Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over lijst niet-welkome Joegoslaven

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=405206Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 12 december 2000 Auteur mr. J.C.S. Wijnands

Kenmerk DEU-588/2000 Telefoon 3484949

Blad /3 Fax 3485329

Bijlage(n) 1 E-mail (jcs.wijnands@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording van vragen van het lid Verhagen

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 20 november 2000, kenmerk 2000102520, waarbij gevoegd waren de door het lid Verhagen, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het Lid Verhagen

Vraag 1

Is het bericht waar dat de EU overweegt om de lijst met Joegoslaven die niet welkom zijn in de EU, in te korten? 1)

Vraag 2

Kunnen als gevolg van dit besluit de stafchef van de Joegoslavische strijdkrachten Pavkovic en de chef van de Servische Inlichtingendienst Markovic, naaste medewerkers van voormalig president Milosevic, nu wel een visum krijgen voor de EU?

Vraag 3

Acht U een dergelijk besluit gerechtvaardigd gelet op de rol die Pavkovic en Markovic tijdens het regime van Milosevic hebben gespeeld?

Antwoord

Naar aanleiding van de democratische omwenteling in Servië besloot de Algemene Raad op 9 oktober jl. tot opheffing van alle sancties tegen de FRJ, met uitzondering van het wapenembargo en de maatregelen die Milosevic en zijn directe omgeving rechtstreeks raken. Concreet betekende dit een onmiddellijke opheffing van de olie- en de luchtvaartboycot, terwijl over de opheffing van de financiële sancties en de visumrestricties eerst nadere afstemming zou plaatsvinden met de nieuwe autoriteiten in Belgrado, ter voorkoming dat Milosevic c.s. hiervan zouden kunnen profiteren. E.e.a. heeft begin november jl. geleid tot EU-besluitvorming waarbij ook de financiële sancties tegen de FRJ werden opgeheven en de lijst van personen waarvoor een inreisverbod geldt werd ingekort. Op deze lijst zijn, in overleg met de nieuwe autoriteiten, de namen van Milosevic, zijn familie en ca. 600 personen die nauw met hem verbonden zijn gehandhaafd; t.a.v. deze personen blijft de bevriezing van buitenlandse tegoeden en het verbod op financiële transacties van kracht. Voor personen die niet meer op de lijst voorkomen, waaronder Pavkovic en Markovic, blijven de normale criteria voor visumverlening van toepassing. Het is zeer wel denkbaar dat hen in voorkomend geval een visum zou worden geweigerd o.g.v. openbare orde-criteria.

Onderhavige EU-besluiten zijn genomen in het kader van de ondersteuning van het hervormingsproces in Servië en zijn, zoals gezegd, nauw afgestemd met de nieuwe autoriteiten in Belgrado. Dit geldt ook voor de verwijdering van de visumlijst van de twee bovengenoemde personen, hetgeen beoordeeld moet worden in het licht van het streven van de nieuwe autoriteiten o.l.v. president Kostunica naar stabilisering van de situatie in de FRJ, waarbij zij ook verwijzen naar de rol van leger en politie in dit proces en bij de volksopstand van 5 oktober jl.


1) NRC Handelsblad, 15 november jl.


===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie