Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Overgangsregeling verhoging BTW tarief

Datum nieuwsfeit: 11-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ernst & Young

Overgangsregeling verhoging BTW tarief

Op 1 januari 2001 gaat het algemene tarief van de BTW omhoog van 17,5% naar 19%. Het lage tarief blijft 6%. De staatssecretaris van Financiën heeft de overgangsregeling nader toegelicht.

De hoofdregel
De hoofdregel is dat prestaties die zijn verricht in 2000, belast zijn tegen het tarief van 17.5%. Het tarief is ook 17,5% als de factuur wordt verstuurd in 2001 of als de betaling in dat jaar wordt ontvangen. Prestaties die worden verricht in 2001 maar al zijn gefactureerd of betaald in 2000, zijn in eerste instantie aan 17,5% onderworpen, maar leiden in 2001 tot een extra heffing van 1,5%. Een praktische oplossing hiervoor staat beschreven in de paragraaf Vooruitfactureren tegen 19% (zie hierna).

Wanneer is een prestatie verricht?
Leveringen van goederen zijn verricht op het tijdstip dat de verkoper de macht overdraagt om als eigenaar over het goed te beschikken. Bij leveringen van goederen is dit het moment waarop de goederen ter beschikking worden gesteld en de risicos voor waardeverandering en tenietgaan overgaan op de koper. Bij huurkoop is dit het moment van afgifte. Bij montage en installatieleveringen is dit het moment waarop de aanbrengwerkzaamheden zijn voltooid. Diensten zijn verricht op het moment dat de dienst is voltooid.

Prestaties die een langere periode in beslag nemen Prestaties van adviseurs, trainers, advocaten, architecten e.d. kunnen een lange periode in beslag nemen. Indien deze diensten aan het algemene BTW-tarief zijn onderworpen en zijn begonnen vóór 2001 en worden beëindigd in 2001 of daarna, dan is de gehele vergoeding onderworpen aan het 19% tarief.

Doorlopende prestaties
Voor doorlopende prestaties is een bijzondere regeling getroffen. Prestaties van adviseurs e.d. (zie hiervoor) zijn geen doorlopende prestaties. Deze prestaties zijn immers beperkt in de tijd en gericht op een eindresultaat. De levering van bijvoorbeeld elektriciteit is wel een doorlopende prestatie. Heeft de levering van een dergelijke doorlopende dienst betrekking op een periode van maximaal één jaar en begint die periode in 2000 en eindigt die in 2001, dan is de regeling als volgt. Als niet kan worden vastgesteld hoeveel elektriciteit is geleverd vóór en na de jaarwisseling, dan wordt de vergoeding evenredig naar tijdsperiode toegerekend: de vergoeding voor de periode voor de jaarwisseling is aan 17,5% onderworpen; na de jaarwisseling geldt het 19%-tarief. Voor de levering van gas en warmte komt nog een aparte overgangsregeling.

Vooruitfactureren tegen 19%
Vooruitfactureren in 2000 tegen 17,5% voor prestaties die in 2001 zullen worden verricht, leidt in beginsel tot een aanvullende factuur van 1,5% na de jaarwisseling. De overgangsregeling biedt een praktische oplossing. Leveranciers mogen alvast factureren tegen 19% en afnemers die recht hebben op aftrek van voorbelasting, mogen dit percentage ook in aftrek brengen. De ondernemer die reeds vóór 2001 19% BTW in rekening brengt, moet de omzet en de BTW (19%) aangeven in rubriek 1c van het aangifteformulier (Leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0%).

Oplevering van onroerende zaken
Bij levering van een onroerende zaak en oplevering van een werk in onroerende staat die in termijnen worden betaald, is over de termijnen die vervallen in het jaar 2000 17,5% BTW verschuldigd en over termijnen in het jaar 2001 19% BTW. Bepalend hiervoor zijn de afspraken in de koop- of aannemingsovereenkomst en dus niet het tijdstip waarop de termijnfactuur is uitgereikt. Ingeval van meerwerk waartoe opdracht is verstrekt in 2000 en waarvoor een bedrag van bijvoorbeeld 50% ineens moet worden betaald, is over die 50% het tarief van 17,5% verschuldigd. Bij minderwerk kan bij de eindafrekening in 2001 eerst de verrekening plaatsvinden met de termijnen die tegen 19% zijn gefactureerd en daarna met de termijnen die zijn gefactureerd tegen 17,5%. Deze overgangsregelingen zijn niet van toepassing op leveringen van roerende zaken (bijvoorbeeld schepen en ziekhuisapparatuur), noch op diensten met betrekking tot onroerende zaken (verbouwingen, diensten van architecten).

Bijzondere regels voor autos en telefoonkaarten Nieuwe autos die worden geleverd met een in 2001 afgegeven kenteken zijn onderworpen aan het percentage van 19%. Betalingen en factureringen in 2000 helpen hier niets aan. Voor (echte) telefoonkaarten die zijn verkocht in 2000 maar die bij de jaarwisseling nog een beltegoed bevatten, moet de uitgever van de kaarten 1,5% aangeven over het resterende beltegoed.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de adviesgroep Douane en Omzetbelasting via e-mail (infobtw@ey.nl) of telefonisch 010 407 22 22.

Nieuws

Copyright © 2000 Ernst & Young
Disclaimer

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie