Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Concept Uitvoeringsregel Energiepremies aan Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 08-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: EnergiepremiesDirectie Wetgeving Verbruiksbelastingen

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WV 2000-00819 M

7 december 2000

Onderwerp

concept Uitvoeringsregeling Energiepremies

Bij de behandeling van wetsvoorstel 27 431 tot wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001) heb ik toegezegd om een concept van de Uitvoeringsregeling Energiepremies aan de Tweede Kamer toe te zenden. Hierbij doe ik u het desbetreffende concept toekomen.

De Staatssecretaris van Financiën,

MINISTERIE VAN FINANCIEN

DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN

DIRECTIE WETGEVING VERBRUIKSBELASTINGEN

Nr. WV/2000-686 M s-Gravenhage, december 2000

concept

Wijziging Uitvoeringsregeling energiepremies

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 36a, eerste lid, onderdeel j, en 36p, tweede lid van de Wet belastingen op milieugrondslag;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Uitvoeringsregeling energiepremies worden Bijlage I en Bijlage II vervangen door de bij deze regeling behorende Bijlage I en Bijlage II.

ARTIKEL II

In Bijlage I en Bijlage II vervalt onderdeel 1040 Elektrische wasdroger met ingang van 1 juli 2001.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

De Staatssecretaris van Financiën,

Bijlage I

Deze bijlage wordt aangehaald als: Energiepremie-lijst 2001

Omschrijving apparaten

1010

Koelkast/vriezer

Bestemd voor:

het koelen van levensmiddelen voor huishoudelijk gebruik, met behulp van een koelkast of een koel/vries-combinatie of een vrieskist of vrieskast met een inhoud van 1 m3 of minder

Bestaande uit:

koelkast, vrieskast, vrieskist of koelvriescombinatie voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat deze apparaten voldoen aan de Energie-efficiency klasse A als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik koel- en vriesapparatuur

1011

Koelkast/vriezer met Ecolabel of energie efficiency index £ 0,42

Bestemd voor:

het koelen van levensmiddelen voor huishoudelijk gebruik, met behulp van een koelkast of een koel/vries-combinatie of een vrieskist of vrieskast met een inhoud van 1 m3 of minder

Bestaande uit:

koelkast, vrieskast, vrieskist of koelvriescombinatie voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat deze apparaten voldoen aan de Energie-efficiency klasse A als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik koel- en vriesapparatuur en voorzien van een Ecolabel of een verklaring van de leverancier, importeur of fabrikant dat de energie efficiency index gelijk of lager is dan 0,42. Ingeval van een verklaring van de leverancier, importeur of fabrikant, wordt deze slechts voor toekenning van premie geaccepteerd, indien de leverancier voorafgaand aan uitgifte van de verklaring het typenummer van het apparaat heeft laten registreren bij Novem. Registratie door de leverancier, importeur of fabrikant is slechts mogelijk indien uit een onderzoeksrapport, dat is opgesteld overeenkomstig de Regeling etikettering energiegebruik koel- en vriesapparatuur, een energie efficiency index gelijk of lager dan 0,42 blijkt

1020

Vaatwasser

Bestemd voor:

het reinigen van huishoudelijke vaat

Bestaande uit:

vaatwasser met een capaciteit van minder dan 15 standaard couverts en voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat dit apparaat voldoet aan de Energie-efficiency klasse A voor energieverbruik en klasse A of B voor afwasresultaat en droogresultaat als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik afwasmachines

1030

Wasmachine

Bestemd voor:

het reinigen van kleding en huishoudelijk textiel

Bestaande uit:

wasmachine met een beladingscapaciteit van minder dan 8 kg wasgoed en voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat dit apparaat voldoet aan de Energie-efficiency klasse A als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik wasmachines

1031

Wasmachine met A-label voor wassen en drogen

Bestemd voor:

het reinigen van kleding en huishoudelijk textiel

Bestaande uit:

wasmachine met een beladingscapaciteit van minder dan 8 kg wasgoed en voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat dit apparaat voldoet aan de Energie-efficiency klasse A voor energieverbruik en klasse A voor wasresultaat en droogresultaat als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik wasmachines

1040

Elektrische wasdroger

Bestemd voor:

het drogen van kleding en huishoudelijk textiel door middel van drooglucht die wordt verwarmd door een elektrische installatie

Bestaande uit:

elektrische wasdroger met een beladingscapaciteit van minder dan 8 kg wasgoed en voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat dit apparaat voldoet aan de Energie-efficiency klasse A als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik droogtrommels

1041

Elektrische condens wasdroger

Bestemd voor:

het drogen van kleding en huishoudelijk textiel door middel van drooglucht die wordt verwarmd door een elektrische installatie

Bestaande uit:

elektrische condens wasdroger met een beladingscapaciteit van minder dan 8 kg wasgoed en voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat dit apparaat voldoet aan de Energie-efficiency klasse A als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik droogtrommels, met de vermelding dat sprake is van een condenserend apparaat

1050

Gasverwarmde wasdroger

Bestemd voor:

het drogen van kleding en huishoudelijke textiel door middel van drooglucht die direct wordt verwarmd met gas of indirect wordt verwarmd door een gasgestookte installatie

Bestaande uit:

gasverwarmde wasdroger met een beladingscapaciteit van minder dan 8 kg wasgoed

1060

Wasdrogercombinatie

Bestemd voor:

het reinigen en drogen van kleding en huishoudelijk textiel

Bestaande uit:

een wasdrogercombinatieapparaat met een beladingscapaciteit van minder dan 8 kg wasgoed en voorzien van een A-label, zijnde een verklaring afgegeven door de leverancier, importeur of fabrikant, waaruit blijkt dat dit apparaat voldoet aan de Energie-efficiency klasse A als bedoeld in de Regeling etikettering energiegebruik was-droogcombinaties

1070

Gelijktijdige aanschaf

Bestemd voor:

gelijktijdige aanschaf van twee of meer apparaten, die behoren tot de nummers 1010 tot en met 1060

Bestaande uit:

bij gelijktijdige aanschaf van twee of meer apparaten, die behoren tot de nummers 1010 tot en met 1060 van deze Energiepremie-lijst bedraagt de premie het cumulatieve bedrag als vastgesteld op grond van bijlage II van deze regeling, eenmalig vermeerderd met f 50 voor de aangeschafte combinatie

1080

Woonhuisarmatuur

Bestemd voor:

het verlichten van vertrekken in woonhuizen

Bestaande uit:

woonhuisarmatuur geschikt voor compact fluorescentielampen met steekfitting met een vermogen groter of gelijk aan 30 W. Uitgezonderd zijn armaturen voor rechte buisvormige fluorescentielampen (TL-balken). Armaturen dienen te beschikken over een certificaat, opgesteld door KEMA, dat aantoont dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan

1090

LCD-monitor

Bestemd voor:

het tonen van televisiebeelden of computerbeelden

Bestaande uit:

een televisie of een los computerbeeldscherm met Liquid Crystal Display (LCD) met een minimale (opgegeven) beelddiameter van 35 cm (14)

Omschrijving energiebesparende voorzieningen

2001

Vloerisolatie

Bestemd voor:

het isoleren van de begane grondvloer van een woning door middel van het aanbrengen van een isolatielaag aan de onderzijde van de begane grondvloer, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:


a. een laag isolatiemateriaal, welke niet uit in situ gespoten polyurethaan bestaat, met een warmteweerstand (R) van tenminste 1,30 m2.K/W, of


b. een in situ gespoten laag HCFK vrije polyurethaan, voorzien van een certificaat waaruit blijkt dat de laag voldoet aan de beoordelingsrichtlijn 1332/02 van het BKB, met een warmteweerstand (R) van tenminste 1,30 m2.K/W

2002

Bodemisolatie

Bestemd voor:

het isoleren van een woning door middel van het bedekken van de bodem van een kruipruimte met een isolerende laag, waarbij tevens het opgaande werk tot aan de begane grondvloer dient te worden geïsoleerd. De voorzieningen zijn aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer. Er dient sprake te zijn van een (licht) betonnen begane grondvloer.

Bestaande uit:

een isolerende laag met een warmteweerstand (R) van tenminste
1,30 m2.K/W, inclusief het opgaande werk tot aan de onderzijde begane grondvloer. Hierbij dient geen voorziening te zijn getroffen voor het extra ventileren van de kruipruimte.

2003

Spouwmuurisolatie

Bestemd voor:

het isoleren van de spouwmuur van een buitengevel of buitengeveldeel van een woning, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

een laag isolatiemateriaal met een warmteweerstand (R) van tenminste
1,30 m2.K/W
2004

Gevelisolatie

Bestemd voor:

het isoleren van de binnen- of buitenzijde van een buitengevel of buitengeveldeel (waaronder begrepen borstweringen en het vervangen van glas door een niet transparante laag) van een woning, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

een laag isolatiemateriaal met een warmteweerstand (R) van tenminste
1,30 m2.K/W
2005

Dak- of vlieringisolatie

Bestemd voor:

het isoleren van hetzij een dak hetzij een onverwarmde vliering van een woning, met uitzondering van een plat dak aan de onderzijde of van een schuin dak met UF-schuim onder de dakpannen, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

een laag isolatiemateriaal met een warmteweerstand (R) van tenminste
1,30 m2.K/W

2006


Isolatiemaatregelen door de aanvrager

Bestemd voor:

het realiseren van energiebesparing in een woning, waarbij de voorziening door de aanvrager zelf is aangebracht

Bestaande uit:

het realiseren van voorzieningen als genoemd onder 2001 tot en met
2005 met uitzondering van 2001 deel b, waarbij isolatiemateriaal wordt toegepast met een op de verpakking vermelde warmteweerstand Rd van tenminste 1,30 m2.K/W


2007


HR++glas

Bestemd voor:

het beperken van energieverliezen door ramen van een woning door middel van warmtereflecterend isolerend meervoudig glas, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

warmtereflecterend isolerend meervoudig glas dat voorzien is van de vermelding van de productnaam en het kenmerk HR++glas (vastgesteld volgens de Nationale BRL 2202, 1999) in de afstandhouder en een spouwbreedte van tenminste 15 mm of een U-waarde heeft van ten hoogste
1,2 W/m2.K berekend conform NEN-EN 673 (dec. 1997)


2008


HR++glas

Bestemd voor:

het beperken van energieverliezen door ramen van een woning door middel van warmtereflecterend isolerend meervoudig glas, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

warmtereflecterend isolerend meervoudig glas dat voorzien is van de vermelding van de productnaam en het kenmerk HR++glas (vastgesteld volgens de Nationale BRL 2202, 1999) in de afstandhouder en een spouwbreedte van tenminste 9 mm doch minder dan 15 mm en een U-waarde van meer dan 1,2 W/m2.K berekend conform NEN-EN 673 (dec. 1997). Bij toepassing in bewegende delen zal HR++glas met een spouwbreedte van minder dan 9 mm worden opgevat als HR++glas met een spouwbreedte van tenminste 9 millimeter doch minder dan 15 millimeter tot een maximum van 25% van het in de aanvraag betrokken glasoppervlak.


2009


Galerij- of balkon-afdichting

Bestemd voor:

het winddicht dichtzetten van balkons en galerijen bij meergezinswoningen, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

beglazing, beplating of andere bouwkundige voorziening


2010


HR-(combi)ketel (£ 35 kW)

Bestemd voor:

ruimteverwarming van een woning en/of het verwarmen van tapwater voor een woning, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

een aardgas, propaan of butaan gestookte ketel met een nominale belasting van ten hoogste 35 kW (o.w.) en


1. ingeval van een systeem met water als warmtetransporterend medium, een rendement voor ruimteverwarming van minimaal 107% op onderwaarde gemeten volgens NEN-EN 677 onder deellastcondities en/of een Gaskeur HR-107 kwaliteitsaanduiding volgens de Gaskeur-criteria voor cv- en cv-combi-toestellen, en


2. ingeval van een systeem met lucht als warmtetransporterend medium, een verbrandingsgaszijdig rendement van minimaal 108% op onderwaarde, gemeten volgens EN 1196 bij 30% deellast en/of een Gaskeur HR-107 kwaliteitsaanduiding volgens de Gaskeur-criteria voor gasgestookte luchtverwarmers voor huishoudelijk gebruik en met een hoog rendement


2011


HR-(combi)ketel (> 35 kW)

Bestemd voor:

ruimteverwarming van een woning en/of het verwarmen van tapwater voor een woning, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

een aardgas, propaan of butaan gestookte ketel met een nominale belasting van meer dan 35 kW (o.w.) en


1. ingeval van een systeem met water als warmtetransporterend medium, een rendement voor ruimteverwarming van minimaal 107% op onderwaarde gemeten volgens NEN-EN 677 onder deellastcondities en/of een Gaskeur HR-107 kwaliteitsaanduiding volgens de Gaskeur-criteria voor cv- en cv-combi-toestellen, en


2. ingeval van een systeem met lucht als warmtetransporterend medium, een verbrandingsgaszijdig rendement van minimaal 108% op onderwaarde, gemeten volgens EN 1196 bij 30% deellast en/of een Gaskeur HR-107 kwaliteitsaanduiding volgens de Gaskeur-criteria voor gasgestookte luchtverwarmers voor huishoudelijk gebruik en met een hoog rendement

2012

Woningaanpassing t.b.v. warmtelevering

Bestemd voor:

het geschikt maken van de verwarmingsinstallatie van een woning voor aansluiting op een extern warmtedistributienet, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

voorzieningen binnen de woning ten behoeve van ontvangst en benutting van warmte voor ruimteverwarming vanuit een warmtedistributienet dat buiten het woningenblok is gelegen

2013

Individuele bemetering

Bestemd voor:

het meten van het energiegebruik voor verwarming of voor de productie van warm tapwater in afzonderlijke eenheden van een collectief verwarmd en nog niet individueel bemeterd gebouw, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

individuele warmtemeters per woningeenheid

2014

Warmteterugwinning uit ruimteventilatielucht

Bestemd voor:

het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht van een woning, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REI 1994

Bestaande uit:

een warmtewisselsysteem met een energetisch rendement van tenminste 80 %

2015

Gelijkstroomventilator

Bestemd voor:

het verplaatsen van luchtstromen in een ruimteventilatiesysteem van een woning, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REI 1994

Bestaande uit:

een ventilator aangedreven door een gelijkstroommotor

2016

HF-verlichting

Bestemd voor:

verlichting van collectieve ruimtes bij meergezinswoningen, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REI 1994

Bestaande uit:

een hoogfrequent elektronisch voorschakelapparaat waarbij het lichtconversiesysteem bij een omgevingstemperatuur van 25 graden Celsius en bij het nominale lampvermogen voldoen aan de eis ten aanzien van de verhouding lichtstroom/opgenomen vermogen van:


- > 90 lumen/Watt voor lagedruk buisvormige fluorescentielampen;

- > 75 lumen/Watt voor lagedruk compacte fluorescentielampen;

- > 90 lumen/Watt voor overige lampen.

Hierbij betreft het opgenomen vermogen, het vermogen opgenomen door het gehele lichtconversiesysteem; de lichtstroom betreft de lichtstroom van de kale lamp.

2017

Aanwezigheids- en/of daglichtsensoren

Bestemd voor:

het automatisch schakelen en/of regelen van verlichtingssystemen, t.b.v. verlichting van collectieve ruimtes bij meergezinswoningen, in afhankelijkheid van de aanwezigheid van personen en/of daglicht, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REI 1994

Bestaande uit:

een bewegingssensor en/of daglichtsensor met schakeleenheid

2018

Lage temperatuur centraal verwarmingssysteem

Bestemd voor:

het aanpassen van een centraal warmwaterverwarmingssysteem van een woning op zodanige wijze dat de ontwerp-aanvoertemperatuur maximaal 55°C bedraagt, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd of aangepast door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

een warmwaterverwarmingssysteem waartoe inregelvoorzieningen per warmte-afgifte-element zijn aangebracht danwel inregelvoorzieningen per warmte-afgifte-element alsook additionele c.q. andere warmte-afgifte-elementen (radiatoren of convectoren) zijn aangebracht

De warmwaterverwarmingsinstallatie dient te voldoen aan de kwaliteitseisen geformuleerd in ISSO publicatie 50 (1999). Bij de aanvraag dient de volledig ingevulde Checklist voor toepassing van Laag Temperatuur (LT) CV-installaties, behorende bij ISSO publicatie 50, te worden meegezonden

2019

Vloer- of wandverwarming aangesloten op lage temperatuur centraal verwarmingssysteem

Bestemd voor:

het toevoegen van vloer- of wandverwarming, in woonkamer en keuken aan een centraal warmwaterverwarmingssysteem conform 2018, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

vloer- en/of wandverwarming in woonkamer en keuken toegevoegd aan een (aangepaste) warmwaterverwarmingsinstallatie, die gerealiseerd is conform de eisen gesteld bij maatregel 2018 van deze bijlage, waarbij bovendien het afgiftevermogen van de aangebrachte vloer- en wandverwarming groot genoeg is om in deze vertrekken als hoofdverwarming te dienen. De warmwaterverwarmingsinstallatie dient te voldoen aan de kwaliteitseisen geformuleerd in ISSO publicatie 50 (1999). Bij de aanvraag dient de volledig ingevulde checklist voor toepassing van Laag Temperatuur (LT) CV-installaties, behorende bij ISSO publicatie 50, te worden meegezonden

2020

Lage temperatuur luchtverwarming

Bestemd voor:

het aanpassen van een centraal indirect gestookt luchtverwarmings-systeem in een woning op zodanige wijze dat de waterzijdige ontwerp-aanvoertemperatuur maximaal 55°C bedraagt, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REG 1994

Bestaande uit:

een (aangepaste) luchtverwarmingsinstallatie die voldoet aan de kwaliteitseisen geformuleerd in ISSO publicatie 50 (1999). Bij de aanvraag dient de volledig ingevulde Checklist voor toepassing van Laag Temperatuur (LT) CV-installaties, behorende bij ISSO publicatie 50, te worden meegezonden

2021

EnergiePrestatieAdvies (EPA) voor één woning

Bestemd voor:

het op uniforme en betrouwbare wijze bepalen van de energetische hoedanigheid van een woning

Bestaande uit:

een EnergiePrestatieAdvies dat voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 36a, eerste lid, onderdeel j, van de wet, waarbij het meetresultaat op geen andere woning van toepassing wordt verklaard en er uit het EnergiePrestatieAdvies tenminste één voorziening die op de energiepremie-lijst staat wordt toegepast

2022

EnergiePrestatieAdvies (EPA) voor een woningblok van 2 t/m 10 woningen

Bestemd voor:

het op uniforme en betrouwbare wijze bepalen van de energetische hoedanigheid van een woning deel uitmakend van een woningblok van 2 tot en met 10 technisch gelijksoortige woningen van dezelfde eigenaar

Bestaande uit:

een EnergiePrestatieAdvies dat voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 36a, eerste lid, onderdeel j, van de wet, waarbij het meetresultaat van toepassing wordt verklaard op het gehele woningblok en er uit het EnergiePrestatieAdvies tenminste één voorziening die op de energiepremie-lijst staat per woningblok wordt toegepast

2023

EnergiePrestatieAdvies (EPA) voor een woningblok van meer dan 10 woningen

Bestemd voor:

het op uniforme en betrouwbare wijze bepalen van de energetische hoedanigheid van een woning deel uitmakend van een woningblok van meer dan 10 technisch gelijksoortige woningen van dezelfde eigenaar

Bestaande uit:

een EnergiePrestatieAdvies dat voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 36a, eerste lid, onderdeel j, van de wet, waarbij het meetresultaat van toepassing wordt verklaard op het gehele woningblok en er uit het EnergiePrestatieAvies tenminste één voorziening die op de energiepremie-lijst staat per woningblok wordt toegepast

2030

Ventilatiesysteem met actieve roosters

Bestemd voor:

het ventileren van een woning gebruik makend van vraaggestuurde natuurlijke toevoer en mechanische afvoer, waarbij de voorziening is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer

Bestaande uit:

zelfregelende toevoerroosters in alle verblijfsruimten, met uitzondering van een besloten keuken, die de vereiste volumestroom, bepaald bij 1 Pa luchtdrukverschil tussen binnen en buiten, constant houden binnen een drukgebied tot 25 Pa, binnen de in NEN 1087 gestelde voorwaarden, inclusief diodewerking teneinde de stromingsrichting te garanderen. De roosters dienen aangesloten te zijn op een centrale regelunit waarmee het gewenste ventilatiepatroon kan worden geprogrammeerd. Deze regelunit dient een mechanische afvoerunit aan te sturen op een dusdanige wijze dat de afvoercapaciteit gelijk is aan de geprogrammeerde toevoercapaciteit van de roosters. Het totale systeem dient een reductie te geven op de energieprestatiecoëfficient van tenminste 0,15, betrokken op een woning met een gebruiksoppervlakte van 100 m2 en een luchtdoorlatendheid van 100 m3/s; dit aan te tonen door middel van een onderbouwde gelijkwaardigheidsverklaring

Omschrijving voorzieningen voor het opwekken van duurzame energie

3010

Fotovoltaïsche zonne-energie (PV-systeem)

Bestemd voor:

het opwekken van elektriciteit op een woning, waarbij de opgewekte elektriciteit direct wordt gebruikt of teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnet

Bestaande uit:

een systeem van één of meerdere zonnepanelen en één of meerdere gelijk/wisselstroomomzetters. De energiepremie wordt vastgesteld op basis van de som van de nominale vermogens van de zonnepanelen, uitgedrukt in Wp. De individuele vermogens van de panelen dienen vastgesteld te zijn conform IEC 60904 en te voldoen aan de specificatie van het desbetreffende paneeltype. Indien het gezamenlijke vermogen van de in de aanvraag betrokken panelen groter is dan 500 Wp dienen de panelen te zijn aangebracht door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REI 1994

3020

Zonneboiler ³ 3 GJ

Bestemd voor:

het verwarmen van tapwater voor een woning met behulp van zonlicht, waarbij de zonneboiler is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REW 1994 of REG 1994

Bestaande uit:

een zonneboiler die een jaarlijkse opbrengst heeft van tenminste 3,0 GJ bepaald volgens NPR 7976 Bepaling van de energetische opbrengst van zonneboilers of het EnergiePrestatieKeur voor zonneboilers (EPK)

3030

Zonneboiler 2 - 3 GJ

Bestemd voor:

het verwarmen van tapwater voor een woning met behulp van zonlicht, waarbij de zonneboiler is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REW 1994 of REG 1994

Bestaande uit:

een zonneboiler die een jaarlijkse opbrengst heeft van tenminste 2,0 GJ, maar minder dan 3,0 GJ bepaald volgens NPR 7976 Bepaling van de energetische opbrengst van zonneboilers of het EnergiePrestatieKeur voor zonneboilers (EPK)

3040

Collectieve zonneboiler

Bestemd voor:

het verwarmen van tapwater voor een woning met behulp van zonlicht, waarbij de zonneboiler is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REW 1994 of REG 1994

Bestaande uit:

zonnecollectoren gekoppeld aan een collectief warmtapwatersysteem. Het rendement van de collectoren moet minimaal 40% zijn bij een gereduceerd temperatuursverschil (T*) van 0,078 K/m2W, bepaald volgens ISO 9806/1 of prEN12975-2. De energiepremie is per m2 collector, bepaald volgens de apertuur van de collector

3050

Warmtepompboiler

Bestemd voor:

het verwarmen van warmtapwater voor een woning, door middel van een warmtepomp die warmte onttrekt aan de ventilatie-retourlucht, waarbij de warmtepompboiler is aangebracht en geleverd door een derde, zijnde een ondernemer erkend conform REW 1994 of REG 1994

Bestaande uit:

een warmtepomp en warmtapwatervoorraadvat, met een Coefficient of Performance (COP) van tenminste 2,2 bepaald volgens NEN 5128-1998

Indien in de bijlage sprake is van meetvoorschriften of tests, of van verklaringen of certificaten, worden apparaten of voorzieningen die getoetst zijn met gelijkwaardige meetvoorschriften of tests, onderscheidenlijk voorzien zijn van gelijkwaardige verklaringen of certificaten, gelijkgesteld met de aangewezen voorzieningen of apparaten.

Indien in de bijlage sprake is van werkzaamheden of leveranties die dienen te geschieden door op grond van vakbekwaamheid of opleiding erkende personen of ondernemers, dan worden hieraan gelijkgesteld, personen of ondernemers die deze bekwaamheid of opleiding hebben verworven in het buitenland.

Bijlage II

Nummer

Apparaat/Voorziening

Eenheid

Premiebedrag

(in guldens)

1010

Koelkast/vriezer

stuk

100

1011

Koelkast/vriezer met Ecolabel of energie efficiency index £ 0,42

stuk

200

1020

Vaatwasser

stuk

100

1030

Wasmachine

stuk

100

1031

Wasmachine met A-label voor wassen en drogen

stuk

200

1040

Elektrische wasdroger

stuk

100

1041

Elektrische condens wasdroger

stuk

350

1050

Gasverwarmde wasdroger

stuk

350

1060

Wasdrogercombinatie

stuk

450

1070

Gelijktijdige aanschaf

aankoop

50

1080

Woonhuisarmatuur

stuk

100

1090

LCD-monitor

stuk

100

2001

Vloerisolatie

m2

10

2002

Bodemisolatie

m2

10

2003

Spouwmuurisolatie

m2

10

2004

Gevelisolatie

m2

30

2005

Dak-of vlieringisolatie

m2

20

2006

Doe-het-zelf toepassing isolatie

m22007

HR++glas (spouw ³15 mm of U-waarde £ 1,2 W/m2.K)

m2

60

2008

HR++glas (spouw ³9 en <15 mm)

m2

40

2009

Galerij- of balkonafdichting

woning

200

2010

HR-(combi)ketel (£35 kW)

ketel

100

2011

HR-(combi)ketel (>35kW)

kW


3
2012

Woningaanpassing warmtelevering

woning

100

2013

Individuele warmtebemetering

woning

150

2014

HR warmteterugwinning uit ruimteventilatielucht

stuk

200

2015

Gelijkstroomventilator

stuk

100

2016

HF-verlichting

stuk

20

2017

Aanwezigheids- en/of daglichtsensoren

sensor

30

2018

Lage temperatuur CV

woning

625

2019

Vloer- of wandverwarming aangesloten op lage temperatuur CV

woning

500

2020

Lage temperatuur luchtverwarming

woning

500

2021

EPA voor één woning1)

woning

350

2022

EPA voor een woningblok van 2 t/m 10 woningen1)

woning

250; max 1000 per blok

2023

EPA voor een woningblok van meer dan 10 woningen1)

woning

100; max 3500 per blok

2030

Ventilatiesysteem met actieve roosters

woning

200

3010

PV-systeem

Wp

7,50

3020

Zonneboiler ³ 3 GJ

stuk

1500

3030

Zonneboiler 2 - 3 GJ

stuk

1000

3040

Collectieve zonneboiler

m2

250

3050

Warmtepompboiler

stuk

1500
1. Wanneer op basis van een EPA één of meerdere maatregelen worden getroffen die behoren tot de nummers 2001 t/m 2020, 2030 of 3010 t/m 3050 dan wordt de premie voor die maatregel(en) vermeerderd met een bonus van 25%, mits de EPA voor toekenning van energiepremie in aanmerking komt.

Toelichting

Algemeen

Met ingang van 1 januari 2000 is, ingevolge de Wet tot wijziging van de regulerende energiebelasting en de inkomstenbelasting met het oog op het bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag, in de Wet belastingen op milieugrondslag de mogelijkheid opgenomen de aanschaf van energiezuinige apparaten en energiebesparende voorzieningen aan de woning te stimuleren door middel van het toekennen van een energiepremie. Op grond van artikel 36a, eerste lid, onderdeel j, van de Wet belastingen op milieugrondslag worden in de Uitvoeringsregeling energiepremies apparaten en voorzieningen aangewezen die in het belang zijn van een doelmatig gebruik van energie.

Bij het belastingplan 2001 is de in artikel 36p van de Wet belastingen op milieugrondslag opgenomen regeling uitgebreid met voorzieningen voor het opwekken van duurzame energie. Hierdoor wordt het mogelijk, dat ook voor de aanschaf van die voorzieningen een energiepremie kan worden toegekend. In deze Uitvoeringregeling wordt hiertoe invulling gegeven door het opnemen van de nieuwe categorie voorzieningen voor het opwekken van duurzame energie. In deze categorie zijn opgenomen fotovoltaïsche zonne-energie (PV-systeem), de zonneboiler, de collectieve zonneboiler en de warmtepompboiler.

Daarnaast wordt in deze wijzigingsregeling in het kader van de terugsluis regulerende energiebelasting invulling gegeven aan de derde tranche positieve prikkels. Hiertoe wordt de categorie apparaten uitgebreid met LCD-monitoren voor zowel televisie als computer, armaturen voor spaarlampen met steekfitting en een groot vermogen, de energiezuinige koelkast of vriezer met een energie index gelijk aan of lager dan 0,42 en de wasmachine met A-label voor zowel energiezuinigheid, was- en droogresultaat. Bij de categorie voorzieningen is het ventilatiesysteem met actieve roosters toegevoegd.

Tenslotte worden naar aanleiding van vragen van de Europese Commissie bij de notificatie van de Uitvoeringsregeling energiepremies enerzijds en opmerkingen van de belastingdienst, energiebedrijven en marktpartijen anderzijds de omschrijvingen van een aantal in de in Bijlage I bij deze regeling opgenomen voorzieningen aangepast. Er wordt in deze gevallen geen inhoudelijke wijziging van de voor de energiepremie in aanmerking komende apparaten en voorzieningen beoogd. Het betreft de omschrijvingen voor HR++ glas, de HR-ketel en lage temperatuursystemen. De omschrijving voor de HR-ketel is dusdanig uitgebreid, dat ook ketels voor luchtverwarming en propaan of butaan gestookte ketels met een HR-107 aanduiding in aanmerking komen voor een energiepremie.

De in Bijlage II bij de Uitvoeringsregeling energiepremies opgenomen lijst met premiebedragen eveneens aangepast in verband met vorengenoemde aanpassingen van de energiepremielijst.

Aanwijzing

In Bijlage I van de Uitvoeringsregeling zijn de apparaten en voorzieningen (zowel energiebesparende voorzieningen als voorzieningen voor het opwekken van duurzame energie) opgenomen die in aanmerking komen voor een energiepremie. Gezien het aantal aanpassingen is vanuit een oogpunt van overzichtelijkheid gekozen voor vervanging in plaats van wijziging van de Energiepremie-lijst. Bijlage II is eveneens vervangen.

Ingevolge het nieuw ingevoegde onderdeel 1011 is de koelkast/vriezer met Ecolabel energie efficiency index gelijk of lager dan 0,42 opgenomen. De markt voor koelkasten en vriezers is sterk verschoven in de richting van A-labels. Hoewel in Europees verband gesproken wordt over aanscherping van het systeem van energie-labelling voor koelkasten en vriezers, zal de feitelijke aanpassing van de richtlijn nog wel enige tijd in beslag nemen. Teneinde de energie besparing in deze categorie een nieuwe impuls te geven en daarmee de effectiviteit van de regeling te vergroten wordt een extra hoge premie van f 200 toegekend in geval van aanschaf van een extra zuinige koelkast of vriezer voorzien van het Ecolabel. Om voor een Ecolabel in aanmerking te komen dient de koelkast of vriezer een energie efficiency index gelijk of lager dan 0,42 te hebben. De onder onderdeel 1010 van deze regeling opgenomen A-label koelkast of vriezer heeft een energie efficiency index van 0,55 met bijbehorende energiepremie van f 100. Uiteraard kunnen met het oog op de toegankelijkheid van deze regeling voor buitenlandse (niet van een Ecolabel voorziene) apparaten, alle koelkasten of vriezers die voldoen aan het criterium van een energie efficiency index van 0,42 in aanmerking komen voor de premie. Om een vlotte afhandeling en controle op de regeling mogelijk te maken, wordt in dat geval geëist dat apparaten zonder Ecolabel, maar met een index van 0,42 als type geregistreerd dienen te worden bij Novem.

Bij het opstellen van de Energiepremie-lijst voor het jaar 2000 voldeed slechts de (op beperkte schaal verkrijgbare) warmtepomp wasdroger aan het A-label. Inmiddels is een ander type wasdroger op de markt met een keuzestand voor een programmaduur van vele uren (nachtstand). Doordat tijdens dat droogprogramma zeer weinig warmte wordt toegevoegd, kan dit type het A-label voeren. Indien echter het normale programma wordt gekozen waarbij wel warmte aan het droogproces wordt toegevoegd, zou dit type wasdroger niet voor A-label in aanmerking komen. Omdat in het meetprotocol voor energielabels een eis ten aanzien van de keuze van het programma of de droogtijd ontbreekt is het energielabel op zichzelf een onvoldoende maatstaf voor het energiegebruik in de praktijk. Om deze reden is ervoor gekozen om de energiepremie voor de elektrische wasdroger in principe te beperken tot de in onderdeel 1041 opgenomen elektrische condens wasdroger. De oude in onderdeel 1040 opgenomen elektrische wasdroger zal tot 1 juli
2001 in aanmerking komen voor een beperkte premie van f 100. Daarna zal deze categorie op grond van artikel II van deze regeling van de lijst verdwijnen. Hierbij heeft naast de twijfel omtrent de waarde van het A-label tevens de reeds lage prijsstelling van dit type wasdroger een rol gespeeld.

Ingevolge onderdeel 1080 komt woonhuisarmatuur voor energiepremie in aanmerking. Deze armaturen vormen een energiezuinig alternatief voor halogeenlampen met een hoog vermogen (meer dan 150 Watt). Op basis van de huidige hoge winkelprijs en een geschatte energiebesparing van 2450 kWh over de gehele levensduur, wordt een premie van f 100 toegekend. Ten behoeve van de uitvoerbaarheid zal een lijst worden bijgehouden van door KEMA verstrekte certificaten.

Ingevolge onderdeel 1090 wordt voor een LCD monitor een energiepremie van f 100 toegekend. Ten opzichte van een TV of PC monitor met beeldbuis is een LCD beeldscherm in de gebruiksstand circa 50% zuiniger.

De voorzieningen opgenomen onder 2001 tot en met 2005 betreffen isolatiemaatregelen aan de woning. In de huidige regeling betreft het in alle gevallen isolatiemateriaal met een warmteweerstand (R) van tenminste 1,3 m2.K/W. Omdat genoemde isolatiewaarde in de praktijk aanleiding kan geven tot interpretatieverschillen bij de afronding is ervoor gekozen om in de omschrijving van de voorziening een isolatiewaarde van 1,30 m2.K/W op te nemen. Voor de onder 2006 opgenomen voorziening met betrekking tot isolatiemaatregelen door doe-het-zelvers wordt de aanvullende eis opgenomen dat een isolatiewaarde groter of gelijk aan 1,30 m2.K/W op de verpakking is vermeld.

Naar aanleiding van de notificatie van de Uitvoeringsregeling energiepremies als technisch voorschrift zijn door de Europese Commissie vragen gesteld. De Commissie heeft aangegeven dat zij van mening is dat de bepaling inzake wederzijdse erkenning die is vervat in de voorlaatste alinea van Bijlage I niet alleen moet gelden voor voorschriften inzake metingen, tests, verklaringen of certificaten, maar ook voor voorschriften betreffende het ontwerpen en de fabricage van de produkten. Aan de Commissie is gemeld dat het niet de intentie is geweest om ten aanzien van de voorzieningen of apparaten aanvullende eisen op te nemen ten aanzien van het ontwerp of de fabricage, maar dat de omschrijvingen van die voorzieningen waarbij verwarring zou kunnen ontstaan zullen worden aangescherpt. Om die reden zijn de omschrijvingen van HR++-glas (onder 2007 en 2008) en lage temperatuur verwarmingssystemen (onder 2018 en 2020) aangepast. In dat kader is tevens de omschrijving van de HR-(combi)ketel aangepast (onder 2010 en 2011). Naar aanleiding van in het kader van de notificatie door een van de lidstaten gestelde nadere vragen is de omschrijving verbreed naar alle ketels met een rendement gelijkwaardig aan Gaskeur HR 107 en is het Cw-keur voor warmtapwater geschrapt.

Zowel door leveranciers als door aanvragers van energiepremies is gewezen op de omschrijving van HR-(combi)ketels, waardoor ketels voor luchtverwarming en propaan of butaan gestookte ketels buiten de regeling vallen. In de onderhavige regeling wordt de omschrijving op deze punten uitgebreid, zodat voortaan ook dergelijke ketels in aanmerking kunnen komen voor een energiepremie.

Ingevolge onderdeel 2030 wordt voor een ventilatiesysteem met actieve roosters een energiepremie toegekend van f 200 per woning. Actief zelfregelende ventilatiesystemen leiden tot forse energiebesparing, omdat uitsluitend op die momenten wordt geventileerd waarop het nodig is met de daartoe benodigde hoeveelheden. Slechts systemen toegepast in de gehele woning en gekoppeld aan een automatisch geregelde mechanische afvoer komen in aanmerking voor energiepremie.

In de onderdelen 3010 tot en met 3050 worden vijf nieuwe voor energiepremie in aanmerking komende categorieën geïntroduceerd. Het gaat om voorzieningen voor het opwekken van duurzame energie. Het gaat om fotovoltaïsche zonne-energie (3010), de zonneboiler met een jaarlijks opbrengst van tenminste 3 GJ, de zonneboiler met een jaarlijkse opbrengst van tenminste 2GJ, maar minder dan 3 GJ, de collectieve zonneboiler en de warmtepompboiler.

Inwerkingtreding

De regeling treedt ingevolge artikel III in werking met ingang van 1 januari 2001. De branche zal worden geïnformeerd over de aanpassing van de Energiepremie-lijst.

De Staatssecretaris van Financiën,

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...