Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Levenslessen chronisch zieken verbeteren kwaliteit onderwijs

Datum nieuwsfeit: 08-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Levenslessen chronisch zieken verbeteren kwaliteit van het onderwijs

Steeds meer opleidingen in de gezondheidszorg maken gebruik van chronisch zieken als gastdocent. Het luisteren naar ervaringen van (ex-)patiënten brengt studenten en beroepsbeoefenaars meestal tot nieuwe inzichten. "Ze leren zich vooral in een andere persoon verplaatsen."

Vrijwilligers van het Werkverband Organisaties Chronisch Zieken (WOCZ), een koepel van 64 organisaties van chronisch zieken, geven sinds juni '96 voorlichting aan studenten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. In november verzorgden zij voor de 500e keer een voorlichtingsbijeenkomst.In totaal beschikt het WOCZ inmiddels over meer dan veertig voor-lichters, die zélf een chronische ziekte hebben. Ze vertel-len in een tijdsbestek van één of twee lesuren wat de ziekte voor hen con-creet bete-kent in het dagelijkse leven en welke gevol-gen hun chroni-sche aandoe-ning heeft op maat-schappe-lijk, psychosociaal en financieel terrein. Met prakti-sche voorbeelden maken ze duidelijk welke knel-punten ze ervaren en wat ze van zorgverle-ners en instellin-gen verwachten. Het uitein-delijke doel van het voorlich-tingspro-gramma is dat (aanko-mende) beroeps-beoefe-naars een realis-tischer beeld krijgen van chro-nisch zieken, er meer begrip voor krijgen en daardoor betere onder-steuning kunnen geven.

"Nog altijd wordt in de gezondheidszorg vaak óver in plaats van mét pati-ënten gesproken, zegt David de Louw, verbonden aan de Fontys Paramedische Hoge-school in Eindhoven Wie kent niet het geijkte beeld van de dokter in de witte jas, die het allemaal wel weet. Dat beeld is ook min of meer binnen de opleidin-gen herkenbaar. Onze studen-ten hebben het enorm gewaardeerd om eens aandach-tig te kunnen luisteren naar het levensverhaal van enkele chronisch zieke voorlich-ters. Het blijkt dat zo'n verhaal met een menselijk karakter véél langer blijft hangen dan een theore-tische verhande-ling. De studenten krijgen helderheid over zaken waarmee patiënten iedere dag gecon-fronteerd kunnen worden. Soms moeten ze hun algehe-le beeld over chro-nisch zieken aanzienlijk bijstellen. Opeens blijkt dat het gaat om normale mensen, die toch niet zo zielig zijn dan de studenten aanvanke-lijk dachten."

Beter onderwijs

Op de HBO-V in Groningen zijn de WOCZ-voorlichters al langere tijd graag geziene gastdocenten. Magda Hengst licht dat toe: "Door patiënten uit te nodigen als ervaringsdeskundigen voeg je iets toe aan de kwaliteit van het onder-wijs. Niet alleen vanwege nieuwe feiten over een bepaalde ziekte. De belangrijk-ste meerwaarde is dat studen-ten zich beter in een andere persoon leren verplaat-sen. De problema-tiek is geen ver van mijn bed-show meer. Veel studenten beseffen dat ze bij een heleboel dingen nooit eerder stil hebben gestaan en nog nauwe-lijks met 'de persoon achter de ziekte' in aanraking zijn ge-weest." Hengst is er voor om dergelijke voorlichtingsbij-eenkomsten meerdere keren tijdens de totale opleiding terug te laten komen. "Want een eenmalige gebeurtenis die hooguit enkele uren beslaat, is natuurlijk weinig. Eigenlijk zou je in ieder leerjaar erva-ringsdeskundigen van het WOCZ moeten uitnodigen."

Mantelzorgers

Ook een groep mantelzorgers geeft via het WOCZ voorlichting in het onderwijs. Deze activiteit vindt gescheiden plaats van de voorlichting door chronisch zieke patiënten. Ines Rupp, coördina-tor van een junior co-schap bij de afdeling sociale geneeskun-de van het Academisch Medisch Centrum (Amsterdam), vindt dat de twee voorlich-tings-activi-teiten elkaar prima aanvullen. "De mantel-zor-gers doen uit de doeken wat het betekent om langdurig en inten-sief voor een chronisch zieke patiënt te zorgen. Daarbij maken ze kenbaar waar zorgverleners volgens hen allemaal rekening mee moeten houden. Dat is vaak een compleet nieuwe dimensie voor de studen-ten."

Het bovenstaande artikel is gepubliceerd in VWS Bulletin, nummer 11 van 8 december 2000.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie