Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LNV over gevolgen na BSE ontdekking in slachthuis

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM/ 004211
datum
12-12-2000

onderwerp
BSE doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In vervolg op mijn brief van 5 december jl. over de besluiten van de landbouwraad van 4 december jl. informeer ik u hierbij over een aantal aspecten van de uitvoering van deze besluiten. Met name ga ik daarbij in op de consequenties van een positieve testuitslag op het slachthuis, zoals deze in het draaiboek bestrijding BSE verwerkt zullen worden. Vanaf 1 januari 2001 zal immers een zeer groot aantal snelle testen op BSE worden uitgevoerd. Daarnaast ga ik, zoals toegezegd in het AO van 7 december jl., kort in op de financiële aspecten van de testen en zet ik het pakket aan wettelijke maatregelen rondom het verbod op het gebruik van diermeel in veevoeder voor landbouwhuisdieren uiteen.

up

datum
12-12-2000

kenmerk
VVM/ 004211

bijlage

Gevolgen n.a.v. een BSE ontdekking in het slachthuis Het is allereerst goed nogmaals te benadrukken dat een positieve uitslag op een snelle test nog niet wil zeggen dat er ook een werkelijk geval van BSE gevonden is. Voor de definitieve conclusie omtrent het al dan niet besmet zijn met BSE is een nadere test nodig. Voor de dieren in het slachthuis wordt deze bevestiging verkregen door het gebruik van een histologische test (hierbij wordt hersenweefsel van het betreffende dier onder de microscoop onderzocht op kenmerkende afwijkingen). De nog niet bevestigde positieve snelle test wordt daarom behandeld als een verdenking op BSE.

Bij een positieve snelle test wordt het betreffende karkas inclusief alle bijbehorende onderdelen, in afwachting van de uitslag van het histologisch onderzoek, overgenomen door de overheid. De produktie kan daarnaast gewoon doorgang vinden. Het aantal over te nemen c.q. te vernietigen karkassen is echter afhankelijk van de mate waarin de slachterij het produktie-proces aantoonbaar op een zodanige manier heeft ingericht dat het risico op overdracht van besmet materiaal van het ene karkas naar het andere zo gering mogelijk is. Daarnaast is in overleg met het bedrijfsleven afgesproken dat de slachterij er voor zorg draagt dat zaken als ingewanden en huiden zodanig geïdentificeerd zijn dat geen misverstand kan ontstaan over het verband tussen het karkas en de betreffende onderdelen.

Indien onvoldoende garanties gegeven kunnen worden omtrent het productieproces en/of de identificatie van ingewanden en huiden, worden betreffende delen van de dagproduktie vernietigd, waarbij de kosten voor rekening komen van de slachterij.

Bij een positieve uitslag van een snelle test op het slachthuis (een verdenking op BSE) wordt ook de gebruikelijke tracering gestart. Deze valt uiteen in 3 onderdelen:
1. het bedrijf (of de bedrijven) van herkomst wordt (worden) geblokkeerHet gaat hierbij alleen om die bedrijven waar het dier de besmetting mogelijk heeft opgelopeGezien de lange incubatietijd wordt daarom uitgegaan van bedrijven waar het dier meer dan 2 jaar geleden heeft gestaan.
2. de "familiegroep" van het betreffende dier wordt opgespoord en geblokkeerHet gaat hierbij om de moeder van het dier, de nakomelingen van het moederdier en de eventuele nakomelingen van het verdachte dier.
3. de leeftijdsgenoten (het zgeboortecohort) van het betreffende dier wordt opgespoord en geblokkeer

Wanneer de positieve uitslag van de snelle test bevestigd wordt, is sprake van een bevestigd geval van BSE. De nog levende dieren uit de bovengenoemde drie groepen worden op dat moment voor rekening van het Rijk overgenomen en, na monstername voor onderzoek, afgevoerd.

Kosten BSE testen
Alle testen op BSE vinden op dit moment bij het ID-Lelystad plaats. In ieder geval zal dit de komende periode zo blijven. Het is van groot belang dat, gelet op de aard, ernst en omvang van de BSE-problematiek, uiterste zorgvuldigheid wordt betracht waar het gaat om de uitvoering van de testen. Zo gaat het bij BSE immers om een ziekte waarbij de gevolgen van en positieve uitslag zeer groot kunnen zijn. In dat verband is ook relevant dat op basis van de betreffende EU verordening is voorgeschreven dat de testen alleen onder verantwoordelijkheid van het nationale referentie laboratorium plaats mogen vinden. In Nederland is dat het ID-Lelystad.

Op dit moment is alle energie en inzet bij de betreffende overheidsorganisaties en het ID-Lelystad nodig voor het opzetten van een systeem om z.s.m. alle runderen te kunnen testen op de vereiste, zorgvuldige, wijze. In dat licht bezien wordt vooralsnog niet overwogen ook andere - particuliere - partijen in te schakelen bij het testproces. Eerst wanneer de organisatie stabiel is zal er ruimte ontstaan voor nadere besluitvorming omtrent de inschakeling van derden.

Er zijn 3 testkit's in de handel, een Frans/Amerikaans product, een Iers produkt en een Zwitserse test. De kosten van de testkit lopen uiteen van ongeveer 30 tot ongeveer 60 gulden. Inmiddels heeft een beoordeling van de verschillende testen plaatsgevonden, daarbij is met name gelet op de beschikbaarheid, uitvoerbaarheid, testduur en de kosten van de test. Op basis van deze beoordeling is gekozen voor de test van Prionics. Bij de kosten van de testkit komen daarnaast nog de arbeidskosten voor de uitvoering van de test, een bedrag voor hulpmiddelen, apparatuur, ruimte en kwaliteitscontrole en tenslotte de kosten voor het verzamelen van het materiaal, de verzending, het verwerken van de testresultaten en controle en toezicht. Op basis van de huidige inzichten komen de totale kosten per BSE onderzoek op ongeveer 230 gulden.

Op basis van informatie uit België, Zweden en Finland kan geconcludeerd worden dat de kosten in deze landen niet lager zullen zijn dan de kosten zoals die voor Nederland zijn begroot. Van de overige lidstaten zijn de kosten op dit moment niet bekend. Van de testen voor het monitoringsprogramma komt een deel ten laste van de Europese Commissie (30 euro per test). Over medefinanciering door de EU voor het testen van alle dieren ouder dan 30 maanden moet nog besloten worden.
Volgens de ter beschikking staande gegevens zal een aantal lidstaten, zoals Frankrijk, Portugal en Griekenland, de niet door de EU gefinancierde kosten voor het testen geheel of gedeeltelijk voor nationale rekening nemen.

Diermeel
In de Landbouwraad van 4 december 2000 is besloten het vervoederen van dierlijke eiwitten aan landbouwhuisdieren per 1 januari 2001 te verbieden voor de duur van maximaal een half jaar. Deze verplichting is in Nederland geïmplementeerd in de "Tijdelijke regeling verbod dierlijke eiwitten in alle diervoeders landbouwhuisdieren". Ik heb in dezelfde regeling een verbod ingesteld op het verhandelen, afleveren, transporteren en be- of verwerken van dierlijke eiwitten ten behoeve van de vervoedering aan landbouwhuisdieren. Dit verbod treedt op 15 december 2000 in werking om het verbod tot het vervoederen van dierlijk eiwit op per 1 januari a.s. op boerderij niveau te kunnen effectueren. Voor dit laatste is het noodzakelijk dat in de veevoeder industrie al een productieverbod per 15 december van kracht is, zodat nieuwe voorraadvorming van diervoeder met diermeel wordt voorkomen. Daarbij wordt tevens voorkomen dat vanaf 1 januari voorraden tegen hoge kosten terug zouden moeten worden gehaald. Deze tijdelijke regeling geldt in afwijking van de gelijktijdig gewijzigde "Regeling verbod diermelen in diervoeders", die specifiek gericht is op de vervoedering van diermeel aan herkauwers. In deze wijziging wordt de verplichting in rijksregelgeving opgenomen om gescheiden diervoederproductiesystemen te hebben. voor de productie van herkauwersvoer, met uitzondering van die bedrijven waarop in het geheel geen diermelen en andere dierlijke eiwitten aanwezig zijn.

Wat betreft implementatie van het diermeelverbod in andere lidstaten geldt in Frankrijk reeds vanaf 1 december een regeling waarbij de overheid al het diermeel dat vanaf 15 november is geproduceerd, overneemt tegen marktprijzen (variërend van 1600 tot 3000 franc per ton product). België heeft met Nederland vergelijkbare maatregelen genomen. De Scandinavische lidstaten zijn net als Nederland van mening dat een derogatie waarbij diermeel in diervoer gebruikt mag worden in die landen waar het risico van cross contaminatie geëlimineerd is mogelijk moet zijn. Hierbij zouden wel de resultaten van EU inspecties afgewacht moeten worden.

Gevolgen voor de sector
Het is duidelijk dat het totale pakket zeer forse gevolgen zal hebben voor de Nederlandse vlees- en veevoersector. Niet alleen is sprake van aanzienlijke financiële gevolgen als gevolg van de BSE-testverplichting, maar ook is duidelijk dat het pakket op het vlak van (de samenstelling van) het veevoer forse consequenties heeft. Tot op heden te verwaarden materialen zullen grotendeels waardeloos worden, waarbij met name kan worden gewezen op het feit dat Laag Risico Materiaal (het gaat hierbij over ongeveer 800.000 à 1.000.000 ton slachtafvallen van goedgekeurde dieren) voor het overgrote deel zal moeten worden verbrand. Het is mede tegen deze achtergrond dat ik de gevolgen van de nieuwe BSE-maatregelen aanstaande vrijdag nader in het kabinet aan de orde zal stellen.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorstreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...