Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stand van zaken reorganisatieproces NATCO

Datum nieuwsfeit: 11-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Stand van zaken reorganisatieproces NATCO

11-12-2000

Op 9 oktober jl. heeft de Vaste Commissie voor Defensie mij gevraagd haar te informeren over de reorganisatie van het Nationaal Commando (NATCO) van de Koninklijke Landmacht. Hierbij bericht ik u over de stand van zaken van dit reorganisatieproces.

De huidige hoofdtaken en organisatie van het NATCO Het NATCO ressorteert direct onder de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en is verantwoordelijk voor het plannen, voorbereiden en uitvoeren van diverse operationele, logistieke en facilitaire taken voor de Koninklijke landmacht. Enkele voorbeelden van deze taken zijn:
1.het beheer en de instandhouding van alle kazernes van de Koninklijke landmacht en het uitvoeren van de "huisbaas"-taken, zoals het zorgdragen voor de beveiliging, voeding, nutsvoorzieningen, bureelinventaris etc.;
2.het bieden van Militaire Bijstand of -Steunverlening (waaronder rampenbestrijding);
3.het onderhouden van externe betrekkingen, inclusief maatschappelijke dienstverlening en militaire muziek;
4.het opsporen en ruimen van explosieven op het nationaal grondgebied; 5.de beveiliging van militaire activiteiten op het nationale grondgebied.

Tevens levert het NATCO diensten en producten voor de operationele taakuitvoering van eenheden van andere krijgsmachtdelen. Het gaat hierbij onder andere om onderhoud en bevoorrading (inclusief beheer en opslag) van diverse goederen (als persoonsgebonden uitrusting en brandstof).
Momenteel bestaat het NATCO uit een ressortstaf in Gouda, drie Regionaal Militaire Commando's (RMC's) in Nederland en het "Netherlands Army Support Agency in Germany" (NASAG) in Duitsland. Onder de drie RMC's ressorteren in totaal vijftien garnizoenen. Daarnaast behoren het Hoger Onderhouds Bedrijf van de KL, het Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de KL, het Explosieven Opruimings Commando van de KL, de ARBO-dienst van de KL en het Nationaal Verzorgings Commando tot de organisatie van het NATCO. Tenslotte is nog een aantal kleinere organisatie-elementen, zoals Museum Bronbeek en de Amerikaanse materieelopslagplaatsen (POMSS) opgenomen in de NATCO-organisatie.

Noodzaak en achtergronden reorganisatie "NATCO 2000" De huidige organisatie van het Nationaal Commando bleek een aantal tekortkomingen te hebben. Daarom is besloten het NATCO te reorganiseren, met als doel een eenvormige, inzichtelijke en professionele organisatie op te zetten, met eenduidige werkmethoden, procedures en producten. Deze reorganisatie, die wordt genoemd in de Hoofdlijnennotitie en de Defensienota, staat bekend als "NATCO 2000". Als gevolg van deze reorganisatie komen 800 vte'n vrij voor de noodzakelijke extra "groene functies" binnen Nederlands-Duitse Legerkorps. Hiermee kunnen onder andere de pantserinfanteriebataljons verder paraat worden gesteld.

"NATCO 2000"
Het reorganisatieproject "NATCO 2000" kenmerkt zich door de opheffing van een compleet bestuursniveau: de vijftien Garnizoenstaven verdwijnen. De huidige drie RMC-staven worden omgevormd tot 5 nieuwe RMC-staven, te weten:
I.RMC Noord te Assen

II.RMC Oost te Schaarsbergen (tijdelijk Harderwijk)

III.RMC Midden te Amersfoort

IV.RMC West te 's Gravenhage

V.RMC Zuid te Oirschot (tijdelijk Vught)

Deze reorganisatie is al begonnen, de nieuwe RMC-structuur is naar verwachting deze maand operationeel.

De nieuwe RMC´s worden verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening en de nationale operationele taken binnen hun regio. Hiertoe krijgt ieder RMC in het voorjaar van 2001 een gereorganiseerd Nationaal Reserve (NATRES) bataljon onder bevel. Op lokaal niveau worden vierentwintig Lokaal Facilitaire Diensten (LFD'n) opgericht (en twee tijdelijke tot 2002). Deze worden verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening op de kazernes in Nederland.
Op landelijk niveau zal de ressortstaf NATCO medio 2001 aan-gepast worden aan de nieuwe situatie. Daarmee zal invulling worden gegeven aan het principe van centrale sturing en decentrale uitvoering.

Overige reorganisaties binnen het NATCO
Het "Netherlands Army Support Agency in Germany", dat verantwoordelijk is voor de facilitaire dienstverlening aan eenheden van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht in Duitsland, zal in 2001 worden gereorganiseerd. Dit zal geschieden naar analogie van de reorganisatie van de RMC's in Nederland, met daarbij enkele aanvullende "Duitsland-specifieke" taken en organisatie-elementen.

In het kader van het Verbeterplan Financieel Beheer wordt de "betaalfunctie" van het NATCO voor de KL, inclusief rekening- en kasbeheer, geconcentreerd in een Betaal Service centrum. Tevens wordt het financiële toezicht geconcentreerd in het Financial Audit Centrum. Beide centra worden opgericht in Utrecht.

Eind 1998 is besloten alle uitvoerende ICT-beheertaken van de Krijgsmachtdelen over te dragen aan de Defensie Telematica Organisatie (DTO). Het ICT-beheer ten behoeve van het operationele KL-optreden is hiervan uitgezonderd. Het gevolg hiervan is dat per 1 januari 2001 alle uitvoerende telematicataken (m.u.v. de (veld)postverzorging) van het NATCO overgaan naar de DTO.

Als uitvloeisel van de Defensienota is tevens besloten de Regionaal Geneeskundige Diensten van de drie huidige RMC0s te integreren in het Nederlandse deel van het Nederlands-Duitse Legerkorps. Op 1 januari 2001 zullen de Regionaal Geneeskundige Diensten daartoe onder bevel worden gesteld van het Korps. Hierdoor ontstaan geneeskundige eenheden in het Korps die zowel een operationele als een regionale verantwoordelijkheid hebben. De feitelijke integratie zal later in het jaar plaatsvinden.

Zowel het Nederlands-Duitse Legerkorps als het Nationaal Verzorgings Commando van het NATCO spelen op dit moment een rol tijdens de voorbereiding en de inzet van eenheden in vredes- en crisisbeheersingsoperaties, alsmede tijdens de recuperatie van deze eenheden na terugkomst. De verdeelde verantwoordelijkheden en de daardoor noodzakelijke coördinatie in planning en uitvoering worden als nadelig ervaren. Mede daarom zal het Nationaal Verzorgings Commando worden geïntegreerd in Nederlands-Duitse Legerkorps. Deze overgang zal in de komende 4 jaren worden uitgevoerd.

Per 1 januari 2001 zal de ARBO-dienst van de KL, in eerste instantie als een zelfstandig organisatie-element, in de Centrale Dienst Personeel & Organisatie worden ondergebracht. De integratie van staf-gerelateerde taken zal nader worden bezien.

De overdracht van het Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen en Museum Bronbeek aan het Defensie Interservice Commando is voorzien per 1 januari 2001.

De overige organisatiedelen, zoals het Hoger Onderhoudsbedrijf van de KL, het Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de KL en het Explosieven Opruimings Commando van de KL blijven in "NATCO 2000" in hun huidige vorm bestaan.

Ten slotte
De reorganisatie "NATCO 2000" is een omvangrijke operatie, waarbij ingrijpende wijzigingen van structuren, processen en procedures worden doorgevoerd. Enerzijds worden tekortkomingen in de huidige organisatie opgeheven, anderzijds komt de benodigde ruimte vrij voor het vergroten van de parate capaciteit van Nederlands-Duitse Legerkorps. Met de overdracht van functieruimte aan het Korps is al een begin gemaakt. De reorganisatie "NATCO 2000" zal, zoals gebruikelijk, een jaar na implementatie worden geëvalueerd.

DE MINISTER VAN DEFENSIE
mr. F.H.G. de Grave

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie