Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoogervorst benadrukt belang kwaliteit reïntegratiebedrijf

Datum nieuwsfeit: 12-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

SZW: Toespraak Hoogervorst bij BOREA

Nr. 2000/221
12 december 2000

Embargo:
12 december 2000 tot
16.30 uur

Staatssecretaris Hoogervorst: kwaliteit reïntegratiebedrijf doorslaggevende factor.

'De kwaliteit die reïntegratiebedrijven bieden op de reïntegratiemarkt is de doorslaggevende factor om mensen, werklozen, arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden, weer aan het werk te helpen, niet voor even, maar duurzaam'. Dat zei staatssecretaris Hoogervorst op 12 december 2000 in Hooglanderveen bij de in ontvangstname van het kwaliteitshandboek dat de brancheorganisatie voor private reïntegratiebedrijven (Borea) heeft opgesteld. We zijn met de reïntegratiemarkt op de goede weg, aldus de staatssecretaris: 'We zitten midden in een overgangsproces. Het is volstrekt duidelijk dat we iets hebben losgemaakt. En dat was precies de bedoeling. Natuurlijk schieten reïntegratiebedrijven als paddestoelen uit de grond. Want er is een markt voor! Die markt toont dynamiek. Wildgroei, beunhazerij? Als de markt haar werk doet, zal dat hard worden afgestraft. Wie als reïntegratiebedrijf slecht presteert, komt bij een volgende aanbestedingsprocedure niet meer in aanmerking voor een opdracht'.

Toespraak door staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij overhandiging kwaliteitshandboek Borea op 12 december 2000 in Hooglanderveen.

Een uitstekend idee: de ontwikkeling van een kwaliteitskeurmerk voor bedrijven op de reïntegratiemarkt. Daarmee toont u als kersverse brancheorganisatie van private reïntegratiebedrijven direct aan dat u bij de les bent. Want we zitten midden in een ingrijpend en dynamisch veranderingsproces op het terrein van de sociale zekerheid en de arbeidsbemiddeling. Bij alle commotie die zo.n proces teweeg brengt, hebt u haarscherp in de gaten dat de kwaliteit die reïntegratiebedrijven bieden de doorslaggevende factor is om mensen weer aan het werk te helpen, niet voor even, maar duurzaam.

Kwaliteit is de kern van de zaak. Duurzame reïntegratie van zoveel mogelijk werklozen, bijstandsgerechtigden en arbeidsgehandicapten tegen een redelijke prijs. Tot volle tevredenheid van werkgevers en werknemers.

Dat is een ambitie die hoge eisen stelt aan reïntegratiebedrijven en opdrachtgevers.
Want kwaliteit komt niet uit de lucht vallen en is ook nooit een vanzelfsprekendheid. Kwaliteit moet bevochten worden en permanent bewaakt. Voor die uitdaging staan opdrachtgevers en opdrachtnemers op de reïntegratiemarkt.

En ik ben vol goede moed. Want om dat tot een succes te maken zijn we bezig de voorwaarden te scheppen.

Ik neem u nog even kort mee naar de nieuwe Structuur uitvoering werk en inkomen. Trefwoord: SUWI. U stellig niet onbekend.

Centraal in die nieuwe structuur staat een heldere verantwoordelijkheidsverdeling. De overheid behoudt haar verantwoordelijkheid op het gebied van inkomensbescherming. Premie-inning, toekenning en verstrekking van uitkeringen blijven stevig verankerd in het publieke domein.

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van mensen die moeilijk hun weg naar de arbeidsmarkt kunnen vinden en ook voor de werkhervatting van zieke en arbeidsgehandicapte werknemers leggen we daarentegen bij private bedrijven. Reïntegratie van werklozen, arbeidsgehandicapten en bijstandsgerechtigden wordt met andere woorden een zaak van de markt. Op het marktplein gaan reïntegratiebedrijven de slag met elkaar aan om opdrachten van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), werkgevers en gemeenten. En wie het beste presteert, dat wil zeggen duurzame reïntegratie levert tegen een redelijke prijs, haalt de meeste buit binnen. Zo gaat dat nu eenmaal op de vrije markt.

Of toch niet?

Je hoort en leest nogal eens verhalen over de gevaren van wildgroei en beunhazerij op de reïntegratiemarkt. Honderden bedrijven schieten als paddestoelen uit de grond om zich meester te maken van een pot met meer dan 3 miljard gulden.
En recent onderzoek levert ook al niet het toonbeeld op van een soepel werkende markt. Soms is er sprake van oneigenlijke concurrentie, een ondoorzichtig aanbod van reïntegratiediensten, een gebrekkige werking van het prijsmechanisme. Bevindingen die er niet om liegen.

Toch zijn we op de goede weg. We zitten midden in een overgangsproces. Het is volstrekt duidelijk dat we iets hebben losgemaakt. En dat was precies de bedoeling. Natuurlijk schieten reïntegratiebedrijven als paddestoelen uit de grond. Want er is een markt voor! Die markt toont dynamiek. Wildgroei, beunhazerij? Als de markt haar werk doet, zal dat hard worden afgestraft. Wie als reïntegratiebedrijf slecht presteert, komt bij een volgende aanbestedingsprocedure niet meer in aanmerking voor een opdracht.

Maar doet die markt haar werk? Nog niet helemaal. Dat blijkt wel uit dat het onderzoek dat we hebben laten verrichten door Regioplan. Ook dat is allerminst verwonderlijk. Alleen in sprookjes kan de werkelijkheid bij toverslag naar de hand worden gezet. Onze werkelijkheid is weerbarstiger. Invoering van marktwerking is een zaak van langere adem.

Een voorbeeld.

Sommige opdrachtgevers blijken hun keuze voor een aanbieder van reïntegratiediensten nogal eens te baseren op naamsbekendheid en reputatie in plaats van op prijs, kwaliteit en resultaat. Dat is niet goed, maar op dit moment wel voorstelbaar. Want net als het u en mij vergaat als we voor het eerst een grote en overvolle markt betreden waar allerhande producten worden aangeboden, zo vergaat het ook de vragers naar reïntegratiediensten. Met beperkte kennis en gebrek aan overzicht kijk je je ogen uit om vervolgens snel naar je oude adresje te lopen om je inkopen te doen.

Om slagvaardig op zo.n markt te kunnen opereren zul je je moeten verdiepen in het aanbod, de kraampjes aflopen, prijzen vergelijken en de kwaliteit toetsen. Kortom: moet je de markt verkennen. Dat kost tijd. Daar moet je je ook voor toerusten.
Gemeenten, bijvoorbeeld, kunnen niet langer volstaan met een klein inkoopbureautje dat maar één weg kent, naar de arbeidsvoorziening. Vanaf nu gaat het om kennis van de markt.Goede inkoopprocedures, kwaliteitsmeting, prijsvergelijking, productkennis. Daarop moet de gemeentelijke organisatie zich instellen.

Maar er zijn meer factoren die een optimale marktwerking in de weg staan. Want die markt zelf is nog rommelig. De kraampjes zijn nog niet verdeeld, de marktplaatsen niet duidelijk. Kaf en koren liggen door elkaar. Prijs, kwaliteit en resultaat: de uithangborden beloven al veel, maar weinig is nog echt getoetst, doorzichtigheid ontbreekt.

Moet ons dat geen zorgen baren? Moeten we er als overheid niet voor zorgen dat een zekere kwaliteit van dienstverlening door regelgeving gewaarborgd wordt? Het gaat per slot van rekening om de begeleiding van mensen die de weg naar de arbeidsmarkt op eigen kracht niet meer weten te vinden en om werkhervatting van zieke werknemers. Het gaat ook om veel geld, publiek geld.

De overheid zal zich niet afzijdig houden. Tegelijkertijd is duidelijk dat de overheid niét van achter haar bureau per situatie kan voorschrijven aan welke eisen reïntegratiebedrijven moeten voldoen. Dat is nu juist een zaak van de markt. Vragers naar reïntegratiediensten zijn zelf heel goed in staat om die kwaliteit vast te stellen, lettend op de resultaten in relatie tot de prijs. Want ook op de reïntegratiemarkt geldt: goedkoop kan uiteindelijk duurkoop zijn.

Het zal uiteindelijk op basis van de kwaliteit zijn dat de markt zich ordent, dat het kaf van het koren wordt gescheiden, alleen de beste overblijven en er altijd weer kansen zijn voor nieuwkomers.

U als brancheorganisatie hebt dat heel goed begrepen toen u aan de slag ging met uw proeve van een keurmerk, waarvan dit kwaliteitshandboek een eerste resultaat is. Het is de beste dienst die u uw leden kunt bewijzen. Een kwaliteitskader waarmee de reïntegratiebedrijven aan de slag kunnen. Een kader dat richtinggevend kan zijn voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit kenmerkend voor de reïntegratiemarkt. Hier geldt met recht: de praktijk zal het moeten leren.

Maar wat is de plaats van de overheid? Trekt de overheid haar handen dan helemaal af van de reïntegratie? Natuurlijk niet. We verwachten veel van de markt. Maar dan moet die markt wel goed werken. Daarop gaan we ons richten, daarvoor willen we de voorwaarden scheppen.

Hoe?

Door aanbieders van reïntegratiediensten in een gelijke uitgangspositie te brengen. Daarom zijn we bezig de arbeidsvoorziening te privatiseren. Kliq kan niet rekenen op een bevoorrechte positie op grond van haar publieke verleden. Men zal in de slag moeten met de concurrentie. En de eerste veilingen door uitvoeringsinstellingen laten zien dat die concurrentie hard is.

We gaan ook partijen wegwijs maken op de reïntegratiemarkt. Want essentieel voor een goed werkende markt is transparantie. Duidelijkheid over het aanbod, de kwaliteit, de prijs, de te leveren producten en de resultaten. Die transparantie gaan we bevorderen door monitoring en benchmarking. Door exact te volgen wat er gebeurt op de reïntegratiemarkt, te kijken naar wat er terecht komt van de afspraken die zijn gemaakt met uitvoeringsinstellingen, de gemeenten en de werkgevers.

En ook vaardigheden zijn belangrijk. Ik noemde al de problemen die veel gemeenten hebben met de inkoop van reïntegratiediensten. Goede procedures zijn van belang, weten waar je op moet letten bij de aanbesteding, het sluiten van contracten, het monitoren en bijsturen van prestaties. We gaan de gemeenten daarbij waar nodig ondersteunen en faciliteren.

Kennis, inzicht en vaardigheden zijn belangrijke voorwaarden voor succes op de reïntegratiemarkt. Maar van een nog groter belang is misschien wel dat die informatie vrij toegankelijk is. Daarom willen we de uitwisseling van kennis en ervaring stimuleren, contacten bevorderen met en tussen marktpartijen.

De overheid is dus niet van het toneel verdwenen. Dat kunnen we ons ook helemaal niet permitteren. Want de middelen die omgaan in de reïntegratie, zijn voor een groot deel publieke middelen. Voor de goede besteding daarvan zijn we verantwoording schuldig. Wij zullen daar als overheid toezicht op houden. Onze toezichthouder zal scherp toezicht houden op de wijze waarop de opdrachtgevers van reïntegratiebedrijven publieke middelen in de markt zetten. De contracten met reïntegratiebedrijven moeten garant staan voor rechtmatige en doelmatige besteding van publieke middelen.

De markt voor reïntegratie is van start gegaan. Niet onopgemerkt. Dat kon natuurlijk ook niet. Turbulentie hoort bij zo.n start en het daaropvolgende overgangsproces. En dat zal ook wel een tijdje zo blijven. Sommigen mensen zien dan al gauw leeuwen en beren op de weg. Zelf ben ik optimistisch.
We moeten wel waakzaam blijven en we zullen ook niet nalaten aan de bel te trekken als dingen fout gaan. Die verantwoordelijkheid houden we als overheid.

We hebben de eerste ronde van aanbestedingen van de uitvoeringsinstellingen inmiddels achter de rug. Een definitief oordeel valt nog niet te geven. Maar duidelijk is dat er keuzes zijn gemaakt op de reïntegratiemarkt, met winnaars en verliezers. Het is het begin van een kristallisatieproces.

Uiteindelijk zal de kwaliteit in de markt winnen. Daarvan ben ik overtuigd.
U als brancheorganisatie geeft daarvoor een prima aanzet. Uw kwaliteitshandboek is een goed uitgangspunt om verder te werken aan de kwaliteit, door u als brancheorganisatie en door de reïntegratiebedrijven.


- LET OP EMBARGO -

12 dec 00 16:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...