Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Procedureregeling grote projecten

Datum nieuwsfeit: 11-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Procedureregeling grote projectenDirectie Accountancy RijksoverheiD

Aan:

de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Commissie voor de Rijksuitgaven

Postbus 20018

2500 EA s-Gravenhage

Uw brief van

Ons kenmerk

Den Haag

DAR 2000/567

11 december 2000

Onderwerp

Procedureregeling grote projecten

Het Interdepartementaal Overlegorgaan van Departementale Accountantsdiensten (IODAD) functioneert op grond van zijn instellingsbesluit mede als adviesorgaan van de minister van Financiën.

In verband hiermee heeft het IODAD mij meegedeeld dat in de IODAD-vergadering van dinsdag 21 november jl. de jaarrapportage over de Procedureregeling grote projecten is besproken, die de commissie voor de Rijksuitgaven op 18 september 2000 heeft uitgebracht aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Tweede Kamerstuk 26 399, nr. 2). In deze rapportage wordt ingegaan op de wijze waarop de regeling is toegepast in de periode 1 januari 1998 tot 1 juli 2000 en worden tevens enkele aanbevelingen ter verbetering van de procedureregeling gedaan.

Tijdens de bespreking in de IODAD-vergadering is geconstateerd dat het overzicht van de grote projecten, dat is opgenomen in bijlage 1 van de jaarrapportage, enkele onvolkomenheden bevat.

Gaarne wil ik op verzoek van het IODAD de in het overzicht geconstateerde onvolkomenheden, alsmede de reactie van het IODAD op de aanbevelingen onder de aandacht brengen van de commissie voor de Rijksuitgaven. De reactie van het IODAD treft u bijgaand aan.

DE MINISTER VAN FINANCIEN

Bijlage 1

Reactie van het IODAD op de jaarrapportage over de Procedureregeling grote projecten (Tweede Kamerstuk 26 399, nr. 2).

inleiding

Het IODAD heeft met belangstelling kennis genomen van de jaarrapportage over de Procedureregeling grote projecten, die de commissie voor de Rijksuitgaven op 18 september 2000 heeft uitgebracht aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Tweede Kamerstuk 26 399, nr. 2). In deze rapportage wordt ingegaan op de wijze waarop de regeling is toegepast in de periode 1 januari 1998 tot
1 juli 2000.


Tijdens de IODAD-vergadering van dinsdag 21 november jl. is de jaarrapportage besproken.

Daarbij is geconstateerd dat het overzicht van de grote projecten, dat is opgenomen in bijlage 1 van de jaarrapportage, enkele onvolkomenheden bevat. Bepaalde accountantsrapporten die aan de Tweede Kamer zijn verzonden zijn ten onrechte niet in het overzicht opgenomen. Daarnaast zijn accountantsrapportages opgenomen in de voortgangsrapportages, hetgeen niet in het bedoelde overzicht naar voren komt omdat waarschijnlijk alleen de afzonderlijke accountantsrapporten zijn vermeld.

Voorts is tijdens de IODAD-vergadering gediscussieerd over de in de jaarrapportage opgenomen aanbevelingen, die mogelijk kunnen leiden tot wijziging van de procedureregeling.

Gaarne wil het IODAD de in het overzicht geconstateerde onvolkomenheden onder uw aandacht brengen. Daarna volgt een reactie op de aanbevelingen.

onvolkomenheden

Justitie

Over het grote project Reorganisatie OM zijn in 1998 en 1999 accountantsrapporten uitgebracht

naar aanleiding van de voortgangsrapportages. Deze accountantsrapporten zijn niet afzonderlijk bij de voortgangsrapportages gevoegd die aan de Tweede Kamer zijn toegezonden. Wel is in beide voortgangsrapportages een samenvattende passage opgenomen met de conclusies en aanbevelingen uit de accountantsrapporten.

Over het grote project Modernisering Rechterlijke Macht is een tweetal voortgangsrapportages verstuurd naar de Tweede Kamer. Bij beide voortgangsrapportages was een accountantsrapport als bijlage toegevoegd. Deze accountantsrapporten (van september 1999 en van maart/april 2000) bevatten oordelen over de projectorganisatie en de projectuitvoering. Het tweede accountantsrapport bevat bovendien een accountantsverklaring omtrent de financiële verantwoording over 1999, die in de tweede voortgangsrapportage is opgenomen.

Inmiddels is de derde voortgangsrapportage in oktober 2000 uitgebracht. Deze rapportage is eveneens vergezeld van een accountantsrapport waarin een oordeel wordt gegeven over de projectorganisatie.

Defensie

In september 1993 heeft de accountantsdienst van het Ministerie van Defensie (DEFAC) een eerste rapportage over het project Luchtmobiele brigade uitgebracht. Daarbij is voorgesteld om over de verdere voortgang van dit project voortaan te rapporteren in het jaarlijks door DEFAC uit te brengen samenvattend accountantsrapport bij de financiële verantwoording van het Ministerie van Defensie. Indertijd heeft de Tweede Kamer hiermee ingestemd. Over het project Luchtmobiele brigade is vervolgens in de periode van 1 januari 1998 tot 1 juli 2000 gerapporteerd in de samenvattende accountantsrapporten, namelijk over de jaren 1997,1998 en 1999.

Met betrekking tot het project Vervanging Pantservoertuigen KL wordt in uw jaarrapportage gesteld dat er in de verslagperiode geen accountantsrapportage is verschenen. Op 22 februari 2000 heeft DEFAC echter een afzonderlijk accountantsrapport over dit project uitgebracht.

VROM

Inzake het grote project Balansverkorting Volkshuisvesting zijn vijf voortgangsrapportages uitgebracht; in elke voortgangsrapportage is een mededeling van de accountantsdienst opgenomen.

Verkeer en Waterstaat en Financiën

Met betrekking tot het project Rekeningrijden is een rapport van de accountantsdiensten van Verkeer en Waterstaat en van Financiën verschenen, dat op 15 december 1999 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

aanbevelingen

In zijn algemeenheid ondersteunt het IODAD de in de jaarrapportage opgenomen aanbevelingen, die mogelijk kunnen leiden tot wijziging van de procedureregeling. Bij de navolgende aanbevelingen wil het IODAD nog een kanttekening maken.

4.1 Actualiteit

Het IODAD kan zich vinden in uw conclusie dat de actualiteitswaarde voor verbetering vatbaar is.

Ten aanzien van de actualiteit van de voortgangsrapportages wordt door uw commissie voorgesteld een termijn van 2 tot 4 maanden aan te houden, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen informatie uit het eigen ministerie en informatie van derden. Bovendien wordt de desbetreffende commissies in overweging gegeven om onvoldoende actuele voortgangsrapportages te weigeren waarna aanvullende informatie kan worden verlangd.

Echter bij bepaalde projecten, zoals de modernisering rechterlijke macht, zal het gezien het grote aantal veldorganisaties dat bij het grote project betrokken is, niet eenvoudig zijn informatie die niet ouder is dan 2 maanden te verstrekken. Daarbij speelt ook dat in de eerste drie maanden van een kalenderjaar veel tijd moet worden besteed aan de reguliere begrotings- en verantwoordingsactiviteiten (incl. accountantscontrole) van het ministerie.

Verder wordt bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat informatie van derden pas laat ontvangen.

Het IODAD adviseert dan ook in de regeling op te nemen, dat in overleg tussen de minister en de Tweede Kamer bij een project, waarbij een aanzienlijk gedeelte van de benodigde informatie door derden dient te worden verstrekt, zal worden bepaald wat een haalbare termijn is.

Ten aanzien van de informatievoorziening moet voorts bedacht worden, dat de accountantsdiensten vaak geen bevoegdheden hebben bij derden en als zodanig geen oordeel kunnen hebben over de kwaliteit van de informatievoorziening.

4.3 Accountantsrapporten

Het IODAD kan zich vinden in de aanbeveling de accountantsrapporten gelijktijdig met de voortgangsrapportage als een afzonderlijk document aan de Tweede Kamer toe te zenden. Wel geeft het IODAD in overweging in de regeling expliciet op te nemen, dat de minister het accountantsrapport aanbiedt.

4.6 Oorspronkelijke doelstelling

Uw commissie stelt voor minimaal eenmaal per jaar aan te geven in welke mate de gerealiseerde planning en uitgaven hebben bijgedragen aan de oorspronkelijke doelstelling van het project. Het IODAD geeft in overweging in de procedureregeling op te nemen dat de doelstelling van het grote project in de basisrapportage door de projectverantwoordelijken SMART (SMART: Specifiek, Meetbaar, Actueel, Realistisch en Tijdsgebonden) wordt geformuleerd. Een SMART-geformuleerde doelstelling is voor de accountantsdienst een voorwaarde om te kunnen komen tot een oordeel over de kwaliteit van de informatievoorziening.

4.7 Begrotingsartikel

Uw commissie stelt voor de uitgaven van een groot project op één afzonderlijk begrotingsartikel of artikelonderdeel te boeken, zodat makkelijk een relatie kan worden gelegd tussen de voortgangsrapportages en de begrotings- en verantwoordingsstukken van het ministerie.

Alhoewel het IODAD begrip heeft voor uw zienswijze, attendeert het IODAD erop dat deze aanbeveling mogelijk strijdig is met de uitgangspunten van het project Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording. Op grond van deze uitgangspunten staan de beleidsdoelstellingen van een departement centraal, hetgeen leidt tot het opnemen van beleidsartikelen in de begrotings- en verantwoordingsstukken.

4.8 Beëindiging

Bij de aanbevelingen met betrekking tot de beëindiging van projecten wordt aangegeven, dat bij de overgang van het stadium van voorbereiding en besluitvorming naar uitvoeringsfase behoort te worden overwogen of het project de status van groot project behoudt.

Het IODAD merkt hierbij op, dat in de procedureregeling criteria staan geformuleerd op basis waarvan de Tweede Kamer een project in zijn algemeenheid als groot project aanmerkt. Expliciete criteria om een groot project in de uitvoeringsfase als een groot project aan te kunnen blijven merken zijn niet geformuleerd. Het IODAD geeft in overweging deze criteria dan aan te geven.

Verder bevat de jaarrapportage aanbevelingen voor het houden van een eindevaluatie na beëindiging van het project. Het IODAD constateert dat hier niet expliciet op de rol van de accountantsdienst wordt ingegaan en stelt voor ook deze rol in de eindevaluatie te betrekken.

vorige jaarrapportage van 14 januari 1999

Het IODAD vraagt zich nog af of, en zo ja op welke wijze, in de thans voorliggende aanbevelingen rekening is gehouden met de eerdere aanbevelingen van uw commissie uit 1999. Het betrof hier het in de regeling opnemen van een aanbeveling om, indien relevant, in overleg met de minister afspraken te maken over overlegmomenten en/of mijlpalen, alsmede de vraag of het onderscheid tussen de voorbereidings- en de uitvoeringsfase in de regeling gehandhaafd moet blijven.

tot slot

Het IODAD zou het op prijs stellen bij de eventuele wijziging van de Procedureregeling grote projecten te worden betrokken en het is gaarne beschikbaar voor nadere toelichting en overleg.

Ook zou het IODAD in de toekomst gaarne vooraf betrokken worden bij de totstandkoming van de jaarrapportage over de Procedureregeling grote projecten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...