitvoeren van het opleidingsplan en het beheren van 50PC's meer dan waarop de benodigde formatie was berekend (450.00 gulden). Naast deze extra kosten is door de cluster ICT een positief resultaat behaald van 500.00 gulden

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie