Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De Euro-top in Nice en de bestrijding van racisme

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Anti Racisme Informatie Centrum

Nieuws

De Euro-top in Nice en de bestrijding van racisme

Van 7 toen met 9 december werd in het Franse Nice de Europese Raad gehouden. Op deze topontmoeting van de Europese regeringsleiders is met een plechtige proclamatie het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie aangenomen. Het LBR plaatst een aantal kanttekeningen bij het Handvest en zegt dat het, ondanks de fraaie woorden, niet bijdraagt aan de bestrijding van racisme in Europa. Lees hier verder.

Bescherming van grondrechten in Europa
Ontwerp Handvest grondrechten verschaft non-discriminatie een wankele basis

Dick Houtzager

Voor de uitbreiding van de Europese Unie bestaat behoefte aan een catalogus van grondrechten. De gemeenschappelijke waarden van een verenigd Europa moeten hierin weerspiegeld worden. De lidstaten discussiëren over de vraag of het Handvest van de Grondrechten bindende kracht moet krijgen of alleen een plechtige verklaring moet zijn. De tekst van het ontwerp-Handvest bezorgt de strijd tegen discriminatie in ieder geval geen sterke basis, betoogt Dick Houtzager.

Behoefte aan grondrechtenbescherming
De uitbreiding van de Europese Unie met nieuwe lidstaten gaat gepaard met veranderingen van de politieke en institutionele structuur. In de discussie die daarover binnen de Unie plaatsgevonden heeft, is geroepen om een grondwet voor de Unie. Een set grondrechten zou de uitdrukking moeten zijn van gemeenschappelijke Europese waarden. Door die waarden te onderschrijven, kunnen toekomstige lidstaten aanschuiven en meedoen.
Als aanloop naar een grondwet voor de Europese Unie hebben de lidstaten gekozen voor datgene wat de Nederlandse Grondwet in het eerste hoofdstuk regelt: de bescherming van de grondrechten. Hiervoor is een Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie ontworpen. De grondrechten van één groep komen er nogal bekaaid vanaf: onderdanen van niet-Europese landen. Daarnaast valt er het nodige af te dingen op de non-discriminatiebepaling in de ontwerptekst. Of de bestrijding van discriminatie daarom gebaat is bij dit Handvest, valt te betwijfelen.

Bindende kracht of niet
Sinds december 1999 heeft een commissie van wijze vrouwen en mannen uit de lidstaten gewerkt aan de tekst van het Handvest voor de Grondrechten van de Europese Unie. De commissie, officieel Conventie genoemd, bestond uit 62 leden, gerecruteerd uit de nationale regeringen en parlementen en uit het Europees parlement. In september 2000 bracht de Conventie de ontwerptekst naar buiten. In de preambule van het ontwerp is de achtergrond voor het Handvest beschreven. De waardigheid van de menselijke persoon, vrijheid, gelijkheid en solidariteit vormen de grondvesten voor een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Naar verwachting wordt onder het voorzitterschap van Frankrijk in december 2000 in Nice een akkoord over de tekst bereikt. Een van de belangrijkste onderwerpen die daar besproken wordt is de verbindendheid van het Handvest. Krijgt het Handvest bindende kracht en groeit het zo uit tot een grondwet voor de Unie, of wordt het een principeverklaring, die alleen de intentie voor een grondrechtenbescherming uitspreekt? Aan een plechtige verklaring lijkt de Unie niet veel te hebben, om de kans te vermijden dat zon niet-bindende verklaring schouderophalend ter kennisname wordt aanvaard. Toch bestaat veel bezwaar tegen het bindend verklaren van het Handvest, met name omdat over de handhaving veel onduidelijkheid bestaat.

Handvest en mensenrechtenverdrag
Een andere discussie is ook van wezenlijke aard. Grondrechten zijn op Europees niveau al geregeld in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM). Alle huidige en alle toekomstige lidstaten van de Unie zijn ondertekenaars van dat verdrag. Daarnaast heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg in zijn jurisprudentie een heldere uitleg van het EVRM neergezet. Het ligt daarom voor de hand dat de Europese Unie ook lid wordt van het EVRM. Daar zijn juridische bezwaren tegen, waaronder het feit dat het EVRM niet openstaat voor verbanden van staten. Verandering van het Verdrag, waarbij de Unie ook ondertekenaar kan worden, is echter geen onoverkomelijk obstakel. Desondanks was er onder de grote lidstaten een voorkeur voor het opstellen van een eigen Handvest. Daarmee is een mogelijke tegenstelling in huis gehaald tussen het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, dat rechtsmacht heeft over datgene wat in de Unie gebeurt, en het mensenrechtenhof in Straatsburg. Het Hof in Luxemburg zal na de aanvaarding van een bindend Handvest uitleg geven aan de bepalingen ervan. Hoewel de tekst van veel artikelen in het Handvest gelijk is aan de tekst van het EVRM, kan de Luxemburgse rechter toch een andere interpretatie geven aan een bepaling dan de Straatsburgse rechter aan een soortgelijke bepaling in het EVRM. Daar is, behalve een schare juristen, niemand mee gebaat.
Ook de Raad van State valt over de reikwijdte van het Handvest en de verhouding met andere mensenrechtenverdragen. Hij adviseert het kabinet dan ook om het Handvest geen bindende kracht te geven. Om de verhouding met het EVRM te regelen, is een horizontale bepaling opgenomen in het Handvest. De bepaling stelt dat de rechten die corresponderen met die in het EVRM, dezelfde inhoud en reikwijdte hebben als in dat verdrag, tenzij het Handvest een betere bescherming biedt. Volgens de Raad van State kan zelfs het opnemen in het Handvest van deze horizontale bepaling niet voorkomen dat de rechtspraak van de beide Europese hoven geleidelijk uiteen zal lopen.

Klassieke, politieke en sociale rechten
In het Handvest zijn niet alleen de klassieke grondrechten, die ook in het EVRM geregeld zijn, terechtgekomen. Ook politieke en sociale grondrechten zijn opgenomen in het ontwerp. De klassieke rechten, zoals onder meer het recht op waardigheid en integriteit, op de bescherming van de privacy, de vrijheid van gedachte en van vereniging, de vrijheid van meningsuiting en het recht op eigendom zijn alle opgenomen in het eerste hoofdstuk van het ontwerp-Handvest. Ook het gelijkheidsbeginsel is uitgewerkt, waaronder de rechten van het kind, de eerbiediging van culturele en religieuze verscheidenheid. Het verbod op discriminatie is uitgewerkt in twee artikelen. In artikel 21 wordt elke discriminatie op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur verboden. Discriminatie naar nationaliteit is alleen verboden binnen de werkingssfeer van het Europees verdrag. Wat dit betekent voor de positie van onderdanen van derde landen, komt verderop aan de orde. De waarborg voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen komt in een apart artikel aan de orde, evenals de integratie van gehandicapten.
Een apart hoofdstuk wordt gewijd aan de solidariteit, waarin de rechten van werknemers, de milieubescherming en de bescherming van de consumenten aan de orde komen. Politieke rechten, waarbij aan burgers van de Unie het kiesrecht in gemeenteraads- en Europese verkiezingen wordt toegekend, krijgen een aparte plaats, evenals het recht op de toegang tot een onpartijdig gerecht.

Onvoldoende bescherming tegen discriminatie
In een flink aantal artikelen krijgen burgers van EU-lidstaten rechten toebedeeld, die niet toekomen aan de zogenaamde derdelanders, onderdanen van staten die niet tot de Unie behoren. EU-burgers worden beter beschermd op het terrein van het uitoefenen van een beroep dan derdelanders en ze hebben meer rechten op het terrein van de sociale zekerheid. Derdelanders hebben niet het recht om te stemmen voor het Europees Parlement en de gemeenteraden, ze vallen niet onder het vrije verkeer van werknemers en kunnen geen beroep doen op de Europese Ombudsman. Dit onderscheid tussen verschillende bewoners van de Unie is verklaarbaar, omdat onderscheid op grond van nationaliteit ten aanzien van onderdanen van derde landen toegelaten is. Of dit vanuit het beginsel van non-discriminatie wenselijk is, is een andere zaak. Voor bijvoorbeeld een Turkse die geruime tijd in Nederland woont en hier ingeburgerd is, zal het moeilijk te begrijpen zijn dat zij minder rechten heeft dan een Spanjaard, die zodra hij zich in ons land gevestigd heeft, rechten op sociale zekerheid heeft, mag stemmen en andere gelijke rechten als Nederlanders heeft. Het ligt daarom voor de hand om derdelanders, die vijf jaar legaal in een lidstaat hebben verbleven, gelijke rechten te geven als burgers van de Unie. Het verlenen van gelijke rechten aan derdelanders geeft bovendien uitdrukking aan de verantwoordelijkheid die de Unie op zich heeft genomen om discriminatie te bestrijden.

In de ontwerptekst is een algemeen verbod op discriminatie vastgelegd. Daarnaast wordt, in een apart artikel, de gelijkheid van mannen en vrouwen gewaarborgd. In dit artikel is ook bepaald dat het beginsel van gelijkheid van mannen en vrouwen niet in de weg staat aan het voeren van voorkeursbeleid. Hiermee is uitdrukking gegeven aan bepalingen in het EG-Verdrag en aan de door het Europese Hof van Justitie ontwikkelde jurisprudentie. Het wekt echter bevreemding, dat een dergelijke bepaling niet is opgenomen onder het eerdergenoemde algemene non-discriminatieartikel. In de onlangs aangenomen EU-Richtlijn 2000/43/EG inzake ras en etniciteit en in de kaderrichtlijn inzake werkgelegenheid en beroep is het voeren van voorkeursbeleid toegelaten. Niet in te zien valt waarom in het ontwerp-Handvest nu onderscheid wordt gemaakt tussen de discriminatiegrond sekse en andere gronden. Het lijkt er nu op dat wat met de ene hand gegeven is, door de andere hand weer ontkracht wordt.
Ondanks de fraaie woorden in de preambule lijkt het er niet op dat het Handvest bijdraagt aan de bestrijding van discriminatie.

Dit artikel verscheen eerder in Zebra Magazine

Andere links:
Europa interactief
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...