Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoogervorst benadrukt belang kwaliteit reïntegratiebedrijf

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

SZW: Toespraak Hoogervorst bij BOREA

Nr. 2000/221
12 december 2000

Embargo:
12 december 2000 tot
16.30 uur

Staatssecretaris Hoogervorst: kwaliteit reïntegratiebedrijf doorslaggevende factor.

'De kwaliteit die reïntegratiebedrijven bieden op de reïntegratiemarkt is de doorslaggevende factor om mensen, werklozen, arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden, weer aan het werk te helpen, niet voor even, maar duurzaam'. Dat zei staatssecretaris Hoogervorst op 12 december 2000 in Hooglanderveen bij de in ontvangstname van het kwaliteitshandboek dat de brancheorganisatie voor private reïntegratiebedrijven (Borea) heeft opgesteld. We zijn met de reïntegratiemarkt op de goede weg, aldus de staatssecretaris: 'We zitten midden in een overgangsproces. Het is volstrekt duidelijk dat we iets hebben losgemaakt. En dat was precies de bedoeling. Natuurlijk schieten reïntegratiebedrijven als paddestoelen uit de grond. Want er is een markt voor! Die markt toont dynamiek. Wildgroei, beunhazerij? Als de markt haar werk doet, zal dat hard worden afgestraft. Wie als reïntegratiebedrijf slecht presteert, komt bij een volgende aanbestedingsprocedure niet meer in aanmerking voor een opdracht'.

Toespraak door staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij overhandiging kwaliteitshandboek Borea op 12 december 2000 in Hooglanderveen.

Een uitstekend idee: de ontwikkeling van een kwaliteitskeurmerk voor bedrijven op de reïntegratiemarkt. Daarmee toont u als kersverse brancheorganisatie van private reïntegratiebedrijven direct aan dat u bij de les bent. Want we zitten midden in een ingrijpend en dynamisch veranderingsproces op het terrein van de sociale zekerheid en de arbeidsbemiddeling. Bij alle commotie die zo.n proces teweeg brengt, hebt u haarscherp in de gaten dat de kwaliteit die reïntegratiebedrijven bieden de doorslaggevende factor is om mensen weer aan het werk te helpen, niet voor even, maar duurzaam.

Kwaliteit is de kern van de zaak. Duurzame reïntegratie van zoveel mogelijk werklozen, bijstandsgerechtigden en arbeidsgehandicapten tegen een redelijke prijs. Tot volle tevredenheid van werkgevers en werknemers.

Dat is een ambitie die hoge eisen stelt aan reïntegratiebedrijven en opdrachtgevers.
Want kwaliteit komt niet uit de lucht vallen en is ook nooit een vanzelfsprekendheid. Kwaliteit moet bevochten worden en permanent bewaakt. Voor die uitdaging staan opdrachtgevers en opdrachtnemers op de reïntegratiemarkt.

En ik ben vol goede moed. Want om dat tot een succes te maken zijn we bezig de voorwaarden te scheppen.

Ik neem u nog even kort mee naar de nieuwe Structuur uitvoering werk en inkomen. Trefwoord: SUWI. U stellig niet onbekend.

Centraal in die nieuwe structuur staat een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. De overheid behoudt haar verantwoordelijkheid op het gebied van inkomensbescherming. Premie-inning, toekenning en verstrekking van uitkeringen blijven stevig verankerd in het publieke domein.

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van mensen die moeilijk hun weg naar de arbeidsmarkt kunnen vinden en ook voor de werkhervatting van zieke en arbeidsgehandicapte werknemers leggen we daarentegen bij private bedrijven. Reïntegratie van werklozen, arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden wordt met andere woorden een zaak van de markt. Op het marktplein gaan reïntegratiebedrijven de slag met elkaar aan om opdrachten van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), werkgevers en gemeenten. En wie het beste presteert, dat wil zeggen duurzame reïntegratie levert tegen een redelijke prijs, haalt de meeste buit binnen. Zo gaat dat nu eenmaal op de vrije markt.

Of toch niet?

Je hoort en leest nogal eens verhalen over de gevaren van wildgroei en beunhazerij op de reïntegratiemarkt. Honderden bedrijven schieten als paddestoelen uit de grond om zich meester te maken van een pot met meer dan 3 miljard gulden.
En recent onderzoek levert ook al niet het toonbeeld op van een soepel werkende markt. Soms is er sprake van oneigenlijke concurrentie, een ondoorzichtig aanbod van reïntegratiediensten, een gebrekkige werking van het prijsmechanisme. Bevindingen die er niet om liegen.

Toch zijn we op de goede weg. We zitten midden in een overgangsproces. Het is volstrekt duidelijk dat we iets hebben losgemaakt. En dat was precies de bedoeling. Natuurlijk schieten reïntegratiebedrijven als paddestoelen uit de grond. Want er is een markt voor! Die markt toont dynamiek. Wildgroei, beunhazerij? Als de markt haar werk doet, zal dat hard worden afgestraft. Wie als reïntegratiebedrijf slecht presteert, komt bij een volgende aanbestedingsprocedure niet meer in aanmerking voor een opdracht.

Maar doet die markt haar werk? Nog niet helemaal. Dat blijkt wel uit dat het onderzoek dat we hebben laten verrichten door Regioplan. Ook dat is allerminst verwonderlijk. Alleen in sprookjes kan de werkelijkheid bij toverslag naar de hand worden gezet. Onze werkelijkheid is weerbarstiger. Invoering van marktwerking is een zaak van langere adem.

Een voorbeeld.

Sommige opdrachtgevers blijken hun keuze voor een aanbieder van reïntegratiediensten nogal eens te baseren op naamsbekendheid en reputatie in plaats van op prijs, kwaliteit en resultaat. Dat is niet goed, maar op dit moment wel voorstelbaar. Want net als het u en mij vergaat als we voor het eerst een grote en overvolle markt betreden waar allerhande producten worden aangeboden, zo vergaat het ook de vragers naar reïntegratiediensten. Met beperkte kennis en gebrek aan overzicht kijk je je ogen uit om vervolgens snel naar je oude adresje te lopen om je inkopen te doen.

Om slagvaardig op zo.n markt te kunnen opereren zul je je moeten verdiepen in het aanbod, de kraampjes aflopen, prijzen vergelijken en de kwaliteit toetsen. Kortom: moet je de markt verkennen. Dat kost tijd. Daar moet je je ook voor toerusten.
Gemeenten, bijvoorbeeld, kunnen niet langer volstaan met een klein inkoopbureautje dat maar één weg kent, naar de arbeidsvoorziening. Vanaf nu gaat het om kennis van de markt.Goede inkoopprocedures, kwaliteitsmeting, prijsvergelijking, productkennis. Daarop moet de gemeentelijke organisatie zich instellen.

Maar er zijn meer factoren die een optimale marktwerking in de weg staan. Want die markt zelf is nog rommelig. De kraampjes zijn nog niet verdeeld, de marktplaatsen niet duidelijk. Kaf en koren liggen door elkaar. Prijs, kwaliteit en resultaat: de uithangborden beloven al veel, maar weinig is nog echt getoetst, doorzichtigheid ontbreekt.

Moet ons dat geen zorgen baren? Moeten we er als overheid niet voor zorgen dat een zekere kwaliteit van dienstverlening door regelgeving gewaarborgd wordt? Het gaat per slot van rekening om de begeleiding van mensen die de weg naar de arbeidsmarkt op eigen kracht niet meer weten te vinden en om werkhervatting van zieke werknemers. Het gaat ook om veel geld, publiek geld.

De overheid zal zich niet afzijdig houden. Tegelijkertijd is duidelijk dat de overheid niét van achter haar bureau per situatie kan voorschrijven aan welke eisen reïntegratiebedrijven moeten voldoen. Dat is nu juist een zaak van de markt. Vragers naar reïntegratiediensten zijn zelf heel goed in staat om die kwaliteit vast te stellen, lettend op de resultaten in relatie tot de prijs. Want ook op de reïntegratiemarkt geldt: goedkoop kan uiteindelijk duurkoop zijn.

Het zal uiteindelijk op basis van de kwaliteit zijn dat de markt zich ordent, dat het kaf van het koren wordt gescheiden, alleen de beste overblijven en er altijd weer kansen zijn voor nieuwkomers.

U als brancheorganisatie hebt dat heel goed begrepen toen u aan de slag ging met uw proeve van een keurmerk, waarvan dit kwaliteitshandboek een eerste resultaat is. Het is de beste dienst die u uw leden kunt bewijzen. Een kwaliteitskader waarmee de reïntegratiebedrijven aan de slag kunnen. Een kader dat richtinggevend kan zijn voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit kenmerkend voor de reïntegratiemarkt. Hier geldt met recht: de praktijk zal het moeten leren.

Maar wat is de plaats van de overheid? Trekt de overheid haar handen dan helemaal af van de reïntegratie? Natuurlijk niet. We verwachten veel van de markt. Maar dan moet die markt wel goed werken. Daarop gaan we ons richten, daarvoor willen we de voorwaarden scheppen.

Hoe?

Door aanbieders van reïntegratiediensten in een gelijke uitgangspositie te brengen. Daarom zijn we bezig de arbeidsvoorziening te privatiseren. Kliq kan niet rekenen op een bevoorrechte positie op grond van haar publieke verleden. Men zal in de slag moeten met de concurrentie. En de eerste veilingen door uitvoeringsinstellingen laten zien dat die concurrentie hard is.

We gaan ook partijen wegwijs maken op de reïntegratiemarkt. Want essentieel voor een goed werkende markt is transparantie. Duidelijkheid over het aanbod, de kwaliteit, de prijs, de te leveren producten en de resultaten. Die transparantie gaan we bevorderen door monitoring en benchmarking. Door exact te volgen wat er gebeurt op de reïntegratiemarkt, te kijken naar wat er terecht komt van de afspraken die zijn gemaakt met uitvoeringsinstellingen, de gemeenten en de werkgevers.

En ook vaardigheden zijn belangrijk. Ik noemde al de problemen die veel gemeenten hebben met de inkoop van reïntegratiediensten. Goede procedures zijn van belang, weten waar je op moet letten bij de aanbesteding, het sluiten van contracten, het monitoren en bijsturen van prestaties. We gaan de gemeenten daarbij waar nodig ondersteunen en faciliteren.

Kennis, inzicht en vaardigheden zijn belangrijke voorwaarden voor succes op de reïntegratiemarkt. Maar van een nog groter belang is misschien wel dat die informatie vrij toegankelijk is. Daarom willen we de uitwisseling van kennis en ervaring stimuleren, contacten bevorderen met en tussen marktpartijen.

De overheid is dus niet van het toneel verdwenen. Dat kunnen we ons ook helemaal niet permitteren. Want de middelen die omgaan in de reïntegratie, zijn voor een groot deel publieke middelen. Voor de goede besteding daarvan zijn we verantwoording schuldig. Wij zullen daar als overheid toezicht op houden. Onze toezichthouder zal scherp toezicht houden op de wijze waarop de opdrachtgevers van reïntegratiebedrijven publieke middelen in de markt zetten. De contracten met reïntegratiebedrijven moeten garant staan voor rechtmatige en doelmatige besteding van publieke middelen.

De markt voor reïntegratie is van start gegaan. Niet onopgemerkt. Dat kon natuurlijk ook niet. Turbulentie hoort bij zo.n start en het daaropvolgende overgangsproces. En dat zal ook wel een tijdje zo blijven. Sommigen mensen zien dan al gauw leeuwen en beren op de weg. Zelf ben ik optimistisch.
We moeten wel waakzaam blijven en we zullen ook niet nalaten aan de bel te trekken als dingen fout gaan. Die verantwoordelijkheid houden we als overheid.

We hebben de eerste ronde van aanbestedingen van de uitvoeringsinstellingen inmiddels achter de rug. Een definitief oordeel valt nog niet te geven. Maar duidelijk is dat er keuzes zijn gemaakt op de reïntegratiemarkt, met winnaars en verliezers. Het is het begin van een kristallisatieproces.

Uiteindelijk zal de kwaliteit in de markt winnen. Daarvan ben ik overtuigd.
U als brancheorganisatie geeft daarvoor een prima aanzet. Uw kwaliteitshandboek is een goed uitgangspunt om verder te werken aan de kwaliteit, door u als brancheorganisatie en door de reïntegratiebedrijven.


- LET OP EMBARGO -

12 dec 00 16:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie