Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden kamervragen over beleidsregels

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Antwoorden op kamervragen beleidsregelsDirectie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst

de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

3 november 2000/2000101970

RTB 2000-2564

12 december 2000

Onderwerp

Door het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, De Vries, gestelde vragen.

Geachte mevrouw Van Nieuwenhoven,

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief zend ik u hierbij een nota ter beantwoording van de door het lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, De Vries, gestelde vragen.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN,

W. Bos
Nota ter beantwoording van de vragen van het lid De Vries (VVD) over beleidsregels


1.


Ja. Ik heb tegen die uitspraak inmiddels beroep in cassatie ingesteld, evenwel op een ander punt dan bedoeld is in vraag 2.


2.


Neen.

Er was daarentegen wel sprake van een grens van f 10.000 die werd gehanteerd in het kader van de renseignering van de opbrengsten van piramidespelen door de FIOD aan de bevoegde inspecteur. Deze grens is juist in deze uitzonderlijke situatie gekozen uit doelmatigheidsoverwegingen waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met het gegeven dat de deelnemers aan piramidespelen tot een bepaalde omvang aftrekbare kosten zullen hebben gemaakt en anderzijds rekening wordt gehouden met de kosten voor de Belastingdienst die zijn verbonden aan het opmaken en verzenden van dergelijke renseignementen, het opsporen van de belastingplichtige en aanschrijven van de belastingplichtige ter zake van het voornemen tot corrigeren van de aangiften c.q. opleggen van navorderingsaanslagen, en het daadwerkelijk opleggen van navorderingsaanslagen. Het gerechtshof Arnhem heeft in zijn uitspraak van 13 april 2000, nr. 99/0427 (opgenomen in Vakstudie Nieuws 2000/47.6), geoordeeld dat deze doelmatigheidsoverwegingen in deze situatie een voldoende objectieve en redelijke rechtvaardiging vormen voor het gemaakte onderscheid in behandeling van gelijke gevallen.


3.

Belanghebbende heeft zijn standpunt met betrekking tot het buiten de belastingheffing laten van bedragen tot f 10.000 eerst in een pleitnota in de procedure ingebracht. Hoewel de inspecteur enige dagen voor de zitting de beschikking heeft gekregen over een kopie van die pleitnota heeft hij gedwaald ten aanzien van de gepresenteerde feiten. Het had in de rede gelegen dat hij over de juistheid van belanghebbendes stelling en de argumenten waarmee die stelling weerlegd had moeten worden, overleg had gepleegd met collegas die zich reeds met gelijksoortige kwesties bezighielden. De inspecteur is inmiddels gewezen op de juiste handelwijze/feiten.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie